20.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1708/2005

z dne 19. oktobra 2005

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (1), in zlasti tretjega odstavka člena 4 in člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2) v skladu z zahtevami iz člena 5(3) Uredbe (ES) št. 2494/95,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin („HICP“) so harmonizirani podatki o inflaciji, ki jih Komisija in Evropska centralna banka potrebujeta za opravljanje njunih nalog iz člena 121 Pogodbe ES. HICP so oblikovani za olajšanje mednarodnih primerjav inflacije cen življenjskih potrebščin. So pomembni kazalniki za vodenje monetarne politike.

(2)

V skladu z naslovom (a) člena 5(1) Uredbe (ES) št. 2494/95 faza I ukrepov, potrebnih za dosego primerljivih indeksov cen življenjskih potrebščin privede do priprave začasnega sklopa indeksov.

(3)

V skladu z naslovom (b) člena 5(1) Uredbe (ES) št. 2494/95 se med fazo II harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin začne z indeksom za leto 1997, pri čemer je leto 1996 skupno indeksno referenčno obdobje.

(4)

Vendar pa Uredba (ES) št. 2494/95 ne izključuje posodobitve HICP na podlagi drugega skupnega indeksnega referenčnega obdobja.

(5)

Po pristopu desetih novih držav članic v letu 2004 se nekateri podindeksi HICP, ki jih ureja sistem „klasifikacije individualne potrošnje po namenu, prilagojene za potrebe HICP (COICOP/HICP)“, kakor je določeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1749/96 z dne 9. septembra 1996 o začetnih izvedbenih ukrepih za Uredbo Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (3), nanašajo na različna indeksna referenčna obdobja; vendar je treba HICP pripravljati na podlagi skupnih indeksnih referenčnih obdobij za zagotovitev primerljivosti v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 2494/95.

(6)

S posodabljanjem skupnega indeksnega referenčnega obdobja bi se izboljšala ustreznost HICP v skladu s členom 5(3) Uredbe (ES) št. 2494/95.

(7)

Posodabljanje indeksnega referenčnega obdobja cenovnih indeksov, ko se opravljajo večje revizije indeksov, bodisi v zvezi s postavkami bodisi geografskim zajetjem ali obojim, se šteje za dobro prakso.

(8)

Da se zagotovi, da izračunani HICP izpolnjujejo zahteve za primerljivost in ustreznost člena 4 in člena 5(3) Uredbe (ES) št. 2494/95, je treba določiti pravila za skupna indeksna referenčna obdobja podindeksov COICOP/HICP, vključenih v HICP v različnih obdobjih.

(9)

V tej zvezi je treba pojasniti in uskladiti terminologijo, da se zagotovi okvir za operativne postopke za referenčna obdobja HICP. Treba je spremeniti tudi Uredbo Komisije (ES) št. 2214/96 z dne 20. novembra 1996 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin: posredovanje in diseminacija podindeksov HICP (4).

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenega s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (5)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Cilj te uredbe je vzpostaviti skupna pravila za določitev nekaterih indeksnih referenčnih obdobij, da se zagotovita primerljivost in ustreznost izračunanih harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin („HICP“).

Člen 2

Opredelitve

Pri oblikovanju HICP se uporabljajo tri vrste skupnih referenčnih ali baznih obdobij, ki se jih lahko izbira medsebojno neodvisno, in sicer:

(a)

„Referenčno obdobje ponderacije“ je opredeljeno v členu 2 Uredbe Komisije (ES) št. 2454/97 (6).

(b)

„Cenovno referenčno obdobje“ je obdobje, na podlagi katerega se merijo trenutne cenovne spremembe in za katerega se cene uporabljajo kot imenovalci v izračunih indeksov; nanaša se na cene, ki se uporabljajo za količinsko vrednotenje v ponderjih HICP.

(c)

„Indeksno referenčno obdobje“ je obdobje, za katero je indeks določen na 100 indeksnih točk.

Člen 3

Izvedbeni ukrepi

1.   Skupno indeksno referenčno obdobje HICP se določi kot 2005 = 100.

2.   Kadar je ustrezno, popolne časovne vrste celotnih indeksov ali podindeksov HICP temeljijo na drugem skupnem indeksnem referenčnem obdobju. Pri posodobitvah polne časovne vrste vseh HICP in podindeksov HICP temeljijo na skupnem indeksnem referenčnem obdobju. Prenos osnove na novo indeksno referenčno obdobje začne učinkovati z indeksom za januar naslednjega koledarskega leta.

3.   Komisija (Eurostat) lahko posodobi indeksno referenčno obdobje po posvetovanju z Odborom za statistični program, ustanovljenim s Sklepom 89/382/EGS, Euratom.

4.   Kakršni koli dodatni podindeksi COICOP/HICP, ki se vključijo v HICP, se povežejo decembra na ravni sto indeksnih točk in začnejo učinkovati z indeksom za naslednji januar.

Člen 4

Sprememba

Člen 4 Uredbe (ES) št. 2214/96 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Diseminacija podindeksov

Komisija (Eurostat) diseminira podindekse HICP za kategorije iz Priloge I k tej uredbi na podlagi skupnega indeksnega referenčnega obdobja.“

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 257, 27.10.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  Mnenje z dne 4. oktobra 2005 (UL C 254, 14.10.2005).

(3)  UL L 229, 10.9.1996, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1749/1999 (UL L 214, 13.8.1999, str. 1).

(4)  UL L 296, 21.11.1996, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1920/2001 (UL L 261, 29.9.2001, str. 46).

(5)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(6)  UL L 340, 11.12.1997, str. 24.