8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 382/2005

zo 7. marca 2005

o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), a najmä jeho článok 71 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1786/2003 nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 603/95 (3) a vytvorilo priestor na prijatie nových pravidiel jeho uplatňovania. Z toho dôvodu je potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 785/95 zo 6. apríla 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 603/95 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (4).

(2)

V záujme jasnosti by mal byť sformulovaný určitý počet definícií.

(3)

Na základe podmienok definovaných v článku 9 nariadenia (ES) č. 1786/2003 by mala byť pre predmetné výrobky stanovená minimálna kvalita, vyjadrená mierou vlhkosti a obsahu proteínov. V závislosti od obchodného použitia by sa mala diferencovať miera vlhkosti podľa procesov výroby.

(4)

Krmivo získané z plôch, na ktoré sa už poskytuje podpora na základe hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, by malo byť vyňaté spod podpory podľa nariadenia (ES) č. 1786/2003.

(5)

Článok 13 nariadenia (ES) č. 1786/2003 ustanovuje, že členské štáty zriadia kontrolný režim umožňujúci overiť u každého podniku alebo nákupcu krmiva na dehydratáciu rešpektovanie podmienok stanovených uvedeným nariadením. Na zabezpečenie uľahčenia tejto kontroly a rešpektovania podmienok, pri splnení ktorých vzniká nárok na podporu, by sa spracovateľské podniky a nákupcovia krmiva na dehydratáciu mali podrobiť schvaľovaciemu procesu. Na tieto účely by mali byť stanovené potrebné údaje, ktoré musia byť uvedené v žiadostiach o podporu, v skladovom účtovníctve a v objednávkach spracovateľských podnikov. Mali by sa stanoviť ostatné podklady, ktoré bude potrebné predložiť.

(6)

Rešpektovanie požiadaviek na kvalitu sušeného krmiva by malo byť predmetom prísnych kontrol založených na pravidelnom odbere vzoriek konečných výrobkov opúšťajúcich podnik. V prípade zmiešania týchto výrobkov s inými surovinami by mali byť vzorky odobraté pred vykonaním procesu zmiešania.

(7)

Pre overenie súladu medzi množstvom surovín dodaných do podnikov a množstvom sušeného krmiva, ktoré opúšťa tieto podniky, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto podniky systematicky vážili krmivo určené na spracovanie a stanovili mieru jeho vlhkosti.

(8)

Pre uľahčenie predaja krmiva určeného na spracovanie a umožnenie kompetentným orgánom vykonávať kontrolu potrebnú na overenie nároku na podporu je nutné, aby boli zmluvy medzi podnikmi a pestovateľmi uzavreté pred dodaním surovín a boli predložené kompetentným orgánom do určitého termínu na účely zistenia objemu predpokladanej produkcie. Je preto nevyhnutné, aby boli zmluvy zostavené písomne a obsahovali údaje o dátume uzavretia, o príslušnom hospodárskom roku, mená a adresy zmluvných strán, druh výrobkov určených na spracovanie a identifikáciu poľnohospodárskej parcely, na ktorej bolo krmivo určené na spracovanie vypestované.

(9)

V prípade, že sa zmluva neuzatvára, musia spracovateľské podniky vystaviť vyhlásenie o dodávke, ktoré spĺňa podmienky uplatňované pri zmluvách.

(10)

Na zabezpečenie jednotného uplatňovania podpornej schémy by mali byť stanovené spôsoby úhrady podpory.

(11)

Nariadenie (ES) č. 1786/2003 stanovilo sériu kontrol, ktoré je potrebné vykonať v každej etape výrobného procesu, vrátane prepojenia s integrovaným systémom riadenia a kontroly, ustanoveného nariadením (ES) č. 1782/2003. Mali by sa prepojiť kontroly týkajúce sa identifikácie príslušných poľnohospodárskych parciel s kontrolami vykonávanými v rámci tohto systému.

(12)

Pokiaľ ide o režim stanovený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, kompetentné orgány by mali pristúpiť ku krížovým kontrolám poľnohospodárskych parciel uvedených v zmluvách a/alebo vyhláseniach o dodávke a parciel deklarovaných pestovateľmi v jednotných žiadostiach o podporu, aby sa predišlo neoprávnenému poskytnutiu podpory.

(13)

Na zabezpečenie rešpektovania podmienok stanovených nariadením (ES) č. 1786/2003 a týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o nárok na podporu, by sa malo zaviesť zníženie podpory a vylúčenie z poskytovania podpory, aby bolo postihnuté akékoľvek zneužitie pri zohľadnení zásady proporcionality a špecifických problémov vyplývajúcich zo zásahu vyššej moci, ako aj vplyvu výnimočných okolností. Zníženie by malo byť primerané závažnosti spáchaného pochybenia a malo by sa sprísňovať až po úplné vylúčenie z poskytovania podpory počas určitého obdobia.

(14)

Na zabezpečenie správneho riadenia trhu so sušeným krmivom je nutné, aby sa určité informácie pravidelne poskytovali Komisii.

(15)

Pre potreby prípravy sektorovej správy na rok 2008 v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 1786/2003 by sa mali zaviesť hlásenia o krmivových plochách a spotrebe energie spojenej s výrobou sušeného krmiva.

(16)

V súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 1786/2003 je potrebné zaviesť prechodné opatrenie týkajúce sa skladových zásob existujúcich k 31. marcu 2005.

(17)

V prípade uplatnenia nepovinného prechodného obdobia, stanoveného v článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003, by sa mali stanoviť podmienky podpory podľa tohto článku.

(18)

Nariadenie (ES) č. 1786/2003 sa bude uplatňovať od 1. apríla 2005, začiatku hospodárskeho roku 2005/2006. Toto nariadenie sa teda musí uplatňovať od rovnakého dátumu.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Spoločného riadiaceho výboru pre obilniny a priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

PREDMET, DEFINÍCIE A PODMIENKY NEVYHNUTNÉ NA SCHVÁLENIE PODPORY

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácie trhu so sušeným krmivom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumejú pod:

1.

„sušenými krmivami“ výrobky opísané v článku 1 nariadenia (ES) č. 1786/2003, pričom sa rozlišujú nasledujúce kategórie:

a)

„dehydrované krmivá“ sú výrobky, ktoré boli podrobené umelému tepelnému sušeniu, uvedené v písmene a) v prvom a treťom pododseku tohto článku, vrátane „ostatných podobných krmivových výrobkov“, t. j. všetky umelým teplom sušené trávnaté krmivové výrobky patriace pod kód KN 1214 90 90, a to najmä:

trávnaté strukoviny,

trávy,

zelené obilniny – celá rastlina, nezrelé zrno, uvedené v prílohe IX v bode I nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b)

„krmivá sušené na slnku“, t. j. výrobky, ktoré boli sušené tepelne iným ako umelým spôsobom a mleté, uvedené v článku 1 písm. a) druhom a štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. 1786/2003;

c)

„proteínové koncentráty“, t. j. výrobky uvedené v článku 1 písm. b) druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1786/2003;

d)

„dehydrované výrobky“, t. j. výrobky uvedené v článku 1 písm. b) druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1786/2003;

2.

