30.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1241/2005

z dne 29. julija 2005

o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za nekatero živo govedo s poreklom iz Romunije, kot določa Sklep Sveta 2003/18/ES

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 2003/18/ES z dne 19. decembra 2002 o sklenitvi protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Romunijo na drugi (2) zaradi upoštevanja rezultatov pogajanj med pogodbenicama o novih vzajemnih kmetijskih koncesijah, določa koncesije glede odprtja tarifnih kvot, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega živega goveda s poreklom iz Romunije.

(2)

Sklepa Sveta in Komisije 2005/431/ES z dne 25. aprila 2005 o sklenitvi Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (3) predvideva dodatne koncesije za uvoz nekaterega živega goveda s poreklom iz Romunije.

(3)

Sprejeti je treba podrobna pravila za odprtje in upravljanje tarifne kvote za živo govedo na večletni osnovi z začetkom 1. avgusta 2005.

(4)

Da bi se preprečile špekulacije, morajo biti razpoložljive količine v okviru kvote dostopne tržnim udeležencem, ki lahko dokažejo, da se dejansko v pomembnem obsegu ukvarjajo s trgovino s tretjimi državami. Ob upoštevanju navedenega in z namenom zagotoviti učinkovito upravljanje se od zadevnih tržnih udeležencev zahteva, da so v letu pred zadevnim letnim obdobjem kvote uvozili določeno minimalno število živali, kar bi istočasno moralo zagotoviti pravičen dostop do koncesij. Ob upoštevanju, da sedanje koncesije veljajo le za uvoz živali iz Romunije in ob upoštevanju uvozov, ki se izvedejo iz te države, se pošiljka s 50 živalmi lahko šteje za običajen tovor. Izkušnje so pokazale, da je nabava ene same pošiljke najmanjša zahteva, da se za posel šteje, da je realen in donosen.

(5)

Če se bodo ta merila preverjala, je treba zahtevke predložiti v državi članici, v kateri je uvoznik vpisan v register zavezancev za plačilo davka na dodano vrednost.

(6)

Da bi preprečili špekulacije, je treba uvoznikom, ki ne trgujejo več z živim govedom od 1. januarja leta pred začetkom obdobja zadevne letne kvote, zavrniti dostop do kvote. Poleg tega je treba varščino za uvozne pravice položiti v državah članicah, v katerih je tržni udeleženec vpisan v nacionalni register zavezancev za plačilo davka na dodano vrednost. Uvozna dovoljenja ne smejo biti prenosljiva in morajo biti izdana tržnim udeležencem samo za količine, za katere so jim bile dodeljene uvozne pravice.

(7)

Da bi omogočili bolj enakovreden dostop do kvote, obenem pa zagotovili komercialno donosno število živali na zahtevek, je treba določiti največje in najmanjše število živali na zahtevek.

(8)

Treba je določiti, da se uvozne pravice dodelijo po času za presojo in po potrebi z enotnim odstotkom znižanja.

(9)

V skladu členom 29(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999 se mora ureditev kvote upravljati na podlagi uvoznih dovoljenj. V ta namen je treba določiti pravila za vlaganje zahtevkov in za podatke, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, po potrebi z dodatkom ali z odstopanjem od določenih določb Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (4) in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000, ki določata skupna podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (5).

(10)

Da bi tržne udeležence zavezali, da vložijo zahtevek za uvozna dovoljenja za vse dodeljene uvozne pravice, je treba določiti, da taki zahtevki glede varovanja uvoznih pravic predstavljajo primarno zahtevo v skladu z Direktivo Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (6).

(11)

Pravilno upravljanje kvot tudi zahteva, da je imetnik dovoljenja tudi resnični uvoznik. Zato mora tak uvoznik dejavno sodelovati pri nakupu, prevozu in uvozu živali, ki jih to zadeva. Predložitev dokaza o navedenih dejavnostih mora torej biti primarna zahteva v zvezi z varščino za dovoljenja.

(12)

Da bi zagotovili strog statistični nadzor nad živalmi, ki so uvožene v okviru kvote, se tolerance iz člena 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 ne sme uporabljati.

(13)

Uredba Komisije (ES) št. 1143/1998 z dne 2. junija 1998 o določitvi podrobnih pravil za tarifno kvoto za krave in telice posebnih gorskih pasem po poreklu iz različnih tretjih držav, ki niso namenjene za zakol, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1012/98 (7) je postala odveč zaradi sprejetja Sklepa 2005/431/ES in Sklepa Sveta in Komisije z dne 18. aprila 2005 o sklenitvi Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Romunijo na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (8). Zadevna uredba se zato razveljavi.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

46 000 glav živega goveda, ki se uvršča v oznake KN 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 ali 0102 90 71 s poreklom iz Romunije, se lahko uvozi v Skupnost brez dajatev na večletni osnovi od 1. julija do 30. junija naslednjega leta.

