1.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/1


UREDBA KOMISIJE (ES) ŠT. 1564/2005

z dne 7. septembra 2005

o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (1) in zlasti členov 44(1) in 63(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2) in zlasti členov 36(1), 58(2), 64(2) in 70(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim odborom za javna naročila,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/17/ES zahteva, da so naročila, za katere se uporablja, objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Obvestila za navedeno objavo morajo vključevati informacije, določene v navedeni direktivi, in zlasti v prilogah XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII in XIX k Direktivi.

(2)

Direktiva 2004/18/ES zahteva, da so naročila, za katere se uporablja, objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Obvestila za navedeno objavo morajo vključevati informacije, določene v navedeni direktivi, in zlasti v Prilogi VII k tej direktivi.

(3)

Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev (3), 93/36/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil blaga (4), 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje (5) in 93/38/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju (6), kakor so bile spremenjene z Direktivo Komisije 2001/78/ES (7), so določile standardne obrazce za objavo takšnih obvestil.

(4)

Glede na to, da je Direktiva 2004/18/ES nadomestila direktive 92/50/EGS, 93/36/EGS in 93/37/EGS ter da je Direktiva 2004/17/ES nadomestila Direktivo 93/38/EGS, je treba določiti enotno serijo posodobljenih standardnih obrazcev, ki upoštevajo informacije, zahtevane v navedenih direktivah, in se lahko obdelajo v elektronski obliki.

(5)

Države članice morajo prenesti direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES v nacionalno pravo najkasneje do 31. januarja 2006. Posamezne države članice se lahko odločijo, da navedeni direktivi prenesejo pred potekom navedenega roka. Zato je primerno, da naročniki v pomenu Direktive 2004/17/ES in naročniki v pomenu Direktive 2004/18/ES v državah članicah, kjer bodo nacionalni izvedbeni predpisi začeli veljati pred potekom roka za prenos v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES, uporabljajo standardne obrazce, ki jih določa ta uredba, od datuma začetka veljavnosti navedenih nacionalnih predpisov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od datuma začetka veljavnosti ustreznih nacionalnih predpisov za prenos Direktive 2004/17/ES in najkasneje do 1. februarja 2006 naročniki za objavo obvestil iz členov 41 do 44 in 63 navedene direktive v Uradnem listu Evropske unije uporabljajo standardne obrazce, določene v prilogah IV do IX, XII in XIII k tej uredbi.

Člen 2

Od datuma začetka veljavnosti ustreznih nacionalnih predpisov za prenos Direktive 2004/18/ES in najkasneje do 1. februarja 2006 naročniki za objavo obvestil iz členov 35, 36, 58, 64, 69 in 70 navedene direktive v Uradnem listu Evropske unije uporabljajo standardne obrazce, določene v prilogah I, II, III in VIII do XIII k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. septembra 2005

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1874/2004 (UL L 326, 29.10.2004, str. 17).

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1874/2004.

(3)  UL L 209, 24.7.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL L 199, 9.8.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(5)  UL L 199, 9.8.1993, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(6)  UL L 199, 9.8.1993, str. 84. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(7)  UL L 285, 29.10.2001, str. 1.


Seznam prilog

Priloga I: Standardni obrazec 1:

„Predhodno informativno obvestilo“

Priloga II: Standardni obrazec 2:

„Obvestilo o naročilu“

Priloga III: Standardni obrazec 3:

„Obvestilo o oddaji naročila“

Priloga IV: Standardni obrazec 4:

„Periodično okvirno obvestilo – gospodarske javne službe“

Priloga V: Standardni obrazec 5:

„Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe“

Priloga VI: Standardni obrazec 6:

„Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe“

Priloga VII: Standardni obrazec 7:

„Kvalifikacijski sistem – gospodarske javne službe“

Priloga VIII: Standardni obrazec 8:

„Obvestilo o profilu kupca“

Priloga IX: Standardni obrazec 9:

„Poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nakupovalnem sistemu“

Priloga X: Standardni obrazec 10:

„Koncesija za javne gradnje“

Priloga XI: Standardni obrazec 11:

„Obvestilo o naročilu – naročila, ki jih odda koncesionar, ki ni naročnik“

Priloga XII: Standardni obrazec 12:

„Obvestilo o projektnem natečaju“

Priloga XIII: Standardni obrazec 13:

„Rezultati projektnega natečaja“

PRILOGA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA VII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA VIII

Image

Image

PRILOGA IX

Image

Image

Image

PRILOGA X

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA XI

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PRILOGA XIII

Image

Image

Image

Image