9.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/10


UREDBE KOMISIJE (ES) št. 1081/2005

z dne 8. julija 2005

o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zaloge slovaške intervencijske agencije na španskem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 z dne 28. julija 1993 o postopku in pogojih prodaje žita iz intervencijskih agencij (2) zlasti določa, da se žita iz zalog intervencijskih agencij prodajo preko javnega razpisa po cenah, ki preprečujejo motnje na trgu.

(2)

Zaradi slabih podnebnih razmer v večjem delu Španije, bo v tržnem letu 2005/06 proizvodnja žita znatno zmanjšana. Takšen položaj je privedel do zvišanih lokalnih cen, kar pomeni velike težave pri dobavi po konkurenčnih cenah za rejce in industrijo krme za živino.

(3)

Slovaška razpolaga z večjimi intervencijskimi zalogami koruze, ki jih je treba porabiti.

(4)

Zato je treba dati na španski trg za žita zaloge koruze iz slovaške intervencijske agencije, ki so ob upoštevanju potrebe po dobavi za proizvajalce na jugu Španije še zlasti prilagojene zahtevam izvajalcev.

(5)

Da se zagotovijo čim boljši pogoji dobave za te regije, je treba ječmen dostaviti v pristanišča Huelva, Sevilla ali Cádiz.

(6)

Da bi se upoštevale razmere na trgu Skupnosti, je treba določiti, da s tem razpisom upravlja Komisija. Poleg tega je treba določiti koeficient dodelitve za ponudbe z najnižjo prodajno ceno.

(7)

Poleg tega je pomembno, da obvestilo slovaške intervencijske agencije Komisiji ne razkriva identitete ponudnikov.

(8)

Zaradi modernizacije upravljanja je treba podatke, ki jih zahteva Komisija, poslati po elektronski pošti.

(9)

Da se preprečijo motnje na španskem trgu, zlasti ob trženju nove letine koruze, je treba določiti dostavo žita iz intervencij do 30. septembra 2005.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Slovaška intervencijska agencija odpre stalni razpis za prodajo 100 000 ton koruze iz svojih zalog na trgu Skupnosti.

2.   Prodaje so namenjene za preskrbo španskega trga. Vstop v Španijo se bo izvršil izključno preko španskih pristanišč Huelva, Sevilla ali Cádiz.

Člen 2

Prodaja, predvidena v členu 1, se opravi v skladu z Uredbo (EGS) št. 2131/93.

Vendar se ne glede na navedeno uredbo:

(a)

ponudbe pripravijo na podlagi dejanske kakovosti serije, na katero se nanašajo;

(b)

najnižja prodajna cena določi na ravni, ki ne povzroča motenj na trgu z žiti.

Člen 3

1.   Ne glede na člen 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je pri razpisu določena varščina 10 EUR na tono.

2.   Ponudbe so sprejemljive samo, če jim je priložena pisna izjava ponudnika, da bo najpozneje dva delovna dneva po dnevu prejetja izjave o izbiri ponudb položil varščino 80 EUR na tono.

Člen 4

1.   Rok za oddajo ponudb za prvi delni razpis je 13. julij 2005 do 15. ure (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb za nadaljnje delne razpise je vsako sredo do 15. ure (po bruseljskem času), razen 20. julija 2005, 3. avgusta 2005, 17. avgusta 2005 in 31. avgusta 2005, to so tedni, ko ne bo nobenega javnega razpisa.

Rok za oddajo ponudb za zadnji delni razpis je 14. september 2005 do 15. ure (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe je treba predložiti slovaški intervencijski agenciji na naslednji naslov:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421-2) 58 24 32 71

Faks: (421-2) 58 24 33 62

Člen 5

Slovaška intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najpozneje dve uri po izteku roka za predložitev ponudb. Obvestilo je treba poslati po elektronski pošti, v skladu z obrazcem, določenim v Prilogi.

Člen 6

V skladu s postopkom, določenim v členu 25(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, Komisija določi najnižjo prodajno ceno ali se odloči, da ponudb nadalje ne obravnava. Kadar se ponudbe oddajo za isto serijo in za skupno količino, večjo od razpoložljive količine, se lahko določi najnižja prodajna cena za vsako serijo posebej.

Kadar je v ponudbah navedena najnižja prodajna cena, lahko Komisija določi koeficient dodelitve za ponujene količine hkrati z določitvijo najnižje prodajne cene.

Člen 7

Poleg določb iz člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 mora ponudnik odpremiti dodeljene zaloge žita do 30. septembra 2005.

Člen 8

1.   Varščina iz člena 3(1) se vrne v celoti za količine:

(a)

ki niso bile dodeljene;

(b)

katerih plačilo prodajne cene je izvršeno v okviru določenega roka in za katere je bila položena varščina iz člena 3(2).

2.   Varščina iz člena 3(2) se vrne sorazmerno s količinami žita, ki so iztovorjene v enem od pristanišč iz člena 1(2). Dokaz o namembni postaji se izda v skladu z določbami iz Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 (3). Kontrolni izvod T 5 mora dokazovati, da so pogoji iz člena 1(2) te uredbe izpolnjeni.

3.   Pred raztovarjanjem zadevna oseba iz člena 3(1)(d) Uredbe (EGS) št. 3002/92 sporoči španskemu organu, pristojnemu za preverjanje končne destinacije, naslednje:

ime pristanišča ali pristanišč za raztovarjanje, ki bodo uporabljena,

ime prevoznega sredstva ali prevoznih sredstev (plovil), ki bodo uporabljena,

količine, ki bodo raztovorjene z vsakega prevoznega sredstva,

datum ali datume, predvidene za raztovarjanje.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17.


PRILOGA

Stalni javni razpis za nadaljnjo prodajo 100 000 ton koruze iz zalog slovaške intervencijske agencije na španskem trgu

Obrazec (1)

(Uredba (ES) št. 1081/2005)

1

2

3

4

Številka ponudnika

Številka serije

Količina

(t)

Ponudbena cena

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

itn.

 

 

 


(1)  Sporočiti na GD AGRI (D2).