19.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/1


UREDBA KOMISIJE (ES)št. 1332/2005

z dne 9. avgusta 2005

o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1), in zlasti Člena 19(3) te Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na trinajsti seji Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, v nadaljevanju „Konvencija“, ki je potekala v Bangkoku (Tajska) oktobra 2004, so bile k Dodatkom h Konvenciji sprejete določene spremembe.

(2)

Vrste Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides in Chrysalidocarpus decipiens so bile prestavljene iz Dodatka II h Konvenciji v Dodatek I k tej konvenciji.

(3)

Iz Dodatka I h Konvenciji v Dodatek II k tej konvenciji so bile prestavljene vrste Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianaei in Vanda coerulea, populacija Ceratotherium simum simum v Svaziju (izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z lovskimi trofejami in z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne države), populacija Crocodylus acutus na Kubi in populacija Crocodylus niloticus v Namibiji.

(4)

Opombe k navedbam v Dodatku II h Konvenciji o vrstah Loxodonta africana (populacije v Namibiji in Južni Afriki), Euphorbia spp., Orchidaceae, Cistanche deserticola in Taxus wallichiana so bile spremenjene.

(5)

Vrste Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharias (trenutno v Dodatku III), Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana, Aquilaria spp. (razen A. malaccensis, ki je že bila v Dodatku II), Gyrinops spp. in Gonystylus spp. (prej navedena v Dodatku III) so bile vključene v Dodatek II h Konvenciji.

(6)

Vrsta Agapornis roseicollis je bila izbrisana iz Dodatka II h Konvenciji.

(7)

Po trinajsti seji Konference pogodbenic Konvencije so bile na zahtevo Kitajske dodane v Dodatek III populacije naslednjih vrst na Kitajskem: Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia glyhpistoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steindachneri, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis in Rafetus swinhoei.

(8)

Nobena od držav članic ni vložila pridržkov v zvezi s temi spremembami.

(9)

Na trinajsti seji Konference pogodbenic Konvencije so bile sprejete tudi nove taksonomske reference, ki pogojujejo preimenovanje in taksonomsko preureditev nekaterih vrst, navedenih v Dodatkih h Konvenciji.

(10)

Spremembe Dodatkov I, II in III h Konvenciji torej pogojujejo spremembe Prilog A, B in C Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97.

(11)

Kljub temu, da je bila vrsta Haliaeetus leucocephalus prestavljena v Dodatek II h Konvenciji, pa Člen 6(1) Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (2) opravičuje njeno ohranitev v Prilogi A k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.

(12)

V skladu z zahtevami člena 12(2) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (3) je Orcaella brevirostris že navedena v Prilogi A k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.

(13)

Vrste Arisaema jacquemontii, A. speciosum, A. triphyllum, Biaris davisii ssp. davisii, Othonna armiana, O. euphorbioides, O. lobata, Adenia fruticosa, A. spinosa, Ceraria gariepina, C. longipedunculata, C. namaquensis, C. pygmaea, C. schaeferi, Trillium catesbaei, T. cernuum, T. flexipes, T. grandiflorum, T. luteum, T. recurvatum in T. undulatum — ki so vse trenutno vključene v Prilogi D k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97 — se v Skupnost ne uvažajo v takem številu, da bi bil potreben nadzor. Te vrste naj se zato izbrišejo iz Priloge D.

(14)

Po drugi strani pa se vrsta Selaginella lepidophylla, ki trenutno ni navedena v Prilogah A, B, C ali D k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97, v Skupnost uvaža v takem številu, da je potreben nadzor. To vrsto je zato treba vključiti v Prilogo D k Prilogi k Uredbi (ES) št. 338/97.

(15)

Zaradi narave trgovine s Harpagophytum ssp., ki je trenutno navedena v Prilogi D k Uredbi (ES) št. 338/97, je za trgovino z neživim rastlinskim materialom in živimi rastlinami potreben nadzor. Navedbo tega rodu je zato treba spremeniti in vstaviti opombo v zvezi s tem.

(16)

Glede na obseg sprememb je zaradi preglednosti primerno Prilogo Uredbe (ES) št. 338/97 nadomestiti v celoti.

(17)

Ukrepi, predpisani v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. avgusta 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 834/2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 40).

(2)  UL L 103, 25.4.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(3)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA

Opombe o razlagi Prilog A, B, C in D

1.

Vrste, vključene v Priloge A, B, C in D, se navajajo:

(a)

z imenom vrste; ali

(b)

kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.

2.

Okrajšava ‚spp.‘ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.

3.

Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.

4.

Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so navedene v tej prilogi skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi Sveta 79/409/EGS3 (Ptičja direktiva), ali v Direktivi Sveta 92/43/EGS4 (‚Habitatna direktiva‘).

5.

Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:

(a)

‚spp.‘ se uporablja za označevanje podvrst;

(b)

‚var(s)‘ se uporablja za označevanje varietete (varietet); in

(c)

‚fa‘ se uporablja za označevanje oblik.

6.

Znaki ‚(I)‘, ‚(II)‘ in ‚(III)‘ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na Dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah od 7 do 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v Dodatkih h Konvenciji.

7.

(I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.

8.

(II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.

9.

(III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, pravtako navedena.

10.

Križanci se lahko posebej navedejo v Dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prostoživeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v Prilogah A ali B, se uporabljajo določbe te uredbe, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v Dodatkih.

11.

V skladu s členom 2(t) te uredbe znak ‚#‘ pred številko, ki mu sledi številka ob imenu vrste ali višjega taksona, vključenega v Prilogo B ali C, določa dele ali proizvode, ki so za namene te uredbe navedeni v zvezi s tem taksonom, kot sledi:

#1

Določa vse dele in proizvode, razen:

(a)

semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);

(b)

kultur sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah; in

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin.

#2

Določa vse dele in proizvode, razen:

(a)

semen ali peloda;

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; in

(d)

kemičnih proizvodov in dokončnih farmacevtskih proizvodov.

#3

označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali proizvodov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.

#4

označuje vse dele in proizvode, razen:

(a)

semen, razen semen mehiških kaktusov z mehiškim poreklom, in peloda;

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;

(d)

plodov ter delov in proizvodov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin; in

(e)

ločenih filokladijev in delov in proizvodov iz ločenih filokladijev naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin rodu Opuntia podrodu Opuntia.

#5

označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6

označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7

označuje hlode, iveri in nepredelane odpadne kose.

#8

Označuje vse dele in proizvode, razen:

(a)

semen ali peloda (vključno s poliniji);

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; in

(d)

plodov ter delov in proizvodov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla.

#9

Označuje vse dele in proizvode, razen:

tistih, ki nosijo oznako ‚Proizvedeno iz materiala Hoodia spp., pridobljenega s kontroliranim nabiranjem in izdelavo v povezavi z upravnimi oblastmi CITES v Botsvani/Namibiji/Južni Afriki po sporazumu št. BW/NA/ZA xxxxxx‘.

#10

Označuje vse dele in proizvode, razen:

(a)

semen in peloda; ter

(b)

dokončnih farmacevtskih proizvodov.

12.

Če ob imenu vrste ali višjega taksona, vključenih v Prilogo B ali C, ni nobene oznake, to pomeni, da so vključeni vsi takoj prepoznavni deli oziroma proizvodi.

13.

Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih rastlin iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami člena 4.1 te uredbe, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da za semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejance ali za tkivne kulture teh križancev pridobljene in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, ne veljajo določbe te uredbe.

14.

Za urin, iztrebke in ambro, ki so kot odpad, pridobljeni brez vplivanja na zadevno žival, se ne uporabljajo določbe te uredbe.

15.

V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D, se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in proizvodi:

§ 1

Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.

§ 2

Katerokoli perje ali koža ali drug del živali s peresi.

16.

V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D, se navedene določbe uporabljajo le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in proizvodi:

§ 3

Posušene in sveže rastline, vključujoč, če je to primerno, listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.

