21.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/9


UREDBA SVETA (ES) št. 84/2005

z dne 18. januarja 2005

o spremembah Priloge k Uredbi (ES) št. 2042/2000 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz sistemov televizijskih kamer s poreklom iz Japonske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1), (v nadaljevanju „osnovna uredba“),

ob upoštevanju predloga Komisije, predloženim po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   PREDHODNI POSTOPKI

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 1015/94 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz sistemov televizijskih kamer („STK“) s poreklom iz Japonske.

(2)

Svet je v členu 1(3)(e) Uredbe (ES) št. 1015/94 iz plačevanja protidampinške dajatve izrecno izključil sisteme kamer iz Priloge k navedeni uredbi (v nadaljevanju „Priloga“), tj. visoko zmogljive sisteme profesionalnih kamer, ki tehnično ustrezajo opredelitvi izdelkov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1015/94, vendar jih ni mogoče prištevati med sisteme televizijskih kamer.

(3)

Oktobra 1995 je Svet z Uredbo (ES) št. 2474/95 (3) spremenil Uredbo Sveta (ES) št. 1015/94, predvsem kar zadeva opredelitev podobnih izdelkov in nekaterih modelov sistemov profesionalnih kamer, ki so bili izrecno izvzeti iz dokončne protidampinške dajatve.

(4)

Oktobra 1997 je Svet, skladno s členom 12 osnovne uredbe, z Uredbo (ES) št. 1952/97 (4) spremenil stopnjo dokončne protidampinške dajatve za dve zadevni družbi, in sicer za Sony Corporation in Ikegami Tsushinki Co. Ltd. Poleg tega je Svet nekatere nove modele sistemov profesionalnih kamer vključil v Prilogo in jih s tem izrecno izključil iz plačevanja protidampinške dajatve.

(5)

Januarja 1999 in 2000 je Svet z Uredbama (ES) št. 193/1999 (5) in (ES) št. 176/2000 (6) spremenil Uredbo (ES) št. 1015/94, tako da je nekatere naslednike modelov sistemov profesionalnih kamer vključil v Prilogo in jih s tem izključil iz plačevanja dokončne protidampinške dajatve. Oktobra 2004 je Svet z Uredbo (ES) 1754/2004 (7) spremenil Uredbo (ES) št. 176/2000.

(6)

Septembra 2000 je Svet z Uredbo (ES) št. 2042/2000 (8) potrdil dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1015/94 v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

(7)

Januarja in maja 2001 je Svet z Uredbama (ES) št. 198/2001 (9) in (ES) št. 951/2001 (10) spremenil Uredbo (ES) št. 2042/2000, tako da je v Prilogo k Uredbi (ES) št. 2042/2000 vključil nekatere naslednike modelov sistemov profesionalnih kamer in jih s tem izključil iz plačevanja dokončne protidampinške dajatve.

(8)

Septembra 2001 je Svet, po vmesnem pregledu, skladno s členom 11(3) osnovne uredbe z Uredbo (ES) št. 1900/2001 (11) potrdil stopnjo dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 2042/2000 na uvoz sistemov televizijskih kamer proizvajalca izvoznika Hitachi Denshi Ltd.

(9)

Septembra 2002 je Svet z Uredbo (ES) št. 1696/2002 (12) spremenil Uredbo (ES) št. 2042/2000, tako da je v Prilogo k Uredbi (ES) št. 2042/2000 vključil nekatere modele sistemov profesionalnih kamer in jih s tem izključil iz plačevanja dokončne protidampinške dajatve.

(10)

Aprila 2004 je Svet z Uredbo (ES) št. 825/2004 spremenil Uredbo (ES) št. 2042/2000, tako da je nekatere naslednike modelov sistemov profesionalnih kamer vključil v Prilogo k Uredbi (ES) št. 2042/2000 in jih s tem izključil iz plačevanja dokončne protidampinške dajatve.