„spracovateľský podnik“ je podnik spracúvajúci sušené krmivo, uvedený v článku 7 nariadenia (ES) č. 1786/2003, riadne schválený členským štátom, na teritóriu ktorého sa nachádza, ktorý vykonáva nasledujúce práce:

a)

dehydratáciu čerstvého krmiva s použitím sušičky, ktorá zodpovedá nasledujúcim podmienkam:

teplota vzduchu na vstupe nie je nižšia ako 250 °C; pásové sušičky, ktoré majú teplotu vzduchu na vstupe najmenej 110 °C a ktoré boli schválené pred začiatkom hospodárskeho roka 1999/2000, však nemusia spĺňať túto podmienku,

krmivo na dehydratáciu v nej nezostáva dlhšie než 3 hodiny,

v prípade sušenia krmiva vo vrstvách hrúbka jednej vrstvy nepresahuje 1 meter;

b)

mletie krmiva sušeného na slnku;

c)

výrobu proteínových koncentrátov;

3.

„nákupcom krmiva na sušenie a/alebo mletie“ je fyzická alebo právnická osoba uvedená v článku 10 písm. c) bode iii) nariadenia (ES) č. 1786/2003, riadne schválená členským štátom, na teritóriu ktorého pôsobí, ktorá nakupuje u výrobcov čerstvé krmivo, aby ho dodala spracovateľským podnikom;

4.

„dávka“ je stanovené množstvo krmiva jednotnej kvality v zmysle jeho zloženia, miery vlhkosti a obsahu proteínov, ktoré naraz opustí spracovateľský podnik;

5.

„zmes“ je výrobok určený na kŕmenie zvierat, obsahujúci sušené krmivo, ktoré bolo sušené a/alebo mleté spracovateľským podnikom, a prímesi.

„Prímesi“ sú výrobky iného charakteru ako sušené krmivo, vrátane mäkkých častíc a aglomerátov, alebo výrobky toho istého charakteru, ale sušené a/alebo mleté inde.

Sušené krmivo, ktorého obsah prímesi nepresahuje 3 % z celkovej hmotnosti konečného výrobku, sa nepovažuje za zmes, ak spĺňa podmienku, že celkový obsah dusíkatých látok v porovnaní s usušenou hmotou prímesi nepresahuje 2,4 %;

6.

„poľnohospodárske parcely“ sú parcely identifikované v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych parciel integrovaného systému riadenia a kontroly, uvedeného v článkoch 18 a 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a v článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (5);

7.

„jednotná žiadosť o podporu“ je žiadosť o podporu uvedená v článku 22 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a v článkoch 12 a 14 nariadenia (ES) č. 796/2004;

8.

„koncovým príjemcom dávky sušeného krmiva“ je posledná osoba, ktorá dostala túto dávku v rovnakej forme, v akej opustila spracovateľský podnik, na účely spracovania sušeného krmiva alebo jeho použitia na kŕmenie zvierat.

Článok 3

Výrobky, na ktoré sa podpora vzťahuje

Na účely uplatňovania tohto nariadenia sa poskytnutie podpory uvedenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 vzťahuje na sušené krmivo, ktoré zodpovedá požiadavkám uvedenia krmiva pre zvieratá na trh a ktoré:

a)

opúšťa v čistom stave alebo v zmesi skladové priestory spracovateľského podniku alebo akékoľvek iné skladové miesto mimo podniku, ak nemôže byť uskladnené v týchto priestoroch, ktoré dáva dostatočné záruky na účely kontroly uskladneného krmiva a ktoré bolo vopred schválené kompetentným orgánom;

b)

spĺňa v momente, keď opúšťa spracovateľský podnik, nasledujúce kritériá:

i)

maximálnu mieru vlhkosti:

12 % pre krmivá sušené na slnku, dehydrované krmivá, ktoré sa ďalej spracúvali mletím, proteínové koncentráty a dehydrované výrobky,

14 % pre ostatné dehydrované krmivá;

ii)

minimálny celkový brutto obsah proteínov vo vzťahu k sušine:

15 % pre dehydrované krmivá, krmivá sušené na slnku a dehydrované výrobky,

45 % pre proteínové koncentráty.

Nárok na podporu je limitovaný množstvom výrobkov získaných sušením krmiva vyprodukovaného na parcelách používaných na poľnohospodárske účely v zmysle článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 4

Vylúčenie z pridelenia podpory

Z pridelenia podpory uvedenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 sú vylúčené krmivá pochádzajúce z poľnohospodárskych parciel, na ktoré sa poberá podpora zo schémy stanovenej v hlave IV nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Pri poľnohospodárskych parcelách, na ktoré sa poberá podpora na osivá podľa kapitoly 9 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa však vylúčenie z pridelenia podpory na spracovanie sušeného krmiva vzťahuje len na krmoviny, z ktorých boli osivá získané.

Na druhej strane, ak boli poľnohospodárske parcely, na ktoré sa poberajú platby na plochu pre plodiny na ornej pôde podľa kapitoly 10 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, úplne posiate plodinami na ornej pôde v súlade s miestnymi podmienkami, môže sa na ne poberať podpora za spracovanie týchto plodín na sušené krmivo.

KAPITOLA 2

SPRACOVATEĽSKÉ PODNIKY A NÁKUPCOVIA KRMIVA NA SUŠENIE A/ALEBO NA MLETIE

Článok 5

Schválenie spracovateľských podnikov

Na účely schválenia opísaného v článku 2 bode 2 spracovateľský podnik:

a)

predloží kompetentnému orgánu spis obsahujúci:

i)

opis priestorov spracovateľského podniku s údajmi o miestach vstupu výrobkov určených na spracovanie a výstupu sušeného krmiva, skladových priestoroch, výrobkoch určených na spracovanie a konečných výrobkoch a priestoroch spracovateľských dielní;

ii)

opis technických inštalácií, najmä dehydratačných pecí, a inštalácií na mletie, s označením kapacity odparovania za hodinu, prevádzkovej teploty, a inštalácií na váženie, učených na vykonávanie prác opísaných v článku 2 bode 2;

iii)

zoznam prímesí používaných pred procesom dehydratácie alebo počas neho, ako aj indikačný zoznam ostatných výrobkov používaných vo výrobe a konečných výrobkov;

iv)

príklady záznamov skladového účtovníctva uvedeného v článku 12;

b)

dá k dispozícii kompetentnému orgánu svoje aktualizované záznamy skladového a finančného účtovníctva;

c)

umožní vykonávanie operácií kontroly;

d)

musí rešpektovať podmienky uvedené v nariadení (ES) č. 1786/2003 a v tomto nariadení.

V prípade zmeny jedného alebo viacerých prvkov spisu opísaného v prvom pododseku písm. a) spracovateľský podnik upovedomí o tejto skutočnosti kompetentný orgán do desiatich kalendárnych dní na účely opätovného potvrdenia schválenia.

