5.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 705/2005

z dne 4. maja 2005

o spremembi ali razveljavitvi nekaterih uredb o razvrstitvi blaga v kombinirani nomenklaturi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o Skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekatere uredbe Komisije o razvrščanju blaga, sprejete zaradi zagotovitve enotne uporabe kombinirane nomenklature, določene z Uredbo (EGS) št. 2658/87, se nanašajo na neobstoječe oznake. Zato jih je treba posodobiti s spremembami, ki upoštevajo ustrezne veljavne oznake.

(2)

Druge uredbe so postale odvečne zaradi sprememb opisov proizvodov in njihovih oznak v harmoniziranem sistemu ali kombinirani nomenklaturi. Zato jih je treba razveljaviti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oznake iz uredb, naštetih v Prilogi I k tej uredbi se zamenjajo z oznakami iz kombinirane nomenklature, kot je prikazano v navedeni prilogi.

Člen 2

1.   V tabeli, priloženi k Uredbi Komisije (EGS) št. 3491/88 (2), se črta točka 2.

2.   V tabeli, priloženi k Uredbi Komisije (ES) št. 883/94 (3), se črta točka 1.

3.   V tabeli, priloženi k Uredbi Komisije (ES) št. 710/2000 (4), se črta točka 2.

Člen 3

Uredbe Komisije, navedene v Prilogi II k tej uredbi, se razveljavijo.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 306, 11.11.1988, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999 (UL L 117, 5.5.1999, str. 9).

(3)  UL L 103, 22.4.1994, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999.

(4)  UL L 84, 5.4.2000, str. 8.


PRILOGA I

Št.

Uredba Komisije

Nadomestiti

Z oznako KN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

(EGS) št. 731/93 (UL L 75, 30.3.1993, str. 7)

0106 00 90

0106 90 00

2

(EGS) št. 1669/77 (UL L 186, 26.7.1977, str. 23), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2723/90 (1)

0207 41 10

0207 14 10

0207 42 10

0207 27 10

0207 43 11

0207 36 11

0207 43 15

0207 36 15

3

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 3491/88 (UL L 306, 11.11.1988, str. 18), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999 (2)

0304 90 20 ali 0304 90 21 ali 0304 90 27

0304 90 22

4

(EGS) št. 288/84 (UL L 33, 4.2.1984, str. 1)

07.01 H

0709 90 90

5

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1196/97 (UL L 170, 28.6.1997, str. 13)

0711 90 40

0711 51 00

6

(EGS) št. 847/71 (UL L 92, 24.4.1971, str. 26), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2723/90

1212 91 90

1212 91 20

7

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 314/90 (UL L 35, 7.2.1990, str. 9)

1602 39 30

1602 32 30

8

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 964/91 (UL L 100, 20.4.1991, str. 14), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3411/91 (3)

2003 10 10

2003 10 20

9

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 316/91 (UL L 37, 9.2.1991, str. 25), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

2008 19 59

2008 19 91

10

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 627/2003 (UL L 90, 8.4.2003, str. 34)

2008 99 68

2008 99 67

11

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 3565/88 (UL L 311, 17.11.1988, str. 25)

2106 90 91

2106 90 92

12

Točka 3 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1533/92 (UL L 162, 16.6.1992, str. 5)

2106 90 99

2106 90 98

13

(EGS) št. 1676/89 (UL L 164, 15.6.1989, str. 7)

2206 00 93

2206 00 59

14

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 2084/91 (UL L 193, 17.7.1991, str. 16), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

2309 90 93

2309 90 95

15

(EGS) št. 200/82 (UL L 21, 29.1.1982, str. 20), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

2309 90 93

2309 90 99

16

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 509/92 (UL L 55, 29.2.1992, str. 80), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

2309 90 97

2309 90 99

17

Točka 4 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1533/92 (UL L 162, 16.6.1992, str. 5), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

2309 90 97

2309 90 99

18

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 2696/95 (UL L 280, 23.11.1995, str. 17)

2309 90 93

2309 90 99

19

(ES) št. 2354/2000 (UL L 272, 25.10.2000, str. 10)