 

Priloga A

Priloga B

Priloga C

Splošno ime

ŽIVALSTVO

CHORDATA (STRUNARJI)

MAMMALIA

(Sesalci)

MONOTREMATA

 

 

 

Stokovci

Tachyglossidae

 

 

 

Kljunati ježki

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

dolgorili kljunati ježek

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Zverski vrečarji, miši vrečarice

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dolgorepa tankonoga miš vrečarica

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

 

Thylacinidae

 

 

 

Tasmanski volkovi

 

Thylacinus cynocephalus (morda izumrl) (I)

 

 

tasmanski volk

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

Jazbeci vrečarji ali bandikuti

 

Chaeropus ecaudatus (morda izumrl) (I)

 

 

kratkonogi jazbec vrečar

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit

 

Macrotis leucura (I)

 

 

mali bilbi

 

Perameles bougainville (I)

 

 

zahodni progasti jazbec vrečar, marl

DIPROTODONTIA

 

 

 

Diprodonti

Phalangeridae

 

 

 

Kuskusi in lisičji kuzuji

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Sivi kuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

pegasti kuskus

Vombatidae

 

 

 

Vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat

Macropodidae

 

 

 

Kenguruji in valabiji

 

 

Dendrolagus dorianus

 

 

 

 

Dendrolagus goodfellowi

 

 

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

 

 

 

Dendrolagus matschiei

 

 

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

medvedji kenguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

progasti zajčji kenguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

mali kenguru

 

Onychogalea lunata (I)

 

 

polmesečarski kenguru

Potoroidae

 

 

 

Podganji kenguruji

 

Bettongia spp. (I)

 

 

cvileži

 

Caloprymnus campestris (morda izumrl) (I)

 

 

puščavski podganji kenguru

SCANDENTIA

 

 

 

Tupaje ali šilaste veverice

Tupaiidae

 

 

 

 

 

 

Tupaiidae spp.

 

 

CHIROPTERA

 

 

 

Netopirji

Phyllostomidae

 

 

 

Listonosi netopirji

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)

 

Pteropodidae

 

 

 

Leteče lisice

 

 

Acerodon spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

 

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

Acerodon lucifer (morda izumrl) (I)

 

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

 

 

Pteropus insularis (I)

 

 

 

 

Pteropus livingstonei (II)

 

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

 

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

 

 

Pteropus phaeocephalus (I)

 

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

 

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

rodrigueška leteča lisica

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoanska leteča lisica

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

 

PRIMATES

 

 

 

Prvaki

 

 

PRIMATES spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

Prvaki

Lemuridae

 

 

 

Lemurji

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

pravi makiji

Megaladapidae

 

 

 

 

 

Megaladapidae spp. (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Mačji makiji

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

mačji makiji

Indridae

 

 

 

Indriji

 

Indridae spp. (I)

 

 

indriji

Daubentoniidae

 

 

 

Dolgoprsteži

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

dolgoprstež, aj-aj, aje-aje

Tarsiidae

 

 

 

Nartničarji

 

Tarsius spp. (II)

 

 

nartničarji

Callithricidae

 

 

 

Marmozetke

 

Callimico goeldii (I)

 

 

goeldijeva krempljičarka

 

Callithrix aurita (I)

 

 

bela čopičarka

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

rumena marmozetka

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

leviči

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

geoffroyeva tamarinka

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

srebrna tamarinka, belonogi tamarin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

beloglavček, pinché, lisztova opica

Cebidae

 

 

 

Kapucinke

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

 

 

Alouatta palliata (I)

 

 

grivasti ali ognjeni vriskač

 

Alouatta pigra (I)

 

 

 

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

 

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

 

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

pajčarka, miriki

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakariji, kratkorepe opice

 

Callicebus personatus (II)

 

 

rjava skakačka

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

belonosi saki

 

Lagothrix flavicauda (I)

 

 

rumenorepi volnaček

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

Ozkonose opice

 

Cercocebus galeritus (I/II)

(Podvrsta Cercocebus galeritus galeritus je navedena v Dodatku I)

 

 

 

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dolgobrada zamorska mačka, diana

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

črna gvereza

 

Macaca silenus (I)

 

 

bradač, vanderu

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

 

Nasalis concolor (I)

 

 

svinjski rilčar

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

rilčar

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

otoški hulman

 

Procolobus pennantii (I/II)

(Ta vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsta Procolobus pennantii kirkii pa v Dodatku I.)

 

 

pennantova rdeča gvereza

 

Procolobus preussi (II)

 

 

kamerunska rdeča gvereza

 

Procolobus rufomitratus (I)

 

 

rečna rdeča gvereza

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

nosani

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanuman, navadni langur, sveti langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

francoisov langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

zlati langur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

črni langur, nilgiri

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

kapičasti langur

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

giboni

Hominidae

 

 

 

Velike človeku podobne opice

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

šimpanzi

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan

XENARTHRA

 

 

 

Redkozobci

Myrmecophagidae

 

 

 

Mravljinčarji

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

veliki mravljinčar

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

severni tamandua

Bradypodidae

 

 

 

Triprsti lenivci

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

rjavi triprsti lenivec

Megalonychidae

 

 

 

Dvoprsti lenivec

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

hofmanov dvoprsti lenivec

Dasypodidae

 

 

 

Pasavci

 

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

severni golorepi pasavec

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaj)

veliki golorepi pasavec

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Določena je nična letna izvozna kvota. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogi A, in trgovanje z njimi je ustrezno urejeno.)

 

andski dlakavi pasavec

 

Priodontes maximus (I)

 

 

veliki pasavec

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Luskavci, storžnjaki

 

 

Manis spp. (II)

(Za Manis crassicaudata, Manis pentadactyla in Manis javanica je določena nična letna izvozna kvota za osebke, odstranjene iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komecialnim namenom.)

 

luskavci

LAGOMORPHA

 

 

 

Zajci in žvižgači

Leporidae

 

 

 

Zajci in kunci

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

ščetinasti zajec

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanski kunec

RODENTIA

 

 

 

Glodalci

Sciuridae

 

 

 

Veverice

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

mehiški prerijski pes

 

 

 

Epixerus ebii (III Gana)

 

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

 

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

himalajski svizec

 

 

Ratufa spp. (II)

 

orjaške veverice

 

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

 

Anomaluridae

 

 

 

Luskorepe veverice

 

 

 

Anomalurus beecrofti (III Gana)

beecroftova luskorepa veverica

 

 

 

Anomalurus derbianus (III Gana)

derbyjeva luskorepa veverica

 

 

 

Anomalurus pelii (III Gana)

 

 

 

 

Idiurus macrotis (III Gana)

 

Muridae

 

 

 

Miši in podgane

 

Leporillus conditor (I)

 

 

podgana gnezdarica

 

Pseudomys praeconis (I)

 

 

 

 

Xeromys myoides (I)

 

 

neprava podgana plovka

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

 

Hystricidae

 

 

 

Ježevci starega sveta

 

Hystrix cristata (III Gana)

 

 

afriški ježevec

Erethizontidae

 

 

 

Drevesni ježevci

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

mehiški drevesni ježevec

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)

južnoameriški drevesni ježevec

Agoutidae

 

 

 

Pake

 

 

 

Agouti paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutiji

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

 

Chinchillidae

 

 

 

Činčile in viskače

 

Chinchilla spp. (I) (Osebki udomačene oblike niso predmet določb te uredbe)

 

 

činčile

CETACEA

 

 

 

Kiti in delfini

 

CETACEA spp. (I/II)  (1)

 

 

kiti in delfini

CARNIVORA

 

 

 

Zveri

Canidae

 

 

 

Psi

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

zlati šakal

 

Canis lupus (I/II)

(Vse populacije razen v Španiji severno od Doura in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I, vse druge populacije so navedene v Dodatku II.)

Canis lupus (II) (populacije v Španiji severno od Doura in v Grčiji severno od 39. vzporednika)

 

volk, sivi volk

 

Canis simensis

 

 

etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

šakalska lisica, maikong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

grivasti volk

 

 

Cuon alpinus (II)

 

rdeči volk, kolzun

 

 

Pseudalopex culpaeus (II)

 

kalpeška lisica

 

 

Pseudalopex griseus (II)

 

argentinska lisica

 

 

Pseudalopex gymnocercus (II)

 

azarska lisica, aguaračaj

 

Speothos venaticus (I)

 

 

gozdni pes

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

bengalska lisica

 

 

Vulpes cana (II)

 

blanfordova lisica

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek, puščavska lisica

Ursidae

 

 

 

Medvedi

 

 

Ursidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

medvedi

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

orjaški panda, bambusni medved

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

mačji panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajski medved, sončni medved

 

Melursus ursinus (I)

 

 

šobar, termitski medved

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

očalar, naočar, andski medved

 

Ursus arctos (I/II)

(Samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji in podvrsta Ursus arctos isabellinus so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II).

