20.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1709/2005

z dne 19. oktobra 2005

o določitvi predvidene proizvodnje oljčnega olja in enotnega zneska proizvodne pomoči, ki je lahko izplačan vnaprej, za tržno leto 2004/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2261/84 z dne 17. julija 1984 o določitvi splošnih pravil dodeljevanja pomoči za proizvodnjo oljčnega olja in pomoči organizacijam proizvajalcev oljčnega olja (2), in zlasti člena 17a(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Iz člena 5 Uredbe št. 136/66/EGS izhaja, da mora biti enotni znesek pomoči prilagojen v vsaki državi članici, katere dejanska proizvodnja presega ustrezno zajamčeno nacionalno količino iz odstavka 3 navedenega člena. Za ocenitev obsega navedene prekoračitve je treba za Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo in Portugalsko upoštevati ocene proizvodnje namiznih oliv, izražene v enakovredni količini olivnega olja, na podlagi pripadajočih koeficientov, ki so za Grčijo navedeni v Odločbi Komisije 2001/649/ES (3), za Španijo v Odločbi Komisije 2001/650/ES (4), za Francijo v Odločbi Komisije 2001/648/ES (5), za Italijo v Odločbi Komisije 2001/658/ES (6) in za Portugalsko v Odločbi Komisije 2001/670/ES (7).

(2)

Člen 17a(1) Uredbe (EGS) št. 2261/84 določa, da je za določitev enotnega zneska pomoči za proizvodnjo oljčnega olja, ki je lahko izplačan vnaprej, treba določiti predvideno proizvodnjo za zadevno tržno leto. Ta znesek mora biti določen na višini, ki izključuje vsako tveganje neupravičenega izplačila proizvajalcem oljk. Omenjeni znesek zadeva tudi namizne oljke, izražene v enakovredni količini oljčnega olja.

(3)

Za določitev predvidene proizvodnje morajo države članice sporočiti Komisiji podatke o napovedih proizvodnje oljčnega olja in, če je potrebno, namiznih oljk, za vsako tržno leto. Komisija se lahko sklicuje na druge vire informacij. Na tej podlagi je primerno za vsako državo članico določiti predvideno proizvodnjo za oljčno olje in namizne oljke, izražene v enakovredni količini oljčnega olja.

(4)

Za določitev predujma je primerno upoštevati zadržane zneske za dejavnosti v smeri izboljšanja kakovosti proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk, kakor je določeno v členu 5(9) Uredbe št. 136/66/EGS in v členu 4a(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1638/98 (8).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2004/2005 je predvidena proizvodnja oljčnega olja, vključno s proizvodnjo iz odstavka 2:

480 711 ton za Grčijo,

1 117 841 ton za Španijo,

3 189 ton za Francijo,

951 528 ton za Italijo,

45 050 ton za Portugalsko,

33 ton za Slovenijo.

2.   Za tržno leto 2004/2005 je predvidena proizvodnja namiznih oljk, izražena v enakovredni količini oljčnega olja:

10 900 ton za Grčijo na osnovi ekvivalenčnega koeficienta 13 %,

59 131 ton za Španijo na osnovi ekvivalenčnega koeficienta 11,5 %,

167 ton za Francijo na osnovi ekvivalenčnega koeficienta 13 %,

2 281 ton za Italijo na osnovi ekvivalenčnega koeficienta 13 %,

730 ton za Portugalsko na osnovi ekvivalenčnega koeficienta 11,5.

3.   Za tržno leto 2004/2005 enotni znesek proizvodne pomoči, ki je lahko izplačan vnaprej, znaša:

117,36 EUR na 100 kilogramov za Grčijo,

81,50 EUR na 100 kilogramov za Španijo,

117,36 EUR na 100 kilogramov za Francijo,

67,12 EUR na 100 kilogramov za Italijo,

117,36 EUR na 100 kilogramov za Portugalsko,

117,36 EUR na 100 kilogramov za Slovenijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 208, 3.8.1984, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1639/1998 (UL L 210, 28.7.1998, str. 38).

(3)  UL L 229, 25.8.2001, str. 16. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/607/ES (UL L 274, 24.8.2004, str. 13).

(4)  UL L 229, 25.8.2001, str. 20. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/607/ES.

(5)  UL L 229, 25.8.2001, str. 12. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/607/ES.

(6)  UL L 231, 29.8.2001, str. 16. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/607/ES.

(7)  UL L 235, 4.9.2001, str. 16. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/607/ES.

(8)  UL L 210, 28.7.1998, str. 32. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2004.