6.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1630/2005

z dne 5. oktobra 2005

o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne podkvote III za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, v skladu z uredbo (ES) št. 2375/2002

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2375/2002 z dne27. decembra 2002 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, s poreklom iz tretjih držav, ki odstopa od Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2), in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2375/2002 odpira letno tarifno kvoto 2 981 600 ton navadne pšenice, ki ni visoke kakovosti. Ta kvota je razdeljena na tri podkvote.

(2)

Člen 3(3) Uredbe (ES) št. 2375/2002 določa količino 592 900 ton za podkvoto III za obdobje od 1. oktobra 2005 do 31. decembra 2005.

(3)

Količine, zaprošene 3. oktobra 2005, v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 2375/2002, presegajo razpoložljive količine. Torej je treba predvideti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo dovoljenja, in določiti koeficient znižanja, ki se uporablja za zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsaka vloga za uvozno dovoljenje za podkvoto III za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, predložena in posredovana Komisiji 3. oktobra 2005 v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2375/2002, se odobri do višine 0,3 % od zaprošenih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 88. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).