15.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1126/2005

z dne 14. julija 2005

o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne kvote za koruzo, odprte z Uredbo (ES) št. 573/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 573/2003 z dne 28. marca 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Odločbe Sveta 2003/18/ES glede koncesij v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere žitne proizvode s poreklom iz Romunije in o spremembah Uredbe (ES) št. 2809/2000 (2), in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 573/2003 odpira letno tarifno kvoto 149 000 t koruze za tržno leto 2005/2006.

(2)

Količine, zaprošene 11. julija 2005, v skladu s členom 2(1) Uredbe (ES) št. 573/2003, presegajo razpoložljive količine. Torej je treba predvideti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo dovoljenja, in določiti koeficient znižanja, ki naj se uporabi za zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsaka vloga za uvozno dovoljenje za kvoto „Romunija“ za koruzo, predložena in posredovana Komisiji 11. julija 2005 v skladu s členom 2(1) in (2) Uredbe (ES) št. 573/2003, se odobri do višine 8,9425 % od zaprošenih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 82, 29.3.2003, str. 25.