 

 

rjavi medved

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

ogrličar

Procyonidae

 

 

 

Rakuni

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

pasjedlačji medved

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

srednjeameriški podlasičji medved

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

belogobčni nosati medved

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaj)

koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

vitorepi medved

Mustelidae

 

 

 

Kune

 

Lutrinae

 

 

 

Vidre

 

 

Lutrinae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

vidre

 

Aonyx congicus (I) (Samo populacije v Kamerunu in Nigeriji, vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

kongoška, brezkrempljasta vidra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

morska vidra

 

Lontra felina (I)

 

 

obalna vidra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

južnoameriška vidra

 

Lontra provocax (I)

 

 

čilska vidra

 

Lutra lutra (I)

 

 

evropska vidra

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

orjaška vidra, brazilska vidra

 

Mellivorinae

 

 

 

Medarski jazbeci

 

 

 

Mellivora capensis (III Botsvana/Gana)

medarski, dvobarvni jazbec

 

Mephitinae

 

 

 

Skunki

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonski surili

Mustelinae

 

 

 

Podlasice in sorodniki

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

 

 

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

harza, pisana kuna

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

kuna belica

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

nilgirska kuna

 

Mustela nigripes (I)

 

 

prerijski dihur

Viverridae

 

 

 

Cibetovke

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botsvana)

afriška cibetovka

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

vidrasta cibeta

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

madagaskarska pasasta cibeta

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

malajska pasasta cibeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

črno-beli zvijavt

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

malajski mustang

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

indijski mustang

 

 

Prionodon linsang (II)

 

navadni linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

pegasti linsang

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

velika pegasta cibetovka

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

velika indijska cibetovka

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

mala indijska cibetovka

Herpestidae

 

 

 

Ihneumoni

 

 

 

Herpestes brachyurus fuscus (III Indija)

rjavi indijski mungo

 

 

 

Herpestes edwardsii (III Indija)

indijski mungo

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

mali indijski mungo

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

rdeči mungo

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

račji mungo

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

progastovrati mungo

Hyaenidae

 

 

 

Hijene

 

 

 

Proteles cristatus (III Botsvana)

pižmova hijena, podzemski volk

Felidae

 

 

 

Mačke

 

 

Felidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Dodatek A. Osebki udomačene oblike niso predmet določb te uredbe.)

 

mačke

 

Acinonyx jubatus (I) (Letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Botsvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebki je predmet določb Člena 4.1 te uredbe.)

 

 

gepard, čita

 

Caracal caracal (I) (Samo populacije v Aziji, vse druge populacije so vključene v Dodatek B)

 

 

karakal, puščavski ris

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

temmnickova zlata mačka

 

Felis nigripes (I)

 

 

črnonoga mačka

 

Felis silvestris (II)

 

 

divja mačka

 

Herpailurus yaguarondi (I) (Samo populacije v Srednji in Severni Ameriki, vse druge populacije so vključene v Dodatek B.)

 

 

jaguarundi

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ozelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

leopardja mačka

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

dolga mačka, margaj

 

Lynx lynx (II)

 

 

ris

 

Lynx pardinus (I)

 

 

južnoevropski ris

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

dimasti leopard

 

Oncifelis geoffroyi (I)

 

 

mala pegasta mačka

 

Oreailurus jacobita (I)

 

 

andska mačka, gorska mačka

 

Panthera leo persica (I)

 

 

azijski lev

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

saharska mačka

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Samo populacije v Bangladešu, Indiji in Tajski, vse druge populacije so vključene v Dodatek B.)

 

 

bengalska mačka

 

Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)

 

 

japonska mačka

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

ploščatoglava mačka

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Samo populacija v Indiji, vse druge populacije so vključene v Dodatek B.)

 

 

rjasta mačka

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

floridska puma

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

 

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

vzhodna puma

 

Uncia uncia (I)

 

 

snežni leopard ali ibis

Otariidae

 

 

 

Južni morski medvedi

 

 

Arctocephalus spp (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

morski medvedi

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

filipov morski medved

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

gvadalupski morski medved

Odobenidae

 

 

 

Mroži

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

polarni mrož

Phocidae

 

 

 

Pravi tjulnji

 

 

Mirounga leonina (II)

 

južnomorski slon

 

Monachus spp. (I)

 

 

pravi tjulnji

PROBOSCIDEA

 

 

 

Trobčarji

Elephantidae

 

 

 

Sloni

 

Elephas maximus (I)

 

 

indijski slon

 

Loxodonta africana (I) —(Razen populacij v Botsvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B.)

Loxodonta africana (II)

(Samo populacije v Botsvani, Namibiji, Južni Afriki (2) in Zimbabveju (3); vse druge populacije so vključene v Prilogo A.)

 

afriški slon

SIRENIA

 

 

 

Morske krave ali sirene

Dugongidae

 

 

 

Dugongi ali vilastorepe morske krave

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

 

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis in Trichechus manatus sta navedena v Dodatku I. Trichechus senegalensis je naveden v Dodatku II.)

 

 

lamantini

PERISSODACTYLA

 

 

 

Lihoprsti kopitarji

Equidae

 

 

 

Konji, osli in zebre

 

Equus africanus (I) (Razen udomačene oblike, navedene kot Equus asinus, ki ni predmet določb te uredbe)

 

 

nubijski divji osel, afriški osel

 

Equus grevyi (I)

 

 

grevyjeva zebra, kraljeva zebra

 

Equus hemionus (I/II) (Vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsta Equus hemionus hemionus pa je navedena v Dodatku I.)

 

 

azijski osel

 

Equus kiang (II)

 

 

tibetanski polosel, kiang

 

 

Equus onager (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

perzijski polosel, onager

 

Equus onager khur (I)

 

 

indijski osel

 

Equus przewalskii (I)

 

 

konj przewalskega, mongolski divji konj

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanova gorska zebra

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

kapska gorska zebra

Tapiridae

 

 

 

Tapirji

 

Tapiridae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi B)

 

 

tapirji

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir

Rhinocerotidae

 

 

 

Nosorogi

 

Rhinocerotidae spp. (II) (Razen podvrst, vključenih v Prilogi B)

 

 

nosorogi

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Samo populacije v Južni Afriki in Svaziju, vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno za namen dopuščanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne države in za trgovanje z lovskimi trofejami. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi je ustrezno urejeno.)

 

širokousti nosorog, beli nosorog

ARTIODACTYLA

 

 

 

Sodoprsti kopitarji, parkljarji

Tragulidae

 

 

 

Pritlikavi pižmarji

 

 

 

Hyemoschus aquaticus (III Gana)

vodni pritlikavi pižmar, jelenje svinče

Suidae

 

 

 

Svinje

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa, jelenjač

 

Sus salvanius (I)

 

 

pritlikava divja svinja

Tayassuidae

 

 

 

Pekariji

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij Pecari tajacu v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v Priloge k tej uredbi) —

 

pekariji

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

wagnerjev pekari

Hippopotamidae

 

 

 

Povodni konji

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

mali povodni konj

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

veliki povodni konj, nilski povodni konj

Camelidae

 

 

 

Kamele

 

 

Lama guanicoe (II)

 

gvanako, rdečerjavi gvanako

 

Vicugna vicugna (I) (Razen populacij v: Argentini [populacija v provincah Jujuy in Catamarca ter populacija napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región] in Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B).

Vicugna vicugna (II) (Samo populacije v Argentini (4)[populacija v provincah Jujuy in Catamarca ter populacija napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji  (5)[celotna populacija]; Čilu  (6)[populacija območja Primera Región]; Peruju  (7)[celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A).

