2.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/3


UREDBA SVETA (ES) št. 838/2005

z dne 30. maja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 131/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Sudanom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2005/411/SZVP z dne 30. maja 2005 o omejevalnih ukrepih proti Sudanu in o razveljavitvi Skupnega stališča 2004/31/SZVP (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupno stališče 2004/31/SZVP (2) določa embargo na izvoz orožja, streliva in vojaške opreme v Sudan, vključno s prepovedjo zagotavljanja tehnične in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v Sudanu. Prepoved zagotavljanja tehnične in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi je bila uvedena z Uredbo Sveta (ES) št. 131/2004 z dne 26. januarja 2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Sudanom (3).

(2)

Glede na nedavni razvoj dogodkov v Sudanu in predvsem zaradi ponavljajočih se kršitev Sporazuma o prekinitvi ognja iz N’djamene z dne 8. aprila 2004 in protokolov iz Abudže z dne 9. novembra 2004 s strani vseh vpletenih v Darfurju ter neizpolnjevanja zavez in zahtev Varnostnega sveta s strani sudanske vlade, uporniških sil in vseh drugih oboroženih skupin je Varnostni svet Združenih narodov 29. marca 2005 sprejel Resolucijo 1591 (2005), v nadaljnjem besedilu „RVSZN 1591 (2005)“, ki med drugim uvaja embargo na orožje ter prepoved zagotavljanja s tem povezane pomoči za vse stranke Sporazuma o prekinitvi ognja iz N’djamene in vse ostale vojskujoče se skupine v Darfurju. RVSZN 1591 (2005) določa nekatere izjeme od embarga.

(3)

Da bi se seznam izjem uskladil z RVSZN 1591 (2005), Skupno stališče 2005/411/SZVP potrjuje embargo in prepoved iz Skupnega stališča 2004/31/SZVP ter določa dodatno izjemo od embarga na orožje in prepoved zagotavljanja s tem povezane pomoči, ki zadeva vse osebe in subjekte v Sudanu. Ker se ta izjema nanaša na prepoved zagotavljanja določene finančne in tehnične pomoči, je treba Uredbo (ES) št. 131/2004 ustrezno spremeniti.

(4)

Dodatna izjema mora imeti retroaktivni učinek od dneva sprejetja RVSZN 1591 (2005) –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4 Uredbe (ES) št. 131/2004 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

1.   Z odstopanjem od členov 2 in 3 pristojni organi držav članic, kakor so navedeni v Prilogi, lahko odobrijo zagotavljanje financiranja ter finančne in tehnične pomoči, ki se nanaša na:

(a)

nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno samo za humanitarno ali zaščitno uporabo ali za programe izgrajevanja institucij Združenih narodov, Afriške unije, Evropske unije in Skupnosti;

(b)

material, namenjen operacijam kriznega upravljanja s strani Evropske unije, Združenih narodov in Afriške unije;

(c)

opremo za odstranjevanje min in material, ki se uporablja pri odstranjevanju min;

(d)

izvajanje celovitega mirovnega sporazuma, ki sta ga v Nairobiju v Keniji 9. januarja 2005 podpisali sudanska vlada in Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje/vojska.

2.   Že izvedenih dejavnosti se ne odobri.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. marca 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  Glej stran 25 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 6, 10.1.2004, str. 55. Skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno s Skupnim stališčem 2004/510/SZVP (UL L 209, 11.6.2004, str. 28).

(3)  UL L 21, 28.1.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1516/2004 (UL L 278, 27.8.2004, str. 15).