8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 35/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 183/2005

z 12. januára 2005,

ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Živočíšna výroba zohráva veľmi významnú úlohu v poľnohospodárskom sektore Spoločenstva. Uspokojivé výsledky tejto činnosti do veľkej miery závisia na používaní bezpečného a vysoko kvalitného krmiva.

(2)

Zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat je jedným zo základných cieľov potravinového práva, ako ustanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (3). Uvedené nariadenie tiež ustanovuje ďalšie spoločné zásady a vymedzenie pojmov pre vnútroštátne potravinové právo a potravinové právo Spoločenstva, vrátane cieľa spočívajúceho v dosiahnutí voľného pohybu krmív v rámci Spoločenstva.

(3)

Smernica Rady 95/69/ES (4) ustanovila podmienky a postupy pre určité kategórie podnikov a sprostredkovateľov v sektore krmív, umožňujúce im výkon ich činností. Skúsenosti ukázali, že tieto podmienky a postupy predstavujú pevný základ zaistenia bezpečnosti krmív. Táto smernica tiež stanovila podmienky schvaľovania podnikov vyrábajúcich určité látky, ktorých zoznam je uvedený v smernici Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 týkajúcej sa určitých produktov používaných vo výžive zvierat (5).

(4)

Smernica Komisie 98/51/ES z 9. júla 1998 stanovujúca určité opatrenia na vykonávanie smernice Rady 95/69/ES ustanovujúcej podmienky a opatrenia pre schvaľovanie a registráciu určitých podnikov a sprostredkovateľov pôsobiacich v sektore krmív (6) stanovila určité opatrenia, ktoré zahrnuli dojednania pre dovoz z tretích krajín.

(5)

Skúsenosti tiež ukazujú, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetky krmivárske podniky vrátane podnikov vodného hospodárstva, boli prevádzkované v súlade so zosúladenými bezpečnostnými požiadavkami, a že je potrebné vykonať všeobecný prieskum, aby sa zohľadnila potreba vyššej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia.

(6)

Hlavným cieľom nových hygienických pravidiel stanovených v tomto nariadení je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa s ohľadom na bezpečnosť potravín a krmív, predovšetkým s prihliadnutím na tieto zásady:

a)

primárna zodpovednosť za bezpečnosť krmív spočíva na krmivárskom podnikateľskom subjekte;

b)

potreba zaistiť bezpečnosť krmív v celom potravinovom reťazci, od prvovýroby po kŕmenie zvierat chovaných na výrobu potravín;

c)

všeobecné vykonávanie postupov založených na zásadách analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP), ktoré by spolu s uplatňovaním správnych hygienických postupov mali posilniť zodpovednosť krmivárskych podnikateľských subjektov;

d)

pokyny na správne postupy sú cenným nástrojom, ktorý napomáha krmivárskym podnikateľským subjektom na všetkých úrovniach krmivového reťazca plniť pravidlá hygieny krmív a uplatňovať zásady HACCP;

e)

potreba stanoviť mikrobiologické kritériá založené na vedeckých kritériách rizík;

f)

potreba zabezpečiť, aby dovážané krmivo dosahovalo aspoň rovnaký štandard ako krmivo vyrobené v Spoločenstve.

(7)

Na účely zabezpečenia úplného uplatňovania systému registrácie a schvaľovania na všetky krmivárske podniky, a tým zaručenia úplnej vysledovateľnosti, je vhodné zabezpečiť, aby tieto podniky čerpali a používali krmivá iba z podnikov registrovaných a/alebo schválených v súlade s týmto nariadením.

(8)

Na zaistenie bezpečnosti krmív od a vrátane prvovýroby po a vrátane ich uvádzania na trh alebo vývoz je potrebný integrovaný prístup. Prvovýroba krmív zahŕňa produkty, ktoré sa podrobujú iba jednoduchému fyzickému spracovaniu, ako je čistenie, balenie, skladovanie, prirodzené sušenie alebo silážovanie.

(9)

V súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity by sa pravidlá Spoločenstva nemali uplatňovať na určité prípady súkromnej domácej výroby krmív a kŕmenie určitých zvierat, ani na priame dodávky malých množstiev krmív prvovýroby na miestnej úrovni ani na maloobchodný predaj krmív pre spoločenské zvieratá.

(10)

Krmivové nebezpečenstvá vyskytujúce sa na úrovni prvovýroby krmív by sa mali zistiť a primerane kontrolovať, aby sa zabezpečilo plnenie cieľov tohto nariadenia. Základné zásady tohto nariadenia by sa preto mali uplatňovať na hospodárstvach, ktoré vyrábajú krmivá výhradne pre požiadavky ich vlastnej výroby, ako aj na hospodárstva, ktoré uvádzajú krmivá na trh. Mala by sa zvážiť skutočnosť, že riziko je nižšie, ak je krmivo vyrábané a používané pre hospodárske zvieratá, ktoré sa využívajú len na domácu spotrebu, alebo pre zvieratá, ktoré nie sú vôbec využívané na výrobu potravín. Na obchod s malými množstvami krmivových produktov na miestnej úrovni a na maloobchod s krmivami pre spoločenské zvieratá sa vzťahuje osobitný režim podľa tohto nariadenia.

(11)

Uplatňovanie HACCP na prvovýrobu krmív je strednodobým cieľom hygienických právnych predpisov na európskej úrovni. Avšak pokyny na správne postupy by už mali podporovať používanie vhodných hygienických požiadaviek.

(12)

Bezpečnosť krmív závisí od niekoľkých faktorov. Právne predpisy by mali stanoviť minimálne hygienické požiadavky. Mali by existovať úradné kontroly na kontrolu krmivárskych podnikateľských subjektov. Okrem toho by krmivárske podnikateľské subjekty mali vykonať opatrenia alebo prijať postupy na dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti krmív.

(13)

Zásady HACCP môžu krmivárskym podnikateľským subjektom pomôcť dosahovať vyššiu úroveň bezpečnosti krmív. Zásady HACCP by sa nemali považovať za metódu samoregulácie a nenahrádzajú úradné kontroly.

(14)

Vykonávanie zásad HACCP vyžaduje plnú spoluprácu a plnenie povinností zamestnancov krmivárskych podnikov.

(15)

Zásady HACCP vo výrobe krmiva by mali brať do úvahy zásady obsiahnuté v Codex Alimentarius, ale mali by umožňovať dostatočnú pružnosť vo všetkých situáciách. V niektorých krmivárskych podnikoch nie je možné zisťovať kritické kontrolné body a v niektorých prípadoch môžu správne postupy nahradiť monitorovanie kritických kontrolných bodov. Podobne požiadavka na stanovenie „kritických limitov“ v zmysle Codex Alimentarius nevyžaduje v každom prípade stanovenie číselného limitu. Požiadavka na uchovanie dokladov v zmysle Codex Alimentarius musí byť pružná, aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu veľmi malých podnikov. Malo by sa zabezpečiť, aby operácie vykonávané krmivárskym podnikom na úrovni prvovýroby krmív, vrátane pridružených operácií, ako aj miešania krmív s doplnkovými látkami pre výhradné požiadavky vlastného podniku nemuseli spĺňať zásady HACCP.

(16)

Pružnosť je tiež potrebná na prispôsobenie potrieb krmivárskych podnikov v regiónoch znevýhodnených zvláštnymi geografickými obmedzeniami alebo štrukturálnymi požiadavkami. Táto pružnosť by však nemala ustupovať z cieľov hygieny krmív. V prípade potreby by mala byť upravená diskusia v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(17)

Na zabezpečenie vysledovateľnosti od výrobcu ku konečnému užívateľovi a jednoduchšie vykonávanie účinných úradných kontrol je vhodný systém registrácie a schvaľovania všetkých krmivárskych podnikov príslušným orgánom členského štátu. Príslušné orgány členských štátov môžu na zavedenie a vykonávanie systému stanoveného v tomto nariadení využiť súčasné systémy zberu údajov o krmivárskych podnikoch.

