22.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 616/2005

z dne 21. aprila 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 (2) določa odstranitev alkohola vinskega izvora z javno prodajo, z namenom, da se ga v Skupnosti uporabi kot bioetanol. Da bi za ta alkohol dobili najvišjo ceno, ki jo ponujajo ponudniki, je primerno javno prodajo nadomestiti z javnim razpisom.

(2)

Zato je treba za različne vrste odstranitve alkohola vinskega izvora uporabiti iste načine, upoštevajoč značilnosti, ki so potrebne za posamezno končno uporabo ali namembni kraj alkohola.

(3)

Države članice zaradi nadzora, da se alkohol dejansko uporablja za namene proizvodnje bioetanola, upravičena podjetja odobrijo na osnovi kapacitet podjetja, naprav za predelavo alkohola, letne zmogljivosti predelave ter potrdila, ki ga izdajo nacionalni organi države članice končnega kupca in ki potrjuje, da slednji alkohol uporablja izključno za proizvodnjo bioetanola ter da se ta bioetanol uporablja samo v sektorju goriva.

(4)

Vsako četrtletje je treba izvesti prodajo z javnim razpisom, da se tako na eni strani zagotovi odstranitev alkohola, ki ga skladiščijo intervencijske agencije držav članic, ter na drugi strani določena oskrba podjetij, ki imajo sedež v Evropski skupnosti in uporabljajo alkohol v sektorju goriv.

(5)

Primerno je, da države članice ob koncu vsakega meseca pošljejo informacije za pretekli mesec o količini vin, vinskih usedlin ali alkoholiziranih vin, ki so destilirana, kot tudi o količini posameznega alkohola, t.j. nevtralnega alkohola, surovega alkohola in žganja.

(6)

V skladu s tem je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 1623/2000.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1623/2000 se spremeni:

1.

Členi od 92 do 94 se nadomestijo z naslednjim:

„Člen 92

Začetek javnega razpisa

1.   V skladu s postopkom iz člena 75 Uredbe (ES) št. 1493/1999 lahko Komisija vsako četrtletje začne enega ali več javnih razpisov izključno za uporabo v sektorju goriva v Skupnosti v obliki bioetanola.

Količine alkohola, ki so ponujene v prodajo iz naslova tega javnega razpisa, ne smejo presegati 700 000 hektolitrov alkohola 100 vol. % na javni razpis.

2.   Alkohol je dodeljen podjetjem s sedežem v Skupnosti in mora biti uporabljen v sektorju goriv.

Države članice zato odobrijo podjetja, ki se jim zdijo primerna, in ki so vložila zahtevek ter priložila naslednje dokumente:

(a)

izjavo podjetja, da je zmožno uporabiti najmanj 50 000 hl alkohola letno;

(b)

upravni sedež podjetja;

(c)

lokacijo in kopijo načrtov naprav za predelavo alkohola, vključno z letno zmogljivostjo predelave;

(d)

kopijo dovoljenja za obratovanje teh naprav, ki ga izdajo nacionalni organi zadevne države članice; in

(e)

potrdilo nacionalnih organov države članice vsakega končnega kupca, da bo slednji alkohol uporabil izključno za proizvodnjo bioetanola in da bo ta bioetanol uporabljen samo v sektorju goriv.

3.   Dovoljenje ene države članice velja za celotno Skupnost.

4.   Podjetja, ki jih je Komisija odobrila do 1. marca 2005 se štejejo kot odobrena za namene te uredbe.

5.   Države članice obvestijo Komisijo o vsakem novem dovoljenju ali odvzemu dovoljenja.

6.   Komisija redno javno objavlja seznam podjetij, ki so jih odobrile države članice.

Člen 93

Obvestilo o javnem razpisu

Obvestilo o javnem razpisu je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.

