27.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 222/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1413/2005

z dne 26. avgusta 2005

o izdaji uvoznih dovoljenj za določene konzervirane gobe, uvožene v okviru avtonomne tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 1319/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1319/2005 z dne 11. avgusta 2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za konzervirane gobe (1) in zlasti člena 6(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Zahtevki za dovoljenja, ki jih vložijo tradicionalni in novi uvozniki pri pristojnih organih držav članic v okviru člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1319/2005 presegajo razpoložljive količine. Zato je treba določiti obseg, v katerem se dovoljenja lahko izdajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvozna dovoljenja, za katere tradicionalni uvozniki v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1319/2005 vložijo zahtevke, ki jih države članice posredujejo Komisiji 24. avgusta 2005, se izdajo v 10,728 % zahtevane količine.

2.   Uvozna dovoljenja, za katere novi uvozniki v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1319/2005 vložijo zahtevke, ki jih države članice posredujejo Komisiji 24. avgusta 2005, se izdajo v 11,695 % zahtevane količine.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. avgusta 2005.

V uporabi je do 31. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 210, 12.8.2005, str. 13.