Článok 6

Schválenie nákupcov krmiva na sušenie a/alebo mletie

Na účely schválenia uvedeného v článku 2 bode 3 nákupca krmiva na sušenie a/alebo mletie:

a)

vedie register predmetných výrobkov, obsahujúci minimálne denné nákupy a predaje jednotlivých výrobkov a údaj o množstve každej dávky, odvolacie číslo na zmluvu uzatvorenú s výrobcom, ktorý dodal výrobok, a prípadne spracovateľský podnik, ktorý je príjemcom;

b)

dá k dispozícii kompetentnému orgánu svoje aktualizované záznamy skladového a finančného účtovníctva;

c)

umožní vykonávanie operácií kontroly;

d)

musí rešpektovať podmienky opísané v nariadení (ES) č. 1786/2003 a v tomto nariadení.

Článok 7

Udelenie a odňatie schválení

Žiadosti o udelenie schválenia, uvedené v článku 2 bodoch 2 a 3, podávajú záujemcovia pred začiatkom hospodárskeho roka.

Schválenia udeľuje kompetentný orgán každého členského štátu pred začiatkom hospodárskeho roka. Vo výnimočných prípadoch môže byť kompetentným orgánom odsúhlasené dočasné schválenie na obdobie neprevyšujúce dva mesiace po začiatku príslušného hospodárskeho roka. V tomto prípade sa podnik považuje za schválený až do udelenia definitívneho schválenia kompetentným orgánom.

Ak jedna alebo viacero podmienok uvedených v článkoch 5 alebo 6 nie je splnených, kompetentný orgán bez toho, aby bol dotknutý článok 30, odníme schválenie, pokiaľ spracovateľský podnik alebo nákupca krmiva na sušenie a/alebo mletie nevykoná potrebné opatrenia v lehote stanovenej v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov s cieľom opätovne sa prispôsobiť vyššie uvedeným podmienkam.

Článok 8

Povinnosti spojené s výrobou krmiva

V prípade, že jeden spracovateľský podnik realizuje výrobu dehydrovaného krmiva a/alebo proteínových koncentrátov a súčasne výrobu krmiva sušeného na slnku:

a)

výroba dehydrovaného krmiva musí byť umiestnená v priestoroch alebo na miestach odlišných od miest, kde prebieha výroba krmiva sušeného na slnku;

b)

výrobky získané z oboch výrob sa musia skladovať v rozdielnych skladových priestoroch;

c)

je zakázané miešať v podniku výrobok, ktorý patrí do jednej z týchto skupín, s výrobkom patriacim do inej skupiny.

Článok 9

Povinnosti spojené so vstupom a výstupom výrobkov

Skôr ako spracovateľský podnik prijme do svojich priestorov iné výrobky než krmivo určené na sušenie a/alebo mletie na účely vyrobenia zmesí, informuje o tejto skutočnosti kompetentný orgán príslušného členského štátu so spresnením druhu a množstva prijímaných výrobkov.

Ak je predmetom takéhoto príjmu krmivo sušené a/alebo mleté iným spracovateľským podnikom, podnik okrem iného uvedie kompetentnému orgánu aj jeho pôvod a miesto určenia. V tomto prípade sa môže príjem urobiť iba pod kontrolou kompetentného orgánu a za ním stanovených podmienok.

Sušené krmivo, ktoré opustí spracovateľský podnik, sa môže opätovne prijať do tohto podniku iba na účely jeho opätovných úprav pod kontrolou kompetentného orgánu a za ním stanovených podmienok.

Výrobky prijaté alebo opätovne prijaté do priestorov spracovateľského podniku v súlade s týmto článkom sa nesmú skladovať s krmivom sušeným a/alebo mletým v príslušnom podniku. Sú vedené v účtovníctve podniku v súlade s článkom 12 ods. 1.

Článok 10

Stanovenie hmotnosti, odoberanie vzoriek a analýza sušeného krmiva

1.   Odoberanie vzoriek a váženie sušeného krmiva, ustanovené v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003, vykonáva spracovateľský podnik v momente, keď sušené krmivo opúšťa podnik.

Ak je sušené krmivo zmiešané v spracovateľskom podniku, odoberanie vzoriek a váženie sa vykonávajú pred operáciami miešania.

Ak sa miešanie realizuje pred sušením alebo počas neho, vzorka sa odoberá po sušení; je doplnená poznámkou indikujúcou, že ide o zmes, a spresňujúcou druh prímesi, jej názov, celkový obsah dusíkatých látok v pomere k suchej hmote a jej obsah v konečnom výrobku.

2.   Kompetentný orgán môže požadovať, aby mu každý spracovateľský podnik písomne oznámil najneskôr dva pracovné dni vopred každý vývoz alebo zmiešanie sušeného krmiva so spresnením termínov a množstva, aby mohol vykonať potrebnú kontrolu.

Kompetentný orgán pristupuje pravidelne k váženiu a odoberaniu vzoriek najmenej z 5 % celkového objemu hmotnosti sušeného krmiva, ktoré opúšťa podnik, a najmenej z 5 % z celkového objemu sušeného krmiva zmiešaného v priebehu každého roka.

3.   Stanovenie miery vlhkosti a celkového brutto obsahu proteínov, uvedené v článku 3, sa vykonáva formou odoberania vzoriek z objemu neprevyšujúceho 110 ton z každej dávky sušeného krmiva opúšťajúceho spracovateľský podnik alebo zmesí sušeného krmiva na základe metódy definovanej smernicami Komisie 76/371/EHS (6), 71/393/EHS (7) a 72/199/EHS (8).

Ak podnik opúšťa viac dávok alebo prichádza k zmiešaniu viacerých dávok s rovnakým zložením miešaných druhov, miery vlhkosti a obsahu proteínov a celková hmotnosť neprevýši 110 ton, vzorka sa odoberá z každej dávky. Analýza sa však vykonáva iba na základe jednej reprezentatívnej zmesi týchto vzoriek.

Článok 11

Váženie krmiva a stanovenie miery vlhkosti krmiva určeného na dehydratáciu

1.   Spracovateľské podniky stanovujú systematickým vážením skutočné množstvá krmiva určeného na dehydratáciu a krmiva určeného na sušenie na slnku, ktoré je im dodané na spracovanie.

2.   Povinnosť systematického váženia nemusí byť uplatňovaná, ak produkcia príslušného podniku nepresiahne 1 000 ton za rok a ak tento podnik dostatočne preukáže kompetentnému orgánu členského štátu, že nemá možnosť používať verejne prístupný vážiaci systém, ktorý by sa nachádzal v okruhu piatich kilometrov od jeho sídla. V takomto prípade môžu byť dodané množstvá stanovené na základe akejkoľvek inej metódy, ktorá je vopred schválená uvedeným kompetentným orgánom.