(18)

Je vhodné, aby bol systém schvaľovania pre krmivárske podniky zameraný na činnosti, ktoré môžu predstavovať vyššie riziko pri výrobe krmív. Mali by sa upraviť postupy rozširujúce súčasný rozsah systému schvaľovania ustanoveného smernicou 95/69/ES.

(19)

Aby boli krmivárske podniky schválené a registrované, mali by pri svojej činnosti spĺňať niekoľko podmienok, pokiaľ ide o priestory, zariadenie, zamestnancov, výrobu, kontrolu kvality, skladovanie a dokumentáciu, aby tak zaistili bezpečnosť krmív a vysledovateľnosť produktov. Ustanovenia o týchto podmienkach by mali byť také, aby bola zaistená ich vhodnosť pre rôzne typy krmivárskych podnikov. Členské štáty by mali mať možnosť udeľovať podmienené schválenia podnikov, ak z prehliadky na mieste vyplýva, že podnik spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie. Je však tiež vhodné stanoviť maximálnu lehotu takého podmieneného schválenia.

(20)

Malo by sa upraviť dočasné pozastavenie, zmena alebo zrušenie registrácie alebo schválenia v prípade, ak podniky zmenia alebo skončia svoju činnosť alebo už nespĺňajú podmienky platné pre ich činnosť.

(21)

Vysledovateľnosť krmív a zložiek krmív v celom potravinovom reťazci je nevyhnutným prvkom zaistenia bezpečnosti krmív. Nariadenie (ES) č. 178/2002 obsahuje pravidlá zabezpečenia vysledovateľnosti krmív a zložiek krmív a upravuje postup na prijatie vykonávacích predpisov platných pre osobitné sektory.

(22)

Opakované krmivové krízy ukázali, že zlyhania v ktorejkoľvek fáze krmivového reťazca môžu mať významné hospodárske dôsledky. Vzhľadom na charakteristiku produkcie krmív a zložitosť ich distribučného reťazca je stiahnutie krmív z trhu zložité. Náklady na nápravu hospodárskej škody v rámci potravinového a krmivového reťazca sa často hradia z verejných zdrojov. Nápravu tohto hospodárskeho dôsledku pri nízkych nákladoch pre spoločnosť by bolo možné zlepšiť, ak by bol prevádzkovateľ, ktorého činnosť spôsobila hospodársku škodu v krmivárskom odvetví, finančne zodpovedný. Avšak zriadenie všeobecného povinného systému finančnej zodpovednosti a finančných záruk, napríklad formou poistenia platného pre všetky krmivárske podnikateľské subjekty, nemusí byť možné alebo vhodné. Komisia by preto mala hlbšie zvážiť túto otázku a vziať do úvahy ustanovenia platných právnych predpisov, s ohľadom na zodpovednosť v iných oblastiach, ako aj existujúce systémy a postupy medzi členskými štátmi. Preto by Komisia mala predložiť správu, podľa potreby sprevádzanú návrhmi právnych predpisov.

(23)

Krmivo dovážané do Spoločenstva musí spĺňať všeobecné požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002 a dovozné podmienky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na účel zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (7). Aby sa predišlo narušeniu trhu, je vhodné, aby do dokončenia vykonávacích opatrení boli dovozy naďalej povoľované podľa podmienok stanovených v smernici 98/51/ES.

(24)

Produkty Spoločenstva vyvážané do tretích krajín musia spĺňať všeobecné požiadavky stanovené nariadením (ES) č. 178/2002.

(25)

Je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá stanoveného nariadením (ES) č. 178/2002 tak, aby zahŕňal riziká pre zdravie zvierat alebo životné prostredie pochádzajúce z krmív použitých pre zvieratá, ktoré nie sú chované na výrobu potravín.

(26)

Právne predpisy Spoločenstva pre hygienu krmív musia byť podložené vedeckým názorom. Preto by sa všetky nevyhnutné prípady mali konzultovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.

(27)

Na zohľadnenie technického a vedeckého pokroku by mala existovať úzka a účinná spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(28)

Toto nariadenie berie do úvahy medzinárodné záväzky stanovené v Dohode WTO o sanitárnych a fytosanitárnych normách a v medzinárodných normách pre bezpečnosť potravín obsiahnutých v Codex Alimentarius.

(29)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá sankcií uplatňovaných pri porušeniach ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(30)

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy uplatňovania vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(31)

Je vhodné stanoviť časovo rozlíšený dátum uplatňovania nariadenia, aby sa mu ním dotknuté krmivárske podniky mohli včas prispôsobiť.

(32)

Z uvedených dôvodov by mali byť smernice 95/69/ES a 98/51/ES zrušené,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET, ROZSAH A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie upravuje:

a)

všeobecné pravidlá hygieny krmív;

b)

podmienky a opatrenia zabezpečujúce vysledovateľnosť krmív;

c)

podmienky a opatrenia pre registráciu a schvaľovanie podnikov.

Článok 2

Rozsah

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a)

činnosť krmivárskych podnikateľských subjektov vo všetkých fázach od a vrátane prvovýroby krmív po a vrátane uvádzania krmív na trh;

b)

kŕmenie zvierat chovaných na výrobu potravín;

c)

dovozy krmív z tretích krajín a vývozy krmív do tretích krajín.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

súkromnú domácu výrobu krmív:

i)

pre zvieratá chované na výrobu potravín, ktoré sa chovajú pre súkromnú domácu spotrebu;

a

ii)

pre zvieratá, ktoré sa nechovajú na výrobu potravín;

b)

kŕmenie zvierat chovaných na výrobu potravín, ktoré sa chovajú pre súkromnú domácu spotrebu alebo na činnosti uvedené v článku1 ods.2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (9);

c)

kŕmenie zvierat, ktoré sa nechovajú na výrobu potravín;

d)

priame dodávky malých množstiev prvovýroby krmív zo strany výrobcu na miestnej úrovni pre miestne hospodárstva, na využitie na týchto hospodárstvach;

e)

maloobchodný predaj krmív pre spoločenské zvieratá.

3.   Členské štáty môžu stanoviť pravidlá a pokyny upravujúce činnosti uvedené v odseku 2. Takéto vnútroštátne pravidlá a pokyny zaistia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa použijú pojmy vymedzené v nariadení (ES) č.178/2002 s výhradou týchto osobitných pojmov:

a)

„hygiena krmív“ znamená opatrenia a podmienky nevyhnutné na kontrolu nebezpečenstva a zabezpečenie vhodnosti pre spotrebu krmív zvieratami, s prihliadnutím na ich plánované využitie;

b)

„krmivársky podnikateľský subjekt“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu zodpovednú za plnenie požiadaviek tohto nariadenia v krmivárskom podniku, ktorý riadi;

c)

„doplnkové látky v krmivách“ sú látky alebo mikroorganizmy povolené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1831/2003 z 22.septembra 2003 o doplnkových látkach určených na výživu zvierat (10);

d)

„prevádzka“ znamená akúkoľvek jednotku krmivárskeho podniku;

e)

„príslušný orgán“ znamená orgán členského štátu alebo tretej krajiny určený na vykonávanie úradných kontrol;

f)

„prvovýroba krmív“ znamená výrobu poľnohospodárskych produktov, najmä pestovanie plodín, žatva, dojenie, chov zvierat (pred porážkou) alebo rybolov, ktorých výsledkom sú výhradne produkty, ktoré po žatve, zbere alebo ulovení neprechádzajú žiadnou ďalšou operáciou okrem jednoduchého fyzického ošetrenia.