Kakor koli že za kvotno leto 2005-2006, s kvotnim obdobjem iz prvega pododstavka bo od 1. avgusta 2005 do 30. junija 2006.

Kvota iz prvega pododstavka bo imela zaporedno številko 09.4769.

Člen 2

1.   Zahtevke za uvozne pravice v okviru kvote iz člena 1 lahko vložijo samo vlagatelji, ki so pravne ali fizične osebe. Vlagatelji morajo ob predložitvi zahtevkov na zadovoljiv način dokazati pristojnim organom zadevne države članice, da so uvozili najmanj 50 glav živine iz oznake KN 0102 90 v letu pred zadevnim letnim obdobjem kvote.

Vlagatelji morajo biti vpisani v nacionalni register davčnih zavezancev.

2.   Dokazilo o uvozu mora biti predloženo izključno z uporabo carinskega dokumenta za sprostitev v prosti promet, ki so ga odobrili carinski organi in ki vsebuje sklic na vlagatelja, ki se ga obravnava kot prejemnika.

Države članice lahko dopustijo kopije dokumentov iz prvega pododstavka, ustrezno overjene s strani pristojnega organa. Kadar se take kopije sprejmejo, vsebuje sporočilo držav članic iz člena 3(5) uradno obvestilo o tem glede vsakega zadevnega vlagatelja.

3.   Tržni udeleženci, ki so 1. januarja pred zadevnim letnim obdobjem kvote prenehali z opravljanjem trgovinske dejavnosti s tretjimi državami v sektorju govejega in telečjega mesa, niso upravičeni do dodelitve.

4.   Gospodarska družba, ki je nastala z združitvijo družb, od katerih ima vsaka referenčni uvoz, upoštevajoč najmanjšo količino iz odstavka 1, lahko te referenčne uvoze uporabi kot osnovo za svoj zahtevek.

Člen 3

1.   Zahtevki za uvozne pravice se lahko vložijo le v državi članici, kjer je vlagatelj registriran za plačevanje davka na dodano vrednost.

2.   Vsak zahtevek za uvozne pravice se mora nanašati vsaj na 50 živali in ne sme predstavljati več kot 5 % razpoložljive količine.

Kjer zahtevki presegajo odstotek iz prvega pododstavka, se presežek ne upošteva.

3.   Zahtevke za uvozne pravice je treba vložiti 15. junija pred zadevnim letnim obdobjem kvote do 13. ure po bruseljskem času.

Toda za kvotno obdobje od 1. avgusta 2005 do 30. junija 2006 je treba zahtevke za uvozne pravice vložiti do 13. ure po bruseljskem času 10. delovni dan po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Vsak vlagatelj lahko za kvoto iz člena 1 vloži samo en zahtevek. Če isti vlagatelj vloži več kot en zahtevek, veljajo vsi zahtevki tega vlagatelja za nesprejemljive.

5.   Po preverjanju predloženih dokumentov države članice najkasneje 10. delovni dan po koncu obdobja za predložitev zahtevkov Komisiji pošljejo seznam vlagateljev in njihovih naslovov ter zahtevane količine.

Komisija pošlje državam članicam vsa obvestila, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, z uporabo vzorčnega obrazca v Prilogi I po faksu, e-pošti ali s katerim drugim načinom obveščanja.

Člen 4

1.   Po obvestilu iz člena 3(5) se Komisija čim prej odloči, v kolikšnem obsegu se zahtevkom lahko ugodi.

2.   Če količine, navedene v zahtevkih iz člena 3, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enotni koeficient znižanja, ki se uporabi za zahtevane količine.

Če zaradi uporabe koeficienta znižanja v skladu s prvim pododstavkom količina na zahtevek znaša manj kot 50 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 50 živali. Če znaša preostanek manj kot 50 živali, se za to količino dodeli samo ena uvozna pravica.

Člen 5

1.   Varščina v zvezi z uvoznimi pravicami znaša 3 EUR na žival. Položi se pri pristojnem organu, skupaj z zahtevkom za uvozne pravice.

2.   Zahtevki za uvozne pravice se izdelajo za dodeljene količine. Ta obveza določa primarno zahtevo v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

3.   Če je zaradi uporabe koeficienta znižanja v skladu s členom 4(2) za dodelitev na voljo manj uvoznih pravic, kot jih je bilo zahtevanih, se položena varščina sprosti sorazmerno in nemudoma.

Člen 6

1.   Za uvoz dodeljenih količin je treba predložiti eno ali več uvoznih dovoljenj.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo izključno v državi članici, kjer je vlagatelj zaprosil in pridobil uvozne pravice v okviru kvote.

