20.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 605/2005

z dne 19. aprila 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 296/96 o podatkih, ki jih morajo posredovati države članice, in o mesečnem knjiženju izdatkov, ki se financirajo iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 5(3) in člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 296/96 je Komisija (2) redno obveščena o izdatkih, ki jih povzročijo države članice. Da bi se izognili odvečnemu sporočanju, je treba določiti, da se podatki posredujejo mesečno, ne da bi to vplivalo na obveznost držav članic, da dajejo na razpolago Komisije podatke tedensko, kar omogoča ustrezen nadzor razvoja izdatkov.

(2)

Države članice morajo nekatere podatke poslati po elektronski poti v digitalni obliki, da bi Komisija lahko slednje uporabila neposredno za vodenje računov. Vendar mora v upravičenih primerih ostati omogočeno posredovanje z drugimi sredstvi.

(3)

Da bi poenostavili in racionalizirali upravne postopke, je treba istočasno poslati izvod podatkov v papirni obliki samo za mesečne povzetke.

(4)

V praksi navedba določenih količin ali območij v podrobni izjavi, ki jo predlože države članice, za mesečna predplačila ni pomembna. Zato ti podatki niso več potrebni.

(5)

Izplačila, ki jih izplača Komisija v okviru proračuna iz Jamstvenega oddelka EKUJS-a, so izključno v eurih. Države članice lahko za izplačila upravičencem izbirajo med plačilom v eurih ali njihovi nacionalni valuti. Vendar morajo plačilne agencije, ki izplačujejo plačila v nacionalni valuti ali v eurih, v državah članicah, ki niso uvedle eura, knjiženje opravljati ločeno glede na valuto plačila. Da bi se izognili dvojni konverziji plačil, je treba ukiniti možnost, da se navaja zneske, plačane v eurih, v nacionalni valuti.

(6)

Če na osnovi izjav o izdatkih, prejetih s strani držav članic, skupni znesek vnaprejšnjih obveznosti, ki bi lahko bile odobrene v skladu s členom 150(3) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), presega polovico skupnih proračunskih sredstev za tekoče proračunsko leto, mora Komisija te zneske zmanjšati. Zaradi dobrega poslovodenja je treba to zmanjšanje proporcionalno porazdeliti med vse države članice na podlagi njihovih izjav o izdatkih.

(7)

Če proračun Skupnosti ni bil sprejet do začetka proračunskega leta, drugi pododstavek člena 13(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 določa, da se izplačila lahko izvršujejo mesečno po programih do največ ene dvanajstine odobrenih proračunskih sredstev za zadevni program v preteklem proračunskem letu. Za pravično razdelitev razpoložljivih sredstev med države članice je treba določiti, da se v tem primeru predplačila dodelijo v procentu glede na izjave o izdatkih, ki jih je za vsak program predložila država članica, in da je saldo, ki ni bil porabljen v danem mesecu, prerazporejen s sklepi Komisije na naslednja mesečna izplačila.

(8)

Kot del reforme SKP in v okviru uvedbe režima enotnega izplačila je spoštovanje plačilnih rokov s strani držav članic bistveno za dobro uporabo pravil finančne discipline. Zato je treba določiti posebna pravila, da bi se, kadar je mogoče, izognili tveganju prekoračitve letnih odobrenih proračunskih sredstev Skupnosti.

(9)

Kadar pride do zamud pri pošiljanju spremnih dokumentov glede plačil, izvršenih na podlagi Uredbe Komisije št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o spremembah uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (4), je treba zaradi dobrega upravnega poslovodenja omogočiti plačila Komisije državi članici za mesec september v naslednjem mesecu.

(10)

Za operacije skladiščenja, ki se izvedejo v mesecu septembru, se 50 % izdatkov knjiži v oktobru, razlika pa v novembru. Za poenostavitev knjigovodstva plačilnih agencij je treba določiti, da se izdatki za te operacije upoštevajo 100 % v mesecu oktobru.