2309 90 97

2309 90 99

20

Točka 1 Uredbe (EGS) št. 2257/87 (UL L 208, 30.7.1987, str. 8), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2080/91 (4)

2707 50 91

2707 50 99

2707 50 90

21

Točka 2 Uredbe (EGS) št. 2257/87 (UL L 208, 30.7.1987, str. 8), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2080/91

2707 50 91

2707 50 99

2707 50 90

22

Točka 4 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 314/90 (UL L 35, 7.2.1990, str. 9)

2710 00 59

2710 19 29

23

(EGS) št. 2585/86 (UL L 232, 19.8.1986, str. 5), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

2710 00 66, 2710 00 67 ali 2710 00 68

2710 19 41, 2710 19 45 ali 2710 19 49

24

(EGS) št. 313/90 (UL L 35, 7.2.1990, str. 7), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

2710 00 66, 2710 00 67 ali 2710 00 68

2710 19 41, 2710 19 45 ali 2710 19 49

25

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1260/89 (UL L 126, 9.5.1989, str. 12)

2930 90 90

2930 90 70

26

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1825/93 (UL L 167, 9.7.1993, str. 8)

2940 00 90

2940 00 00

27

(EGS) št. 2053/83 (UL L 202, 26.7.1983, str. 5), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2695/95 (5)

3203 00 19

3203 00 10

28

Točka 5 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 2084/91 (UL L 193, 17.7.1991, str. 16)

3823 90 91

3824 90 64

29

(EGS) št. 3402/82 (UL L 357, 18.12.1982, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

30

Točka 6 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 2275/88 (UL L 200, 26.7.1988, str. 10), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

31

Točka 7 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 2275/88 (UL L 200, 26.7.1988, str. 10), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

32

Točka 8 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 2275/88 (UL L 200, 26.7.1988, str. 10), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

33

Točka 3 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 3491/88 (UL L 306, 11.11.1988, str. 18), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

34

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 542/90 (UL L 56, 3.3.1990, str. 5), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

35

Točka 6 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 2084/91 (UL L 193, 17.7.1991, str. 16), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

36

Točka 6 Uredbe (EGS) št. 1533/92 (UL L 162, 16.6.1992, str. 5), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

37

(EGS) št. 2933/92 (UL L 293, 9.10.1992, str. 8), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

38

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 691/96 (UL L 97, 18.4.1996, str. 13), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

39

Točka 3 Uredbe (ES) št. 691/96 (UL L 97, 18.4.1996, str. 13), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

40

Točka 6 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1264/98 (UL L 175, 19.6.1998, str. 4)

3824 90 95

3824 90 99

41

Točka 7 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1264/98 (UL L 175, 19.6.1998, str. 4)

3824 90 95

3824 90 99

42

Točka 8 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 169/1999 (UL L 19, 26.1.1999, str. 6)

3824 90 95

3824 90 99

43

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1694/2001 (UL L 229, 25.8.2001, str. 3)

3824 90 95

3824 90 99

44

Točka 3 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1260/89 (UL L 126, 9.5.1989, str. 12), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

3911 90 99

3911 90 19

45

Točka 3 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1214/91 (UL L 116, 9.5.1991, str. 44)

3913 90 90

3913 90 00

46

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 597/92 (UL L 64, 10.3.1992, str. 13)

3913 90 80

3913 90 00

47

Točka 6 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 314/90 (UL L 35, 7.2.1990, str. 9)

3921 19 90

3921 19 00

48

(ES) št. 201/98 (UL L 21, 28.1.1998, str. 3)

3921 19 90

3921 19 00

49

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1509/97 (UL L 204, 31.7.1997, str. 8)

4411 19 00

4411 19 90

50

Točka 2 Uredbe (EGS) št. 2141/89 (UL L 205, 18.7.1989, str. 22)

4810 12 00

4810 14 80 ali 4810 19 90

51

(EGS) št. 3557/81 (UL L 356, 11.12.1981, str. 26), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2080/91