KAPITOLA II

POVINNOSTI

Článok 4

Všeobecné povinnosti

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty zabezpečujú, aby všetky nimi riadené fázy výroby, spracovania a distribúcie, vykonávali v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva, s nimi zlučiteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a správnymi postupmi. Zabezpečujú najmä spĺňanie príslušných hygienických požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

2.   Pri kŕmení zvierat chovaných na výrobu potravín vykonávajú poľnohospodári opatrenia a prijímajú postupy na udržanie rizika biologickej, chemickej a fyzikálnej kontaminácie krmiva, zvierat a živočíšnych produktov na čo najnižšej primerane dosiahnuteľnej úrovni.

Článok 5

Osobitné povinnosti

1.   Pri činnostiach na úrovni prvovýroby krmív a nasledujúcich pridružených činnostiach:

a)

doprava, skladovanie a manipulácia s prvotnými produktmi v mieste výroby;

b)

prepravné operácie na dodávku primárnych produktov z miesta výroby do prevádzky;

c)

miešanie krmív pre výhradné požiadavky svojich vlastných podnikov bez použitia doplnkových látok alebo premixov doplnkových látok, s výnimkou doplnkových látok na silážovanie;

krmivárske podnikateľské subjekty dodržiavajú ustanovenia prílohy I, pokiaľ sa týkajú vykonávaných činností.

2.   Pri iných činnostiach, ako sú uvedené v odseku 1, vrátane miešania krmív pre výhradné požiadavky svojich vlastných podnikov bez použitia doplnkových látok alebo premixov doplnkových látok s výnimkou doplnkových látok na silážovanie, dodržiavajú krmivárske podnikateľské subjekty ustanovenia prílohy II, pokiaľ sa týkajú vykonávania týchto činností.

3.   Krmivárske podnikateľské subjekty:

a)

dodržiavajú osobitné mikrobiologické kritériá;

b)

vykonávajú opatrenia alebo prijímajú postupy potrebné na splnenie osobitných cieľov.

Kritériá a ciele uvedené v písmenách a) a b) sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

4.   Krmivárske podnikateľské subjekty môžu použiť pokyny stanovené v kapitole III, ktoré im pomôžu pri plnení ich povinností podľa tohto nariadenia.

5.   Pri kŕmení zvierat chovaných na výrobu potravín poľnohospodári dodržiavajú ustanovenia prílohy III.

6.   Krmivárske podnikateľské subjekty a poľnohospodári čerpajú a používajú krmivo iba z prevádzok, ktoré sú registrované a/alebo schválené v súlade s týmto nariadením.

Článok 6

Systém analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP)

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú iné činnosti ako tie, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 1, zavádzajú, vykonávajú a dodržiavajú stály písomný postup alebo postupy na základe zásad HACCP.

2.   Zásady podľa odseku 1 sú tieto:

a)

zisťovať akékoľvek nebezpečenstvá, ktoré vyžadujú prevenciu, vylúčenie alebo zníženie na prijateľnú mieru;

b)

zisťovať kritické kontrolné body na stupni alebo stupňoch, kde je kontrola nevyhnutná na prevenciu či vylúčenie nebezpečenstva alebo jeho zníženie na prijateľnú úroveň;

c)

stanoviť v kritických kontrolných bodoch kritické limity oddeľujúce prijateľnosť od neprijateľnosti na prevenciu, vylúčenie alebo zníženie zistených nebezpečenstiev;

d)

stanoviť a vykonávať účinné monitorovacie postupy v kritických kontrolných bodoch;

e)

stanoviť nápravné opatrenie v prípade, že monitorovanie uvádza, že kritický kontrolný bod nie je pod kontrolou;

f)

stanoviť postupy na overenie toho, že opatrenia uvedené v písmenách a) až e) sú úplné a fungujú účinne. Overovacie postupy sa vykonávajú pravidelne;

g)

stanoviť dokumenty a záznamy úmerné charakteru a veľkosti krmivárskych podnikov na preukázanie účinného vykonávania opatrení ustanovených v písmenách a) až f).

3.   V prípade vykonania akejkoľvek zmeny v produkte, postupe alebo v akejkoľvek fáze výroby, spracovania, skladovania a distribúcie preskúmajú krmivárske podnikateľské subjekty svoje postupy a vykonajú nevyhnutné zmeny.

4.   Ako súčasť systému postupov uvedených v odseku 1 môžu krmivárske podnikateľské subjekty použiť pokyny na správne postupy v spojení s pokynmi na uplatňovanie zásad HACCP, vypracované v súlade s článkom 20.

5.   Opatrenia na uľahčenie vykonávania tohto článku, vrátane jeho vykonávania v malých podnikoch, možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 7

Dokumenty týkajúce sa systému zásad HACCP

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty:

a)

poskytujú príslušnému orgánu dôkazy o tom, že spĺňajú ustanovenia článku 6, a to vo forme požadovanej príslušným orgánom;

b)

zabezpečujú, aby všetky dokumenty opisujúce postupy pripravené v súlade s článkom 6 boli vždy aktualizované.

2.   Príslušný orgán prihliadne pri stanovení požiadaviek na formu uvedenú v odseku 1 písm. a) k charakteru a veľkosti krmivárskeho podniku.

3.   Podrobné postupy na vykonávanie tohto článku možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2. Tieto postupy môžu určitým krmivárskym podnikateľským subjektom uľahčiť vykonávanie zásad HACCP spracovaných v súlade s kapitolou III s ohľadom na splnenie požiadaviek článku 6 ods. 1.

Článok 8

Finančné záruky

1.   Pri príprave na účinný systém finančných záruk pre krmivárske podnikateľské subjekty Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 8. februára 2006 správu o finančných zárukách v krmivárskom odvetví. Okrem preskúmania platných vnútroštátnych právnych predpisov, systémov a postupov týkajúcich sa zodpovednosti v krmivárskom odvetví a súvisiacich odvetviach, správa je doložená podľa potreby aj legislatívnymi návrhmi takého realizovateľného a vykonateľného systému záruk na úrovni Spoločenstva. Tieto záruky by mali zaistiť pokrytie celkových nákladov v priamom dôsledku stiahnutia z trhu, spracovania a/alebo zničenia akéhokoľvek krmiva, zvierat a potravín z nich vyprodukovaných, za ktoré by mali niesť hospodárske subjekty zodpovednosť.

2.   Krmivárske podnikateľské subjekty sú zodpovedné za akékoľvek porušenie príslušných právnych predpisov pre bezpečnosť krmív a subjekty v zmysle článku 5 ods. 2 preukážu, že sú kryté finančnými zárukami, ktoré požadujú právne opatrenia Spoločenstva uvedené v odseku 1.

Článok 9

Úradné kontroly, oznámenia a registrácie

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty spolupracujú s príslušnými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva a s nimi zlučiteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Krmivárske podnikateľské subjekty:

a)

oznamujú príslušnému orgánu všetky prevádzky, ktoré riadia a ktoré sú aktívne v akejkoľvek fáze produkcie, spracovania, skladovania, dopravy alebo distribúcie krmív, a to vo forme požadovanej príslušným orgánom s ohľadom na registráciu;

b)

poskytujú príslušnému orgánu aktuálne informácie o všetkých prevádzkach uvedených v písmene a) a tiež oznámia príslušnému orgánu akúkoľvek významnú zmenu činnosti a akékoľvek uzatvorenie súčasnej prevádzky.

