24.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 469/2005

z dne 23. marca 2005

o nadaljevanju predhodnega nadzora Skupnosti nad uvozom nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94 z dne 22. decembra 1994 o skupnih pravilih za uvoz in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 518/94 (1), in zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 519/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav in o razveljavitvi uredb (EGS) št. 1765/82, (EGS) št. 1766/82 in (EGS) št. 3420/83 (2), in zlasti člena 9 Uredbe,

po posvetovanjih s svetovalnimi odbori,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je z Uredbo (ES) št. 76/2002 (3) uvedla predhodni nadzor Skupnosti nad uvozom nekaterih železnih in jeklenih izdelkov s poreklom iz tretjih držav. Navedena uredba je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1337/2002 (4), da bi razširi obseg nadzora, in z Uredbo Komisije (ES) 2385/2002 (5).

(2)

Zunanjetrgovinska statistika Skupnosti ni na voljo v rokih, predvidenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1917/2000 (6).

(3)

Čeprav se je stanje od uvedbe nadzora leta 2002 spremenilo, nedavni razvoj na svetovnem trgu jekla še vedno zahteva zanesljiv in hiter informacijski sistem za prihodnji uvoz Skupnosti.

(4)

Od leta 2003 je kitajski trg glavni razlog za zelo pomembno povečanje povpraševanja po jeklenih izdelkih. Kitajska je zelo hitro povečevala svojo proizvodno zmogljivost. Kitajska proizvodnja surovega jekla se je povečala s 129 milijonov ton leta 2000 na 270 milijonov ton leta 2004, kar pomeni porast s svetovnega deleža 15,4 % na 26,2 %, v istem obdobju, z razširitvijo proizvodnih zmogljivosti pa bi se kitajska proizvodnja leta 2005 lahko povečala na 300 milijonov ton. Uvoz v Kitajsko je dosegel 37 milijonov ton leta 2003 in 29 milijonov ton leta 2004. V istih letih je izvoz dosegel približno 7 milijonov ton in 14 milijonov ton. Neto uvoz je torej padel s približno 30 milijonov ton leta 2003 na 15 milijonov ton leta 2004, zato je bilo na voljo presežnih 15 milijonov ton, za katere je bilo treba najti druge trge. Predvideva se lahko, da se bo ta trend zmanjševanja uvoza in povečevanja izvoza na Kitajskem nadaljeval, kar bo povzročilo znatno kopičenje jekla na svetovnem trgu in iskanje novih trgov zanj.

(5)

Zadnji statistični podatki o uvozu, ki so na voljo za štiri glavne vrste izdelkov, namreč za ploščate izdelke, podolgovate izdelke, cevi in votle profile ter polgotove izdelke, kažejo letno porast med letoma 2002 in 2003 povprečno za 9 %, za podolgovate in polgotove izdelke pa za 23 % in 43 %. Podobno je bilo v letih 2003 in 2004, glede na 10-mesečno obdobje od januarja do oktobra, zaznati povečanje od 3,4 % in 58,5 %, odvisno od vrste izdelka.

(6)

Analiza prvih treh četrtin leta 2004 kaže nadaljnji trend povečevanja v tem obdobju, in sicer med 26,7 % in 52 %, medtem ko podatki za oktober tega leta kažejo pospešitev tega trenda.

(7)

Poleg tega so cene na trgu Skupnosti, ki so leta 2003 še zaostajale za cenami na trgu ZDA, danes med najvišjimi na svetu. To bo verjetno pritegnilo še dodatno zanimanje izvoznikov tretjih držav.

(8)

Poleg tega statistike o zaposlitvi proizvajalcev EU kažejo znaten upad, in sicer s 414 500 ljudi leta 2000 na 404 700 leta 2001, 390 200 leta 2002, 383 800 leta 2003 in 375 900 leta 2004, kar je približno 10 % v 4 letih.

(9)

Na podlagi novih trendov pri uvozu jeklenih izdelkov, nedavnega razvoja na kitajskem trgu, vedno hitrejšega povečevanja uvoza, zelo visokih cen jeklenih izdelkov na trgu EU in že znatnih izgub delovnih mest v preteklih letih se lahko šteje, da obstaja nevarnost škode za proizvajalce Skupnosti v smislu člena 11 Uredbe (ES) št. 3285/94.

(10)

Zato je v interesu Skupnosti, da se predhodni nadzor Skupnosti nad uvozom nekaterih jeklenih izdelkov ohrani za zagotovitev izčrpnih statističnih podatkov za hitro analizo uvoznih trendov. Ob upoštevanju omenjenega pričakovanega razvoja je primerno ta sistem ohraniti do 31. decembra 2006.

(11)

Zaželeno je, da ta uredba začne veljati na dan objave, da se podatki zbirajo čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 6 Uredbe (ES) št. 76/2002, kakor je bila spremenjena z uredbama (ES) št. 1337/2002 in (ES) št. 2385/2002, se „31. marec 2005“ in nadomesti z „31. december 2006“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. marca 2005

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 349, 31.12.1994, str. 53. Uredba, kako je bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 2200/2004 (UL L 374, 22.12.2004, str. 1).

(2)  UL L 67, 10.3.1994, str. 89. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 427/2003 (UL L 65, 8.3.2003, str. 1).

(3)  UL L 16, 18.1.2002, str. 3.

(4)  UL L 195, 24.7.2002, str. 25.

(5)  UL L 358, 31.12.2002, str. 125.

(6)  UL L 229, 9.9.2000, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 179/2005 (UL L 30, 3.2.2005, str. 6).