(11)

Izdatki, sofinancirani iz proračuna Skupnosti in nacionalnih proračunov v okviru razvoja podeželja, morajo biti prijavljeni najpozneje do drugega meseca po izplačilu upravičencem. Zaradi uskladitve računovodskih pravil, ki se uporabljajo v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS, je treba določiti, da se te izdatke prijavi v mesecu, v katerem so bila plačila izplačana upravičencem.

(12)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 296/96 ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Sklada –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 296/96 se spremeni, kakor je navedeno:

1.

Člen 3 se spremeni:

(a)

Odstavki 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjim besedilom:

„1.   Države članice zbirajo in dajejo Komisiji na razpolago podatke o skupnem znesku izdatkov, nastalih vsak teden.

Najpozneje tretji delovni dan vsakega tedna države članice dajo na razpolago podatke o skupnem znesku izdatkov, nastalih od začetka meseca do konca predhodnega tedna.

Če teden pade v dva meseca, države članice najpozneje tretji delovni dan naslednjega meseca dajo na razpolago podatke o skupnem znesku izdatkov, nastalih v predhodnem mesecu.

2.   Države članice elektronsko posredujejo podatke o skupnem znesku izdatkov, nastalih za dani mesec in vse podatke, ki pojasnjujejo večje razlike med oceno, pripravljeno v skladu z odstavkom 5, in izdatki, nastalimi najpozneje tretji delovni dan naslednjega meseca.

3.   Skupni znesek izdatkov za pretekli mesec države članice po elektronski poti sporočijo Komisiji najpozneje do 10. dne vsakega meseca.

Sporočilo o izdatkih v obdobju od 1. in 15. oktobra pa se pošlje najpozneje do 25. dne istega meseca.

3a.   V upravičenih primerih Komisija lahko sprejme prenos podatkov, navedenih v odstavkih 2 in 3, prek drugih sredstev.“;

(b)

Odstavek 5 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„5   Države članice najpozneje do 20. dne vsakega meseca po elektronski poti pošljejo Komisiji komplet dokumentov za knjiženje izdatkov iz preteklega meseca v breme proračuna Skupnosti. Komplet dokumentov za knjiženje izdatkov, nastalih med 1. in 15. oktobrom, je treba poslati najpozneje do 10. novembra.

Povzetek podatkov, navedenih v odstavku 6(b), je treba Komisiji poslati tudi v papirni obliki.“;

(c)

Odstavek 6 se spremeni, kakor je navedeno:

(i)

v točki (a) se tretja alinea črta;

(ii)

točka (b) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(b)

povzetek podatkov iz točke (a);“;

(d)

Odstavek 9 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„9.   Plačilne agencije v državah članicah, ki niso uvedle eura, morajo knjiženje opravljati ločeno glede na valuto, v kateri so bila izvršena izplačila upravičencem. Enako ločevanje se mora ohranjati pri poročilih, sestavljenih v okviru postopka poračunavanja stroškov.“.

2.

Člen 4 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Komisija na podlagi podatkov, poslanih v skladu s členom 3 in brez poseganja v določbe člena 14 Uredbe Sveta št. 2040/2000/ES (5), sprejme sklep in izvede mesečna predplačila za knjižene izdatke.

Če vnaprejšnje obveznosti v skladu s členom 150(3) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (6) presegajo polovico skupnih ustreznih sredstev za tekoče proračunsko leto, se predplačila razdelijo v procentu glede na izjave o izdatkih, ki jih predložijo države članice. Komisija upošteva razliko zneskov, ki niso bili povrnjeni državam članicam, pri naslednjih povračilih.

Če proračun Skupnosti ni bil sprejet do začetka proračunskega leta, se predplačila razdelijo v procentu glede na izjave o izdatkih, ki jih predložijo države članice, po programu stroškov in ob upoštevanju omejitev iz člena 13 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002. Komisija upošteva razliko zneskov, ki niso bili povrnjeni državam članicam, pri naslednjih povračilih.