Opredeljuje:

(a)

posebne pogoje javnega razpisa ter imena in naslove zadevnih intervencijskih organov;

(b)

količino alkohola, izraženo v hektolitrih 100 vol. %, ki je predmet javnega razpisa;

(c)

serije;

(d)

pogoje plačila;

(e)

formalnosti glede pridobitve vzorca;

(f)

višina garancije za resnost ponudbe iz člena 94(4) in garancije za vestno izpolnitev pogodbe iz člena 94(3)(c).

Člen 94

Pogoji glede ponudb

1.   Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo na ponujeno serijo. Če ponudnik predloži več ponudb za eno serijo, ki je ponujena v prodajo, ni sprejeta nobena od ponudb.

2.   Ponudba je obravnavana, če vsebuje navedbo države članice končne uporabe ponujenega alkohola in obvezo ponudnika, da bo spoštoval ta namembni kraj.

3.   Ponudbo je treba poslati intervencijskemu organu države članice najkasneje do 12. ure (po Bruseljskem času) na dan, ki je v obvestilu o javnem razpisu določen za oddajo ponudb.

4.   Ponudba je veljavna samo, če se do roka za oddajo ponudb predloži dokazilo, da je ponudnik zadevnemu intervencijskemu organu predložil garancijo za resnost ponudbe v višini štirih eurov na hektoliter alkohola 100 vol. % za celotno količino prodajane serije.

Zadevni intervencijski organi zato ponudnikom takoj izdajo potrdilo o predložitvi garancije za resnost ponudbe za količine, ki zadevajo posamezni intervencijski organ.

5.   Ohranitev ponudbe po koncu roka za oddajo ponudb in predložitev garancije za vestno izpolnitev pogodbe sta v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85 glavni zahtevi za garancijo za resnost ponudbe.

Člen 94a

Sporočilo glede ponudb

Dva delovna dneva po koncu roka za oddajo ponudb zadeven intervencijski organ predloži Komisiji anonimni seznam, ki za vsako predloženo ponudbo navaja:

(a)

ponujene cene;

(b)

izbrano serijo;

(c)

namembni kraj alkohola.

Člen 94b

Sprejem ali zavrnitev ponudb

1.   Na osnovi prejetih ponudb se Komisija v najkrajšem možnem času v skladu s postopkom iz člena 75(2) Uredbe (ES) št. 1493/1999 odloči, ali bo ponudbe sprejela ali zavrnila.

2.   Komisija med sprejetimi ponudbami izbere ponudbo, ki je najugodnejša na serijo, v primeru enake višine pogodbe pa zadevno količino dodeli z žrebom.

3.   Komisija o svojih odločitvah v skladu s tem členom uradno obvesti le države članice in intervencijske organe lastnice alkohola, za katere je bila ponudba izbrana.

4.   Komisija rezultate javnega razpisa v poenostavljeni obliki objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 94c

Izjava o dodelitvi

1.   Intervencijski organ s pismom s povratnico nemudoma obvesti ponudnike, ali je bila njihova ponudba sprejeta ali zavrnjena.

2.   Dva tedna po datumu prejetja obvestila iz odstavka 1 intervencijski organ vsakemu izbranemu ponudniku predloži izjavo o dodelitvi, ki potrjuje, da je bila njegova ponudba izbrana.

3.   V dveh tednih po datumu prejema obvestila iz odstavka 1 izbrani ponudnik predloži potrdilo, da je pri zadevnem intervencijskem organu vložil garancijo za vestno izpolnitev pogodbe v višini 30 EUR na hektoliter alkohola 100 vol. %, ki zagotavlja, da bo celotno količino dodeljenega alkohola uporabil v namene, določene v njegovi ponudbi.

Člen 94d

Prevzem alkohola

1.   Intervencijski organ, ki je imetnik alkohola, in izbrani ponudnik se dogovorita o okvirnih rokih za prevzem alkohola.

2.   Prevzem alkohola je mogoč ob predložitvi odpremnega naloga, ki ga intervencijski organ izda po prejetju plačila zadevne količine. Količina je določena na hektoliter alkohola 100 vol. %.