3.   Priemerná miera vlhkosti objemov krmiva určeného na dehydratáciu stanovuje spracovateľský podnik na základe porovnania množstva spracúvaného krmiva a množstva získaného sušeného krmiva.

4.   Do konca prvého mesiaca každého štvrťroka hlásia spracovateľské podniky kompetentnému orgánu priemernú mieru vlhkosti podľa odseku 3, zistenú v krmive určenom na dehydratáciu, ktoré spracovali v priebehu predchádzajúceho štvrťroka.

Článok 12

Skladové účtovníctvo spracovateľských podnikov

1.   Skladové účtovníctvo spracovateľských podnikov, opísané v článku 10 písm. a) nariadenia (ES) č. 1786/2003, je vedené v nadväznosti na finančné účtovníctvo a umožňuje denné sledovanie:

a)

množstva výrobkov vstupujúcich do procesu dehydratácie a/alebo mletia, s uvedením údajov pre každý príjem:

o dátume vstupu do procesu,

o jeho množstve,

o druhu alebo druhoch krmiva určeného na dehydratáciu, ako aj krmiva sušeného na slnku podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1786/2003,

o miere vlhkosti zistenej pri krmive určenom na dehydratáciu,

údaje o zmluve a/alebo vyhlásení o dodávke podľa článku 14 alebo 15 tohto nariadenia;

b)

objemu výroby, ako aj všetkých prípadných prímesí použitých počas spracovania;

c)

množstva krmiva, ktoré opustilo podnik, s uvedením dátumu opustenia podniku, zistenej miery vlhkosti a objemu proteínov za každú dávku;

d)

množstva sušeného krmiva, na ktoré bola spracovateľskému podniku pridelená podpora a ktoré bolo prijaté alebo opustilo priestory podniku;

e)

skladových zásob sušeného krmiva na konci každého roka;

f)

výrobkov, ktoré boli primiešané a pridané ku krmivu sušenému a/alebo mletému v podniku, so spresnením ich druhu, názvu, celkového obsahu dusíkatých látok v pomere k suchej hmote a ich obsahu v konečnom výrobku.

2.   Spracovateľské podniky vedú samostatné skladové účtovníctvo pre dehydrované krmivo, pre krmivo sušené na slnku, pre proteínové koncentráty a pre dehydrované výrobky.

3.   V prípade, že podnik dehydruje alebo spracúva okrem sušeného krmiva aj iné výrobky, vedie pre ostatné aktivity dehydratácie alebo spracovania samostatné skladové účtovníctvo.

Článok 13

Doklady skladového účtovníctva

1.   Spracovateľské podniky predkladajú kompetentnému orgánu na jeho žiadosť najmä nasledujúce doklady:

a)

doklady umožňujúce stanoviť výrobnú kapacitu podniku;

b)

doklady udávajúce hodnotu zásoby palív existujúcich v podniku na začiatku a na konci výroby;

c)

nákupné faktúry za palivo a výpisy spotreby elektrickej energie počas výroby;

d)

doklady udávajúce časový harmonogram fungovania sušičiek a drvičov v prípade krmiva sušeného na slnku;

e)

kompletnú bilanciu spotreby energie v súlade s prílohou I;

f)

zmluvy a/alebo vyhlásenia o dodávke.

2.   Spracovateľské podniky predávajúce svoje výrobky predkladajú kompetentnému orgánu okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj nákupné faktúry za krmivo určené na sušenie a/alebo mletie, ako aj faktúry za predaj sušeného krmiva, s udaním množstva a zloženia predaného výrobku, ako aj mena a adresy kupujúceho.

Podniky spracúvajúce produkciu svojich členov a dodávajúce im sušené krmivo predkladajú kompetentnému orgánu okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj vyskladňovací list alebo akýkoľvek iný účtovný doklad schválený kompetentným orgánom, s udaním množstva a zloženia dodaného výrobku, ako aj mien príjemcov.

Podniky spracúvajúce sušené krmivo pre pestovateľa a dodávajúce mu túto produkciu predkladajú kompetentnému orgánu okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj faktúry výrobných nákladov, s udaním množstva a zloženia vyrobeného sušeného krmiva, ako aj mena pestovateľa.

KAPITOLA 3

ZMLUVY A VYHLÁSENIA O DODÁVKE

Článok 14

Zmluvy

1.   Každá zmluva podľa článku 10 písm. c) bodov i) a iii) nariadenia (ES) č. 1786/2003 okrem údajov stanovených v článku 12 uvedeného nariadenia obsahuje:

a)

priezviská, mená a adresy zmluvných strán;

b)

dátum jej uzavretia;

c)

príslušný hospodársky rok;

d)

druh alebo druhy krmiva určeného na spracovanie, ako aj ich predpokladané množstvá;

e)

identifikáciu poľnohospodárskej parcely alebo parciel, na ktorých sa krmivo určené na spracovanie pestuje, s odvolávkou na jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory, v ktorej boli tieto parcely prihlásené v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004, a v prípade, že bola zmluva uzavretá alebo vyhlásenie o dodávke vystavené pred podaním jednotnej žiadosti o podporu, záväzok, že tieto parcely budú prihlásené v jednotnej žiadosti o poskytnutie podpory.

2.   Ak spracovateľský podnik uzatvára zmluvu o spracovaní spôsobom opísaným v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003 s nezávislým pestovateľom alebo s jedným alebo viacerými vlastnými členmi, táto zmluva uvádza okrem iného:

a)

konečný výrobok, ktorý má byť dodaný;

b)

náklady, ktoré má platiť producent.

Článok 15

Vyhlásenia o dodávke

1.   V prípade, že podnik spracúva vlastnú produkciu alebo produkciu svojich členov, vystavuje vyhlásenie o dodávke, ktoré obsahuje minimálne:

a)

dátum dodávky alebo indikatívny dátum v prípade, že dodávka bude zrealizovaná po dátume predloženia vyhlásenia kompetentnému orgánu;

b)

množstvo prijatého krmiva alebo plánované množstvo prijatého krmiva;

c)

druh alebo druhy krmiva určeného na spracovanie;

d)

prípadne meno a adresu člena zoskupenia, ktoré je dodávateľom;

e)

identifikáciu poľnohospodárskej parcely alebo parciel, na ktorých sa krmivo určené na spracovanie pestuje, s odvolávkou na jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory, v ktorej boli tieto parcely prihlásené v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004, a v prípade, že bola zmluva uzavretá alebo vyhlásenie o dodávke vystavené pred podaním jednotnej žiadosti o podporu, záväzok, že tieto parcely budú prihlásené v jednotnej žiadosti o poskytnutie podpory.