 

vikunja

Moschidae

 

 

 

Pižmarji

 

Moschus spp. (I) (Samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B.)

Moschus spp. (I) (Razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; ki so vključene v Prilogo A.)

 

pižmarji

Cervidae

 

 

 

Jeleni

 

Axis calamianensis (I)

 

 

kalamijanski jelen

 

Axis kuhlii (I)

 

 

kuhlov jelen

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

svinjski jelen

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

močvirski jelen

 

Cervus duvaucelii (I)

 

 

močvirski jelen, barazinga

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

baktrijanski jelen

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Tunizija)

 

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

hangul

 

Cervus eldii (I)

 

 

lirasti jelen, tamin

 

Dama mesopotamica (I)

 

 

mezopotamski damjak

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

 

Mazama americana cerasina (III Gvatemala)

veliki rdeči šilar

 

Megamuntiacus vuquanghensis (I)

 

 

orjaški mutnjak

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

črni mutnjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

gvatemalski belorepi jelen

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampski jelen, kampški jelen

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

ekvadorski pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

čilski pudu

Antilocapridae

 

 

 

 

 

Antilocapra americana (I) (Samo populacija v Mehiki; v Priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija.)

 

 

antilopska koza, vilorog

Bovidae

 

 

 

Rogarji ali votlorogi

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

mendiška antilopa

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

grivasta ovca

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

gozdni bizon

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

jelenja antilopa

 

Bos gaurus (I) (Razen udomačene oblike, navedene kot Bos frontalis, ki ni predmet določb te uredbe.)

 

 

gaver, džungelsko govedo

 

Bos mutus (I) (Razen udomačene oblike, navedene kot Bos grunniens, ki ni predmet določb te uredbe.)

 

 

jak, godrnjavi bivol

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej, kamboški gozdni vol

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Razen udomačene oblike, ki je navedena kot Bubalus bubalis in ni predmet določb te uredbe.)

indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

nižinski anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamaru, mindorski bivol

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

gorski anoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

markor, vijekoza, vijeroga koza

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

zalivski hulež

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinkov hulež

 

 

Cephalophus monticola (II)

 

modri hulež

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbyjev hulež

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

veliki hulež

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebrasti hulež

 

 

 

Damaliscus lunatus (III Gana)

lisasta antilopa, sasabi

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

belonosa antilopa

 

 

Gazella cuvieri (III Tunizija)

 

cuvierjeva gazela

 

Gazella dama (I)

 

 

jelenja gazela

 

 

Gazella dorcas (III Tunizija)

 

navadna gazela

 

 

Gazella leptoceros (III Tunizija)

 

vitkoroga gazela

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

orjaška črna grivasta antilopa

 

 

Kobus leche (II)

 

vodna antilopa

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rdeči goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

kitajski goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral

 

Naemorhedus sumatraensis (I)

 

 

 

 

Oryx dammah (I)

 

 

sabljarka

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabski oriks, arabska bajza

 

 

Ovis ammon (II) (Razen podvrst, vključenih v Prilogi A)

 

argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

tibetanski argali

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

 

 

 

Ovis canadensis (I) (Samo populacija v Mehiki; v Priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija.)

 

kanadska debeloroga ovca

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

rdeča ovca, urial, šapu

 

 

Ovis vignei (II) (Razen podvrst, vključenih v Prilogi A.)

 

 

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

urial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

čiru, orongo

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

 

 

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

čusinga, štiriroga antilopa

 

 

 

Tragelaphus eurycerus (III Gana)

bongo

 

 

 

Tragelaphus spekii (III Gana)

močvirska antilopa

AVES

(Ptiči)

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

Tekači

Struthionidae

 

 

 

Noji

 

Struthio camelus (I) (Samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegalu in Sudanu, vse druge populacije niso vključene v Priloge k tej uredbi.)

 

 

noj

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nanduji

 

 

Rhea americana (II)

 

navadni nandu

 

Rhea pennata(I) (Razen populacij Rhea pennata pennata v Argentini in Čilu, ki so vključene v Prilogo B.)

 

 

darwinov nandu

 

 

Rhea pennata pennata (II) (samo populacije v Argentini in Čilu)

 

 

TINAMIFORMES

 

 

 

Dolgonoge kure

Tinamidae

 

 

 

Dolgonoge kure

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

 

SPHENISCIFORMES

 

 

 

Veslači

Spheniscidae

 

 

 

Pingvini

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

očalasti pingvin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

 

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

Ponirki ali potapljavci

Podicipedidae

 

 

 

Ponirki

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

 

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

Cevonosci ali viharniki

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosi

 

Diomedea albatrus (I)

 

 

 

PELECANIFORMES

 

 

 

Veslonožci

Pelecanidae

 

 

 

Pelikani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

kodrasti pelikan

Sulidae

 

 

 

Beli morski vrani

 

Papasula abbotti (I)

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Burnice

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

 

CICONIIFORMES

 

 

 

Močvirniki

Ardeidae

 

 

 

Čaplje

 

 

 

Ardea goliath (III Gana)

goljat

 

Bubulcus ibis (III Gana)

 

 

kravja čaplja

 

Casmerodius albus (III Gana)

 

 

velika bela čaplja

 

Egretta garzetta (III Gana)

 

 

mala bela čaplja

Balaenicipitidae

 

 

 

Čevljekljuni

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

čevljekljun, abu makub

Ciconiidae

 

 

 

Štorklje

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

 

 

Ciconia nigra (II)

 

 

črna štorklja

 

Ciconia stormi

 

 

 

 

 

 

Ephippiorhynchus senegalensis (III Gana)

afriška sedlarica

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

 

 

 

 

Leptoptilos crumeniferus (III Gana)

afriški marabu

 

Leptoptilos dubius

 

 

 

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

 

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisi

 

 

 

Bostrychia hagedash (III Gana)

 

 

 

 

Bostrychia rara (III Gana)

 

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

rdeči ibis, rdeči srpač

 

Geronticus calvus (II)

 

 

 

 

Geronticus eremita (I)

 

 

 

 

Nipponia nippon (I)

 

 

 

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

žličarka

 

Pseudibis gigantea

 

 

 

 

 

 

Threskiornis aethiopicus (III Gana)

sveti ibis

Phoenicopteridae

 

 

 

Plamenci ali flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

plamenci

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

rdeči plamenec

ANSERIFORMES

 

 

 

Plojkoljuni

Anatidae

 

 

 

Plovci

 

 

 

Alopochen aegyptiacus (III Gana)

nilska gos

 

 

 

Anas acuta (III Gana)

dolgorepa raca

 

Anas aucklandica (I)

 

 

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

 

 

 

 

Anas capensis (III Gana)

kapska raca

 

 

 

Anas clypeata (III Gana)

raca žličarica

 

 

 

Anas crecca (III Gana)

kreheljc

 

 

Anas formosa (II)

 

formoški kreheljc

 

Anas laysanensis (I)

 

 

 

 

Anas oustaleti (I)

 

 

 

 

 

 

Anas penelope (III Gana)

žvižgavka

 

Anas querquedula (III Gana)

 

 

 

 

Aythya innotata

 

 

 

 

Aythya nyroca (III Gana)

 

 

 

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

 

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rdečevrata gos

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

 

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

moškatna raca

 

Cairina scutulata (I)

 

 

 

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

koskorob, labodnik

 

 

Cygnus melanocorypha (II)

 

 

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

 

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

 

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Gana/Honduras)

rumeni žvižgač

 

 

 

Dendrocygna viduata (III Gana)

vdovski žvižgač, vdovska raca

 

Mergus octosetaceus

 

 

 

 

 

 

Nettapus auritus (III Gana)

 

 

 

Oxyura jamaicensis

 

 

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

evropska beloglavka, palčja raca

 

 

 

Plectropterus gambensis (III Gana)

ostrožka

 

 

 

Pteronetta hartlaubii (III Gana)

 

 

Rhodonessa caryophyllacea (morda izumrla) (I)

 

 

 

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

grbasta raca

 

Tadorna cristata

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

Ujede

 

 

FALCONIFORMES spp. (II) — (Razen vrst, vključenih v Prilogo A in ene od vrst družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste te družine niso vključene v Priloge te uredbe.)

