16.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 98/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 588/2005

z dne 15. aprila 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1002/2004 o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije, Ruske federacije ali Ukrajine

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropskih skupnosti (1) („osnovna uredba“) in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 992/2004 z dne 17. maja 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3068/92 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz kalijevega klorida s poreklom iz Belorusije, Rusije ali Ukrajine (2) in zlasti člena 1 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je z Uredbo (EGS) št. 3068/92 (3) uvedel dokončno protidampinško dajatev za uvoz kalijevega klorida s poreklom iz, med drugim, Ruske federacije („Rusije“). Z Uredbo (ES) št. 969/2000 (4) je Svet spremenil in podaljšal obdobje uporabe ukrepov, prvotno uvedenih z Uredbo (EGS) št. 3068/92 o uvozu kalijevega klorida s poreklom, med drugim, iz Rusije.

(2)

Marca 2004 je Komisija z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije  (5), na lastno pobudo uvedla delni vmesni pregled veljavnih ukrepov na uvoz kalijevega klorida iz, med drugim, Rusije, da bi raziskala, ali jih je zaradi širitve Evropske unije na 25 držav članic („širitev“) treba spremeniti.

(3)

Izsledki delnega vmesnega pregleda so pokazali, da je v interesu Skupnosti, da v izogib nenadnemu in pretirano negativnemu gospodarskem učinku na uvoznike in uporabnike v desetih novih državah članicah („EU 10“), takoj po širitvi določi začasno prilagoditev ukrepov.

(4)

Svet je z Uredbo (ES) št. 992/2004 pooblastil Komisijo, da sprejme ponujene zaveze ob upoštevanju pogojev, določenih v uvodnih izjavah 27 do 32 iste uredbe. Na tej podlagi in v skladu s členi 8, 11(3), 21 in 22(c) osnovne uredbe, je Komisija z Uredbo (ES) št. 1002/2004 (6) sprejela ponujene zaveze dveh proizvajalcev izvoznikov iz Rusije.

(5)

Komisija je v primeru enega proizvajalca izvoznika sprejela skupno zavezo za uvoz kalijevega klorida, ki ga izdeluje JSC Uralkali, Berezniki, Rusija, in ga je prodajalo trgovsko podjetje Fertexim Ltd, Limassol, Ciper, ki je nastopalo kot ekskluzivni distributer JSC Uralkali za prodajo v Skupnost.

(6)

JSC Uralkali je obvestil Komisijo, da bo odslej prodajal v Skupnost preko druge gospodarske družbe, ki se imenuje Uralkali Trading SA, Ženeva, Švica. Da bi se upoštevala ta sprememba sta JSC Uralkali in Fertexim Ltd zaprosila, da se spremenijo ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1002/2004 o sprejetju skupne zaveze. V ta namen sta JSC Uralkali in Uralkali Trading SA skupaj ponudila revidirano zavezo.

(7)

JSC Uralkali je tudi poudaril, da zaveza sprejeta z Uredbo (ES) št. 1002/2004, JSC Uralkali ne dovoljuje neposredne prodaje prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti. Z revidirano zavezo se JSC Uralkali tudi zavezuje, da bo spoštovala pogoje zaveze glede neposredne prodaje v Skupnost.

(8)

Komisija je preučila ponujeno zavezo. Sklenjeno je bilo, da revidirana zaveza izpolnjuje vsa potrebna merila za sprejetje, določena v Uredbi (ES) št. 992/2004, namreč da (i) bodo prodajne cene zadevnih gospodarskih družb na ravneh, ki bi znatno pripomogle k odpravi škode; (ii) bosta gospodarski družbi spoštovali določene obsege uvoza za prodajo strankam v EU 10; in (iii) da bosta širše upoštevali svoje tradicionalne vzorce prodaje posameznim strankam v EU 10. Šteje se, kot je dokazovala JSC Uralkali, da prenos trgovinskih dejavnosti od Fertexim Ltd na Uralkali Trading SA ni vplival na izvedljivost zaveze ali, na podlagi informacij, ki sta jih zagotovili gospodarski družbi, na njeno učinkovito spremljanje.

(9)

Poleg tega se šteje, da je zahteva JSC Uralkali za oprostitev protidampinških dajatev na neposredno prodajo Skupnosti sprejemljiva, saj je v skladu z običajno prakso, da se sprejeme ponujene zaveze proizvajalcev, ki izvažajo neposredno v Skupnost.

(10)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se šteje, da je primerno ustrezno spremeniti izvedbeni del Uredbe (ES) št. 1002/2004 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (ES) št. 1002/2004 se spremeni:

„Člen 1

Sprejmejo se zaveze, ki so jih ponudili spodaj navedeni proizvajalci izvozniki v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza kalijevega klorida s poreklom iz Republike Belorusije in Ruske federacije.

Država

Gospodarska družba

Dodatna oznaka Taric

Republika Belorusija

Proizvaja Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belorusija in prodaja JSC International Potash Company, Moskva, Rusija, ali Belorusija, Handelsgesellschaft m.b.H, Dunaj, Avstrija, ali UAB Baltkalis, Vilna, Litva, prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti, ki nastopa kot uvoznik

A518

Ruska federacija

Proizvaja JSC Silvinit, Solikamsk, Rusija in prodaja JSC International Potash Company, Moskva, Rusija, ali Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Dunaj, Avstrija prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti, ki nastopa kot uvoznik

A519

Ruska federacija

Proizvaja in prodaja JSC Uralkali, Berezniki, Rusija, ali proizvaja JSC Uralkali, Berezniki, Rusija in prodaja Uralkali Trading SA, Ženeva, Švica, prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti, ki nastopa kot uvoznik

A520“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 2005

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 182, 19.5.2004, str. 23.

(3)  UL L 308, 24.10.1992, str. 41. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 992/2004 (UL L 182, 19.5.2004, str. 23).

(4)  UL L 112, 11.5.2000, str. 4. Popravek: UL L 2, 5.1.2001, str. 42.

(5)  UL C 70, 20.3.2004, str. 15.

(6)  UL L 183, 20.5.2004, str. 16.