B.   PREISKAVA V ZVEZI Z NOVIMI MODELI SISTEMOV PROFESIONALNIH KAMER

1.   Postopek

(11)

Dva japonska proizvajalca izvoznika, in sicer Sony Corporation (Sony) in Victor Company of Japan Limited (JVC), sta Komisijo obvestila, da nameravata uvesti na trg Skupnosti nove modele sistemov profesionalnih kamer in zahtevala, naj te nove modele sistemov profesionalnih kamer in njihove dodatke vključi v Prilogo k Uredbi (ES) št. 2042/2000 ter jih s tem izvzame iz protidampinških dajatev.

(12)

Komisija je temu ustrezno obvestila industrijo Skupnosti in začela preiskavo omejeno na ugotavljanje, ali zadevni izdelki sodijo na področje protidampinških dajatev in ali je treba temu ustrezno spremeniti operativni del Uredbe (ES) št. 2042/2000.

2.   Modeli, v preiskavi

(13)

Prejeti zahtevi za izvzetje z dodanimi ustreznimi tehničnimi podatki sta se nanašali na naslednje modele sistemov kamer:

(i)

Sony:

iskalo HDVF-C30W

(ii)

JVC:

glava kamere KY-F560E

Iskalo Sony je bilo predstavljeno kot model, ki se lahko uporablja samo z ročnimi video kamerami, tj. kamerami, ki niso zajete v Uredbi (ES) št. 2042/2000. Model JVC je bil predstavljen kot naslednik modela profesionalne kamere, ki je bil že izključen iz veljavnega protidampinškega ukrepa.

3.   Ugotovitve

(i)   Iskalo HDVF-C30W

(14)

Pri iskalu HDVF-C30W je bilo ugotovljeno, da ustreza opisu izdelkov iz člena 1(2)(b) Uredbe (ES) št. 2042/2000. Vendar pa se lahko uporablja samo z glavami kamer, ki ne ustrezajo opisu izdelkov iz člena 1(2)(a) te uredbe. Natančneje, razmerje signal/šum teh glav kamer je 54 dB, medtem ko opis v Uredbi (ES) št. 2042/2000 za glave kamer zahteva „55 dB ali več pri običajnem ojačenju“. Izkazalo se je, da je treba to iskalo uvrstiti v sistem profesionalnih kamer in da ustreza opredelitvi iz člena 1(3)(e) Uredbe (ES) št. 2042/2000. Posledično je treba to iskalo izvzeti iz obstoječih protidampinških ukrepov in ga vključiti v Prilogo k Uredbi (ES) št. 2042/2000.

(15)

V skladu z ustaljeno prakso ustanov Skupnosti je treba z dnem, ko so službe Komisije prejele ustrezno prošnjo za izvzetje, ta model izvzeti iz dajatve. Zato je treba s tem datumom vsak uvoz Sony – iskala HDVF-C30W, uvoženega 1. aprila 2003 ali kasneje, izvzeti iz dajatve:

(ii)   Glava kamere KY-F560E

(16)

Pri glavi kamere KY-F560E je bilo ugotovljeno, da je ta model, kljub temu, da ustreza opisu izdelkov iz člena 1(2)(a) Uredbe (ES) št. 2042/2000, v glavnem namenjen tehnični in medicinski uporabi. Zato je bilo sklenjeno, da je treba ta model označiti za sistem profesionalne kamere, ki ustreza opredelitvi iz člena 1(3)(e) Uredbe (ES) št. 2042/2000, in da ga je treba izključiti iz obsega obstoječih protidampinških ukrepov in ga vključiti v Prilogo k Uredbi (ES) št. 2042/2000.

(17)

V skladu z ustaljeno prakso ustanov Skupnosti je treba z dnem, ko so službe Komisije prejele ustrezno prošnjo za izvzetje, ta model izvzeti iz dajatve. Zato je treba s tem datumom vsak uvoz JVC – glavo kamere KY-F560E, uvožene s 15. aprilom 2004 ali kasneje, izvzeti iz dajatve:

4.   Obveščanje zainteresiranih strank in sklepne ugotovitve

(18)

Komisija je o svojih ugotovitvah obvestila industrijo Skupnosti in izvoznike sistemov televizijskih kamer ter jim omogočila predstavitev njihovih stališč. Nobena od strani ugotovitvam Komisije ni nasprotovala.

