16.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 185/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1139/2005

z dne 15. julija 2005

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(Oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Kos netkanega tekstila približne velikosti 0,60 m × 0,96 m, je na eni strani prekrit z mešanico aromatičnih zelišč (rožmarin 30 %, origano 15 %, žajbelj 15 %, bazilika 20 %, timijan 20 %).

Pred pripravo določenih jedi (paštete, šunke itd.) se netkan tekstil položi v posodo. Med kuhanjem se jed prepoji z aromatičnimi zelišči.

Netkan tekstil ne služi kot končni ovoj pripravljenih jedi.

2106 90 92

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma za razlago kombinirane nomenklature 1 in 6, opombo 1 k poglavju 9, opombo 1 (a) k poglavju 56 in besedilom oznak KN 2106, 2106 90, 2106 90 92.

Proizvod se ne more uvrstiti kot netkan tekstil iz poglavja 56, ker je netkan kos tekstila samo nosilni medij (opomba 1(a) k poglavju 56).

Mešanico aromatičnih zelišč sestavljajo delci rastlin iz tarifne številke 0910 (timijan, 20 %) in tarifne številke 1211 (druge rastline 80 %).

Takih mešanic tarifni številki 0910 in 1211 ne zajemata. (Opomba 1 k poglavju 9 in pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 1211, odstavek 7).

Ker gre za enostavno mešanico aromatičnih zelišč brez dodatnih sestavin, se le-ta ne uvršča med kombinirane začimbe ali kombinirano mešanico začimbnih sredstev iz tarifne številke 2103.

V skladu s pojasnjevalnimi opombami HS k tarifni številki 1211 odstavek 7, se uvršča v tarifno številko 2106.