Odpremni nalog je izdan za najmanj 2 500 hektolitrov, razen za zadnji prevzem v vsaki državi članici.

V odpremnem nalogu je zapisan rok, do katerega mora biti alkohol prevzet iz skladišč zadevnega intervencijskega organa. Prevzemni rok ne sme biti daljši od osem dni po datumu izdaje odpremnega naloga. Če pa je odpremni nalog izdan za več kot 25 000 hektolitrov, je rok lahko daljši od osem dni, vendar ne sme presegati petnajst dni.

3.   Lastništvo nad alkoholom, vključenim v odpremni nalog, se prenese na dan, ki je naveden v nalogu, in ki ne sme presegati roka osem dni po datumu njegove izdaje, za zadevne količine pa se šteje, da so bile odpeljane na ta dan. Od tega dne je kupec odgovoren za krajo, izgubo ali uničenje ter za stroške skladiščenja še ne prevzetega alkohola.

4.   Ves alkohol mora biti prevzet šest mesecev po datumu prejema obvestila.

5.   Ves dodeljeni alkohol je treba porabiti v dveh letih od datuma prvega prevzema.“

.

2.

Prvi pododstavek člena 97(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Obravnavane so ponudbe, ki so predložene v pisni obliki in ki poleg posebnih podatkov iz pododdelkov I, II in III vsebujejo tudi:“

3.

V členu 98 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Od objave obvestila o javnem razpisu in do zadnjega dne za oddajo ponudb, določenega v tem obvestilu, lahko vse zainteresirane stranke proti plačilu 10 eurov na liter dobijo vzorce alkohola, ki je ponujen v prodajo. Količina, ki je na voljo vsaki zainteresirani stranki, ne sme presegati petih litrov na kad.

2.   Po izteku roka za oddajo ponudb lahko ponudnik ali odobreno podjetje iz člena 92 dobi vzorce alkohola, ponujenega v prodajo.

Po izteku roka za oddajo ponudb lahko ponudnik, ki mu je bilo z uporabo člena 83(3)(2) predlagano nadomestilo, dobi vzorce predlaganega nadomestnega alkohola.

Takšne vzorce je mogoče dobiti pri intervencijskem organu proti plačilu 10 EUR na liter, pri čemer je količina omejena na pet litrov na kad.“

4.

Člen 100(2)(c) se nadomesti z naslednjim:

„c.

Za alkohol, ki je dodeljen za novo industrijsko rabo in za razpise, katerih namen je uporaba bioetanola v sektorju goriv v Skupnosti, in ki ga je treba pred namenjeno končno uporabo prečistiti, se šteje, da je bil prevzet alkohol v celoti uporabljen v namene, opredeljene v razpisu, kadar se vsaj 90 % celotne količine alkohola, prevzetega na podlagi javnega razpisa, uporabi v te namene.

Izbrani ponudnik, ki se strinja z nakupom alkohola, obvesti intervencijski organ o količini, namembnem kraju in uporabi proizvodov, ki izhajajo iz prečiščevanja.

Izgube ne smejo preseči mej, določenih v točki (b).“

5.

Člen 103(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Kar zadeva destilacije iz členov 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, države članice ob koncu vsakega meseca sporočijo:

(a)

za pretekli mesec količine vin, vinskih usedlin in alkoholiziranih vin, ki so destilirana;

(b)

količine posameznega alkohola, t.j. nevtralnega alkohola, surovega alkohola in žganja:

pridelanega v preteklem mesecu,

ki so ga intervencijski organi prevzeli v preteklem mesecu,

ki so ga intervencijski organi odstranili v preteklem mesecu, ter izvožen delež teh količin in zaračunane prodajne cene,

ki je v lasti intervencijskih organov ob koncu preteklega meseca.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. aprila 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1774/2004 (UL L 316, 15.10.2004, str. 61).