(19)

Na podlagi navedenega je treba Uredbo (ES) št. 2042/2000 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2042/2000 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Ta uredba se uporablja za uvoz naslednjih modelov, ki sta jih proizvedla in v Skupnost izvozila naslednja proizvajalca izvoznika:

(a)

Sony od 1. aprila 2003 dalje:

iskalo HDVF-C30W;

(b)

JVC od 15. aprila 2004 dalje:

glava kamere KY-F560E;

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 111, 30.4.1994, str. 106. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 176/2000 (UL L 22, 27.1.2000, str. 29).

(3)  UL L 255, 25.10.1995, str. 11.

(4)  UL L 276, 9.10.1997, str. 20.

(5)  UL L 22, 29.1.1999, str. 10.

(6)  UL L 22, 27.1.2000, str. 29.

(7)  UL L 313, 12.10.2004, str. 1.

(8)  UL L 244, 29.9.2000, str. 38. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 825/2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 12).

(9)  UL L 30, 1.2.2001, str. 1.

(10)  UL L 134, 17.5.2001, str. 18.

(11)  UL L 261, 29.9.2001, str. 3.

(12)  UL L 259, 27.9.2002, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA

Seznam sistemov profesionalnih kamer, ki niso opredeljeni kot sistemi televizijskih kamer (sistemi radiodifuznih kamer) in ki so izvzeti iz ukrepov

Ime družbe

Glava kamere

Iskalo

Krmilna enota kamere

Operacijska krmilna enota

Glavna krmilna enota (1)

Adapter za kamero

Sony

DXC-M7PK

DXC-M7P

DXC-M7PH

DXC-M7PK/1

DXC-M7P/1

DXC-M7PH/1

DXC-327PK

DXC-327PL

DXC-327PH

DXC-327APK

DXC-327APL

DXC-327AH

DXC-537PK

DXC-537PL

DXC-537PH

DXC-537APK

DXC-537APL

DXC-537APH

EVW-537PK

EVW-327PK

DXC-637P

DXC-637PK

DXC-637PL

DXC-637PH

PVW-637PK

PVW-637PL

DXC-D30PF

DXC-D30PK

DXC-D30PL

DXC-D30PH

DSR-130PF

DSR-130PK

DSR-130PL

PVW-D30PF

PVW-D30PK

PVW-D30PL

DXC-327BPF

DXC-327BPK

DXC-327BPL

DXC-327BPH

DXC-D30WSP (2)

DXC-D35PH (2)

DXC-D35PL (2)

DXC-D35PK (2)

DXC-D35WSPL (2)

DSR-135PL (2)

DXF-3000CE

DXF-325CE

DXF-501CE

DXF-M3CE

DXF-M7CE

DXF-40CE

DXF-40ACE

DXF-50CE

DXF-601CE

DXF-40BCE

DXF-50BCE

DXF-701CE

DXF-WSCE (2)

DXF-801CE (2)

HDVF-C30W (2)

CCU-M3P

CCU-M5P

CCU-M7P

CUU-M5AP (2)

RM-M7G

RM-M7E (2)

–—

CA-325P

CA-325AP

CA-325B

CA-327P

CA-537P

CA-511

CA-512P

CA-513

VCT-U14 (2)

Ikegami

HC-340

HC-300

HC-230

HC-240

HC-210

HC-390

LK-33

HDL-30MA

HDL-37

HC-400 (2)

HC-400W (2)

HDL-37E

HDL-10

HDL-40

VF15-21/22

VF-4523

VF15-39

VF15-46 (2)

VF5040 (2)

VF5040W (2)

MA-200/230

MA-200A (2)

MA-400 (2)

CCU-37

CCU-10

RCU-240

RCU-390 (2)

RCU-400 (2)

RCU-240A

CA-340

CA-300

CA-230

CA-390

CA-400 (2)

CA-450 (2)

Hitachi

HV-C10F

Z-ONE (L)

Z-ONE (H)

Z-ONE

Z-ONE A (L)

Z-ONE A (H)

Z-ONE A (F)

Z-ONE A

Z-ONE B (L)

GM-51 (2)

RC-C1

RC-C10

RU-C10

RU-Z1 (B)

RU-Z1 (C)