 

ujede

Cathartidae

 

 

 

Jastrebi novega sveta

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

 

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kraljevski jastreb

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor

Pandionidae

 

 

 

Ribji orli

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

ribji orel

Accipitridae

 

 

 

Kragulji

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

kratkonogi skobec

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

kragulj

 

Accipiter nisus (II)

 

 

skobec

 

Aegypius monachus (II)

 

 

rjavi jastreb

 

Aquila adalberti (I)

 

 

 

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

planinski orel

 

Aquila clanga (II)

 

 

veliki klinkač

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kraljevi orel

 

Aquila pomarina (II)

 

 

mali klinkač

 

Buteo buteo (II)

 

 

kanja

 

Buteo lagopus (II)

 

 

koconoga kanja

 

Buteo rufinus (II)

 

 

rjasta kanja

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

 

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

kačar

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

rjavi lunj

 

Circus cyaneus (II)

 

 

pepelasti lunj

 

Circus macrourus (II)

 

 

stepski lunj

 

Circus pygargus (II)

 

 

močvirski lunj

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

lebduh

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

brkati ser

 

Gyps fulvus (II)

 

 

beloglavi jastreb

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II.)

 

 

belorepci

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

sokolji orel, Bonnelijev orel, progasti orel

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

mali orel

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

 

 

Milvus migrans (II)

 

 

črni škarnik

 

Milvus milvus (II)

 

 

rjavi škarnik

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

egiptovski jastreb

 

Pernis apivorus (II)

 

 

sršenar

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

veliki filipinski orel

Falconidae

 

 

 

Sokoli

 

Falco araea (I)

 

 

sejšelska postovka

 

Falco biarmicus (II)

 

 

južni sokol

 

Falco cherrug (II)

 

 

sokol plenilec

 

Falco columbarius (II)

 

 

mali sokol

 

Falco eleonorae (II)

 

 

sredozemski sokol

 

Falco jugger (I)

 

 

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

južna postovka

 

Falco newtoni(I) (Samo populacija na Sejšelih.)

 

 

newtonova postovka

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

puščavski sokol

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol selec

 

Falco punctatus (I)

 

 

 

 

Falco rusticolus (I)

 

 

arktični sokol

 

Falco subbuteo (II)

 

 

škrjančar

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

postovka

 

Falco vespertinus (II)

 

 

rdečenoga postovka

GALLIFORMES

 

 

 

Kure

Megapodiidae

 

 

 

Velenoge kure

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

 

Cracidae

 

Crax spp.* (-/III) (Naslednje vrste so navedene v Dodatku III: Crax alberti, Crax daubentoni in Crax globulosa za Kolumbijo ter Crax rubra za Kolumbijo, Kostariko, Gvatemalo in Honduras.)

 

hokojke

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

 

Mitu mitu (I)

 

 

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)

 

 

 

 

Pauxi spp. (-/III) (Pauxi pauxi je naveden v Dodatku III za Kolumbijo.)

 

 

 

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

 

 

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

 

Phasianidae

 

 

 

Poljske kure

 

 

Agelastes meleagrides (III Gana)

 

 

 

 

 

Agriocharis ocellata (III Gvatemala)

 

 

 

Arborophila charltonii (III Malezija)

 

 

 

 

Arborophila orientalis (III Malezija)

 

 

 

 

Argusianus argus (II)

 

argov fazan

 

 

 

Caloperdix oculea (III Malezija)

 

 

Catreus wallichii (I)

 

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

virginijska jerebica

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

 

 

Crossoptilon harmani (I)

 

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

 

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

 

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

 

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

 

 

 

Lophura bulweri

 

 

 

 

Lophura diardi

 

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malezija)

 

 

 

 

Lophura hatinhensis

 

 

 

 

Lophura hoogerwerfi

 

 

 

 

Lophura ignita (III Malezija)

 

 

 

Lophura imperialis (I)

 

 

 

 

 

Lophura inornata

 

 

 

 

Lophura leucomelanos

 

 

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

 

 

Melanoperdix nigra (III Malezija)

 

 

Odontophorus strophium

 

 

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

 

 

 

Pavo muticus (II)

 

klasasti pav

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

pavji ali zrcalasti fazan

 

Polyplectron emphanum (I)

 

 

 

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

rjavi pavji fazan

 

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malezija)

 

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

 

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

reinardov fazan

 

 

 

Rhizothera longirostris (III Malezija)

 

 

 

 

Rollulus rouloul (III Malezija)

 

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

eliotov fazan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

 

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikado fazan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

 

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

 

 

Tragopan blythii (I)

 

 

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

 

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

tragopan, rogati fazan

 

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

prerijska kokoš

GRUIFORMES

 

 

 

Žerjavovci

Gruidae

 

 

 

Žerjavi

 

 

Gruidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

žerjavi

 

Grus americana (I)

 

 

 

 

Grus canadensis (I/II) (Vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Grus canadensis nesiotes in Grus canadensis pulla pa v Dodatku I.)

 

 

kanadski žerjav

 

Grus grus (II)

 

 

žerjav

 

Grus japonensis (I)

 

 

 

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

snežni žerjav

 

Grus monacha (I)

 

 

meniški žerjav

 

Grus nigricollis (I)

 

 

 

 

Grus vipio (I)

 

 

 

Rallidae

 

 

 

Tukalice

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

Kaguji

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

Otididae

 

 

 

Droplje

 

 

Otididae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

Droplje

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

 

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

ovratničarska droplja

 

Eupodotis indica (II)

 

 

 

 

Eupodotis bengalensis (I)

 

 

 

 

Otis tarda (II)

 

 

velika droplja

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

mala droplja

CHARADRIIFORMES

 

 

 

Pobrežniki

Burhinidae

 

 

 

Prlivke

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

 

Scolopacidae

 

 

 

Kljunači ali sloke

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimski škurh

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tenkokljuni škurh

 

Tringa guttifer (I)

 

 

 

Laridae

 

 

 

Galebi

 

Larus relictus (I)

 

 

 

COLUMBIFORMES

 

 

 

Golobi

Columbidae

 

 

 

Golobi

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

grivasti golob

 

 

Columba caribaea

 

 

 

Claravis godefrida

 

 

 

 

 

 

Columba guinea (III Gana)

 

 

 

 

Columba iriditorques (III Gana)

 

 

Columba livia (III Gana)

 

 

skalni golob

 

 

 

Columba mayeri (III Mauritius)

 

 

 

 

Columba unicincta (III Gana)

 

 

 

Didunculus strigirostris

 

zobati golob

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

zabodeni golob

 

 

Goura spp. (II)

 

 

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

 

 

Oena capensis (III Gana)

 

 

 

 

Streptopelia decipiens (III Gana)

 

 

 

 

Streptopelia roseogrisea (III Gana)

smejačica

 

 

 

Streptopelia semitorquata (III Gana)

 

 

 

 

Streptopelia senegalensis (III Gana)

oazna grlica

 

Streptopelia turtur (III Gana)

 

 

 

 

 

 

Streptopelia vinacea (III Gana)

 

 

 

 

Treron calva (III Gana)

 

 

 

 

Treron waalia (III Gana)

 

 

 

 

Turtur abyssinicus (III Gana)

 

 

 

 

Turtur afer (III Gana)

 

 

 

 

Turtur brehmeri (III Gana)

 

 

 

 

Turtur tympanistria (III Gana)

 

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papige

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II) —(Razen vrst, vključenih v Prilogo A in Prilogo C in razen Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus ter Nymphicus hollandicus, ki niso vključene v Priloge k tej uredbi.)

