5.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/76


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1044/2005

z dne 4. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2808/98 glede datuma uveljavitve menjalnega tečaja za pomoči, ki izhajajo iz področja uporabe Uredbe (ES) št. 1782/2003, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1973/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za evro (1) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (2), in zlasti člena 145(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla sistem neposrednih pomoči, katerih izplačevanje temelji na zahtevku za enotno plačilo in katerih vsota je vedno izražena v evrih.

(2)

Ker datumi uveljavitve menjalnega tečaja za nekatere pomoči iz Uredbe (ES) št. 1782/2003 niso bili določeni, je treba določiti enoten datum uveljavitve, neposredno povezan z zahtevki upravičencev. Zaradi doslednosti in preglednosti za upravičence mora biti datum uveljavitve čim bližje začetku plačilnega obdobja, ki je bilo uvedeno z navedeno uredbo; zaradi poenostavitve in učinkovitosti nadzora uporabe menjalnih tečajev pa bi moral biti ta datum pred začetkom proračunskega leta, med katerim morajo biti plačila izvršena.

(3)

Zato je treba poenotiti datum uveljavitve menjalnega tečaja za vse pomoči, ki izhajajo iz področja uporabe Uredbe (ES) št. 1782/2003, s spremembo Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu (3), in posledično črtati vse obstoječe določbe, ki se nanašajo na datume uveljavitve iz izvedbenih predpisov Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(4)

Da bi bili nosilci dejavnosti obveščeni o spremembah predpisov dovolj zgodaj pred začetkom izplačil, je treba tudi določiti, da se ta uredba uporablja od 1. avgusta 2005 dalje.

(5)

Ker so bili nekateri datumi uveljavitve za leto 2005 že določeni na datum pred 1. avgustom 2005, je treba tudi določiti, da ti datumi uveljavitve za leto 2005 ostanejo v uporabi.

(6)

Uredbo (ES) št. 2808/98 je zato treba spremeniti, enako tudi Uredbo Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (4).

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem zadevnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4 Uredbe (ES) št. 2808/98 se spremeni:

1.

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za sheme podpor iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 (5) je datum uveljavitve za menjalni tečaj 1. oktober leta, za katerega je pomoč dodeljena.

2.

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Menjalni tečaj, ki se ga za namen odstavka 2 uporabi, je enak povprečju menjalnih tečajev, izračunanem po načelu časovnega sorazmerja za mesec pred datumom uveljavitve. Povprečje menjalnih tečajev določi Komisija v mesecu, ki sledi datumu uveljavitve.“

Člen 2

Členi 21(3), 86 in 128 Uredbe (ES) št. 1973/2004, ki se nanašajo na določitev datuma uveljavitve menjalnega tečaja in/ali na pravila izračuna menjalnega tečaja za pomoč za škrobni krompir, premije za ovce in koze ter plačila za govedino in teletino, se črtajo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. avgusta 2005. Vendar pa za sheme podpor iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1782/2003, za katere je bil datum uveljavitve menjalnega tečaja za leto 2005 določen na datum pred 1. avgustom 2005, tako opredeljen datum uveljavitve ostane v uporabi za leto 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 394/2005 (UL L 63, 10.3.2005, str. 17).

(3)  UL L 349, 24.12.1998, str. 36. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1250/2004 (UL L 237, 8.7.2004, str. 13).

(4)  UL L 345, 20.11.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 794/2005 (UL L 134, 27.5.2005, str. 6).

(5)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.“