3.   Príslušný orgán vedie register alebo registre podnikov.

Článok 10

Schvaľovanie prevádzok krmivárskeho podniku

Krmivárske podnikateľské subjekty zabezpečujú, aby nimi riadené prevádzky patriace do pôsobnosti tohto nariadenia boli schválené príslušným orgánom v prípade, ak:

1.

také prevádzky vykonávajú jednu z týchto činností:

a)

výroba a/alebo uvádzanie na trh doplnkových látok v krmivách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č.1831/2003, alebo produktov, na ktoré sa vzťahuje smernica 82/471/EHS, a uvedených v kapitole 1 prílohy IV tohto nariadenia;

b)

výroba a/alebo uvádzanie na trh premixov pripravených s použitím doplnkových látok v krmivách, uvedených v kapitole 2 prílohy IV tohto nariadenia;

c)

výroba na uvedenie na trh alebo výroba kŕmnych zmesí pomocou doplnkových látok v krmivách alebo premixov obsahujúcich doplnkové látky v krmivách a uvedených v kapitole 3 prílohy IV tohto nariadenia pre výhradné potreby svojich vlastných podnikov;

2.

schválenie sa vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom je prevádzka umiestnená;

alebo

3.

schválenie sa vyžaduje na základe nariadenia prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 11

Požiadavky

Krmivárske podnikateľské subjekty nevykonávajú činnosť bez:

a)

registrácie podľa článku 9;

alebo

b)

schválenia, ak je požadované v súlade s článkom 10.

Článok 12

Informácie o vnútroštátnych pravidlách schvaľovania

Každý členský štát, ktorý vyžaduje schválenie určitých prevádzok umiestených na jeho území podľa článku 10 ods. 2, informuje o príslušných vnútroštátnych pravidlách Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 13

Schvaľovanie prevádzok

1.   Príslušný orgán schváli prevádzky len vtedy, ak prehliadka na mieste pred začiatkom akejkoľvek činnosti preukázala, že spĺňajú príslušné požiadavky tohto nariadenia.

2.   Príslušný orgán môže vydať podmienené schválenie, ak podľa prehliadky na mieste prevádzka spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie. Orgán vydá úplné schválenie, iba ak sa na základe novej prehliadky na mieste vykonanej do troch mesiacov od vydania podmieneného schválenia preukáže, že podnik spĺňa ostatné požiadavky uvedené v odseku 1. Ak nastal zreteľný pokrok, ale prevádzka všetky tieto požiadavky stále nespĺňa, môže príslušný orgán podmienené schválenie predĺžiť. Podmienené schválenie však nepresiahne dobu šiestich mesiacov.

Článok 14

Pozastavenie registrácie alebo schválenia

Príslušný orgán dočasne pozastaví registráciu alebo schválenie prevádzky pre jednu alebo viac činností alebo pre všetky jej činnosti v prípade, ak sa ukáže, že prevádzka už nespĺňa podmienky platné pre tieto činnosti.

Také pozastavenie trvá dovtedy, kým podnik opäť tieto podmienky splní. Pokiaľ také podmienky nie sú splnené do jedného roka, uplatňuje sa článok15.

Článok 15

Zrušenie registrácie alebo schválenia

Príslušný orgán zruší registráciu alebo schválenie prevádzky na jednu alebo viac jej činností v prípade, ak:

a)

prevádzka ukončí jednu alebo viac svojich činností;

b)

sa ukáže, že prevádzka neplnila podmienky platné pre jej činnosť po dobu jedného roka;

c)

zistí vážne nedostatky alebo musí opakovane zastaviť výrobu v prevádzke a krmivársky podnikateľský subjekt nie je schopný poskytnúť primerané záruky pokiaľ ide o budúcu výrobu.

Článok 16

Zmeny registrácie alebo schvaľovania prevádzky

Príslušný orgán na požiadanie zmení alebo doplní registráciu alebo schválenie prevádzky, ak táto preukáže svoju schopnosť rozvíjať činnosti, ktorí sú doplnkové k tým, na ktoré bola prvýkrát registrovaná alebo schválená alebo činnosti, ktoré ich nahrádzajú.

Článok 17

Oslobodenie od prehliadok na mieste

1.   Členské štáty sú oslobodené od povinnosti vykonávať prehliadky na mieste podľa článku 13 v krmivárskych podnikoch, ktoré konajú výhradne ako obchodníci, bez toho, aby držali produkty vo svojich priestoroch.

2.   Takéto krmivárske podniky predložia príslušnému orgánu vo forme, o ktorej rozhodne príslušný orgán, vyhlásenie o tom, že krmivo nimi uvádzané na trh spĺňa podmienky tohto nariadenia.

Článok 18

Prechodné opatrenia

1.   Prevádzky a dodávatelia schválení a/alebo registrovaní v súlade so smernicou 95/69/ES môžu naďalej vykonávať svoju činnosť, pokiaľ o tom najneskôr do 1. januára 2006 predložia oznámenie príslušnému orgánu, v ktorého oblasti sa nachádzajú ich zariadenia.

2.   Prevádzky alebo dodávatelia, pri ktorých sa nevyžaduje ani schválenie ani registrácia podľa smernice 95/69/ES, ale vyžaduje sa registrácia podľa tohto nariadenia, môžu naďalej vykonávať svoju činnosť, pokiaľ najneskôr do 1. januára 2006 podajú žiadosť o registráciu príslušnému orgánu, v ktorého oblasti sa nachádzajú ich zariadenia.

3.   Do 1. januára 2008 musí žiadateľ vo forme, o ktorej rozhodne príslušný orgán, vyhlásiť, že podmienky stanovené týmto nariadením sú splnené.

4.   Príslušné orgány berú do úvahy už existujúce systémy na zber údajov a požiadajú oznamovateľa alebo žiadateľa o poskytnutie iba doplňujúcich údajov, ktoré zaručujú súlad s podmienkami tohto nariadenia. Príslušné orgány môžu predovšetkým zvážiť oznámenie podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 852/2004 ako uplatňovanie podľa odseku 2.

Článok 19

Zoznam registrovaných a schválených prevádzok

1.   Príslušný orgán zaznamenáva pre každú činnosť do vnútroštátneho zoznamu alebo zoznamov prevádzky, ktoré zaregistroval v súlade s článkom 9.

2.   Prevádzky schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 13 sa zaznamenávajú do vnútroštátneho zoznamu pod samostatným identifikačným číslom.

3.   Členské štáty aktualizujú záznamy o prevádzkach v zozname uvedenom v odseku 1 a 2 v súlade s rozhodnutiami uvedenými v článkoch 14, 15 a 16 o pozastavení, zrušení alebo zmene registrácie či súhlasu.

4.   Zoznam uvedený v odseku 2 musí byť vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v prílohe V, kapitola I.

5.   Identifikačné číslo uvedené v odseku 2 sa uvádza v podobe stanovenej v prílohe V, kapitola II..

6.   Komisia zhromažďuje a uverejňuje tú časť zoznamov členských štátov, ktorá obsahuje prevádzky uvedené v odseku 2, prvýkrát v novembri 2007, a potom každý rok najneskôr do 30. novembra. Zostavený zoznam zohľadňuje zmeny a doplnenia vykonané v priebehu roka.

7.   Členské štáty uverejnia zoznamy prevádzok podľa odseku 1.

KAPITOLA III

POKYNY NA SPRÁVNE POSTUPY

Článok 20

Vypracovanie, šírenie a použitie pokynov

1.   Komisia podporuje vypracovanie pokynov Spoločenstva na správne postupy v krmivárskom odvetví a uplatňovanie zásad HACCP v súlade s článkom 22.

V prípade potreby podporujú členské štáty prípravu vnútroštátnych pokynov v súlade s článkom 21.

2.   Príslušné orgány podporujú šírenie a používanie vnútroštátnych pokynov a pokynov Spoločenstva.

3.   Avšak krmivárske podnikateľské subjekty môžu tieto pokyny používať dobrovoľne.

Článok 21

Vnútroštátne pokyny

1.   Pri vypracovaní vnútroštátnych pokynov na správne postupy tieto pokyny vypracujú a šíria odvetvia krmivárskych podnikov:

a)

po porade so zástupcami strán, ktorých záujmy môžu byť podstatným spôsobom dotknuté, napríklad príslušnými orgánmi a skupinami užívateľov;

b)

so zreteľom na príslušné kódexy postupov v Codex Alimentarius;

a

c)

s ohľadom na požiadavky stanovené v prílohe I, pokiaľ sa týkajú prvovýroby krmív.