4811 39 00

4811 59 00

52

(EGS) št. 2174/93 (UL L 195, 4.8.1993, str. 20)

5509 22 10

5509 22 00

53

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1796/91 (UL L 160, 25.6.1991, str. 40)

6002 43 31

6005 31 90

54

Točka 3 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1796/91 (UL L 160, 25.6.1991, str. 40)

6002 43 31

6005 31 90

55

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1796/91 (UL L 160, 25.6.1991, str. 40)

6002 49 00

6005 90 00

56

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1611/93 (UL L 155, 26.6.1993, str. 9)

6002 91 00

6006 10 00

6002 92 10

6006 21 00

6002 93 31

6006 31 90

6002 93 99

6006 41 00

6002 99 00

6006 90 00

57

Točka 2(b) tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 893/93 (UL L 93, 17.4.1993, str. 5)

6104 62 10

6104 62 00

58

Točka 5(b) tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1054/97 (UL L 154, 12.6.1997, str. 14)

6104 62 10

6104 62 00

59

Točka 6(b) tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1054/97 (UL L 154, 12.6.1997, str. 14)

6104 62 10

6104 62 00

60

Točka (b) tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 2049/2002 (UL L 316, 20.11.2002, str. 15)

6104 62 90

6104 62 00

61

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 2855/2000 (UL L 332, 28.12.2000, str. 41)

6104 63 90

6104 63 00

62

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1176/91 (UL L 114, 7.5.1991, str. 27)

6108 31 90

6108 31 00

63

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1176/91 (UL L 114, 7.5.1991, str. 27)

6108 31 90

6108 31 00

64

Točka 2 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 1911/92 (UL L 192, 11.7.1992, str. 23)

6108 31 90

6108 31 00

65

Točka 7 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1966/94 (UL L 198, 30.7.1994, str. 103)

6302 31 90

6302 31 00

66

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 546/91 (UL L 60, 7.3.1991, str. 12)

6302 51 90

6302 51 00

67

(EGS) št. 1592/71 (UL L 166, 24.7.1971, str. 39), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2080/91

6807 10 11

6807 10 10

68

Točka 6 Uredbe (EGS) št. 810/83 (UL L 90, 8.4.1983, str. 11), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 936/91

7326 90 97

7326 90 98

69

Točka 3 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1165/95 (UL L 117, 24.5.1995, str. 15), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

8471 80 10

8471 80 00

70

Točka 1 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 48/90 (UL L 8, 11.1.1990, str. 16), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

8524 91 10

8524 91 00

71

(ES) št. 1718/98 (UL L 215, 1.8.1998, str. 56)

8527 39 91

8527 39 20

72

Točka 4 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 701/1999 (UL L 89, 1.4.1999, str. 23)

8528 12 93

8528 12 94

73

Točka 5 tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 701/1999 (UL L 89, 1.4.1999, str. 23)

8528 12 93

8528 12 94

74

Točka 5(a) tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1638/94 (UL L 172, 7.7.1994, str. 5), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

5829 90 88

8529 90 40

75

Točka 5(b) tabele, priložene k Uredbi (ES) št. 1638/94 (UL L 172, 7.7.1994, str. 5), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

5829 90 88

8529 90 40

76

(EGS) št. 1936/84 (UL L 180, 7.7.1984, str. 12), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

8542 13 60, 8542 14 40 ali 8542 19 66

8542 21 50 ali 8542 21 85

77

Točka 3 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 396/92 (UL L 44, 20.2.1992, str. 9)

8704 10 19

8704 10 10

78

Točka 4 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 442/91 (UL L 52, 27.2.1991, str. 11)

9503 90 31

9503 90 32

79

Točka 4 tabele, priložene k Uredbi (EGS) št. 2087/92 (UL L 208, 24.7.1992, str. 24)

9503 90 31

9503 90 32


(1)  UL L 261, 25.9.1990, str. 24.

(2)  UL L 117, 5.5.1999, str. 9.

(3)  UL L 321, 23.11.1991, str. 23.

(4)  UL L 193, 17.7.1991, str. 6.

(5)  UL L 280, 23.11.1995, str. 15.


