30.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1580/2005

z dne 29. septembra 2005

o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zaloge madžarske intervencijske agencije na španskem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 z dne 28. julija 1993 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij (2) zlasti določa, da se prodaja žita iz intervencijskih agencij izvede z javnim razpisom in po cenah, ki ne povzročijo tržnih motenj.

(2)

Zaradi slabih podnebnih pogojev v večjem delu Španije bo v tržnem letu 2005/06 proizvodnja žita znatno zmanjšana. To stanje je že privedlo do povišanja lokalnih cen in povzročilo težave pri dobavi po konkurenčnih cenah.

(3)

Madžarska razpolaga z večjimi intervencijskimi zalogami koruze, za katere je težko najti trge in katere bi bilo treba dati v promet.

(4)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1082/2005 (3) se je odprl stalni javni razpis za prodajo koruze na španskem trgu iz zalog madžarske intervencijske agencije. Razpis je potekel 14. septembra 2005, toda količine, ki so bile dane na razpolago v okviru navedene uredbe niso bile v celoti uporabljene, zlasti zaradi težav, povezanih z vstopom žit v španska pristanišča.

(5)

Ob upoštevanju takšnega stanja na trgu in predvidenih zahtev izvajalcev je treba še naprej dati na razpolago na španski trg enake količine koruze iz zalog madžarske intervencijske agencije, ki so bile določene s predhodnim razpisom. Treba pa je izpustiti določbo, da morajo biti žita nujno prepeljana skozi določena španska pristanišča.

(6)

Da bi se upoštevale razmere na trgu Skupnosti, je treba določiti, da s tem razpisom upravlja Komisija. Poleg tega je treba določiti koeficient dodelitve za ponudbe z najnižjo prodajno ceno.

(7)

Poleg tega je pomembno, da obvestilo madžarske intervencijske agencije Komisiji ne razkriva identitete ponudnikov.

(8)

Zaradi modernizacije upravljanja je treba podatke, ki jih zahteva Komisija, poslati po elektronski pošti.

(9)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Madžarska intervencijska agencija odpre stalni javni razpis za prodajo 100 000 ton koruze iz svojih zalog na notranjem trgu Skupnosti.

2.   Prodaje so namenjene za preskrbo španskega trga.

Člen 2

Prodaja iz člena 1 poteka v skladu z Uredbo (EGS) št. 2131/93.

Vendar se ne glede na navedeno uredbo:

(a)

ponudbe pripravijo na podlagi dejanske kakovosti serije, na katero se nanašajo;

(b)

najnižja prodajna cena določi na ravni, ki ne povzroča motenj na trgu z žiti.

Člen 3

1.   Ne glede na člen 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je pri razpisu določena varščina 10 EUR na tono.

2.   Ponudbe so sprejemljive samo, če jim je priložena pisna izjava ponudnika, da bo najpozneje dva delovna dneva po dnevu prejetja izjave o oddaji naročila položil varščino 80 EUR za tono koruze.

Člen 4

1.   Rok za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis je 5. oktober 2005 do 15. ure (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb za nadaljnje delne razpise je vsako sredo do 15. ure (po bruseljskem času), razen 2. novembra 2005, 28. decembra 2005, 12. aprila 2006, 24. maja 2006 in 14. junija 2006, to so tedni, ko ne bo nobenega javnega razpisa.

Rok za oddajo ponudb za zadnji delni razpis je 28. junija 2006 do 15. ure (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe je treba predložiti madžarski intervencijski agenciji na naslov:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Tel. (36-1) 219 62 60

Faks (36-1) 219 62 59

Člen 5

Madžarska intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najpozneje dve uri po izteku roka za predložitev ponudb. Obvestilo je treba poslati po elektronski pošti, v skladu z obrazcem, določenim v Prilogi.

Člen 6

V skladu s postopkom, določenim v členu 25(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, Komisija določi najnižjo prodajno ceno ali se odloči, da ponudb nadalje ne obravnava. Kadar se ponudbe oddajo za isto serijo in za skupno količino, večjo od razpoložljive količine, se lahko določi najnižja prodajna cena za vsako serijo posebej.

Kadar je v ponudbah navedena najnižja prodajna cena, lahko Komisija določi koeficient dodelitve za ponujene količine hkrati z določitvijo najnižje prodajne cene.

Člen 7

1.   Varščina iz člena 3(1) se vrne v celoti za količine:

(a)

ki niso bile dodeljene;

(b)

katerih plačilo prodajne cene je izvršeno v okviru določenega roka in za katere je bila položena varščina iz člena 3(2).

2.   Varščina iz člena 3(2) se sprosti sorazmerno s količinami, ki so dostavljene v Španijo. Dokaz o namembni destinaciji se izda v skladu z določbami iz Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 (4). Kontrolni izvod T 5 mora dokazovati, da so pogoji iz člena 1(2) te uredbe izpolnjeni.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1169/2005 (UL L 188, 20.7.2005, str. 19).

(3)  UL L 177, 9.7.2005, str. 13.

(4)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17.


PRILOGA

Stalni javni razpis za nadaljnjo prodajo 100 000 ton koruze iz zalog madžarske intervencijske agencije na španskem trgu

Obrazec (1)

(Uredba (ES) št. 1580/2005)

1

2

3

4

Številka ponudnika

Številka serije

Količina

(t)

Ponudbena cena

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

itd.

 

 

 


(1)  Predložiti GD AGRI (D2).