 

Papige

Psittacidae

 

 

 

Papige

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

 

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

 

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

 

 

Amazona finschi (I)

 

 

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

 

 

Amazona imperialis (I)

 

 

 

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala auropalliata (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala belizensis (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala caribaea (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala oratrix (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala parvipes (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala tresmariae (I)

 

 

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

 

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

 

 

Amazona tucumana (I)

 

 

 

 

Amazona versicolor (I)

 

 

 

 

Amazona vinacea (I)

 

 

 

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

 

 

Amazona vittata (I)

 

 

 

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

 

 

Ara ambigua (I)

 

 

 

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

 

 

Ara macao (I)

 

 

 

 

Ara militaris (I)

 

 

 

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

 

 

Cacatua goffini (I)

 

 

 

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

 

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

moluški kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

 

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

spixov makav

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

 

 

Eos histrio (I)

 

 

 

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

 

 

Geopsittacus occidentalis (morda izumrl) (I)

 

 

nočna papiga, jamski papagaj

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

 

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

 

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

 

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

talni papagajček

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

 

 

Propyrrhura couloni (I)

 

 

 

 

Propyrrhura maracana (I)

 

 

 

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

 

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

 

 

Psephotus pulcherrimus (morda izumrl) (I)

 

 

 

 

Psittacula echo (I)

 

 

 

 

 

 

Psittacula krameri (III Gana)

aleksander, ovratniški papagajček

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

 

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

 

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo, sovji papagaj

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je naveden v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II.)

 

 

 

CUCULIFORMES

 

 

 

Kukavice

Musophagidae

 

 

 

Sadjejedi

 

 

Corythaeola cristata (III Gana)

 

veliki turako

 

 

Crinifer piscator (III Gana)

 

 

 

 

Musophaga porphyreolopha (II)

 

 

 

 

Musophaga violacea (III Gana)

 

 

 

 

Tauraco spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

 

STRIGIFORMES

 

 

 

Sove

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

sove

Tytonidae

 

 

 

Pegaste sove

 

Tyto alba (II)

 

 

pegasta sova

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

sumagnejeva sova

Strigidae

 

 

 

Sove

 

Aegolius funereus (II)

 

 

koconogi čuk

 

Asio flammeus (II)

 

 

močvirska uharica

 

Asio otus (II)

 

 

mala uharica

 

Athene blewitti (I)

 

 

 

 

Athene noctua (II)

 

 

čuk

 

Bubo bubo (II)

 

 

velika uharica

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

mali skovik

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

lesserjeva uharica

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

 

 

Ninox squamipila natalis (I)

 

 

 

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

snežna sova

 

Otus ireneae (II)

 

 

 

 

Otus scops (II)

 

 

veliki skovik

 

Strix aluco (II)

 

 

lesna sova

 

Strix nebulosa (II)

 

 

bradata sova

 

Strix uralensis (II)

 

 

kozača

 

Surnia ulula (II)

 

 

skobčevka

APODIFORMES

 

 

 

Hudourniki

Trochilidae

 

 

 

Kolibriji

 

 

Trochilidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

kolibriji

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

 

TROGONIFORMES

 

 

 

Trogoni

Trogonidae

 

 

 

Trogoni

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

kvecal

CORACIIFORMES

 

 

 

Vpijati

Bucerotidae

 

 

 

Kljunorožci

 

 

Aceros spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

 

Aceros subruficollis (I)

 

 

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

 

Buceros spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kljunorožci

 

Buceros bicornis (I)

 

 

dvorožec

 

Buceros vigil (I)

 

 

kljunorožec

 

 

Penelopides spp. (II)

 

 

PICIFORMES

 

 

 

Plezalci

Capitonidae

 

 

 

Brkatci

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

 

 

Ramphastidae

 

 

 

Poprovci ali tukani

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

 

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

 

pisani, zelenokljuni tukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

 

 

 

Ramphastos toco (II)

 

orjaški tukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

 

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

 

 

Picidae

 

 

 

Žolne

 

Campephilus imperialis (I)

 

 

 

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

 

PASSERIFORMES

 

 

 

Pevci

Cotingidae

 

 

 

Kičevci

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

ščitar

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

 

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

 

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

 

Pittidae

 

 

 

Pite ali bleščeči drozgi

 

 

Pitta guajana (II)

 

 

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Hostniki

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

kričavi hostnik

Hirundinidae

 

 

 

Lastovke

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

belooka rečna lastovka

Pycnonotidae

 

 

 

Dlakavci

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

 

Muscicapidae

 

 

 

Muharji

 

Bebrornis rodericanus (III Mauritius)

 

 

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

 

 

Dasyornis broadbenti (morda izumrl) (I)

 

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

 

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

 

 

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

 

Nectariniidae

 

 

 

Medosesi

 

 

Anthreptes pallidigaster

 

 

 

 

Anthreptes rubritorques

 

 

Zosteropidae

 

 

 

Očalarji

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

 

Meliphagidae

 

 

 

Medarji

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

 

Emberizidae

 

 

 

Strnadi

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

 

Icteridae

 

 

 

Škorčevci

 

Agelaius flavus (I)

 

 

 

Fringillidae

 

 

 

Ščinkovci

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

 

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

 

 

 

 

Serinus canicapillus (III Gana)

 

 

 

 

Serinus leucopygius (III Gana)

 

 

 

 

Serinus mozambicus (III Gana)

 

Estrildidae

 

 

 

Astrilde

 

 

 

Amadina fasciata (III Gana)

 

 

 

Amandava formosa (II)

 

 

 

 

 

Amandava subflava (III Gana)

 

 

 

 

Estrilda astrild (III Gana)

rečna astrilda

 

 

 

Estrilda caerulescens (III Gana)

leporepec

 

 

 

Estrilda melpoda (III Gana)

oranžnolična astrilda, oranžnoličnica

 

 

 

Estrilda troglodytes (III Gana)

 

 

 

 

Lagonosticta rara (III Gana)

 

 

 

 

Lagonosticta rubricata (III Gana)

 

 

 

 

Lagonosticta rufopicta (III Gana)

 

 

 

 

Lagonosticta senegala (III Gana)

amaranta

 

 

 

Lagonosticta vinacea (III Gana)

 

 

 

 

Lonchura bicolor (III Gana)

 

 

 

 

Lonchura cantans (III Gana)

 

 

 

 

Lonchura cucullata (III Gana)

 

 

 

 

Lonchura fringilloides (III Gana)

 

 

 

 

Mandingoa nitidula (III Gana)

 

 

 

 

Nesocharis capistrata (III Gana)

 

 

 

 

Nigrita bicolor (III Gana)

 

 

 

 

Nigrita canicapilla (III Gana)

 

 

 

 

Nigrita fusconota (III Gana)

 

 

 

 

Nigrita luteifrons (III Gana)

 

 

 

 

Ortygospiza atricollis (III Gana)

 

 

 

Padda fuscata

 

 

 

 

Padda oryzivora (II)

 

 

 

 

 

Parmoptila rubrifrons (III Gana)

 

 

 

 

Pholidornis rushiae (III Gana)

 

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

 

 

 

 

Pyrenestes ostrinus (III Gana)

 

 

 

 

Pytilia hypogrammica (III Gana)

 

 

 

 

Pytilia phoenicoptera (III Gana)

 

 

 

 

Spermophaga haematina (III Gana)

 

 

 

 

Uraeginthus bengalus (III Gana)

 

Ploceidae

 

 

 

Tkalci

 

 

 

Amblyospiza albifrons (III Gana)

 

 

 

 

Anaplectes rubriceps (III Gana)

 

 

 

 

Anomalospiza imberbis (III Gana)

 

 

 

 

Bubalornis albirostris (III Gana)

 

 

 

 

Euplectes afer (III Gana)

 

 

 

 

Euplectes ardens (III Gana)

ščitasti ali grbasti vidaj

 

 

 

Euplectes franciscanus (III Gana)

 

 

 

 

Euplectes hordeaceus (III Gana)

 

 

 

 

Euplectes macrourus (III Gana)

golovrati mišak

 

 

 

Malimbus cassini (III Gana)

 

 

 

 

Malimbus malimbicus (III Gana)

 

 

 

 

Malimbus nitens (III Gana)

 

 

 

 

Malimbus rubricollis (III Gana)

 

 

 

 

Malimbus scutatus (III Gana)

 

 

 

 

Pachyphantes superciliosus (III Gana)

 

 

 

 

Passer griseus (III Gana)

 

 

 

 

Petronia dentata (III Gana)

 

 

 

 