2.   Členské štáty posudzujú vnútroštátne pokyny, aby zabezpečili, že:

a)

sú vypracované v súlade s odsekom 1;

b)

ich obsah je účelný v odvetviach, ktorých sa týkajú;

a

c)

sú vhodné ako pokyny vzhľadom na súlad s ustanoveniami článkov 4, 5 a 6 v dotknutých odvetviach a/alebo pre dotknuté krmivá.

3.   Členské štáty oznamujú vnútroštátne pokyny Komisii.

4.   Komisia zriaďuje a vedie registračný systém pre tieto pokyny a sprístupňuje ho členským štátom.

Článok 22

Pokyny Spoločenstva

1.   Pred vypracovaním pokynov Spoločenstva na správne postupy pre hygienu alebo uplatňovanie zásad HACCP, Komisia konzultuje s výborom uvedeným v článku 31 ods. 1. Cieľom takejto konzultácie je zvážiť argumenty pre takéto pokyny, ich rozsah a predmet.

2.   Pri príprave pokynov Spoločenstva Komisia zabezpečuje, aby boli vypracované a šírené:

a)

príslušnými zástupcami európskych krmivárskych odvetví a inými zúčastnenými stranami, napríklad skupinami spotrebiteľov, alebo po konzultácii s nimi;

b)

v spolupráci so stranami, ktorých záujmy môžu byť podstatným spôsobom dotknuté, vrátane príslušných orgánov.

3.   Pokyny Spoločenstva sa vypracúvajú a šíria s prihliadnutím na:

a)

príslušné kódexy postupov v Codex Alimentarius,

a

b)

pokiaľ sa týkajú prvovýroby krmív, požiadavky stanovené v prílohe I.

4.   Výbor uvedený v článku 31 ods. 1 zhodnotí návrhy pokynov Spoločenstva, aby zabezpečil, že:

a)

boli vypracované v súlade s odsekmi 2 a 3;

b)

ich obsah je v celom Spoločenstve vykonateľný v odvetviach, ktorých sa týkajú,

a

c)

sú vhodné ako pokyny vzhľadom na súlad s ustanoveniami článkov 4, 5 a 6 v dotknutých odvetviach a/alebo pre dotknuté krmivá.

5.   Komisia pravidelne vyzýva výbor podľa článku 31 ods. 1, aby preskúmal všetky pokyny Spoločenstva vypracované v súlade s týmto článkom v spolupráci so subjektami uvedenými v odseku 2 tohto článku. Cieľom tohto preskúmania je zabezpečiť, že pokyny sú naďalej vykonateľné, a prihliadnuť na technologický vývoj a vedecký pokrok.

6.   Názvy a odkazy pokynov Spoločenstva vypracovaných v súlade s týmto článkom sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

KAPITOLA IV

DOVOZY A VÝVOZY

Článok 23

Dovozy

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty dovážajúce krmivo z tretích krajín zabezpečujú, aby sa dovoz uskutočňoval v súlade s týmito podmienkami:

a)

tretia krajina odoslania je uvedená v zozname tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz krmív, vypracovanom v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 882/2004;

b)

prevádzka odoslania je uvedená v zozname prevádzok, z ktorých je povolený dovoz krmív, vypracovanom a aktualizovanom treťou krajinou v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 882/2004;

c)

krmivo vyrobila prevádzka odoslania alebo iná prevádzka uvedená v zozname podľa písmena b) alebo v Spoločenstve;

a

d)

krmivo spĺňa:

i)

požiadavky stanovené v tomto nariadení a vo všetkých ďalších právnych predpisoch Spoločenstva, ktoré stanovujú pravidlá pre krmivo;

alebo

ii)

tie podmienky, ktoré Spoločenstvo uzná aspoň za rovnocenné podmienkam tohto nariadenia;

alebo

iii)

v prípade, že existuje osobitná dohoda medzi Spoločenstvom a vyvážajúcou krajinou, požiadavky obsiahnuté v takej dohode.

2.   Vzorové dovozné osvedčenie možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 24

Prechodné opatrenia

Odchylne od článku 33 a do zostavenia zoznamov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. a) a b) sú dovozy naďalej povolené podľa podmienok stanovených v článku 6 smernice 98/51/ES.

Článok 25

Vývozy

Krmivo vrátane krmiva pre zvieratá, ktoré sa nechovajú na výrobu potravín, vyrobené v Spoločenstve na uvedenie na trh v tretích krajinách, musí spĺňať ustanovenia článku 12 nariadenia (ES) č. 178/2002.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Vykonávacie opatrenia

Vykonávacie opatrenia možno stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 27

Zmeny a doplnenia príloh I, II a III

Prílohy I, II a III možno meniť a dopĺňať v súlade s postupom podľa článku 31 ods. 2, aby sa zohľadnili tieto aspekty:

a)

vývoj kódexov správnych postupov;

b)

skúsenosti získané z vykonávania systémov založených na zásadách HACCP podľa článku 6;

c)

technologický rozvoj;

d)

vedecké poradenstvo, najmä nové hodnotenia rizík;

e)

stanovenie cieľov v oblasti bezpečnosti krmív;

a

f)

vývoj požiadaviek týkajúcich sa osobitných činností.

Článok 28

Odchýlky od príloh I, II a III

Odchýlky od príloh I, II a III možno z konkrétnych dôvodov udeliť v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 za predpokladu, že tieto odchýlky neovplyvnia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

Článok 29

Systém včasného varovania

V prípade, že určité krmivo, vrátane krmiva pre zvieratá, ktoré nie sú chované na výrobu potravín, predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie, uplatňuje sa primerane článok 50 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Článok 30

Sankcie

Členské štáty stanovujú pravidlá sankcií uplatňovaných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznamujú tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 8. februára 2007 a bezodkladne jej oznamujú akúkoľvek zmenu a doplnenie, ktoré ich ovplyvňujú.

Článok 31

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený nariadením (ES) č. 178/2002 (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES s ohľadom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Lehota uvedená v čl. 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 32

Konzultácia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

Komisia konzultuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín o akejkoľvek záležitosti patriacej do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktorá by mohla mať významný vplyv na verejné zdravie, a najmä pred návrhom kritérií alebo cieľov v súlade s článkom 5 ods. 3.

Článok 33

Zrušovacie ustanovenia

Od 1. januára 2006 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehoty na transpozíciu, sa zrušujú tieto smernice:

a)

smernica Rady 95/69/ES;

b)

smernica Komisie 98/51/ES.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. januára 2005

Za Európsky parlament 

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 5.2.2004, s. 97.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 31.marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. decembra 2004.

(3)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

(4)  Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1998, s. 43.

(7)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. (Korigendum: Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. (Korigendum: Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3).

(10)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.


PRÍLOHA I

PRVOVÝROBA

ČASŤ A

Požiadavky na krmivárske podniky na úrovni prvovýroby krmív uvedené v článku 5 ods. 1

I.   Ustanovenia o hygiene

1.

Krmivárske podnikateľské subjekty zodpovedné za prvovýrobu krmív zabezpečujú, aby boli činnosti riadené a vykonávané tak, aby sa nebezpečenstvám, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť krmív predchádzalo, aby sa vylúčili alebo minimalizovali.

2.

Krmivárske podnikateľské subjekty v možnej miere zabezpečujú, aby boli primárne produkty vyrábané, čistené, balené, skladované a prepravované v rámci ich zodpovednosti chránené pred kontamináciou a znehodnotením.

3.

