12.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 33/2005

z dne 10. januarja 2005

o začetku presoje „novega izvoznika“ v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 2604/2000 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev za uvoz določenega polietilen tereftalata (PET) s poreklom med drugim tudi iz Indije, o razveljavitvi dajatve v zvezi z uvozom enega izvoznika v tej državi in o uvedbi obvezne registracije tega uvoza

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 (1) z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(4),

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK ZA PRESOJO

(1)

Komisija je prejela vlogo za presojo „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Vlogo je vložilo podjetje South Asian Petrochem Limited („vlagatelj“), proizvajalec izvoznik v Indiji („zadevna država“).

B.   PROIZVOD

(2)

Proizvod, na katerega se nanaša presoja, je polietilen tereftalat s koeficientom viskoznosti 78 ml/g ali več po DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, s poreklom iz Indije („zadevni proizvod“), običajno prijavljen pod oznako KN 3907 60 20. Ta oznaka KN je podana zgolj v informativne namene.

C.   OBSTOJEČI UKREPI

(3)

Trenutno veljavni ukrepi so dokončne protidampinške dajatve, naložene z Uredbo Sveta (ES) št. 2604/2000 (2), ki določa, da za uvoz zadevnega proizvoda s poreklom med drugim tudi iz Indije, ki ga proizvaja vlagatelj, v Skupnost veljajo dokončne protidampinške dajatve v višini 181,7 EUR za tono, z izjemo uvoza od nekaterih izrecno navedenih podjetij, za katera veljajo individualne stopnje dajatev.

D.   RAZLOGI ZA PRESOJO

(4)

Vlagatelj trdi, da zadevnega proizvoda ni izvažal v Skupnost v obdobju preiskave, ki je podlaga za uvedbo protidampinških ukrepov, tj. v obdobju od 1. oktobra 1998 do 30. septembra 1999 („obdobje prvotne preiskave“), in da ni povezan z nobenim od proizvajalcev izvoznikov zadevnega proizvoda, za katere veljajo zgoraj navedeni protidampinški ukrepi.

(5)

Vlagatelj nadalje trdi, da je začel zadevni proizvod izvažati v Skupnost po koncu obdobja prvotne preiskave.

E.   POSTOPEK

(6)

Proizvajalci v Skupnosti, za katere je znano, da jih to zadeva, so bili seznanjeni z zgoraj navedeno vlogo in so dobili priložnost, da podajo svoje mnenje o tem. Prejetih ni bilo nikakršnih mnenj.

(7)

Komisija je po preučitvi razpoložljivih dokazov ugotovila, da je slednjih dovolj za uvedbo presoje „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe, zaradi določitve vlagateljeve individualne stopnje dampinga in, v primeru potrditve obstoja dampinga, stopnje dajatve, ki naj se uvede za uvoz zadevnega proizvoda v Skupnost.

(a)

Vprašalniki

Da bi pridobila podatke, za katere meni, da so nujni za preiskavo, bo Komisija vlagatelju poslala vprašalnik.

(b)

Zbiranje informacij in izvedba zaslišanj

Vse zainteresirane stranke so vabljene, da podajo svoja mnenja in zagotovijo vsa dodatna dokazila. Komisija lahko zainteresirane stranke tudi zasliši, če vložijo zahtevek, iz katerega je razvidno, da obstajajo posebni razlogi za njihovo zaslišanje.

F.   RAZVELJAVITEV VELJAVNE DAJATVE IN REGISTRACIJA UVOZA

(8)

V skladu s členom 11(4) osnovne uredbe je treba razveljaviti veljavne protidampinške dajatve v zvezi z uvozom zadevnega proizvoda, ki ga vlagatelj proizvaja ali prodaja za izvoz v Skupnost. Istočasno je treba za ta uvoz uvesti obveznost registracije v skladu s členom 14(5) osnovne uredbe, da bi omogočili, v primeru, da presoja privede do ugotovitve dampinga v zvezi z vlagateljem, obračunavanje dajatev za nazaj od dneva uvedbe te presoje. V sedanji fazi postopka ni mogoče oceniti zneska možnih prihodnjih obveznosti vlagatelja.