Plocepasser superciliosus (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus albinucha (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus aurantius (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus cucullatus (III Gana)

vaški tkalec, kukavičji tkalec

 

 

 

Ploceus heuglini (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus luteolus (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus melanocephalus (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus nigerrimus (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus nigricollis (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus pelzelni (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus preussi (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus tricolor (III Gana)

 

 

 

 

Ploceus vitellinus (III Gana)

 

 

 

 

Quelea erythrops (III Gana)

 

 

 

 

Sporopipes frontalis (III Gana)

 

 

 

 

Vidua chalybeata (III Gana)

 

 

 

 

Vidua interjecta (III Gana)

 

 

 

 

Vidua larvaticola (III Gana)

 

 

 

 

Vidua macroura (III Gana)

 

 

 

 

Vidua orientalis (III Gana)

 

 

 

 

Vidua raricola (III Gana)

 

 

 

 

Vidua togoensis (III Gana)

 

 

 

 

Vidua wilsoni (III Gana)

 

Sturnidae

 

 

 

Škorci

 

 

Gracula religiosa (II)

 

 

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

 

Paradisaeidae

 

 

 

Rajčice

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajčice

REPTILIA

(Plazilci)

TESTUDINATA

 

 

 

Želve

Dermatemydidae

 

 

 

Tabasovke

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

rečna želva, želva tabaskovka

Platysternidae

 

 

 

 

 

 

Platysternon megacephalum (II)

 

 

Emydidae

 

 

 

Sklednice

 

 

Annamemys annamensis (II)

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

batagurka

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

 

 

 

 

Chinemys megalocephala (III Kitajska)

 

 

 

 

Chinemys nigricans (III Kitajska)

 

 

 

 

Chinemys megalocephala (III Kitajska)

 

 

 

Chrysemys picta

 

 

 

 

Clemmys insculpta (II)

 

gozdna sklednica

 

Clemmys muhlenbergii (I)

 

 

muhlenbergova sklednica

 

 

Cuora spp. (II)

 

azijske poklopnice

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

 

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Kitajska)

 

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

 

Heosemys leytensis (II)

 

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

 

 

Hieremys annandalii (II)

 

 

 

 

Kachuga spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

 

Kachuga tecta (I)

 

 

indijska kahuga

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kitajska)

 

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kitajska)

 

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kitajska)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kitajska)

 

 

 

 

Ocadia sinensis (III Kitajska)

 

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

 

 

Pyxidea mouhotii (II)

 

 

 

 

 

Sacalia bealei (III Kitajska)

 

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kitajska)

 

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kitajska)

Four-eyed turtle

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

 

Terrapene spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

škatlarice

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

vodna škatlarica

 

 

Trachemys scripta elegans

 

rdečevratka

Testudinidae

 

 

 

Kopenske želve, kornjače

 

 

Testudinidae spp. (II) (Razen za vrste, vključene v Prilogo A; je za Geochelone sulcata določena nična letna izvozna kvota za osebke, vzete iz narave, in prodane predvsem s komercialnim namenom.)

 

kopenske želve, kornjače

 

Geochelone nigra (I)

 

 

galapaška velikanka, galapaška slonača

 

Geochelone radiata (I)

 

 

prava žarkasta kornjača

 

Geochelone yniphora (I)

 

 

 

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

 

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

 

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

 

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

 

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

 

 

Testudo graeca (II)

 

 

mavrska kornjača

 

Testudo hermanni (II)

 

 

grška kornjača

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

egiptovska kornjača

 

Testudo marginata (II)

 

 

širokoroba kornjača

 

Testudo werneri (I)

 

 

 

Cheloniidae

 

 

 

Orjaške črepahe, glavate karete

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

orjaške črepahe, glavate karete

Dermochelyidae

 

 

 

Usnjače

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

usnjača

Trionychidae

 

 

 

Mehkokožne želve

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

 

Apalone ater (I)

 

 

 

 

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

 

 

Aspideretes hurum (I)

 

 

 

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

 

 

 

Chitra spp. (II)

 

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

 

 

 

 

Palea steindachneri (III Kitajska)

 

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kitajska)

 

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Kitajska)

 

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kitajska)

 

 

 

 

Pelodiscus sinensis (III Kitajska)

kitajska mehkoščitka

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Kitajska)

 

 

 

 

Trionyx triunguis (III Gana)

afriška trikrempljičarka

Pelomedusidae

 

 

 

Pelomeduzne želve

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

 

 

 

Pelomedusa subrufa (III Gana)

rdečkasta pelomeduza

 

 

Peltocephalus dumeriliana (II)

 

 

 

 

 

Pelusios adansonii (III Gana)

 

 

 

 

Pelusios castaneus (III Gana)

 

 

 

 

Pelusios gabonensis (III Gana)

črnkasta pelomeduza

 

 

 

Pelusios niger (III Gana)

črna pelomeduza

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

 

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

 

Chelidae

 

 

 

Kačjevratne želve

 

 

Chelodina mccordi (II)

 

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

temna kratkovratka

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodili

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

krokodili

Alligatoridae

 

 

 

Aligatorji, kajmani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

kitajski aligator

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

 

 

Caiman latirostris (I) (Razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B.)

 

 

šakare ali širokogobčni kajman

 

Melanosuchus niger (I) (Razen populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B, in je predmet nične letne izvozne kvote, dokler letne izvozne kvote ne ododbrita Sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)

 

 

črni kajman, veliki kajman

Crocodylidae

 

 

 

Pravi krokodili

 

Crocodylus acutus (I) (Razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B.)

 

 

šilonosi krokodil

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

oklopni krokodil

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

orinoški krokodil

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

 

 

Crocodylus moreletii (I)

 

 

bulasti krokodil

 

Crocodylus niloticus (I) (Razen populacij v Botsvani, Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prostoživečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B.)

 

 

nilski krokodil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

močvirski krokodil

 

Crocodylus porosus (I) (Razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B.)

 

 

indijski krokodil ali letvičar

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

rombasti krokodil, kubanski krokodil

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

siamski krokodil

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

toponosi krokodil

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

malajski gavial

Gavialidae

 

 

 

Gangeški gaviali

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gavial, kljunasti krokodil

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuatare

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

tuatara

SAURIA

 

 

 

Kuščarji

Gekkonidae

 

 

 

Gekoni

 

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nova Zelandija)

 

 

 

 

Naultinus spp. (III Nova Zelandija)

 

 

 

Phelsuma spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

dnevni gekoni

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

Agamidae

 

 

 

Agame

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleoni

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

 

 

 

Brookesia spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

kameleoni

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

navadni kameleon

 

 

Furcifer spp. (II)

 

 

Iguanidae

 

 

 

Legvani

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

morski legvan

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

 

 

 

Conolophus spp. (II)

 

 

 

Cyclura spp. (I)

 

 

vretenorepi legvani

 

 

Iguana spp. (II)

 

 

 

 

Liolaemus gravenhorstii

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

krastačar

 

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

Kuščarice

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

balearska kuščarica

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

 

Cordylidae

 

 

 

Pasasti in ščitasti kuščarji

 

 

Cordylus spp. (II)

 

pasasta kuščarica

Teiidae

 

 

 

Teji

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

 

 

Dracaena spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

 

Scincidae

 

 

 

Skinki

 

 

Corucia zebrata (II)

 

 

Xenosauridae

 

 

 

Grbičarji

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

 

Helodermatidae

 

 

 

Bradavičarji

 

 

Heloderma spp. (II)

 

bradavičar

Varanidae

 

 

 

Varani

 

 

Varanus spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

varani

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

bengalski varan

 

Varanus flavescens (I)

 

 

 

 

Varanus griseus (I)

 

 

puščavski varan

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

komodoški varan

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

SERPENTES

 

 

 

Kače

Loxocemidae

 

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

 

Pythonidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

pitoni

 

Python molurus molurus (I)

 

 

indijski piton

Boidae

 

 

 

Udavi

 

 

Boidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

 

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

 

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

gladkousti udav

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

 

 

Eryx jaculus (II)

 

 

stepski udav

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

madagaskarska ovijačka

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

 

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Colubridae

 

 

 

Goži

 

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

 

 

 

 

Cerberus rhynchops (III Indija)

ribojedi brujaš

 

 

Clelia clelia (II)

 

musurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

 

 

 

Dromicus chamissonis

 

 

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

indijska jamičarka

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

kitajska podganarica

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

 

Elapidae

 

 

 

Strupeni goži

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

 

 

Naja atra (II)

 

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

 

Naja naja (II)

 

naočarka

 

 

Naja oxiana (II)

 

 

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kraljeva kobra

Viperidae

 

 

 

Gadi

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

južnoameriška klopotača

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

 

 

 

Crotalus willardi

 

 

 

 

 

Daboia russelii (III Indija)

jesur, verigasti gad

 

Vipera latifii

 

 

 

 

Vipera ursinii (I) (Samo populacija v Evropi, razen na območju, ki je nekoč tvorilo ZSSR: te populacije niso vključene v Priloge te uredbe.)

