2.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1268/2005

z dne 1. avgusta 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2191/81 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2191/81 (2) predvideva dodelitev pomoči neprofitnim ustanovam in organizacijam za nakup masla. Glede na znižanje intervencijske cene masla in naknadno znižanje ravni pomoči pri drugih programih podpore za maslo je treba znesek pomoči znižati.

(2)

Ob upoštevanju narave končnih upravičencev tega programa je potrebno zagotoviti, da preteče nekaj časa med začetkom veljavnosti Uredbe in njenim izvajanjem, da se upravičencem omogoči prilagoditev na novo raven pomoči.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V prvem pododstavku člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 2191/81 se znesek „80 EUR“ nadomesti z zneskom „60 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 213, 1.8.1981, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 181/2005 (UL L 30, 3.2.2005, str. 8).