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   Vsa predplačila za knjižene izdatke se zmanjšajo za izdatke, ki nastanejo po dogovorjenih rokih, navedenih spodaj:

(a)

če izdatki, nastali po poteku roka, znašajo 4 % ali manj od izdatkov, nastalih pred potekom roka, se predplačilo ne zmanjša;

(b)

nad pragom 4 % se vsi dodatni izdatki, ki nastanejo z zamudo do:

enega meseca, zmanjšajo za 10 %,

dveh mesecev, zmanjšajo za 25 %,

treh mesecev, zmanjšajo za 45 %,

štirih mesecev, zmanjšajo za 70 %,

petih mesecev ali več, zmanjšajo za 100 %.

(c)

Vendar se za neposredna plačila v smislu člena 12 in naslova III ali, kjer je primerno, naslova IVa Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 (7), izvršena v letu N, po predpisanem roku in po 15. oktobru leta N+1, uporabljajo naslednji pogoji:

če prag 4 % iz točke (a) ni bil v celoti izkoriščen za plačila, izvršena najpozneje do 15. oktobra leta N+1 in če preostanek praga presega 2 %, se le-ta zmanjša za 2 %,

v vsakem primeru plačila, izvršena v proračunskem letu N+2 in naslednjih letih, so za zadevno državo članico upravičena le do nacionalne zgornje meje iz Prilog VIII ali VIII (a) ali v mejah letnega finančnega okvira, uvedenega skladno s členom 143b(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003 za leto pred proračunskim letom, v katerem se izplačilo izvrši, če je to primerno, povečan za zneske mlečne premije in dodatnih plačil iz členov 95 in 96 in dodatnega zneska pomoči iz člena 12 navedene uredbe, zmanjšanim za odstotek iz člena 10 in popravljen s prilagoditvijo iz člena 11, ob upoštevanju člena 12(a) iste uredbe in zneskov iz člena 4 Uredbe 188/2005 (8),

po uporabi zgoraj navedenih pragov se zadevni izdatki iz te točke zmanjšajo za 100 %.

(d)

Komisija bo uporabila drugačno terminsko lestvico in/ali manjši delež zmanjšanja ali predplačila sploh ne zmanjša, če se za nekatere ukrepe pojavijo posebni pogoji poslovanja, ali če država članica predloži utemeljeno obrazložitev.

Vendar se v primeru plačil iz točke (c) uporablja predhodni stavek za zgornje meje, navedene v drugi alinei točke (c).

(e)

Zmanjšanja iz tega člena se izvedejo v skladu s pravili iz člena 14 Uredbe 2040/2000/ES.

(c)

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„6.   Če Komisija dokumentov iz člena 55(1) Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 (9) ne prejme vsako leto do 30. septembra, lahko, potem ko obvesti zadevno državo članico, odloži v skladu z navedeno uredbo izplačilo predplačila za izdatke, nastale v mesecu septembru, do predplačila za izdatke meseca oktobra.

3.

Člen 5(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.   Plačilne agencije knjižijo znesek izdatkov iz odstavka 1 v mesecu, ki sledi tistemu, v katerem so poslovni dogodki nastali. Poslovni dogodki, ki se zajamejo v poročilu, sprejetem ob koncu nekega meseca, so dogodki, ki so nastali od začetka finančnega leta do konca istega meseca.

Vendar izdatke za dogodke, ki nastanejo v septembru, plačilne agencije knjižijo najpozneje do 15. oktobra.“.

4.

Člen 7(1)(b) se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. oktobra 2005, razen člena 1(1)(d) in (4), ki se uporablja od 16. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. aprila 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(2)  UL L 39, 17.2.1996, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1655/2004 (UL L 298, 23.9.2004, str. 3).

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 153, 30.4.2004, str. 4.

(5)  UL L 244, 29.9.2000, str. 27.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.“.

(7)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.

(8)  UL L 31, 4.2.2005, str. 6.“.

(9)  UL L 153, 30.4.2004, str. 4.“.