20.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 127/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 762/2005

z dne 19. maja 2005

o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za namizna vina v Španiji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33(1)(f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 predvideva možnost ukrepa krizne destilacije, ki se lahko sprejme pri izrednih ovirah na trgu zaradi znatnih presežkov. Ukrep se lahko omeji na nekatere kategorije vina ali nekatere površine pridelave in se lahko uporabi za kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju (pdpo), na prošnjo zadevne države članice.

(2)

S pismom z dne 8. marca 2005 je španska vlada zahtevala odprtje krizne destilacije za namizna vina, pridelana na njenem območju.

(3)

Na trgu namiznih vin v Španiji so bili zabeleženi precejšnji presežki, kar se odraža v padcu cen in zaskrbljujočem povečanju zalog proti koncu tekočega tržnega leta. Z namenom zaustavitve negativnega gibanja in izboljšanja težkega položaja na trgu je treba zaloge namiznega vina zmanjšati na raven, ki se šteje za običajno v smislu pokrivanja tržnih zahtev.

(4)

Ker so pogoji iz člena 30(5) Uredbe (ES) št. 1493/1999 izpolnjeni, je primerno predvideti odprtje krizne destilacije za največ 4 milijone hektolitrov namiznega vina.

(5)

Krizna destilacija, ki se odpre s to uredbo, mora biti glede ukrepa destilacije iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2). Druge določbe Uredbe (ES) št. 1623/2000 se morajo prav tako uporabljati, zlasti določbe glede dostave alkohola intervencijski agenciji in plačila predujma.

(6)

Odkupna cena, ki jo destilarne plačajo proizvajalcu, mora biti takšna, da omogoča premagovanje ovir na trgu in proizvajalcem omogoča koristi od tega ukrepa.

(7)

Proizvod krizne destilacije mora biti le surovi ali nevtralni alkohol, ki se obvezno dostavi intervencijski agenciji, da se izogne oviranju trga za pitni alkohol, ki se predvsem dobavlja z destilacijo, kot določa člen 29 Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Krizna destilacija iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 se s to uredbo odpre za največ 4 milijone hektolitrov namiznega vina v Španiji v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1623/2000 za to vrsto destilacije.

Člen 2

Vsak proizvajalec lahko od 23. maja do 15. junija 2005 sklene pogodbo o dostavi iz člena 65 Uredbe (ES) št. 1623/2000 (v nadaljnjem besedilu „pogodba“).

Pogodbe so opremljene z dokazom o varščini, ki znaša 5 EUR na hektoliter.

Pogodb ni mogoče prenesti.

Člen 3

1.   Če skupna količina iz pogodb, predloženih intervencijski agenciji, presega količino iz člena 1, država članica določi stopnjo znižanja, ki se uporabi za navedene pogodbe.

2.   Država članica sprejme potrebne administrativne postopke, da najpozneje do 18. julija 2005 odobri pogodbe. V odobritvi se navede možna stopnja znižanja in količina vina, sprejeta po pogodbi, ter se določi, da lahko proizvajalec v primeru znižanja količine, namenjene za destilacijo, prekliče pogodbo.

Država članica pred 1. avgustom 2005 sporoči Komisiji količino vina, zajeto v odobrenih pogodbah.

3.   Država članica lahko omeji število pogodb, ki jih lahko posamezni proizvajalec sklene v okviru te uredbe.

Člen 4

1.   Količine vina iz odobrenih pogodb se dostavijo v destilarne najpozneje do 15. oktobra 2005. Pridobljeni alkohol mora biti v skladu s členom 6(1) dostavljen v intervencijsko agencijo najpozneje do 15. marca 2006.

2.   Varščina se sprosti, ko proizvajalec destilarni predloži dokazilo, da so bile količine dostavljene.

Če se dostava ne izvrši v roku iz odstavka 1, se varščina zadrži.

Člen 5

Najnižja odkupna cena za vino, dobavljeno za destilacijo v skladu s to uredbo, je 1,914 EUR na vol. % na hektoliter.

Člen 6

1.   Destilarna dostavi dobljeni proizvod intervencijski agenciji. Ta proizvod mora vsebovati volumenski delež alkohola najmanj 92 vol %.

2.   Cena, ki jo intervencijska agencija plača destilarni za dostavljeni surovi alkohol, znaša 2,281 EUR na vol % na hektoliter. Plačilo se izvede v skladu s členom 62(5) Uredbe (ES) št. 1623/2000. Vendar pa se plačilo te cene ne more izvršiti pred 16. oktobrom 2005.

Destilarna lahko na ta znesek prejme predujem 1,122 EUR na vol. % na hektoliter. V tem primeru se predujem odšteje od dejansko plačane cene. Uporabita se člena 66 in 67 Uredbe (ES) št. 1623/2000. Vendar pa se predplačilo ne more izvršiti pred 16. oktobrom 2005.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 23. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 616/2005 (UL L 103, 22.4.2005, str. 15).