23.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 50/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 295/2005

z dne 22. februarja 2005

o tretji spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) (1), in zlasti člena 10(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 navaja osebe, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Komisija je pooblaščena, da spremeni zadevno Prilogo ob upoštevanju Sklepa Sveta o izvajanju skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata MKSJ (2). Sklep Sveta 2005/148/SZVP (3) izvaja navedeno skupno stališče. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 2005

Za Komisijo

Benita FERRERO-WALDNER

Članica Komisije


(1)  UL L 315, 14.10.2004, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2233/2004 (UL L 379, 24.12.2004, str. 75).

(2)  UL L 315, 14.10.2004, str. 52.

(3)  UL L 49, 22.2.2005, str. 34.


PRILOGA

Naslednje osebe se črta iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1763/2004:

(1)

Lazarević, Vladimir. Datum rojstva: 23. 3. 1949. Kraj rojstva: Grnčar, Srbija in Črna gora. Državljanstvo: Srbije in Črne gore.

(2)

Todović, Savo. Datum rojstva: 11. 12. 1952. Kraj rojstva: Foča, Bosna in Hercegovina. Državljanstvo: Bosne in Hercegovine.