2.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1270/2005

z dne 1. avgusta 2005

o določitvi, v kakšnem obsegu je mogoče ugoditi zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim v juliju 2005 za mlado govedo moškega spola za pitanje, v okviru tarifne kvote, predvidene z Uredbo (ES) št. 992/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 992/2005 z dne 29. junija 2005 o uvedbi in upravljanju tarifne kvote za uvoz mladega goveda moškega spola, namenjenega za pitanje (od 1. julija 2005 do 30. junija 2006) (2), in zlasti člena 1(4) in člena 4,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 992/2005 v členu 1(3)(b) določa količine mladega goveda moškega spola, ki jih je mogoče uvoziti pod posebnimi pogoji v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2005. Količine, za katere so bili vloženi zahtevki za uvozna dovoljenja, so takšne, da je mogoče zahtevkom v celoti ugoditi.

(2)

Treba je določiti količine, za katere je mogoče zaprositi uvozna dovoljenja od 1. oktobra 2005, v okviru skupne količine 169 000 glav, v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 992/2005 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsakemu zahtevku za uvozna dovoljenja, vloženemu v mesecu juliju 2005, v skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 992/2005, se ugodi v celoti.

2.   Količine za obdobje iz člena 1(3)(d) Uredbe (ES) št. 992/2005 znašajo 84 280 glav.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 168, 30.6.2005, str. 16.