Krmivárske podnikateľské subjekty plnia povinnosti stanovené v bodoch 1 a 2 tým, že dodržiavajú príslušné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov týkajúce sa kontrol nebezpečenstiev vrátane:

i)

opatrení na kontrolu nebezpečnej kontaminácie, spôsobenej napríklad vzduchom, pôdou, vodou, hnojivami, prípravkami na ochranu rastlín, biocídnymi výrobkami, veterinárnymi liečivami a manipuláciou s odpadom a jeho likvidáciou,

a

ii)

opatrení týkajúcich sa zdravia rastlín, zdravia zvierat a životného prostredia, ktoré majú dôsledky pre bezpečnosť krmív, vrátane programov na sledovanie a kontrolu zoonóz a pôvodcov zoonóz.

4.

V prípade potreby krmivárske podnikateľské subjekty prijímajú zodpovedajúce opatrenia, najmä:

a)

na udržanie čistoty zariadenia, vybavenia, kontajnerov, debien a vozidiel používaných pri výrobe, príprave, triedení, balení, skladovaní a preprave krmív a podľa potreby na ich vhodnú dezinfekciu po čistení;

b)

podľa potreby na zabezpečenie hygienických výrobných, prepravných a skladovacích podmienok pre krmivo a jeho čistotu;

c)

na používanie čistej vody vždy, keď je to potrebné na predchádzanie nebezpečnej kontaminácii;

d)

v možnej miere na predchádzanie nebezpečnej kontaminácii zapríčinenej zvieratami či škodcami;

e)

na skladovanie odpadov a nebezpečných látok a manipuláciu s nimi samostatne a bezpečne, aby sa tak predišlo nebezpečnej kontaminácii;

f)

na zabezpečenie toho, že obalové materiály nebudú zdrojom nebezpečnej kontaminácie krmiva;

g)

na zohľadnenie výsledkov všetkých príslušných analýz vykonávaných na vzorkách odobratých z primárnych produktov či iných vzorkách významných pre bezpečnosť krmív.

II.   Vedenie záznamov

1.

Krmivárske podnikateľské subjekty vedú záznamy týkajúce sa opatrení realizovaných na kontrolu nebezpečenstiev, vhodným spôsobom a počas dostatočnej doby úmernej charakteru a veľkosti krmivárskeho podniku. Krmivárske podnikateľské subjekty musia príslušné informácie uvedené v týchto záznamoch sprístupniť príslušnému orgánu.

2.

Krmivárske podnikateľské subjekty musia viesť najmä záznamy o:

a)

akomkoľvek použití prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov;

b)

použití geneticky upraveného osiva;

c)

akomkoľvek výskyte škodcov či chorôb, ktorý by mohol ovplyvniť bezpečnosť prvotných produktov;

d)

výsledkoch všetkých analýz vykonaných na vzorkách odobratých z prvotných produktov či iných vzorkách odobratých na diagnostické účely, ktoré majú význam pre bezpečnosť krmív;

e)

zdroji a množstve každého vstupu krmiva a mieste určenia a množstve každého výstupu krmiva.

3.

S vedením záznamov týkajúcich sa činností, ktoré vykonávajú na hospodárstve, môžu krmivárskym podnikateľským subjektom pomáhať iné osoby, napríklad veterinárni lekári, agronómovia a poľnohospodárski technici.

Časť B

Odporúčania týkajúce sa pokynov na správne postupy

1.

Pokiaľ sú vypracované vnútroštátne pokyny a pokyny Spoločenstva uvedené v kapitole III tohto nariadenia obsahujú pokyny na správne postupy pri kontrole nebezpečenstiev v prvovýrobe krmív.

2.

Pokyny na správne postupy obsahujú vhodné informácie o nebezpečenstvách vznikajúcich pri prvovýrobe krmív a činnostiach na riadenie nebezpečenstiev, vrátane príslušných opatrení stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v programoch Spoločenstva a vnútroštátnych programoch, napríklad:

a)

kontrola kontaminácie, ako sú mykotoxíny, ťažké kovy, rádioaktívny materiál;

b)

používanie vody, organického odpadu a hnojív;

c)

správne a vhodné používanie prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych produktov a ich vysledovateľnosť;

d)

správne a vhodné používanie veterinárnych liečiv a doplnkových látok v krmivách a ich vysledovateľnosť;

e)

príprava, skladovanie a vysledovateľnosť kŕmnych materiálov;

f)

riadna likvidácia uhynutých zvierat, odpadu a steliva;

g)

ochranné opatrenia predchádzajúce zavlečeniu nákazlivých chorôb prenosných na zvieratá krmivom a akákoľvek povinnosť upovedomiť o tom príslušný orgán;

h)

postupy, praktiky a metódy zabezpečujúce, že krmivo je vyrábané, pripravované, balené, skladované a prepravované za vhodných hygienických podmienok, vrátane účinného čistenia a kontroly škodcov;

i)

podrobnosti týkajúce sa vedenia záznamov.


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA KRMIVÁRSKE PODNIKY INÉ AKO NA ÚROVNI PRVOVÝROBY KRMÍV UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 ods. 1

ZARIADENIE A VYBAVENIE

1.

Zariadenie pre spracovanie a skladovanie krmív, vybavenia, kontajnery, debny, vozidlá a ich bezprostredné okolie musia byť udržiavané čisté a musia byť realizované účinné programy na ničenie škodcov.

2.

Rozvrhnutie, projekt, konštrukcia a veľkosť zariadenia a vybavenia musí:

a)

umožňovať primerané čistenie a/alebo dezinfekciu;

b)

minimalizovať riziko chyby a predchádzať kontaminácii, krížovej kontaminácii a všeobecne všetkým nepriaznivým účinkom na bezpečnosť a kvalitu produktov. Stroje prichádzajúce do styku s krmivom musia byť vysúšané po akomkoľvek procese mokrého čistenia.

3.

Zariadenie a vybavenie, ktoré sa má používať na miešanie a/alebo výrobné operácie, musia byť podrobené vhodným a pravidelným kontrolám v súlade s písomnými, výrobcom dopredu stanovenými postupmi pre produkty.

a)

Všetky váhy a meracie zariadenia používané pri výrobe krmív musia byť vhodné na rozsah hmotností alebo objemov, ktoré sa majú merať, a ich presnosť má byť pravidelne skúšaná;

b)

Všetky miešacie zariadenia používané pri výrobe krmív musia byť vhodné na rozsah miešaných hmotností alebo objemov a musia umožňovať výrobu vhodných homogénnych zmesí a homogénnych roztokov. Podniky preukážu účinnosť miešacích zariadení, pokiaľ ide o homogénnosť.

4.

Zariadenia musia mať vhodné prirodzené a/alebo umelé osvetlenie.

5.

Kanalizačné zariadenia musia byť vhodné na plánovaný účel; musia byť navrhnuté a konštruované tak, aby sa predišlo riziku kontaminácie krmív.

6.

Voda používaná pri výrobe krmiva musí mať kvalitu vhodnú pre zvieratá, vodovodné potrubie musí byť z inertného materiálu.

7.

Odpadová voda, odpad a dažďová voda sa musia likvidovať spôsobom, ktorý zaisťuje, že vybavenie a bezpečnosť a akosť krmiva nie sú ovplyvnené. Znehodnotený materiál, odpad a prach budú kontrolované, aby sa predišlo invázii škodcov.

8.

Okná a iné otvory musia byť v prípade potreby chránené proti prieniku škodcov. Dvere musia byť v zatvorenom stave utesnené a chránené proti prenikaniu škodcov.

9.

V prípade potreby musia byť stropy a stropné inštalácie projektované, konštruované a dokončené tak, aby bránili hromadeniu špiny a obmedzovali kondenzáciu, rast nežiaducich plesní a uvoľňovanie častíc, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť a akosť krmiva.