2.   V prípade podniku zásobovaného schváleným nákupcom je vystavené vyhlásenie po dodávke, ktoré obsahuje minimálne:

a)

identifikáciu schváleného nákupcu;

b)

dátum dodávky alebo indikatívny dátum v prípade, že bude dodávka zrealizovaná po dátume predloženia vyhlásenia kompetentnému orgánu;

c)

množstvo prijatého krmiva alebo plánované množstvo prijatého krmiva, rozčlenené podľa zmlúv uzavretých medzi nákupcami a producentmi, s odvolávkami na uvedené zmluvy;

d)

druh alebo druhy krmiva určeného na spracovanie;

e)

identifikáciu poľnohospodárskej parcely alebo parciel, na ktorých sa krmivo určené na spracovanie pestuje, s odvolávkou na jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory, v ktorej boli tieto parcely prihlásené v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004, a v prípade, že bola zmluva uzavretá alebo vyhlásenie o dodávke vystavené pred podaním jednotnej žiadosti o podporu, záväzok, že tieto parcely budú prihlásené v jednotnej žiadosti o poskytnutie podpory.

Článok 16

Dátum vystavenia zmluvy alebo vyhlásenia

Zmluvy, ako aj vyhlásenia o dodávke podľa článkov 14 a 15 sú vystavené písomne najneskôr dva pracovné dni pred dátumom dodávky.

Členské štáty však môžu upraviť túto lehotu v intervale od dvoch do ôsmich pracovných dní pred dátumom dodávky.

Článok 17

Predkladanie hlásení

Spracovateľské podniky a nákupcovia krmiva na sušenie a/alebo na mletie predkladajú kompetentnému orgánu každý mesiac najneskôr do 15. dňa v mesiaci zoznam uzavretých zmlúv v predchádzajúcom mesiaci a vyhlásení o dodávke vystavených počas predchádzajúceho mesiaca.

Zoznam obsahuje:

a)

totožnosť zmluvnej strany spracovateľského podniku alebo schváleného nákupcu, alebo deklaranta v prípade, že podnik spracúva vlastnú produkciu alebo produkciu svojich členov;

b)

dátum vystavenia zmluvy alebo vyhlásenia o dodávke;

c)

identifikačné údaje poľnohospodárskych parciel;

d)

identifikačné údaje príslušnej jednotnej žiadosti o poskytnutie podpory.

Kompetentný orgán môže požiadať o predloženie zoznamu elektronickou cestou.

KAPITOLA 4

ŽIADOSTI O PODPORU A VYPLATENIE PODPORY

Článok 18

Dátum podávania žiadostí o podporu

1.   Pre získanie podpory podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 podáva spracovateľský podnik žiadosť o podporu na výstupné objemy výrobkov, ktoré boli zrealizované v priebehu stanoveného mesiaca, a to najneskôr do 45 kalendárnych dní od konca daného mesiaca.

2.   S výnimkou prípadu zásahu vyššej moci alebo výnimočných okolností:

a)

podanie žiadosti po uplynutí lehoty podľa odseku 1 je dôvodom na zníženie podpory za každý pracovný deň o 1 % objemu podpory, na ktorú by mal podnik nárok, ak by bol podal žiadosť v riadnom termíne;

b)

ak omeškanie podania žiadosti presiahne 25 kalendárnych dní, žiadosť sa považuje za neprijateľnú.

3.   Žiadna žiadosť o podporu za hospodársky rok sa nemôže podať po 15. apríli nasledujúcom po skončení uvedeného hospodárskeho roka, s výnimkou prípadu zásahu vyššej moci alebo výnimočných okolností.

Článok 19

Obsah žiadostí

1.   Žiadosť o podporu obsahuje minimálne:

a)

priezvisko, meno, adresu a podpis žiadateľa;

b)

množstvá, na ktoré sa podpora požaduje, rozpísané po dávkach;

c)

dátum, keď jednotlivé dávky opustili skladovacie priestory podniku;

d)

údaj, že sa vzorky odoberali po dávkach v súlade s článkom 10 ods. 3 v momente opustenia spracovateľského podniku alebo v momente miešania dávky spracovaného sušeného krmiva, a všetky informácie potrebné na identifikáciu týchto vzoriek;

e)

údaj za každú dávku o všetkých prípadných prímesiach so spresnením ich charakteru, názvu, celkového obsahu dusíkatých látok v pomere k suchej hmote, ako aj ich obsahu v konečnom výrobku;

f)

v prípade zmesi údaj za dávku o celkovom brutto obsahu proteínov v krmive sušenom v podniku, ktoré zmes obsahuje po odpočítaní obsahu celkovej dusíkatej zmesi v prímesiach.

2.   Podpora sa priznáva spracovateľskému podniku iba na čistý objem krmív sušených a/alebo mletých v tomto podniku po odpočítaní hmotnosti všetkých prímesí.

Článok 20

Preddavky

1.   Pre možnosť získania preddavku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1786/2003 žiadateľ priloží k žiadosti o podporu vyhlásenie o zárukách v súlade s týmto odsekom.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na overenie nároku na podporu v lehote do deväťdesiatich kalendárnych dní od dátumu podania žiadosti.

Článok 21

Konečná výška podpory

1.   Komisia stanoví na základe postupu uvedeného v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003 konečnú výšku podpory v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedeného nariadenia. Táto výška je vypočítaná na základe hlásení zostavených členskými štátmi v súlade s článkom 33 ods. 1 druhým pododsekom tohto nariadenia.

2.   V prípade, že by na základe neskorších overovaní jeden alebo viac členských štátov urobili náležite zdôvodnené druhé hlásenie v súlade s článkom 33 ods. 1 druhým pododsekom, ktoré by zvyšovalo objemy prvého hlásenia, druhé hlásenie sa bude zohľadňovať iba za podmienky, že konečná výška podpory vypočítaná na základe prvého hlásenia nie je vyčerpaná. Množstvá sušeného krmiva, ktoré neboli z tohto titulu zohľadnené, sa prenesú do nasledujúceho hospodárskeho roka.

3.   Prípadný zostatok nevyplatenej podpory, stanovený v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1786/2003, je vyplatený v lehote do šesťdesiatich kalendárnych dní odo dňa, keď Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie konečný objem podpory na príslušný hospodársky rok.

Článok 22

Výmenný kurz

Hodnota výmenného kurzu uplatňovaného pri poskytovaní podpory podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 sa berie vždy k prvému dňu mesiaca, v ktorom určená dávka sušeného krmiva opustila priestory schváleného spracovateľského podniku.

KAPITOLA 5

KONTROLY

Článok 23

Všeobecné zásady kontrol

1.   Administratívne kontroly a kontroly na mieste stanovené týmto nariadením sa vykonávajú s cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu rešpektovania podmienok poskytnutia podpory.

2.   Príslušné žiadosti o poskytnutie podpory sa zamietnu, ak spracovateľský podnik znemožňuje vykonanie kontroly na mieste.

Článok 24

Administratívne kontroly

1.   Cieľom administratívnych kontrol je zistenie nedostatkov, najmä prostredníctvom krížových kontrol.

Kompetentné orgány vykonávajú krížové kontroly medzi poľnohospodárskymi parcelami uvedenými v jednotnej žiadosti o podporu a v zmluvách a/alebo vyhláseniach o dodávke a referenčnými parcelami figurujúcimi v systéme identifikácie poľnohospodárskych parciel, aby overili prípustnosť samotného pridelenia podpory na poľnohospodárske plochy a zabránili akémukoľvek neoprávnenému poskytnutiu podpory.

