4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/29


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1724/2005 z dne 20. oktobra 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh oktobra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003

( Uradni list Evropske unije L 276 z dne 21. oktobra 2005 )

Uredba na strani 21 se glasi, kot sledi:

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1724/2005

z dne 20. oktobra 2005

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh oktobra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o režimih za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških (držav AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj k Skupnosti (Odločba o čezmorski pridružitvi) (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 638/2003 z dne 9. aprila 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in Odločbe Sveta 2001/822/ES glede režimov za uvoz riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP) in čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) (3), in zlasti člena 17(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Pregled zahtevkov je pokazal, da je treba izdati dovoljenja za serijo v oktobru 2005 za v zahtevkih navedene količine, ki se po potrebi zmanjšajo za nezajete odstotke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh oktobra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003, o čemer je obveščena Komisija, se izdajo uvozna dovoljenja za riž za količine, navedene v zahtevkih, po potrebi zmanjšane za odstotke, ki so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(2)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(3)  UL L 93, 10.4.2003, str. 3.“