Vsako izdajanje uvoznih dovoljenj ima za posledico ustrezno zmanjšanje pridobljenih uvoznih pravic.

3.   Uvozna dovoljenja se izdajo na zahtevek in na ime tržnega udeleženca, ki je pridobil uvozne pravice.

4.   Zahtevki za izdajo dovoljenj in dovoljenja morajo vsebovati naslednje:

(a)

v polju 8 državo porekla;

(b)

v polju 16 eno ali več od naslednjih oznak KN:

 

0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 ali 0102 90 71;

(c)

v polju 20 zaporedno številko zadevne kvote in vsaj eno od navedb iz Priloge II.

Dovoljenja vsebujejo tudi obveznost, da se uvaža iz države, navedene v polju 8.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva in dodeljujejo pravico do tarifne kvote samo, če se glasijo na isto ime in naslov, kot sta ime in naslov prejemnika v priloženi carinski deklaraciji o sprostitvi v prosti promet.

2.   Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (ES) št. 1445/95 je veljavnost uvoznih dovoljenj 150 dni od dejanskega dneva izdaje v smislu člena 6(3) te uredbe. Po 30. juniju vsakega letnega obdobja kvote ne velja več nobeno uvozno dovoljenje.

3.   Dodelitev uvoznega dovoljenja je mogoča le pod pogojem, da se položi varščina 20 EUR na žival, ki je sestavljena iz:

(a)

varščine 3 EUR iz člena 5(1) in

(b)

zneska 17 EUR, ki ga vlagatelj položi skupaj z zahtevkom za izdajo dovoljenja.

4.   Izdana dovoljenja veljajo povsod v Skupnosti.

5.   Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se ne uporablja. V ta namen se v polje 19 dovoljenja vnese cifra „0“.

6.   Ne glede na določbe oddelka 4 naslova III Uredbe (ES) št. 1291/2000 glede sprostitve varščine se varščina iz odstavka 3 sprosti šele, ko se dokaže, da je imetnik dovoljenja komercialno in logistično odgovoren za nabavo, prevoz in carinjenje zadevnih živali v prosti promet. Tak dokaz vsebuje vsaj:

(a)

izvirni trgovski račun ali overjeno kopijo na ime imetnika dovoljenja, ki ga izda prodajalec ali njegov predstavnik, oba izdana v tretji državi izvoza, in imetnikovo potrdilo o plačilu ali odprtje nepreklicnih dokumentarnih akreditivov v dobro prodajalca,

(b)

tovorni list ali, kadar je ustrezno, cestni ali zračni vozni list za zadevne živali, napisan na ime imetnika dovoljenja,

(c)

dokument, po katerem je bilo blago deklarirano za sprostitev v prosti promet z navedbo imena in naslova imetnika dovoljenja kot prejemnika.

Člen 8

Uvožene živali izpolnjujejo pogoje za izvzetje iz plačila dajatev iz člena 1 ob predložitvi potrdila o pretoku blaga EUR.1, ki ga izda država izvoznica v skladu s Protokolom 4 k Evropskemu sporazumu z Romunijo ali ob predložitvi računa - deklaracije, ki jo sestavi izvoznik v skladu z navedenim protokolom.

Člen 9

Uredbi (ES) št. 1445/95 in (ES) št. 1291/2000 se uporabljata ob upoštevanju te uredbe.

Člen 10

Uredba (ES) št. 1143/1998 se razveljavi.

Člen 11

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.06.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 8, 14.01.2003, str. 18.

(3)  UL L 155, 17.06.2005, str. 26.

(4)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.06.2004, str. 10).

(5)  UL L 152, 24.06.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 08.10.2004, str. 17).

(6)  UL L 205, 03.08.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).

(7)  UL L 159, 3.6.1998, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004.

(8)  UL L 155, 17.6.2005, str. 1.


PRILOGA I

Faks ES: (32 2) 292 17 34

E-naslov: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Image


PRILOGA II

Navedbe iz člena 6(4)(c)

:

v španščini

:

Reglamento (CE) no 1241/2005

:

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 1241/2005

:

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 1241/2005

:

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 1241/2005

:

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 1241/2005

:

v grščini

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1241/2005

:

v angleščini

:

Regulation (EC) No 1241/2005

:

v francoščini

:

Règlement (CE) no 1241/2005

:

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 1241/2005

:

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 1241/2005

:

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 1241/2005

:

v madžarščini

:

1241/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 1241/2005

:

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 1241/2005

:

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 1241/2005

:

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 1241/2005

:

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 1241/2005

:

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 1241/2005

:

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 1241/2005