2.   Hlásenie nedostatkov zistených krížovými kontrolami je predmetom ďalšieho vhodného administratívneho postupu, prípadne kontroly na mieste.

Článok 25

Kontroly na mieste

1.   Kontroly na mieste sa vykonávajú bez ohlásenia. Ak nie je ohrozený účel kontroly, môže sa kontrola vopred ohlásiť, avšak lehota musí byť obmedzená na minimum. Toto oznámenie o kontrole sa nesmie dať skôr ako 48 hodín pred jej začiatkom, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov.

2.   Kontroly na mieste uvedené v tomto nariadení sa môžu vykonávať aj spoločne s inými kontrolami stanovenými právnymi predpismi Spoločenstva.

3.   V prípade, že by kontroly na mieste zistili závažné nedostatky v regióne alebo v spracovateľskom podniku, kompetentný orgán zvýši z tohto dôvodu počet, frekvenciu a hĺbku kontrol na mieste v príslušných podnikoch v priebehu kalendárneho a nasledujúceho roka.

4.   Členské štáty si stanovia kritériá výberu kontrolných vzoriek. Ak kontrola vzoriek odhalí nedostatky, veľkosť a základňa odoberaných vzoriek sa z tohto dôvodu rozšíri.

Článok 26

Kontroly na mieste v spracovateľských podnikoch

1.   Kompetentné orgány pristupujú minimálne raz za hospodársky rok ku kontrole skladového účtovníctva všetkých spracovateľských podnikov podľa článku 12, najmä ku kontrole nadväznosti medzi skladovým a finančným účtovníctvom.

2.   Kompetentné orgány námatkovo overujú doklady skladového účtovníctva spracovateľských podnikov.

V novoschválených podnikoch sa vykonáva kontrola všetkých žiadostí predložených počas prvého roka činnosti.

Článok 27

Kontroly na mieste u ostatných zúčastnených subjektov

1.   Kompetentné orgány pristupujú pravidelne k doplňujúcim kontrolám u dodávateľov prvotných surovín, ako aj u prevádzkovateľov, ktorým bolo sušené krmivo dodané.

Tieto kontroly spočívajú v overovaní:

a)

najmenej 5 % dávok, ktoré boli predmetom jednej žiadosti o podporu, aby sa overila ich trasa až ku konečnému príjemcovi;

b)

najmenej 5 % zmlúv a vyhlásení o dodávke, aby sa overili údaje o parcele pôvodu výrobkov dodaných do spracovateľských podnikov.

2.   Účastníkov podliehajúcich kontrole na mieste vyberá kompetentný orgán na základe analýzy rizík, ktorá zohľadňuje:

a)

objem podpory;

b)

vývoj podpory v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

c)

výsledky kontrol vykonaných počas predchádzajúcich rokov;

d)

členské štáty môžu stanoviť ďalšie parametre.

Kompetentný orgán pristupuje každý rok k hodnoteniu účinnosti parametrov analýzy rizík používaných v predchádzajúcich rokoch.

3.   Kompetentný orgán systematicky sleduje dôvody, ktoré viedli k výberu pestovateľa na vykonanie kontroly na mieste. Inšpektor poverený vykonaním kontroly na mieste je o nich pred začiatkom kontroly náležite informovaný.

Článok 28

Správa o vykonaní kontroly

1.   Každá kontrola na mieste je predmetom správy o vykonaní kontroly, ktorá presne opisuje rôzne aspekty kontroly.

2.   Kontrolovaný subjekt má možnosť podpísať správu a pripojiť svoje pripomienky a stanoviská. Dostáva jednu kópiu správy o vykonanej kontrole.

KAPITOLA 6

ZNÍŽENIE A VYLÚČENIE

Článok 29

Zníženie a vylúčenie v prípade nadhodnotených vyhlásení spracovateľských podnikov

Ak množstvo sušeného krmiva zaznamenané v jednej alebo vo viacerých žiadostiach o poskytnutie podpory prevýši oprávnené množstvo v súlade s článkom 3, uplatňujú sa nasledujúce pravidlá:

a)

ak rozdiel zistený v jednej žiadosti o podporu neprevýši 20 % oprávneného množstva, výška podpory sa počíta na základe oprávneného množstva zníženého o dvojnásobok zisteného rozdielu;

b)

ak rozdiel zistený v jednej žiadosti o podporu prevýši 20 % oprávneného množstva, žiadosť o podporu sa zamieta;

c)

ak rozdiel zistený v jednej žiadosti o podporu neprevýši 20 % oprávneného množstva, ale je opakovaním prvého podobného zistenia počas toho istého hospodárskeho roka, žiadosť o podporu sa zamieta;

d)

ak rozdiel zistený v jednej žiadosti o podporu prevýši 50 % oprávneného množstva alebo ak je v rámci toho istého hospodárskeho roka opätovne zistený rozdiel presahujúci 20 % ale nižší ako 50 %, podpora sa v prebiehajúcom hospodárskom roku neudelí.

Odpočet sa realizuje z platieb, na ktoré si môže podnik nárokovať v žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré predloží počas hospodárskych rokov nasledujúcich po roku zistenia nedostatku.

Ak sa zistilo, že nedostatky opísané v prvom odseku boli zo strany spracovateľského podniku úmyselné, poberateľ je vylúčený z poskytovania podpory na aktuálny a nasledujúci hospodársky rok.

Článok 30

Zníženie a vylúčenie v prípade nerešpektovania niektorých podmienok schválenia spracovateľskými podnikmi a schválenými nákupcami

Ak bolo zistené, že skladové účtovníctvo nespĺňa podmienky stanovené v článku 12 alebo že neexistuje nadväznosť medzi skladovým účtovníctvom, finančným účtovníctvom a dokladmi, bez toho, aby bolo dotknuté zníženie alebo vylúčenie podľa článku 29, uloží sa spracovateľskému podniku zníženie od 10 % do 30 % objemu podpory požadovanej na bežiaci rok v závislosti od závažnosti porušenia pravidiel.

Ak sa rovnaké nedostatky zistia opätovne v lehote dvoch rokov po prvom zistení, spracovateľskému podniku odníme kompetentný orgán schválenie na obdobie minimálne jedného hospodárskeho roku a maximálne troch hospodárskych rokov.

KAPITOLA 7

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Vyššia moc a výnimočné okolnosti

Hlásenie prípadov zásahu vyššej moci alebo výnimočných okolností a uspokojivé dôkazy o nich musia byť písomne predložené kompetentnému orgánu v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa, keď je zodpovedný pracovník spracovateľského podniku schopný urobiť takéto hlásenie.

