11.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 219/2005

z dne 10. februarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 919/94 o izvedbenih določbah za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 v zvezi z organizacijami proizvajalcev banan

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane (1) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (2) (ES) št. 919/94 je določila zlasti pogoje za priznanje organizacij proizvajalcev in je v svoji Prilogi I še posebej določila najmanjši obseg tržne proizvodnje in najmanjše število članov, ki jih mora imeti organizacija proizvajalcev.

(2)

Treba je določiti najmanjši obseg tržne proizvodnje in najmanjše število članov, ki jih mora imeti organizacija proizvajalcev na Cipru.

(3)

Za izpolnjevanje ekonomskih nalog, ki se v zvezi s pridelovanjem in trženjem dodeljujejo organizacijam proizvajalcev za povečanje prihodka od trženja in za izboljšanje upravljanja sektorja, je treba spodbujati ustvarjanje večjih enot in zato določiti prage, ki se nanašajo na število članov in obseg tržne proizvodnje na Cipru, glede na proizvodnjo banan na tem pridelovalnem področju.

(4)

Uredbo (ES) št. 919/94 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 919/94 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti obvezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 47, 25.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 106, 27.4.1994, str. 6.. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1042/2002 (UL L 157, 15.6.2002, str. 43).


PRILOGA

„PRILOGA I

Področje pridelave v Skupnosti

Najmanjše število članov

Najmanjši obseg tržne proizvodnje banan (v tonah neto mase)

Grčija (Kreta in Lakonija)

4

40

Španija (Kanarski otoki)

100

30 000

Francija:

Guadeloupe

100

30 000

Martinik

100

30 000

Ciper

125

5 000

Portugalska (Madeira, Azori in Algarve)

5

10“