3.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1438/2005

z dne 2. septembra 2005

o posebnem intervencijskem ukrepu za oves na Finskem in Švedskem za tržno leto 2005–2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oves šteje med proizvode, ki so zajeti v skupni ureditvi trga za žita. Vendar ne šteje med osnovna žita iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1784/2003, za katera je predviden intervencijski odkup.

(2)

Oves je pomemben tradicionalen proizvod na Finskem in Švedskem, ki se dobro prilagaja tamkajšnjim podnebnim razmeram. Ta proizvodnja zdaleč presega potrebe teh držav, tako da sta bili prisiljeni prodati presežke tretjim državam. Članstvo v Skupnosti ni spremenilo prejšnjega stanja.

(3)

Morebitno zmanjšanje kulture ovsa na Finskem in Švedskem bi bilo ugodno za druga žita, ki so upravičena do intervencijskega sistema, zlasti za ječmen. Količine ječmena so presežene v teh dveh državah in celotni Skupnosti. Preusmeritev pridelave ovsa na ječmen bi samo povečala presežek. Zato bi morali zagotoviti, da se oves še nadalje izvaža v tretje države.

(4)

V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 se za oves lahko da nadomestilo. Zaradi geografske lege imata Finska in Švedska manj ugoden položaj za izvoz kot druge države članice. Določitev nadomestila na podlagi navedenega člena 13 daje prednost zlasti izvozu iz teh drugih držav. Zato je treba predvideti, da bo pridelavo ovsa na Finskem in Švedskem čedalje bolj nadomeščal ječmen. Pričakovati je, da bodo v prihodnjih tržnih letih v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1784/2003 dane v intervencijo na Finskem in Švedskem znatne količine ječmena, katerih edina možnost odprodaje bo izvoz v tretje države. Ta izvoz iz intervencijskih zalog je za proračun Skupnosti dražji kot neposredni izvoz.

(5)

Dodatnim stroškom se je mogoče izogniti s posebnim intervencijskim ukrepom v smislu člena 7 Uredbe (ES) št. 1784/2003. Taka intervencija je lahko ukrep, namenjen razbremenitvi trga z ovsem na Finskem in Švedskem. Podelitev nadomestila na podlagi javnega razpisa za oves, ki se pridela in izvozi samo iz teh dveh držav, je najugodnejši ukrep v teh okoliščinah.

(6)

Zaradi narave in ciljev navedenega ukrepa je primerno, da se uporablja s primernimi spremembami člen 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003, kakor tudi uredbe, sprejete za njeno izvajanje, zlasti Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritev izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu z žiti (2).

(7)

Uredba (ES) št. 1501/95 zahteva od ponudnika, med njegovimi drugimi obveznostmi, predložitev zahtevka za izvozno dovoljenje in položitev varščine. Treba je določiti višino te varščine.

(8)

Zadevna žita morajo biti dejansko izvožena iz držav članic, za katere je bil sprejet poseben intervencijski ukrep. Zato je treba na eni strani omejiti uporabo izvoznih dovoljenj za izvoz iz države članice, v kateri je bilo dovoljenje zahtevano in na drugi strani za oves, pridelan na Finskem in Švedskem.

(9)

Ob upoštevanju evropskih sporazumov o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Bolgarijo (3) ter Romunijo (4) je treba izključiti ti državi s seznama upravičenih namembnih držav. Poleg tega je ob upoštevanju načina izračuna nadomestila, temelječega na tržnih cenah z oddaljenih trgov, treba izključiti bližnje destinacije, kakor sta Švica in Norveška, za kateri ti ukrepi niso utemeljeni zaradi relativno nizkih stroškov dobave, povezanih z bližino ali razpoložljivostjo prometnih poti proti tem destinacijam.

(10)

Za zagotovitev enakovredne obravnave vseh zainteresiranih je treba določiti enak rok veljavnosti za izdana dovoljenja.

(11)

Za dober potek razpisnega postopka glede izvoza je treba določiti minimalno količino, rok in obliko predložitve ponudb pri pristojnih organih.

(12)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Poseben intervencijski ukrep v obliki izvoznega nadomestila se uporablja za 400 000 ton ovsa, pridelanega na Finskem in Švedskem, in namenjenega za izvoz iz Finske in Švedske v vse tretje države razen Bolgarijo, Norveško, Romunijo in Švico.

