11.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 885/2005

z dne 10. junija 2005

o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 glede vnosa imena v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ (Olive de Nice) – (ZOP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti člena 6(3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 je bila zahteva Francije za vnos imena „Olive de Nice“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v smislu člena 7 Uredbe (EGS) št. 2081/92, je treba to ime vpisati v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se doda Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 2400/96 (3).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL C 84, 3.4.2004, str. 12.

(3)  UL L 327, 18.12.1996, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 737/2005 (UL L 122, 14.5.2005, str. 15).


PRILOGA

PROIZVODI, NAŠTETI V PRILOGI I K POGODBI, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI

Sveže ali predelano sadje, zelenjava in žita

FRANCIJA

Olive de Nice (ZOP)