6.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/1


UREDBA SVETA (ES) št. 7/2005

z dne 13. decembra 2004

o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifne kvote Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po širitvi Evropske Unije 1. maja 2004 sta se Skupnost in Švica 19. maja 2004 dogovorili o načelu, da se morajo trgovinski tokovi v skladu s predhodno odobrenimi ugodnostmi na podlagi dvostranskih sporazumov med novimi državami članicami in Švico ohraniti tudi po širitvi Evropske unije. Pogodbenici sta se zato dogovorili, da bosta prilagodili tarifne koncesije, določene v Sporazumu med Evropsko Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 21. junija 1999 o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), ki je začel veljati 1. junija 2002. Prilagoditev teh koncesij, ki so navedene v Prilogah 1 in 2 k Sporazumu, vključuje razširitev obstoječe dajatev proste tarifne kvote Skupnosti (proizvodi iz oznak KN 0705 11 00, 0705 19 00 in 0705 29 00, pod zaporedno številko 09.0925) na nov proizvod (oznaka KN 0705 21 00).

(2)

Pogodbenici sta se na podlagi vzajemnosti dogovorili, da se morajo spremembe dvostranskih tarifnih koncesij uporabljati retroaktivno od 1. maja 2004. Postopek za dvostranski sprejem sklepa o spremembah Prilog 1 in 2 k Sporazumu ne bo končan takoj, zato sta se pogodbenici dogovorili, da bosta predpisali uporabo teh koncesij na avtonomni in prehodni podlagi od 1. maja 2004.

(3)

Za zagotovitev, da bo ugodnost kvote za proizvode iz oznake KN 0705 21 00 dostopna od 1. maja 2004, je treba v prehodnem obdobju predpisati novo tarifno kvoto Skupnosti, omejeno na te proizvode, brez poseganja v stalen dostop do ostalih proizvodov v okviru obstoječe tarifne kvote, določene v Sporazumu in Uredbi Komisije (ES) št. 933/2002 z dne 31. maja 2002 o odpiranju in upravljanju tarifnih kvot za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 851/95 (2).

(4)

Da bi bili upravičeni do ugodnosti iz te tarifne kvote, morajo proizvodi biti s poreklom iz Švice v skladu s pravili iz člena 4 Sporazuma.

(5)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) predpisuje sistem upravljanja tarifnih kvot. Tarifno kvoto, odprto s to uredbo, upravlja Komisija in države članice v skladu s tem sistemom.

(6)

Nova tarifna kvota se bo odprla od 1. maja 2004, zato se mora ta uredba uporabljati od istega datuma in začeti veljati čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dajatev prosta tarifna kvota Skupnosti za proizvode iz oznake KN 0705 21 00 s poreklom iz Švice se odpre letno za obdobje od 1. januarja do 31. decembra pod zaporedno številko 09.0947. V letu 2004 je odprta od 1. maja do 31. decembra. Količina za leto 2004 in za vsako leto zatem je 500 ton neto teže.

Člen 2

Tarifno kvoto iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(2)  UL L 144, 1.6.2002, str. 22.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).