G.   ROKI

(9)

V interesu učinkovitega upravljanja je treba določiti roke, v katerih:

se lahko zainteresirane stranke javijo Komisiji, da podajo svoja pisna mnenja in predložijo odgovore na vprašalnik, naveden v uvodni izjavi 7(a) te uredbe, ali zagotovijo vse ostale podatke, ki jih je treba upoštevati med preiskavo,

lahko zainteresirane stranke podajo pisni zahtevek za zaslišanje pred Komisijo.

H.   NESODELOVANJE

(10)

V primerih, v katerih katera koli zainteresirana stranka onemogoči dostop do potrebnih podatkov, jih ne zagotovi drugače v določenih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe sprejmejo ugotovitve, bodisi pozitivne bodisi negativne, na podlagi dejstev, ki so na voljo.

(11)

Če je ugotovljeno, da je katera koli zainteresirana stranka podala napačne ali zavajajoče podatke, se ti podatki ne upoštevajo, in se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe uporabijo dejstva, ki so na voljo. Če zainteresirana stranka ne sodeluje ali sodeluje samo delno, in so zaradi tega ugotovitve v skladu s členom 18 osnovne uredbe sprejete na podlagi razpoložljivih dejstev, je lahko rezultat za stranko manj ugoden, kakor če bi sodelovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 384/96 se začne presoja Uredbe (ES) št. 2604/2000, z namenom ugotoviti, ali in v kakšnem obsegu naj se za uvoz polietilen tereftalata s koeficientom viskoznosti 78 ml/g ali več po DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, uvrščenega pod oznako KN 3907 60 20, s poreklom iz Indije, ki ga proizvaja ali prodaja za izvoz v Skupnost podjetje South Asian Petrochem Limited (dodatna oznaka TARIC A585), uvedejo protidampinške dajatve, naložene z Uredbo (ES) št. 2604/2000.

Člen 2

Protidampinške dajatve, naložene z Uredbo (ES) št. 2604/2000, se razveljavijo v zvezi z uvozom, določenim v členu 1 te uredbe.

Člen 3

Carinskim organom se v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 odredi, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, določenega v členu 1 te uredbe. Registracija poteče devet mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 4

1.   Vse zainteresirane stranke, če želijo, da se njihove navedbe upoštevajo med preiskavo, se morajo javiti Komisiji, da predstavijo svoja mnenja ter predložijo odgovore na vprašalnik iz uvodne izjave 7(a) te uredbe in kakršne koli druge podatke v 40 dneh od začetka veljavnosti te uredbe, razen če ni določeno drugače. Opozoriti je treba na dejstvo, da je uveljavljanje večine postopkovnih pravic, določenih v Uredbi (ES) št. 384/96, odvisno od tega, ali se stranka javi v navedenem roku.

Vse zainteresirane stranke se lahko prijavijo za zaslišanje pred Komisijo, in sicer v enakem 40-dnevnem roku.

2.   Vsi dokumenti in zahtevki, ki jih predložijo zainteresirane stranke, morajo biti v pisni obliki (ne v elektronskem formatu, razen če ni določeno drugače) in navajati ime, naslov, naslov elektronske pošte, številko telefona, telefaksa in/ali teleksa zainteresirane stranke. Vsi predloženi pisni dokumenti, vključno s podatki, zahtevanimi v skladu s to uredbo, odgovori na vprašalnik in korespondenca, ki jih dostavijo zainteresirane stranke in so zaupnega značaja, se označijo z besedo „Omejeno (3)“ in jih v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 384/96 osnovne uredbe spremlja različica, ki ni zaupnega značaja in je označena z besedilom „ZA PREGLED S STRANI ZAINTERESIRANIH STRANK“.

Kakršne koli podatke v zvezi z zadevo in/ali zahtevke za zaslišanje je treba poslati na naslednji naslov:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Telefaks: (32 2) 295 65 05

Teleks: COMEU B 21877

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2005

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 301, 30.11.2000, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 823/2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 7).

(3)  To pomeni, da je dokument samo za notranjo uporabo. Zaščiten je v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). To je dokument zaupnega značaja v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 384/96 in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).