1.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1606/2005

z dne 30. septembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1060/2005 (2) je odprla stalni javni razpis za izvoz 114 757 ton navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije.

(2)

Slovaška je obvestila Komisijo, da namerava njena intervencijska agencija za 33 192 ton povečati količino, razpisano na javnem razpisu za izvoz. Ob upoštevanju razpoložljivih količin in položaja na trgu je treba ugodno odgovoriti na zahtevo Slovaške.

(3)

Uredbo (ES) št. 1060/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1060/2005 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 147 949 ton navadne pšenice za izvoz v vse tretje države razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Lihtenštajn, Romunijo, Srbijo in Črno goro (3) ter Švico.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1302/2005 (UL L 207, 10.8.2005, str. 12).

(3)  Vključno s Kosovom, kot določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“