Článok 32

Dodatočné opatrenia a vzájomná pomoc medzi členskými štátmi

1.   Členské štáty prijmú všetky dodatočné opatrenia, ktoré je potrebné prijať na riadne uplatňovanie spoločnej organizácie trhu so sušeným krmivom, a súhlasia so vzájomnou podporou pri vykonávaní kontrol stanovených v tomto nariadení. Z tohto hľadiska, ak patričné zníženie alebo vylúčenie nie je stanovené v tomto nariadení, môžu členské štáty uplatňovať vlastné vnútroštátne sankcie proti spracovateľským podnikom alebo iným hospodárskym subjektom daného odvetvia, ktorými sú pestovatelia alebo nákupcovia vstupujúci do procesu poskytovania podpory, a to na účely zabezpečenia rešpektovania podmienok na poskytnutie podpory.

2.   Členské štáty si budú vzájomne pomáhať pri zabezpečovaní účinnosti kontrol a možnosti overovania autentickosti predkladaných dokladov a/alebo správnosti vymenených informácií.

Článok 33

Hlásenia členských štátov posielané Komisii

1.   Členské štáty hlásia Komisii na začiatku každého štvrťroka množstvá sušeného krmiva, na ktoré boli žiadosti o poskytnutie podpory podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 podané počas predchádzajúceho štvrťroka, rozčlenené po mesiacoch, v ktorých tieto množstvá opustili spracovateľský podnik.

Členské štáty hlásia Komisii každý rok najneskôr do 31. mája množstvá sušeného krmiva, pre ktoré bol priznaný nárok na podporu počas predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Hlásenie údajov opísaných v prvom a druhom pododseku je rozčlenené podľa kategórií stanovených v článku 2 bode 1. Tieto údaje používa Komisia na overenie, či sa rešpektovalo maximálne zaručené množstvo.

2.   Členské štáty hlásia Komisii:

a)

každý rok najneskôr do 30. apríla odhadované množstvá sušeného krmiva skladovaného v spracovateľských podnikoch k 31. marcu uvedeného roku;

b)

najneskôr do 30. apríla 2005 množstvá sušeného krmiva skladovaného v spracovateľských podnikoch k 31. marcu 2005, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 34;

c)

každý rok najneskôr do 31. mája počet nových schválení, odňatých schválení a dočasných schválení za predchádzajúci hospodársky rok;

d)

každý rok najneskôr do 31. mája štatistiky o kontrolách vykonaných v zmysle článkov 23 až 28 a znížení a vylúčení uplatnených podľa článkov 29, 30 a 31 za predchádzajúci hospodársky rok v súlade s prílohou III;

e)

každý rok najneskôr do 31. mája bilanciu spotreby energie použitej na výrobu dehydrovaných krmív v súlade s prílohou I, ako aj vývoj poľnohospodárskych plôch určených na pestovanie strukovín a ostatných druhov zelených krmovín v súlade s prílohou II za predchádzajúci hospodársky rok;

f)

v priebehu mesiaca nasledujúceho po skončení každého polroka priemerné miery vlhkosti krmiva určeného na dehydratáciu, hlásené spracovateľskými podnikmi v súlade s článkom 11 ods. 4, zistené za predchádzajúci polrok;

g)

najneskôr do 1. mája 2005 opatrenia prijaté na uplatnenie nariadenia (ES) č. 1786/2003, ako aj tohto nariadenia, a najmä opatrenia spojené s vnútroštátnymi sankciami uvedenými v článku 30 tohto nariadenia.

KAPITOLA 8

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Skladové zásoby k 31. marcu 2005

1.   Sušené krmivá vyprodukované počas hospodárskeho roka 2004/2005, ktoré neopustili spracovateľský podnik ani niektorý zo skladovacích priestorov opísaných v článku 3 písm. a) tohto nariadenia pred 31. marcom 2005, môžu byť predmetom podpory podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 603/95 v priebehu hospodárskeho roka 2005/2006 pod podmienkou, že:

a)

vyhovujú podmienkam článku 3 tohto nariadenia;

b)

opustia spracovateľský podnik pod kontrolou kompetentného orgánu za podmienok stanovených v článkoch 10 a 11 tohto nariadenia;

c)

budú započítané do zaručeného maximálneho množstva udeleného príslušným členským štátom na hospodársky rok;

d)

boli priznané a potvrdené počas hospodárskeho roka 2004/2005.

2.   Kompetentné orgány príslušných členských štátov prijmú všetky potrebné kontrolné opatrenia na zabezpečenie rešpektovania ustanovení odseku 1.

Článok 35

Nepovinné prechodné obdobie

Členské štáty, ktoré uplatňujú v súlade s článkom 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nepovinné prechodné obdobie, vyplatia spracovateľským podnikom na účely následného prevodu na pestovateľov podporu podľa článku 71 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 na základe množstiev uznaných na získanie podpory podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 a v rámci stropu pre objem produkcie, uvedeného v prílohe VII bode D nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Ak sa spracovateľský podnik zásobí krmivom pochádzajúcim z iného členského štátu, podpora podľa článku 71 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 bude spracovateľským podnikom vyplatená na účely prevodu na pestovateľa iba vtedy, ak sa tento nachádza v členskom štáte, ktorý uplatňuje nepovinné prechodné obdobie.

Suma tejto podpory a podpory uvedenej v nariadení (ES) č. 1786/2003 nemôže prevýšiť maximálnu podporu pre sektor stanovenú v nariadení (ES) č. 603/95.

Podpora podľa článku 71 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 je stanovená v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003 a bude vyplatená spracovateľským podnikom, ktoré ju prevedú v lehote do pätnástich pracovných dní na výrobcov.

Článok 36

Ustanovenie o hospodárskom roku 2004/2005

Nariadenie (ES) č. 785/95 sa týmto zrušuje.

Ustanovenia uplatňované na účely riadenia režimu poskytovania podpory, platného počas hospodárskeho roku 2004/2005, platia naďalej až do konečnej účtovnej závierky výsledkov uvedeného roku.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 114. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 63, 21.3.1995, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 79, 7.4.1995, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1413/2001 (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 8).

(5)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

(6)  Ú. v. ES L 102, 15.4.1976, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 279, 20.12.1971, s. 7.

(8)  Ú. v. ES L 123, 29.5.1972, s. 6.


