22.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1182/2005

z dne 18. julija 2005

o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifne kvote Skupnosti za uvoz živega goveda s poreklom iz Švice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska skupnost in Švicarska konfederacija sta se po pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji na dvostranskem vrhu 19. maja 2004 dogovorili o načelu, da se trgovinski tokovi v skladu s preferenciali, dodeljenimi v okviru dvostranskih sporazumov med novimi državami članicami in Švico, ohranijo tudi po širitvi Evropske unije. Pogodbenici sta se zato dogovorili, da bosta prilagodili tarifne koncesije v okviru Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), ki je začel veljati 1. junija 2002. Prilagajanje teh koncesij, naštetih v prilogah 1 in 2 k Sporazumu, vključuje predvsem odprtje tarifne kvote Skupnosti za uvoz živega goveda, težkega nad 160 kg.

(2)

Pogodbenici sta uvedli avtonomne ukrepe za uvoz živega goveda, ki v Švicarski konfederaciji veljajo za nedoločen čas, v Evropski skupnosti pa do 30. junija 2005. Vendar pa postopki za dvostransko sprejetje sklepa o spremembi prilog 1 in 2 k Sporazumu v Švicarski konfederaciji še niso zaključeni. Da se omogoči koriščenje kvote pred začetkom veljavnosti zadevnega sklepa in do konca leta 2005, je primerno, da se avtonomno in prehodno odpre dodatno tarifno koncesijo do 31. decembra 2005 pod istimi pogoji, kot so predvideni z Uredbo (ES) št. 1922/2004 z dne 25. oktobra 2004 o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifne kvote Skupnosti za uvoz živega goveda s poreklom iz Švice (2).

(3)

Podrobna pravila za izvajanje te uredbe in še posebej določb, potrebnih za upravljanje kvot, se sprejmejo v skladu z določbami člena 32 Uredbe (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (3).

(4)

Da bi bili proizvodi upravičeni do koriščenja teh tarifnih kvot, morajo biti s poreklom iz Švice v skladu s pravili iz člena 4 Sporazuma.

(5)

Glede na nujnost zadeve je treba odobriti izjemo od šestmesečnega roka iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   S to uredbo se avtonomno in prehodno odpira dajatve prosta tarifna kvota Skupnosti za obdobje od začetka veljavnosti te uredbe do 31. decembra 2005 za uvoz 2 300 glav katerega koli živega goveda s poreklom iz Švice, težkega več kot 160 kg, ki spada pod oznake KN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ali 0102 90 79.

2.   Za proizvode iz odstavka 1 se uporabljajo pravila o poreklu, ki so določena v členu 4 Sporazuma.

Člen 2

Podrobna pravila za izvajanje te uredbe se sprejmejo v skladu z določbami iz člena 32 Uredbe (ES) št. 1254/1999.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(2)  UL L 331, 5.11.2004, str. 7.

(3)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1899/2004 (UL L 328, 30.10.2004, str. 67).