Člen 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003, kakor tudi določbe, sprejete za izvajanje tega člena, se s potrebnimi spremembami uporabljajo za navedeno nadomestilo.

2.   Švedski in finski intervencijski organi so zadolženi za izvajanje ukrepa iz odstavka 1.

Člen 2

1.   Za določitev zneska nadomestila iz člena 1(1) se izvede javni razpis.

2.   Javni razpis se nanaša na količine ovsa iz člena 1(1) za izvoz v tretje države, razen Bolgarije, Norveške, Romunije in Švice.

3.   Javni razpis je odprt do 22. junija 2006. V navedenem obdobju se uporablja tedenske razpise, za katere so datumi za predložitev ponudb določeni v obvestilu o razpisu.

Z odstopanjem od člena 4(4) Uredbe (ES) št. 1501/95 rok za predložitev ponudb za prvi delni razpis poteče 15. septembra 2005.

4.   Ponudbe se predložijo pri finskih ali švedskih intervencijskih organih na naslov, naveden v obvestilu o razpisu.

5.   Razpis poteka v skladu z določbami te uredbe in Uredbe (ES) št. 1501/95.

Člen 3

Ponudba je veljavna samo, če:

(a)

se nanaša na količino najmanj 1 000 ton;

(b)

ji je priložena pisna izjava ponudnika, ki določa, da se ponudba nanaša samo na oves, pridelan in izvožen iz Finske in Švedske.

Če se obveznost iz točke (b) ne spoštuje, se varščina po členu 12 Uredbe Komisije (ES) št. 1342/2003 (5) zaseže, razen v primeru višje sile.

Člen 4

V skladu z razpisnim postopkom iz člena 2 se v okence 20 zahtevka in izvoznega dovoljenja vpiše eno od naslednjih dveh navedb:

—   v finščini: Asetus (EY) N:o 1438/2005 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

—   v švedščini: Förordning (EG) nr 1438/2005 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

Člen 5

Nadomestilo je veljavno samo za izvoz iz Finske in Švedske.

Člen 6

Varščina iz člena 5(3)(a) Uredbe (ES) št. 1501/95 je 12 EUR na tono.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 23(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (6) se šteje, da so za namen določitve roka veljavnosti izvozna dovoljenja, izdana v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 1501/95, izdana na dan predložitve ponudbe.

2.   Izvozna dovoljenja, izdana v okviru razpisa iz člena 2, so veljavna od datuma njihove izdaje v smislu odstavka 1 tega člena do konca četrtega meseca, ki sledi izdaji.

3.   Z odstopanjem od člena 11 Uredbe (ES) št. 1291/2000 so izvozna dovoljenja, izdana v okviru razpisa iz člena 2 te uredbe veljavna le na Finskem in Švedskem.

Člen 8

Finski in švedski intervencijski organi elektronsko posredujejo Komisiji ponudbe najpozneje eno uro in pol po izteku roka za tedensko predložitev ponudb, kakor je predvideno v obvestilu o razpisu, in uporabljajo obrazec iz priloge.

Če ni ponudb, finski in švedski intervencijski organi o tem obvestijo Komisijo v roku iz prvega pododstavka.

Čas, določen za predložitev ponudb, je čas v Belgiji.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. septembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  Sklep Sveta 2003/286/ES z dne 8. aprila 2003 (UL L 102, 24.4.2003, str. 60), prilagojen s Sklepom Sveta in Komisije 2005/430/ES, Euratom z dne 18. aprila 2005 (UL L 155, 17.6.2005, str. 1).

(4)  Sklep Sveta 2003/18/ES z dne 19. decembra 2002 (UL L 8, 14.1.2003, str. 18), prilagojen s Sklepom Sveta in Komisije 2005/431/ES, Euratom z dne 25. aprila 2005 (UL L 155, 17.6.2005, str. 26).

(5)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA

Javni razpis za nadomestilo za izvoz ovsa iz Finske in Švedske v tretje države, razen Bolgarije, Norveške, Romunije in Švice

Obrazec (1)

(Uredba (ES) št. 1438/2005)

(Konec roka za predložitev ponudb)

1

2

3

Številčenje ponudnikov

Količine v tonah

Znesek izvoznega nadomestila

(v EUR/tono)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

itd.

 

 


(1)  Poslati GD AGRI (D/2).