PRILOGA II

Št.

Uredba Komisije

(1)

(2)

1

(EGS) št. 955/69 (UL L 124, 24.5.1969, str. 20)

2

(EGS) št. 1484/70 (UL L 163, 25.7.1970, str. 19)

3

(EGS) št. 2606/70 (UL L 278, 23.12.1970, str. 19)

4

(EGS) št. 2607/70 (UL L 278, 23.12.1970, str. 21)

5

(EGS) št. 1487/73 (UL L 149, 6.6.1973, str. 15)

6

(EGS) št. 482/74 (UL L 57, 28.2.1974, str. 23)

7

(EGS) št. 565/75 (UL L 60, 6.3.1975, str. 7)

8

(EGS) št. 2811/77 (UL L 322, 17.12.1977, str. 20)

9

(EGS) št. 251/78 (UL L 38, 8.2.1978, str. 6)

10

(EGS) št. 885/79 (UL L 111, 4.5.1979, str. 19)

11

(EGS) št. 2282/79 (UL L 262, 18.10.1979, str. 23)

12

(EGS) št. 308/80 (UL L 35, 12.2.1980, str. 7)

13

(EGS) št. 479/80 (UL L 56, 29.2.1980, str. 13)

14

(EGS) št. 2418/80 (UL L 249, 20.9.1980, str. 17)

15

(EGS) št. 299/81 (UL L 33, 5.2.1981, str. 17)

16

(EGS) št. 333/81 (UL L 37, 10.2.1981, str. 11)

17

(EGS) št. 550/81 (UL L 56, 3.3.1981, str. 19)

18

(EGS) št. 3555/81 (UL L 356, 11.12.1981, str. 24), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2723/90

19

(EGS) št. 3559/81 (UL L 356, 11.12.1981, str. 29)

20

(EGS) št. 1978/82 (UL L 214, 22.7.1982, str. 11), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2723/90

21

(EGS) št. 2496/82 (UL L 267, 16.9.1982, str. 11)

22

(EGS) št. 2497/82 (UL L 267, 16.9.1982, str. 12)

23

(EGS) št. 2738/82 (UL L 290, 14.10.1982, str. 11)

24

(EGS) št. 524/83 (UL L 61, 8.3.1983, str. 5)

25

(EGS) št. 1535/83 (UL L 155, 14.6.1983, str. 6)

26

(EGS) št. 2055/83 (UL L 202, 26.7.1983, str. 9)

27

(EGS) št. 2056/83 (UL L 202, 26.7.1983, str. 11)

28

(EGS) št. 2333/83 (UL L 224, 17.8.1983, str. 13)

29

(EGS) št. 3529/83 (UL L 352, 15.12.1983, str. 32)

30

(EGS) št. 555/84 (UL L 61, 2.3.1984, str. 18)

31

(EGS) št. 1219/84 (UL L 117, 3.5.1984, str. 18)

32

(EGS) št. 1935/84 (UL L 180, 7.7.1984, str. 10)

33

(EGS) št. 3518/84 (UL L 328, 15.12.1984, str. 10)

34

(EGS) št. 3317/85 (UL L 317, 28.11.1985, str. 12)

35

(EGS) št. 244/86 (UL L 30, 5.2.1986, str. 8)

36

(EGS) št. 315/86 (UL L 39, 14.2.1986, str. 15)

37

(EGS) št. 1202/86 (UL L 108, 25.4.1986, str. 19)

38

(EGS) št. 1203/86 (UL L 108, 25.4.1986, str. 20)

39

(EGS) št. 277/87 (UL L 28, 30.1.1987, str. 8)

40

(EGS) št. 1324/87 (UL L 125, 14.5.1987, str. 22)

41

(EGS) št. 1464/87 (UL L 138, 28.5.1987, str. 38), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999

42

(EGS) št. 3791/87 (UL L 356, 18.12.1987, str. 30)

43

(EGS) št. 3844/87 (UL L 361, 22.12.1987, str. 25)

44

(ES) št. 2383/96 (UL L 326, 17.12.1996, str. 1)