RU-Z1

RC-C11

RU-Z2

RC-Z1

CA-Z1HB

CA-C10

CA-C10SP

CA-C10SJA

CA-C10M

CA-C10B

CA-Z1A (2)

CA-Z31 (2)

CA-Z32 (2)

CA-ZD1 (2)

Z-ONE B (H)

Z-ONE B (F)

Z-ONE B

Z-ONE B (M)

Z-ONE B (R)

FP-C10 (B)

FP-C10 (C)

FP-C10 (D)

FP-C10 (G)

FP-C10 (L)

FP-C10 (R)

FP-C10 (S)

FP-C10 (V)

FP-C10 (F)

FP-C10

FP-C10 A

FP-C10 A (A)

FP-C10 A (B)

FP-C10 A (C)

FP-C10 A (D)

FP-C10 A (F)

FP-C10 A (G)

FP-C10 A (H)

FP-C10 A (L)

FP-C10 A (R)

FP-C10 A (S)

FP-C10 A (T)

FP-C10 A (V)

FP-C10 A (W)

Z-ONE C (M)

Z-ONE C (R)

Z-ONE C (F)

Z-ONE C

HV-C20

HV-C20M

Z-ONE-D

Z-ONE-D (A)

Z-ONE-D (B)

Z-ONE-D (C)

Z-ONE.DA (2)

V-21 (2)

V-21W (2)

 

RC-Z11

RC-Z2

RC-Z21

RC-Z2A (2)

RC-Z21A (2)

RU-Z3 (2)

RC-Z3 (2)

 

 

 

Matsushita

WV-F700

WV-F700A

WV-F700SHE

WV-F700ASHE

WV-F700BHE

WV-F700ABHE

WV-F700MHE

WV-F350

WV-VF65BE

WV-VF40E

WV-VF39E

WV-VF65BE (1)

WV-VF40E (1)

WV-VF42E

WV-VF65B

AW-VF80

WV-RC700/B

WV-RC700/G

WV-RC700A/B

WV-RC700A/G

WV-RC36/B

WV-RC36/G

WV-RC37/B

WV-RC37/G

WV-AD700SE

WV-AD700ASE

WV-AD700ME

WV-AD250E

WV-AD500E (1)

AW-AD500AE

AW-AD700BSE

WV-F350HE

WV-F350E

WV-F350AE

WV-F350DE

WV-F350ADE

WV-F500HE (1)

WV-F-565HE

AW-F575HE

AW-E600

AW-E800

AW-E800A

AW-E650

AW-E655

AW-E750

 

WV-CB700E

WV-CB700AE

WV-CB700E (1)

WV-CB700AE (1)

WV-RC700/B (1)

WV-RC700/G (1)

WV-RC700A/B (1)

WV-RC700A/G (1)

WV-RC550/G

WV-RC550/B

WV-RC700A

WV-CB700A

WV-RC550

WV-CB550

AW-RP501

AW-RP505

 

 

 

JVC

KY-35E

KY-27ECH

KY-19ECH

KY-17FITECH

KY-17BECH

KY-F30FITE

KY-F30BE

KY-F560E

KY-27CECH

KH-100U

KY-D29ECH

KY-D29WECH (2)

VF-P315E

VF-P550E

VF-P10E

VP-P115E

VF-P400E

VP-P550BE

VF-P116

VF-P116WE (2)

VF-P550WE (2)

RM-P350EG

RM-P200EG

RM-P300EG

RM-LP80E

RM-LP821E

RM-LP35U

RM-LP37U

RM-P270EG

RM-P210E

KA-35E

KA-B35U

KA-M35U

KA-P35U

KA-27E

KA-20E

KA-P27U

KA-P20U

KA-B27E

KA-B20E

KA-M20E

KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

MAJ-387I

 

OTV-SX 2

OTV-S5

OTV-S6

 

 

 

Camera OTV-SX“


(1)  Imenovana tudi glavna enota za nastavitve (MSU) ali glavna krmilna plošča (MCP)

(2)  Modeli, ki so izvzeti, če ustrezni sistem triax ali triax-adapter ni v prodaji na trgu Evropskih skupnosti.