28.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 166/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 978/2005

z dne 27. junija 2005

o odprtju preferencialnih tarifnih kvot za uvoz surovega trsnega sladkorja s preferencialnih sporazumih z državami AKP in Indije, za preskrbo rafinerij v obdobju od 1. julija 2005 do 28. februarja 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1) in zlasti člena 39(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 39(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 se v tržnih letih od 2001/2002 do 2005/2006 in zato, da se zagotovi ustrezna preskrba rafinerij Skupnosti, zaračuna posebna znižana stopnja dajatve za izvoz surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav, s katerimi je Skupnost zaključila sporazume o preskrbi pod preferencialnimi pogoji. Trenutno obstajajo v skladu s Sklepom Sveta 2001/870/ES (2) takšni sporazumi z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (državami AKP), opredeljene v protokolu številka 3 o sladkorju AKP, združene v Prilogi Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (3), ter z Republiko Indijo.

(2)

Sklenitev sporazumov v obliki izmenjave pisem v skladu s Sklepom 2001/870/ES določa, da rafinerije plačujejo najnižjo nabavno ceno, ustrezno zajamčeni ceni za surovi sladkor, z odbitkom opredeljene pomoči tržnega leta. Najnižja cena za tržno leto 2005/2006 se določi ob upoštevanju teh faktorjev.

(3)

Količine posebnega preferencialnega sladkorja za uvoz se izračunajo v skladu z navedenim členom 39 Uredbe (ES) št. 1260/2001 na podlagi letne predvidene dobavne bilance Skupnosti. Bilanca kaže, da je treba v tej fazi uvoziti surovi sladkor tarifne kvote za tržno leto 2005/2006 po posebni znižani stopnji dajatve, določeni v zgoraj navedenih sporazumih zato, da se krijejo potrebe rafinerij Skupnosti za del navedenega tržnega leta.

(4)

V obzir je treba vzeti predvidevanja glede proizvodnje surovega trsnega sladkorja, ki so za tržno leto 2005/2006 in primanjkljaja, napovedanega v predvideni dobavni bilanci, in treba je poskrbeti, da se odobri uvoz za obdobje od 1. julija 2005 do 28. februarja 2006.

(5)

Določitev plačila v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1159/2003 za obdobje do 30. junija 2003. Za tržna leta 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 se določijo podrobna pravila uporabe za uvoz surovega sladkornega trsa za rafiniranje po preferencialnih sporazumih o carinskih kvotah in sprememba Uredbe (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (4) se mora uporabljati za nove kvote.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje od 1. julija 2005 do 28. februarja 2006 se odpre v skladu s Sklepom 2001/870/ES tarifna kvota za uvoz surovega trsnega sladkorja za rafiniranje z oznako KN 1701 11 10, in sicer:

(a)

v višini 90 000 ton, izraženih kot beli sladkor s poreklom iz držav AKP. Podpisniki sporazuma v obliki izmenjave pisem, odobrene s Sklepom 2001/870/ES;

(b)

v višini 10 000 ton, izraženih kot beli sladkor s poreklom iz Indije.

Člen 2

1.   Posebna znižana dajatev v višini 0 evrov na 100 kilogramov surovega sladkorja standardne kakovosti se uporabi za uvoz količine, navedene v členu 1.

2.   Najnižja nakupna cena, ki jo plačajo nosilci rafinerijske dejavnosti Skupnosti, znaša za obdobje, navedeno v členu 1, 49,68 evrov na 100 kilogramov surovega sladkorja standardne kakovosti.

Člen 3

Uredba (ES) št. 1159/2003 se uporablja za novo tarifno kvoto, odprto s to uredbo.

Člen 4

Ta uredba začne veljati naslednji dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba stopi v veljavo s 1. julijem 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bil nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 325, 8.12.2001, str. 21.

(3)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(4)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).