20.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 78/2005

z dne 19. januarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 466/2001 glede težkih kovin

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (1), in zlasti člena 2(3) Uredbe,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za hrano in Evropsko agencijo za varno hrano,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 (2) določa mejne vrednosti nekaterih kontaminatov v živilih. Ti ukrepi, ki so bili posebej spremenjeni z Uredbo Komisije (ES) št. 221/2002 (3), vključujejo mejne vrednosti za težke kovine svinec, kadmij in živo srebro.

(2)

Bistveno je, da se zaradi varovanja javnega zdravja, ravni onesnaževal ohranijo na ravneh, ki ne povzročajo zaskrbljenosti v zvezi z zdravjem. Mejne vrednosti za svinec, kadmij in živo srebro morajo biti varne in na tako nizki ravni, kot je to še razumno mogoče doseči (ALARA) na podlagi dobre proizvodne prakse in kmetijske/ribolovne prakse. Na podlagi novih podatkov o doseganju mejnih vrednosti v nekaterih vodnih vrstah, je treba revidirati ustrezne določbe Priloge I k Uredbi (ES) št. 466/2001 za ta onesnaževala v določeni hrani. Revidirane določbe ohranjajo visoko raven varstva potrošnikov.

(3)

Uredbo (ES) št. 466/2001 je treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 466/2001 se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 77, 16.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 684/2004 (UL L 106, 15.4.2004, str. 6).

(3)  UL L 37, 7.2.2002, str. 4.


PRILOGA

Oddelek 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 466/2001 se spremeni.

1.

Kar zadeva svinec (Pb), točke 3.1.4, 3.1.4.1 in 3.1.5 nadomestijo naslednje točke:

Proizvod

Mejna vrednost

(mg/kg svežega mesa)

Izvedbena merila za vzorčenje

Izvedbena merila za metode analize

„3.1.4

Mišičnina rib (1)  (2), razen vrst, navedenih v 3.1.4.1

0,20

Direktiva 2001/22/ES

Direktiva 2001/22/ES

3.1.4.1

Meso mišic naslednjih rib (1)  (2):

 

fratrc (Diplodus vulgaris)

 

jegulja (Anguilla anguilla)

 

cipelj (Mugil labrosus labrosus)

 

prašičevka (Pomadasys benneti)

 

šur ali skuša (Trachurus species)

 

sardela (Sardina pilchardus)

 

sardele (Sardinops species)

 

pikasti brancin (Dicentrarchus punctatus)

 

klinasti list (Dicologoglossa cuneata)

0,40

Direktiva 2001/22/ES

Direktiva 2001/22/ES

3.1.5

Raki, razen rjavega mesa rakov in razen glave in mesa toraksa jastogov ter škampov in rarogov (Nephropidae and Palinuridae)

0,50

Direktiva 2001/22/ES

Direktiva 2001/22/ES“

2.

Kar zadeva kadmij (Cd), točki 3.2.5 in 3.2.5.1 nadomestita naslednji točki in vstavi se nova točka 3.2.5.2:

Proizvod

Mejna vrednost

(mg/kg svežega mesa)

Izvedbena merila za vzorčenje

Izvedbena merila za metode analize

„3.2.5

Mišičnina ribe (3)  (4), razen vrst, navedenih v 3.2.5.1 in 3.2.5.2

0,05

Direktiva 2001/22/ES

Direktiva 2001/22/ES

3.2.5.1

Mišičnina naslednjih rib (3)  (4):

 

sardoni (Engraulis species)

 

palamida (Sarda sarda)

 

fratrc (Diplodus vulgaris)

 

jegulja (Anguilla anguilla)

 

cipelj (Mugil labrosus labrosus)

 

šur ali skuša (Trachurus species)

 

vahnja (Luvarus imperialis)

 

sardela (Sardina pilchardus)

 

sardele (Sardinops species)

 

tun (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

klinasti list (Dicologoglossa cuneata)

0,10

Direktiva 2001/22/ES

Direktiva 2001/22/ES

3.2.5.2

Mišičnina mečarice (Xiphias gladius)

0,30

Direktiva 2001/22/ES

Direktiva 2001/22/ES“

3.

Kar zadeva živo srebro (Hg), točki 3.3.1 in 3.3.1.1 nadomestita naslednji točki:

Proizvod

Mejna vrednost

(mg/kg svežega mesa)

Merila zmogljivosti za vzorčenje

Merila zmogljivosti za metode analize

„3.3.1

Ribiški proizvodi in mišičnina rib (5)  (7), razen vrst, navedenih v 3.3.1.1

0,50

Direktiva 2001/22/ES

Direktiva 2001/22/ES

3.3.1.1

Mišičnina naslednjih rib (3)  (4):

 

morska spaka (Lophius species)

 

atlantski ostrigar (Anarhichas lupus)

 

palamida (Sarda sarda)

 

jegulja (Anguilla species)

 

oranžna sluzoglavka (Hoplostethus species)

 

repak (Coryphaenoides rupestris)

 

navadni jezik (Hippoglossus hippoglossus)

 

pahljačasta mečarica (Makaira species)

 

morski robec (Lepidorhombus species)

 

bradač (Mullus species)

 

ščuka (Esox lucius)

 

bela palamida (Orcynopsis unicolor)

 

molič (Tricopterus minutes)

 

portugalski morski pes (Centroscymnes coelolepis)

 

raže (Raja species)

 

rdeči okun (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

pahljačasta mečarica (Istiophorus platypterus)

 

morski meč in črni morski meč (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

riboni (Pagellus species)

 

morski pes (vse vrste)

 

tiristops ali figa (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

jeseter (Acipenser species)

 

mečarica (Xiphias gladius)

 

tun (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

Direktiva 2001/22/ES

Direktiva 2001/22/ES“


(1)  Če naj bi se pojedla cela riba, mejna vrednost velja za celo ribo.

(2)  Riba, kot je opredeljena v kategoriji (a) seznama člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 17, 21.1.2000, str. 22).

(3)  Če naj bi se pojedla cela riba, mejna vrednost velja za celo ribo.

(4)  Riba, kot je opredeljena v kategoriji (a) seznama člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 17, 21.1.2000, str. 22).

(5)  Če naj bi se pojedla cela riba, mejna vrednost velja za celo ribo.

(6)  Riba, kot je opredeljena v kategoriji (a) seznama člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 17, 21.1.2000, str. 22).

(7)  Riba in ribiški proizvodi, kot so opredeljeni v kategoriji (a), (c) in (f) seznama člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 17, 21.1.2000, str. 22).