PRÍLOHA I

Bilancia spotreby energie použitej na produkciu dehydrovaného krmiva

Členský štát:

Hospodársky rok:


 

Predmet

Jednotka

Množstvo

a)

Produkcia dehydrovaného krmiva

Dehydrované krmivo v tonách

 

b)

Priemerná vlhkosť pri vstupe

%

 

c)

Priemerná vlhkosť pri výstupe

%

 

d)

Priemerná teplota vzduchu pri vstupe do sušičky

°C

 

e)

Špecifická spotreba

Megajoule za kg dehydrovaného krmiva

 

f)

Druh použitého paliva: (plyn, uhlie, lignit, mazut, elektrická energia, biomasa)

 

 

g)

Špecifická kalorická výhrevnosť v megajouloch za jednotku energie

Megajoule za jednotku energie

 

h)

Množstvo použitého paliva:

a)

v tonách paliva

 

i)

b)

v megajouloch

 


PRÍLOHA II

Vývoj poľnohospodárskych plôch určených na pestovanie strukovín a ostatných druhov zeleného krmiva

Členský štát:

Hospodársky rok:


 

Kódy Cronos-Eurostat

Zelené Krmivá

Plocha v tis. hektárov

a)

2611 + 2670

a = b + c Zelené krmoviny pestované na orných pôdach, z toho:

 

b)

2611

b)

jednoročné krmoviny (kŕmna kukurica, ostatné)

 

c)

2670

c)

viacročné krmoviny (ďatelina, lucerna, lúky a dočasné pasienky)

 

d)

2672

z toho: lucerna

 

e)

0002

Celková plocha lúk a stálych pasienkov

 


PRÍLOHA III

A.   Štatistiky kontrol, skupina podliehajúca kontrolám

A.   

Schválenia udelené spracovateľským podnikom

A.1.

Počet podnikov schválených na hospodársky rok

 

A.2.

Počet nových schválení

 

A.3.

Počet odňatých schválení:

 

A.4.

z toho odňatých na obdobie kratšie ako jeden hospodársky rok

 

A.5.

z toho odňatých na jeden alebo viac rokov

 

B.   

Schválenia udelené nákupcom krmiva na sušenie a/alebo na mletie

B.1.

Počet nákupcov krmiva na sušenie a/alebo na mletie, schválených na hospodársky rok

 

B.2.

Počet nových schválení

 

B.3.

Počet odňatých schválení:

 

B.4.

z toho odňatých na obdobie kratšie ako jeden rok

 

B.5.

z toho odňatých na jeden alebo viac rokov

 

C.   

Zmluvy

C.1.

Počet zmlúv

 

C.2.

Počet dotknutých pestovateľov

 

C.3.

Počet parciel zahrnutých v zmluvách

 

C.4.

Plocha (v ha) pokrytá zmluvami

 

D.   

Vyhlásenia o dodávke

D.1.

Počet vyhlásení

 

D.2.

Počet dotknutých pestovateľov

 

D.3.

Počet parciel zahrnutých vo vyhláseniach

 

D.4.

Plocha (v ha) pokrytá vo vyhláseniach

 

E.   

Podané žiadosti

E.1.

Počet podaných žiadostí

 

E.2.

Počet dotknutých dávok

 

E.3.

Spracované množstvo

 

E.4.

Vyvezené množstvo (predmet žiadostí o podporu)

 

B.   Štatistiky kontrol, počet a výsledky kontrol

A.

Kontrola plôch deklarovaných v zmluvách a v jednotných žiadostiach o poskytnutie podpory

Počet pestovateľov

Počet zmlúv

Počet parciel

Plocha

Množstvá deklarované ako neschváliteľné

Národné sankcie (čl. 32)

A.1.   

Administratívne kontroly:

A.1.1.

Prípady dvojitej deklarácie tej istej plochy jedným alebo viacerými žiadateľmi

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Prípady nezhody medzi zmluvou (alebo vyhlásením o dodávke) a jednotnou žiadosťou o poskytnutie podpory

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Kontroly deklarovaných plôch na mieste:

A.2.1.

Počet kontrol na mieste

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Prípady bez anomálií

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

Prípady nadhodnotenej deklarácie

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

Prípady podhodnotenej deklarácie

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Druh plodiny odlišnej od deklarovanej

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Ostatné porušenia pravidiel

 

 

 

 

 

 


B.

Kontroly nákupcov krmiva na sušenie a/alebo na mletie

Počet nákupcov

Počet zmlúv

B.1.

Počet kontrol na mieste

 

 

B.2.

Prípady bez anomálií

 

 

B.3.

Prípady nedostatkov v skladovom účtovníctve

 

 

B.4.

Ostatné porušenia pravidiel

 

 


C.

Kontroly spracovateľských podnikov

Počet podnikov

Počet žiadostí

Počet dávok

Množstvo vyvezeného suchého krmiva

Množstvo zmiešaného suchého krmiva

C.1.   

Administratívne kontroly:

C.1.1.

Omeškané podanie žiadostí, omeškanie do 25 dní

 

 

 

 

 

C.1.2.

Omeškané podanie žiadostí, omeškanie nad 25 dní

 

 

 

 

 

C.1.3.

Chýbajúce predbežné oznámenie vývozu

 

 

 

 

 

C.1.4.

Nerešpektovanie kritérií vlhkosti a/alebo obsahu proteínov

 

 

 

 

 

C.1.5.

Ostatné zistené nedostatky

 

 

 

 

 

C.2.   

Kontroly na mieste v spracovateľských podnikoch:

C.2.1.

Počet kontrol na mieste

 

 

 

 

 

C.2.2.

Počet odobratých vzoriek (čl. 10 ods. 2)

 

 

 

 

 

C.2.3.

Chýbajúce predbežné oznámenie vývozu

 

 

 

 

 

C.2.4.

Nerešpektovanie kritérií vlhkosti a/alebo obsahu proteínu

 

 

 

 

 

C.2.5.

Nedostatky pri vážení

 

 

 

 

 

C.2.6.

Nesúlad skladového účtovníctva s finančným účtovníctvom

 

 

 

 

 

C.2.7.

Ostatné prípady nedostatkov v skladovom účtovníctve

 

 

 

 

 

C.2.8.

Ostatné zistené nedostatky

 

 

 

 

 

C.3.   

Uplatňované sankcie (čl. 29):

C.3.1.

Rozdiel neprevyšujúci 20 % [čl. 29 písm. a)]

 

 

 

 

 

C.3.2.

Recidíva rozdielu neprevyšujúceho 20 % [čl. 29 písm. c)]

 

 

 

 

 

C.3.3.

Rozdiel viac než 20 % a menej ako 50 % [čl. 29 písm. b)]

 

 

 

 

 

C.3.4.

Recidíva rozdielu od 20 % do 50 % [čl. 29 písm. d)]

 

 

 

 

 

C.3.5.

Rozdiel prevyšujúci 50 % [čl. 29 písm. d)]

 

 

 

 

 

C.3.6.

Úmyselný nedostatok (čl. 29 pododsek 3)

 

 

 

 

 

C.3.7.

Finančné sankcie 10 % až 30 % (čl. 30)

 

 

 

 

 


D.

Kontrola sledovanosti výrobkov (čl. 27 ods. 1)

Počet dávok

Množstvo vyvezeného sušeného krmiva

Množstvo zmiešaného sušeného krmiva

D.1.

Kontrola skutočných nákupov krmiva na sušenie a mletie (dodávka a platba)

 

 

 

D.2.

Kontrola skutočného vývozu (príjem a platba) sušeného krmiva prvému sprostredkovateľovi („obchodné podniky“)

 

 

 

D.3.

Kontrola skutočného vývozu (príjem a platba) sušeného krmiva konečnému príjemcovi