7.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1451/2005

z dne 6. septembra 2005

o popravku Uredbe (ES) št. 950/2005 o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi z lupino)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 950/2005 (2) je določila izvozna nadomestila v sektorju sadja in zelenjave za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi z lupino).

(2)

Ob preverjanju je bila v Prilogi k osnutku, predloženem Upravljalnemu odboru za mnenje, odkrita napaka. Zato je treba Uredbo (ES) št. 950/2005 ustrezno popraviti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 950/2005 se v prvi vrstici datum „8. september 2005“ nadomesti z datumom „9. januar 2006“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. septembra 2005

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. septembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 160, 23.6.2005, str. 17.