16.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/27


UREDBA SVETA (ES) št. 1151/2005

z dne 15. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 26 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. decembra 1996 sprejel Uredbo (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke (1). Povpraševanje Skupnosti po zadevnih izdelkih je treba zadovoljiti pod najugodnejšimi pogoji. Za ta namen je treba nove tarifne kvote Skupnosti za ustrezne količine odpreti po nižjih stopnjah ali stopnjah dajatve nič, pri čemer se je treba izogibati kakršnim koli motnjam na trgu teh izdelkov.

(2)

Pri določenih avtonomnih tarifnih kvotah Skupnosti višina kvot ne zadostuje za pokrivanje potreb industrije Skupnosti v tekočem obdobju veljavnosti kvote. Zato je treba te višine kvot povečati.

(3)

Uredbo (ES) št. 2505/96 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ob upoštevanju gospodarske pomembnosti te uredbe se je treba sklicevati na nujne razloge iz točke I.3 Protokola, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropske skupnosti o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

(5)

Ker naj bi se ta uredba uporabljala od 1. julija 2005, mora takoj začeti veljati -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kvote naštete v Prilogi k tej uredbi se dodajo Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2505/96 z uveljavitvijo od 1. julija 2005.

Člen 2

Za obdobje veljavnosti kvote od 1. januarja do 31. decembra 2005 je višina kvot tarifne kvote 09.2626 v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2505/96 določena na 1 600 000 enot.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2005

Za Svet

Predsednik

I. LEWIS


(1)  UL L 345, 31.12.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2243/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 1).


PRILOGA

„Zaporedna št.

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Poimenovanje

Obseg kvote

Dajatev znotraj kvote

%

Obdobje veljavnosti kvote

09.2002

2928 00 90

30

Fenilhidrazin

300 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2003

8543 89 95

63

Z napetostjo krmiljeni frekvenčni generator, ki je sestavljen iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju z zunanjimi dimenzijami, ki ne presegajo 30 × 30 mm

700 000 enot

0

1.7.–31.12.2005

09.2004

2926 10 00

10

Akrilonitril

40 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2009

8504 90 11

30

Feritna jedra naslednjih dimenzij:

notranji premer na vrhu 48 mm in višina 42 mm;

notranji premer na vrhu 48 mm in višina 44 mm;

notranji premer na vrhu 49 mm in višina 42 mm;

notranji premer na vrhu 51 mm in višina 40 mm

za uporabo pri proizvodnji odklonskih tuljav (1)

650 000 enot

0

1.7.–31.12.2005

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahidrofuran, ki vsebuje ne več kot 40 mg/l tetrahidro-2-metilfurana in tetrahidro-3-metilfurana, za pridobivanje α-4-hidroksibutil-ω-hidroksipoli (oksitetrametilena) (1)

30 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2 tetrafluoroetan, potrjen brez vonja, z vsebnostjo največ:

600 mas ppm 1,1,2,2-tetrafluoroetana;

2 mas ppm pentafluoroetana;

2 mas ppm klordifluorometana;

2 mas ppm klorpentafluoroetana;

2 mas ppm diklordifluorometana

Za uporabo pri proizvodnji potisnih plinov farmacevtske kakovosti za medicinske inhalatorje z določenim odmerkom (1)

2 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2028

8545 19 90

10

Ogljikove palice (ogljikove elektrode) za uporabo pri proizvodnji cink-ogljikovih baterij (1)

400 000 000 enot

0

1.7.–31.12.2005

09.2030

2926 90 95

74

Klorotalonil

350 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2976

ex 8407 90 10

10

Štiritaktni bencinski motorji s kapaciteto cilindra, ki ne presega 250 cm3 za uporabo v proizvodnji kosilnic s tarifno podštevilko 8433 11 (1) ali motornih kosilnic s tarifno podštevilko 8433 20 10 (1)

750 000 enot

0

1.7.2005–30.6.2006


(1)  Nadzor nad predpisano končno uporabo se izvaja v skladu z ustreznimi predpisi Skupnosti.“