26.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/1


UREDBA (ES) št. 107/2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. januarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2130/2001 o ukrepih za pomoč osebam, ki so prisiljene zapustiti svoje domove v azijskih in latinskoameriških državah v razvoju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 179(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost izvaja program ukrepov za pomoč osebam, ki so prisiljene zapustiti svoje domove v azijskih in latinskoameriških državah v razvoju v okviru Uredbe (ES) št. 2130/2001 (2). Ta uredba je prenehala veljati 31. decembra 2004.

(2)

Uredba (ES) št. 2130/2001 predvideva, da bo njeno podaljšanje odvisno od možnosti za njeno vključitev v enotno okvirno uredbo za Azijo in Latinsko Ameriko.

(3)

Julija 2002 je Komisija sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Skupnosti z azijskimi in latinskoameriškimi državami (3), ki vključuje pomoč osebam, ki so prisiljene zapustiti svoje domove v azijskih in latinskoameriških državah v razvoju, in razveljavlja Uredbo (ES) št. 2130/2001. Predlagana uredba ni bila sprejeta pravočasno, da bi lahko začela veljati do 31. decembra 2004. Takšen položaj bi lahko ogrozil kontinuiteto in nemoteno izvajanje ukrepov za pomoč osebam, ki so prisiljene zapustiti svoje domove v azijskih in latinskoameriških državah v razvoju.

(4)

Treba je zagotoviti, da se Uredba (ES) št. 2130/2001 uporablja do začetka veljavnosti nove uredbe. Ta nova uredba bo potem predstavljala nov zakonodajni okvir za ukrepe za pomoč osebam, ki so prisiljene zapustiti svoje domove v teh dveh regijah.

(5)

Treba je navesti finančni okvir za preostali leti trenutnega finančnega načrta, to je za leti 2005 in 2006.

(6)

Zagotoviti je treba tudi neodvisno oceno uporabe Uredbe (ES) št. 2130/2001.

(7)

Uredbo (ES) št. 2130/2001 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) 2130/2001 se spremeni:

1.

v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija je odgovorna za ocenjevanje, odločanje in upravljanje v zvezi z ukrepi, ki jih zajema ta uredba, v skladu s proračunskimi in drugimi veljavnimi postopki, zlasti tistimi iz členov 27, 48(2) in 167 Uredbe Sveta (ES, EURATOM) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4).“;

2.

v člen 15 se vstavi naslednji odstavek:

„1a.   Finančni okvir za izvedbo te uredbe v obdobju od 2005 do 2006 je 141 milijonov EUR.“;

3.

v členu 20 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2006.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 12. januarja 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

Nicolas SCHMIT


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 21. decembra 2004.

(2)  UL L 287, 31.10.2001, str. 3.

(3)  UL C 331 E, 31.12.2002, str. 12.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.