ZAMESTNANCI

Krmivárske podniky musia mať dostatok zamestnancov, ktorí majú skúsenosti a kvalifikáciu potrebnú na výrobu týchto produktov. Musí byť vypracovaná organizačná štruktúra s uvedením kvalifikácie (diplomy, odborná prax) a zodpovednosti riadiacich pracovníkov, ktorá sa musí sprístupniť príslušným úradom zodpovedným za kontrolu. Všetci zamestnanci musia byť písomnou formou jasne informovaní o svojich povinnostiach, zodpovednosti a právomociach, najmä v prípade vykonania akýchkoľvek zmien tak, aby sa dosiahla požadovaná kvalita produktov.

VÝROBA

1.

Musí byť vymenovaná kvalifikovaná osoba zodpovedná za výrobu.

2.

Krmivárske podnikateľské subjekty musia zabezpečiť, aby sa jednotlivé výrobné kroky vykonávali podľa dopredu stanovených písomných postupov a návodov zameraných na vymedzenie, kontrolu a zvládnutie kritických bodov vo výrobnom procese.

3.

Musia byť prijaté technické alebo organizačné opatrenia, ktoré, ak je to možné, zabránia krížovým kontamináciám a chybám. Musia byť k dispozícii dostatočné a vhodné prostriedky na vykonávanie kontrol v priebehu výroby.

4.

Sleduje sa prítomnosť zakázaného krmiva, nežiaducich látok a iných kontaminujúcich látok vo vzťahu k zdraviu ľudí alebo zdraviu zvierat a existuje vhodná kontrolná stratégia na minimalizáciu rizika.

5.

Odpad a materiály nevhodné ako krmivo by mali byť izolované a označené. Akékoľvek také materiály obsahujúce nebezpečné hladiny veterinárnych liečiv, kontaminujúcich látok alebo iné nebezpečenstvá by sa mali vhodne likvidovať a nemali by sa používať ako krmivo.

6.

Krmivárske podnikateľské subjekty prijímajú vhodné opatrenia na to, aby zabezpečili účinné vysledovanie vyrábaných poduktov.

KONTROLA KVALITY

1.

Vo vhodných prípadoch musí byť vymenovaná kvalifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu kvality.

2.

Krmivárske podniky musia mať v rámci systému kontroly kvality k dispozícii laboratórium s príslušným personálom a vybavením.

3.

Musí sa v písomnej forme vypracovať a uplatňovať plán kontroly kvality, ktorý zahŕňa najmä kontroly kritických bodov výrobného procesu, postupy vzorkovania a ich frekvenciu, analytické metódy a frekvenciu ich vykonávania, súlad so špecifikáciami od spracovaných materiálov po konečné produkty a údaj o ich určení v prípade nevyhovujúcich parametrov.

4.

Výrobca musí viesť dokumentáciu o surovinách použitých v konečných produktoch, aby zabezpečil vysledovateľnosť. Táto dokumentácia musí byť k dispozícii príslušným orgánom po dobu zodpovedajúcu použitiu, na produkty, ktoré sa uvádzajú na trh. Okrem toho musia byť v dostatočnom množstve odoberané vzorky prísad a každej šarže produktov vyrábaných a uvádzaných na trh alebo každého špecifického rezu výroby (v prípade kontinuálnej výroby) postupom, ktorý dopredu stanoví výrobca. Tieto vzorky sa musia uchovávať, aby bola zabezpečená vysledovateľnosť (v pravidelných intervaloch v prípade výroby výlučne pre vlastné potreby výrobcu). Vzorky musia byť zapečatené a označené na ich jednoduchú identifikáciu; musia sa skladovať za podmienok, ktoré vylučujú akúkoľvek neobvyklú zmenu v zložení vzorky alebo iné znehodnotenie. Musia byť uchovávané k dispozícii príslušným úradom po dobu zodpovedajúcu použitiu na krmivo, ktoré sa uvádza na trh. V prípade krmív pre zvieratá, ktoré nie sú chované na výrobu potravín, musí výrobca krmív uchovávať iba vzorky konečného produktu.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

1.

Spracované krmivá sú oddelené od nespracovaných kŕmnych materiálov a doplnkových látok, aby sa predišlo akejkoľvek krížovej kontaminácii spracovaného krmiva; použijú sa vhodné obalové materiály.

2.

Krmivá sa skladujú a prepravujú vo vhodných nádobách. Skladujú sa na miestach navrhnutých, upravených a udržiavaných tak, aby boli zabezpečené dobré skladovacie podmienky, a takých, ku ktorým majú prístup iba osoby oprávnené krmivárskymi podnikateľskými subjektmi.

3.

Krmivá sa skladujú takým spôsobom, aby boli ľahko identifikovateľné na účel vylúčenia zámeny alebo krížovej kontaminácie a aby sa predišlo zhoršeniu ich kvality.

4.

Nádoby a vybavenie používané na prepravu, skladovanie, dopravu, manipuláciu a váženie krmiva sa udržiavajú v čistote. Zavádzajú sa programy čistenia a stopy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa minimalizujú.

5.

Akýkoľvek znehodnotený materiál sa minimalizuje a sleduje, aby sa obmedzila invázia škodcov.

6.

Podľa potreby sa udržiavajú čo najnižšie teploty, aby sa predišlo kondenzácii a znehodnoteniu.

VEDENIE ZÁZNAMOV

1.

Všetky krmivárske podnikateľské subjekty vrátane tých, ktoré konajú iba ako obchodníci, bez toho, aby niekedy držali výrobok vo svojich zariadeniach, musia viesť register s príslušnými údajmi zahŕňajúcimi údaje o nákupe, výrobe a predaji na účinné vysledovanie od príjmu po dodávku, vrátane vývozu do miesta konečného určenia.

2.

Krmivárske podnikateľské subjekty, okrem tých, ktoré konajú iba ako obchodníci, bez toho, aby niekedy držali výrobok vo svojich zariadeniach, vedú v registri:

a)

Dokumentáciu týkajúcu sa výrobného procesu a kontrol.

Krmivárske podniky musia mať systém dokumentácie navrhnutý tak, aby definoval a zaisťoval riadenie kritických bodov výrobného procesu a stanovil a uplatnil plán kontrol kvality. Musia sa uchovávať výsledky týchto kontrol. Tento súbor dokumentov sa musí uchovávať tak, aby bolo možné spätne zistiť výrobný postup každej šarže výrobkov uvedených do obehu a stanoviť zodpovednosť v prípade reklamácie.

b)

Dokumentáciu týkajúcu sa vysledovateľnosti, najmä:

i)

pre doplnkové látky v krmivách:

druh a množstvo vyrobených doplnkových látok, ich dátum výroby, poprípade číslo šarže alebo špecifického rezu výroby v prípade kontinuálnej výroby;

meno a adresa prevádzky, ktorej boli doplnkové látky dodané, s uvedením druhu a množstva dodaných doplnkových látok a prípadne čísla šarže alebo špecifického rezu výroby v prípade kontinuálnej výroby;

ii)

pre produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica 82/471/EHS:

druh a množstvo vyrobených produktov, ich dátum výroby, prípadne číslo šarže alebo špecifického rezu výroby v prípade kontinuálnej výroby;

mená a adresy prevádzok alebo užívateľov (prevádzky alebo poľnohospodári), ktorým boli tieto produkty dodané, s uvedením druhu a množstva dodaných produktov a prípadne čísla šarže alebo špecifického rezu výroby v prípade kontinuálnej výroby;

iii)

pre premixy:

mená a adresy výrobcov alebo dodávateľov doplnkových látok, druh a množstvo použitých doplnkových látok a prípadne číslo šarže alebo špecifického rezu produkcie v prípade kontinuálnej výroby;

dátum výroby premixu a prípadne číslo šarže;

mená a adresy prevádzok, ktorým boli premixy dodané, dátum dodávky, druh a množstvo dodaných premixov, prípadne aj číslo šarže.

iv)

pre kŕmne zmesi/krmné materiály:

mená a adresy výrobcov alebo dodávateľov doplnkových látok, druh a množstvo použitých doplnkových látok a prípadne číslo šarže;

mená a adresy dodávateľov kŕmnych materiálov a doplnkových krmív a dátum dodávky;

druh, množstvo a zloženie kŕmnej zmesi;

druh a množstvo vyrobených kŕmnych materiálov alebo kŕmnych zmesí spolu s dátumom výroby a menom a adresou odberateľa (napr. poľnohospodár, iné krmivárske podnikateľské subjekty).