 

 

mali gad

 

 

Vipera wagneri (II)

 

 

AMPHIBIA

(Dvoživke)

ANURA

 

 

 

Brezrepci, žabe

Bufonidae

 

 

 

Krastače

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

 

 

Bufo periglenes (I)

 

 

 

 

Bufo superciliaris (I)

 

 

rogljičasta krastača

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

neprave drevesne krastače

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

 

Dendrobatidae

 

 

 

Podrevnice

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

podrevnice

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

 

Minyobates spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp.(II)

 

listovke

Mantellidae

 

 

 

 

 

 

Mantella spp. (II)

 

 

Microhylidae

 

 

 

Ozkoustke

 

Dyscophus antongilii (I)

 

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

Ranidae

 

 

 

Prave žabe

 

 

Conraua goliath

 

 

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

 

 

Rana catesbeiana

 

ameriški mukavec, volovska žaba

Myobatrachidae

 

 

 

Miobatrahide

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

 

 

Rheobatrachus silus (II)

 

 

 

CAUDATA

 

 

 

Repati krkoni

Ambystomidae

 

 

 

Prečnozobci

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

 

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

 

Cryptobranchidae

 

 

 

Orjaški močeradi

 

Andrias spp. (I)

 

 

 

ELASMOBRANCHII

(Morski psi in skati)

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

 

 

 

Rhincodon typus (II)

 

 

LAMNIFORMES

 

 

 

Morski psi

Lamnidae

 

 

 

 

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

 

Cetorhinidae

 

 

 

 

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

pes orjak

ACTINOPTERYGII

(Žarkoplavutarice)

ACIPENSERIFORMES

 

ACIPENSERIFiORMES spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

jesetrovke

Acipenseridae

 

 

 

Jesetri

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

 

 

Acipenser sturio (I)

 

 

atlantski jeseter

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

Koščenojezičnice

Osteoglossidae

 

 

 

Koščenojezičnice

 

 

Arapaima gigas (II)

 

arapajma

 

Scleropages formosus (I)

 

 

 

CYPRINIFORMES

 

 

 

Krapovci

Cyprinidae

 

 

 

Krapovci

 

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

 

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

 

Catostomidae

 

 

 

Katostomidi

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

 

SILURIFORMES

 

 

 

Somi

Pangasiidae

 

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

orjaški som

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

Morska šila

Syngnathidae

 

 

 

Morska šila

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

Ostrižnjaki

Labridae

 

 

 

Usnjače

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

 

Sciaenidae

 

 

 

Grbe

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

 

SARCOPTERYGII

(Mesnatoplavutarice)

COELACANTHIFORMES

 

 

 

Latimerije

Coelacanthidae

 

 

 

Latimerije

 

Latimeria spp. (I)

 

 

latimerija

CERATODONTIFORMES

 

 

 

Avstralske pljučarice

Ceratodontidae

 

 

 

Avstralske pljučarice

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

 

ECHINODERMATA (IGLOKOŽCI)

HOLOTHUROIDEA

(Brizgači)

ASPODOCHIROTIDA

 

 

 

 

Stichopodidae

 

 

 

 

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ekvador)

 

ARTHROPODA (ČLENONOŽCI)

ARACHNIDA

(Pajkovci)

SCORPIONES

 

 

 

Ščipalci

Scorpionidae

 

 

 

Škorpijoni

 

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

 

 

 

Pandinus imperator (II)

 

modročrni orjaški ščipalec

ARANEAE

 

 

 

Pajki

Theraphosidae

 

 

 

Ptičji pajki

 

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

 

Brachypelma spp (II)

 

 

INSECTA

(Žuželke)

COLEOPTERA

 

 

 

Hrošči

Lucanidae

 

 

 

 

 

 

 

Colophon spp. (III Južna Afrika)

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

Metulji

Papilionidae

 

 

 

Lastovičarji

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

 

Baronia brevicornis

 

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

 

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A)

 

 

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

 

 

 

Papilio benguetanus

 

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

 

 

Papilio grosesmithi

 

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

veliki lastovičar

 

Papilio hospiton (I)

 

 

 

 

 

Papilio maraho

 

lastovičar

 

 

Papilio morondavana

 

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

 

Parides hahneli

 

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

gorski apolon

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

 

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

 

 

 

Troides spp. (II)

 

 

ANNELIDA (KOLOBARNIKI)

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLA

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

 

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Medicinska pijavka

MOLLUSCA (MEHKUŽCI)

BIVALVIA

(Školjke)

VENERIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Školjke velikanke

 

 

Tridacnidae spp. (II)

 

školjke velikanke

UNIONIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

Škržki

 

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

 

Toxolasma cylindrellus (I)

 

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

MYTILOIDA

 

 

 

Klapavice

Mytilidae

 

 

 

 

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

morski datelj

GASTROPODA

(Polži)

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

Kopenski pljučarji

Achatinellidae

 

 

 

 

 

Achatinella spp. (I)

 

 

 

Camaenidae

 

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

 

 

Strombus gigas (II)

 

rdečeusti perutar, orjaški krilnik

CNIDARIA (OŽIGALKARJI)

ANTHOZOA

(Koralnjaki)

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

 

 

Helioporidae spp. (II) (8)

 

 

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

 

 

 

 

 

Tubiporidae spp. (II) (8)

 

 

ANTIPATHARIA

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

 

SCLERACTINIA

 

SCLERACTINIA spp. (II) (8)

 

 

HYDROZOA

(Trdoživnjaki)

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milleporidae

 

 

 

 

 

 

Milleporidae spp. (II) (8)

 

 

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

 

 

 

 

 

Stylasteridae spp. (II) (8)

 

 

RASTLINSTVO

AGAVACEAE

 

 

 

Agavovke

 

Agave arizonica (I)

 

 

 

 

Agave parviflora (I)

 

 

drobnocvetna agava

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #1

 

viktorijina agava

 

Nolina interrata (I)

 

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Narcisovke

 

 

Galanthus spp. (II) #1

 

mali zvonček

 

 

Sternbergia spp. (II) #1

 

šternbergija

APOCYNACEAE

 

 

 

Pasjestrupovke

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogi A) #1

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

rauvolfija, kačji koren

ARALIACEAE

 

 

 

Bršljanovke

 

 

Panax ginseng (II) + (Samo populacije v Ruski federaciji; v Priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija.) #3

 

ginseng, žen-šen

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

ameriški žen-šen

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Aravkarijevke

 

Araucaria araucana (I)

 

 

čilska aravkarija

BERBERIDACEAE

 

 

 

Češminovke

 

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

 

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromelijevke

 

 

Tillandsia harrisii (II) #1

 

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #1

 

 

 

 

Tillandsia kautskyi (II) #1

 

 

 

 

Tillandsia mauryana (II) #1

 

 

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #1

 

 

 

 

Tillandsia sucrei (II) #1

 

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) #1

 

 

CACTACEAE

 

 

 

Kakteje

 

 

CACTACEAE spp. (II) (Razen vrst, vključenih v Prilogo A) (9)#4

 

kakteje

 

Ariocarpus spp. (I)

 

 

ariokarpi

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

zvezdasti astrofit

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

 

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

 

 

Discocactus spp. (I)

 

 

Discocacti

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

 

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

 

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

 

 

Mammillaria pectinifera(I)