REKLAMÁCIE A STIAHNUTIE PRODUKTU

1.

Krmivárske podnikateľské subjekty zavedú systém evidencie a vybavovania reklamácií.

2.

Ak sa to ukáže ako potrebné, zavedú systém na urýchlené stiahnutie produktov z distribučnej siete. Písomnými postupmi musia stanoviť miesto určenia všetkých stiahnutých produktov a pred ich znovuuvedením do obehu musia produkty prejsť opätovným hodnotením kontroly kvality.


PRÍLOHA III

SPRÁVNE POSTUPY KŔMENIA ZVIERAT

SPÁSANIE PASIENKOV

Spásanie pasienkov a polí je riadené tak, aby sa minimalizovala kontaminácia potravín živočíšneho pôvodu v dôsledku fyzikálnych, biologických alebo chemických nebezpečenstiev.

V prípade potreby sa dodržiava primeraná doba odpočinku, kým sa hospodárskym zvieratám umožní spásanie pasienkov a polí a zvyškov po žatve, a odpočinok medzi striedaním pastvy, aby sa minimalizovala biologická krížová kontaminácia hnojom, v prípade, že tento potenciálny problém existuje, a aby sa zabezpečilo, že budú dodržané doby nepoužívania poľnohospodárskych chemických prípravkov.

POŽIADAVKY NA USTAJŇOVACIE PRIESTORY A ZARIADENIA NA KŔMENIE

Jednotka živočíšnej výroby je navrhnutá tak, aby bolo možné primerane ju čistiť. Jednotka živočíšnej výroby a kŕmne vybavenie zariadenia sa čistí starostlivo a pravidelne, aby sa predišlo hromadeniu nebezpečenstiev. Chemikálie používané na čistenie a dezinfekciu sa používajú v súlade s návodom a skladujú sa oddelene od krmiva a priestorov na kŕmenie.

Zavedie sa systém na ničenie škodcov, aby sa zamedzilo prístupu škodcov do jednotky živočíšnej výroby v záujme minimalizácie možnosti kontaminácie krmiva a podstielky alebo ustajňovacích priestorov pre zvieratá.

Budovy a zariadenia na kŕmenie sa udržujú v čistote. Zavedie sa systém na pravidelné odstraňovanie hnoja, odpadového materiálu a ostatných možných zdrojov kontaminácie krmiva.

Krmivo a podstielka používané v živočíšnej výrobe sa často vymieňajú a nesmú splesnivieť.

KŔMENIE

1.   Skladovanie

Krmivo sa skladuje oddelene od chemických látok a iných produktov ako krmivo zakázaných. Skladovacie priestory a kontajnery sa udržiavajú čisté a suché a v prípade potreby sa prijmú vhodné opatrenia na ničenie škodcov. Skladovacie priestory a kontajnery sa pravidelne čistia, aby sa predišlo zbytočnej krížovej kontaminácii.

Osivo sa skladuje riadne a tak, aby nebolo prístupné zvieratám.

Medikované krmivo a nemedikované krmivo určené pre rôzne kategórie alebo druhy zvierat sa skladuje tak, aby sa znížilo riziko kŕmenia zvierat, ktorým nie je určené.

2.   Distribúcia

Systém distribúcie krmiva v hospodárstve zabezpečuje, aby bolo správne krmivo odoslané do správneho miesta určenia. Pri distribúcii a kŕmení sa s krmivom manipuluje tak, aby sa zabezpečilo, že nedôjde ku kontaminácii z kontaminovaných skladovacích priestorov a vybavenia. S nemedikovanými krmivami sa manipuluje oddelene od medikovaných krmív, aby sa predišlo kontaminácii.

Dopravné prostriedky a kŕmne vybavenie hospodárstva sa čistia v pravidelných intervaloch, najmä pokiaľ sa používajú na dodávky a distribúciu medikovaného krmiva.

KRMIVO A VODA

Voda na napájanie alebo pre podniky vodného hospodárstva má akosť vhodnú pre chované zvieratá. Ak existuje dôvod na obavy vzhľadom na kontamináciu zvierat alebo živočíšnych produktov, prijímajú sa opatrenia na vyhodnotenie a minimalizáciu nebezpečenstiev.

Zariadenie na kŕmenie a napájanie musí byť navrhnuté, konštruované a umiestnené takým spôsobom, aby sa minimalizovala kontaminácia krmiva a vody. Napájacie systémy sa podľa možnosti pravidelne čistia a udržiavajú.

ZAMESTNANCI

Osoby zodpovedné za kŕmenie a ošetrovanie zvierat majú požadované zručnosti, znalosti a kvalifikáciu.


PRÍLOHA IV

KAPITOLA 1

Doplnkové látky povolené nariadením (ES) č. 1831/2003:

Výživové doplnkové látky: všetky doplnkové látky v skupine

Zootechnické doplnkové látky: všetky doplnkové látky v skupine

Technologické doplnkové látky: doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 1 písm. b) prílohy I („antioxidanty“) nariadenia (ES) č. 1831/2003: iba doplnkové látky so stanoveným maximálnym limitom obsahu

Senzorické doplnkové látky: doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 2 písm. a) prílohy I („farbivá“) nariadenia (ES) č. 1831/2003: karotenoidy a xantofyly

Produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica 82/471/EHS:

Bielkoviny získané z makroorganizmov patriacich do skupiny baktérie, kvasinky, riasy, nižšie huby: všetky produkty v skupine (okrem podskupiny 1.2.1)

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín fermentáciou: všetky produkty v skupine

KAPITOLA 2

Doplnkové látky povolené nariadením (ES) č. 1831/2003:

Zootechnické doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 písm. d) prílohy I („ostatné zootechnické doplnkové látky“) nariadenia (ES) č. 1831/2003

Antibiotiká: všetky doplnkové látky,

Koccidiostatiká a histomonostatiká: všetky doplnkové látky,

Rastové stimulátory: všetky doplnkové látky;

Výživové doplnkové látky:

doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. a) prílohy I (vitamíny, provitamíny a chemicky presne definované látky s podobnými účinkami) nariadenia (ES) č. 1831/2003: A a D,

doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. b) prílohy I („zmesi stopových prvkov“) nariadenia (ES) č. 1831/2003: Cu a Se.

KAPITOLA 3

Doplnkové látky povolené nariadením (ES) č. 1831/2003:

Zootechnické doplnkové látky: doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 písm. d) prílohy I („ostatné zootechnické doplnkové látky“) nariadenia (ES) č. 1831/2003

Antibiotiká: všetky doplnkové látky,

Koccidiostatiká a histomonostatiká: všetky doplnkové látky,

Rastové stimulátory: všetky doplnkové látky.


PRÍLOHA V

KAPITOLA I

Zoznam schválených krmivárskych podnikov

1

2

3

4

5

Identifikačné číslo

Činnosť

Meno alebo obchodný názov podniku (1)

Adresa (2)

Poznámky

KAPITOLA II

Identifikačné číslo musí mať túto štruktúru:

1.

Znak „α“, pokiaľ je krmivársky podnik schválený.

2.

Kód ISO členského štátu alebo tretej krajiny, na ktorej území sa nachádza krmivársky podnik.

3.

Vnútroštátne referenčné číslo najviac s ôsmimi alfanumerickými znakmi.


(1)  Meno alebo obchodný názov krmivárskeho podniku.

(2)  Adresa krmivárskeho podniku.