24.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/32


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/83/ES

z dne 23. novembra 2005

o spremembi prilog I, VI, VII, VIII, IX in X k Direktivi Sveta 72/245/EGS o radijskih motnjah (elektromagnetna združljivost) vozil zaradi prilagajanja tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (1) in zlasti druge alinee člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/245/EGS z dne 20. junija 1972 o radijskih motnjah (elektromagnetna združljivost) vozil (2) in zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 72/245/EGS je ena od direktiv iz postopka homologacije, določenega z Direktivo 70/156/EGS.

(2)

Zahteve v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in predpisi glede testiranja električne in elektronske opreme se nenehno posodabljajo z delom Mednarodnega komiteja za radiofrekvenčne motnje (CISPR) in Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) na področju standardizacije. Zato je Direktiva Komisije 2004/104/ES (3), ki je spremenila Direktivo 72/245/EGS, uvedla sklice na postopke testiranja, navedene v novejših izdajah ustreznih standardov.

(3)

Od začetka veljavnosti Direktive 2004/104/ES je bilo več standardov nadomeščenih z novejšimi različicami, ki so jih prilagodile tehničnemu napredku. Zaradi tega je treba posodobiti sklice na navedene standarde v Direktivi 72/245/EGS.

(4)

Poleg tega je treba narediti tudi nekaj uredniških popravkov.

(5)

V skladu s tem se spremeni Direktiva 72/245/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, VI, VII, VIII, IX in X k Direktivi 72/245/EGS se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2006. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedila navedenih predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Te predpise uporabljajo od 1. oktobra 2006.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice posredujejo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. novembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/49/ES (UL L 194, 26.7.2005, str. 12).

(2)  UL L 152, 6.7.1972, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/49/ES.

(3)  UL L 337, 13.11.2004, str. 13.


PRILOGA

Direktiva 72/245/EGS se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

V točki 2.1.12(a) se besede „s poslabšanjem delovanja ali spremembo v motorju, prestavah, zavorah, vzmetenju, volanu, napravah za omejitev hitrosti, npr.“ nadomestijo z besedami „s poslabšanjem delovanja ali spremembo v: npr. motorju, prestavah, zavorah, vzmetenju, volanu, napravah za omejitev hitrosti“.

(b)

V točki 6.8.1 se besede „ISO 7637-2: DIS2002“ nadomestijo z besedami „ISO 7637-2: 2. izdaja 2004“.

(c)

V točki 6.9.1 se besede „ISO 7637-2: DIS2002“ nadomestijo z besedami „ISO 7637-2: 2. izdaja 2004“.

(d)

Točka 7 Dodatka 1 se nadomesti:

„7.

ISO 11451 ‚Cestna vozila – Električne motnje, ki jih povzroča ozkopasovno elektromagnetno sevanje – metode preizkušanja vozil’

Del 1:

Splošne opredelitve

(ISO 11451-1: 3. izdaja 2005)

Del 2:

Viri sevanja zunaj vozila

(ISO 11451-2: 3. izdaja 2005)

Del 4:

Vsiljeni tok (BCI)

(ISO 11451-4: 1. izdaja, 1995)“.

(e)

Točka 8 Dodatka 1 se nadomesti:

„8.

ISO 11452 ‚Cestna vozila – Električne motnje, ki jih povzroča ozkopasovno elektromagnetno sevanje – metode preizkušanja sestavnih delov’

Del 1:

Splošne opredelitve

(ISO 11452-1: 3. izdaja 2005)

Del 2:

Brezodbojna elektromagnetno zaslonjena celica

(ISO 11452-2: 2. izdaja 2004)

Del 3:

TEM-celica (celica s prečnim elektromagnetnim poljem)

(ISO 11452-3: 2. izdaja 2001)

Del 4:

Vsiljeni tok (BCI)

(ISO 11452-4: 3. izdaja 2005)

Del 5:

Trakasti valovod

(ISO 11452-5: 2. izdaja 2002)“.

2.

Priloga VI se spremeni:

(a)

V točki 1.2 se besede „ISO DIS 11451-2: 2003“ nadomestijo z besedami „ISO 11451-2: 3. izdaja 2005)“.

(b)

V točkah 3.1, 3.1.1. in 4.1.1 se besede „ISO DIS 11451-1: 2003“ nadomestijo z besedami „ISO 11451-1: 3. izdaja 2005)“.

3.

Točka 3.1 Priloge VII 1 se nadomesti:

„3.1

Preizkus mora biti opravljen z ALSE metodo, v skladu s publikacijo CISPR 25 (2. izdaja 2002), klavzula 6.4“.

4.

Točka 3.1 Priloge VIII 1 se nadomesti:

„3.1

Preizkus mora biti opravljen z ALSE metodo, v skladu s publikacijo CISPR 25 (2. izdaja 2002), klavzula 6.4“.

5.

Priloga IX se spremeni:

(a)

Točka 1.2.1 se nadomesti:

„1.2.1

Električni/elektronski podsklopi lahko po izbiri proizvajalca ustrezajo zahtevam katere koli kombinacije naslednjih preizkusnih metod, če je zajeto celotno frekvenčno območje, določeno v točki 3.1 te priloge.

Preizkušanje v brezodbojnem elektromagnetno zaslonjenem prostoru: v skladu z ISO 11452-2: 2. izdaja 2004

Preizkušanje v TEM-celici: v skladu z ISO 11452-3: 2. izdaja 2001

Preizkušanje z vsiljenim tokom: v skladu z ISO 11452-4: 3. izdaja 2005

Preizkušanje s trakastim valovodom: v skladu z ISO 11452-5: 2. izdaja 2002

Preizkušanje s trakastim valovodom 800 mm: v skladu s točko 4.5 te priloge.

Frekvenčno območje in splošni pogoji preizkusa temeljijo na ISO 11452-1: 3. izdaja 2005“.

(b)

Točka 2.1 se nadomesti:

„2.1

Pogoji preizkusa morajo biti v skladu z ISO 11452-1: 3. izdaja 2005“.

(c)

Točka 3.1 se nadomesti:

„3.1   Frekvenčno območje, časovni presledki

Meritve se opravijo v frekvenčnem območju 20 do 2 000 MHz, s frekvenčnimi koraki, skladnimi z ISO 11452-1: 3. izdaja 2005.

Preizkusna signalna modulacija mora biti:

AM, z modulacijo 1 kHz in 80 % globine modulacije v frekvenčnem območju 20–800 MHz,

PM, t na 577 μs, presledek 4 600 μs v frekvenčnem območju 800–2 000 MHz,

če se tehnična služba in proizvajalec vozila ne dogovorita drugače.

Velikost frekvenčnih korakov in časovni presledki se izberejo v skladu z ISO 11452-1: 3. izdaja 2005“.

(d)

Točka 3.2 se nadomesti:

„3.2

Tehnična služba mora opraviti preizkus v presledkih, določenih v ISO 11452-1: 3. izdaja 2005, znotraj frekvenčnega območja od 20 do 2 000 MHz.

Če proizvajalec posreduje podatke o meritvah za celotno frekvenčno območje, ki jih je opravil pooblaščeni laboratorij, akreditiran za ustrezne dele ISO 17025: 1. izdaja 1999, lahko tehnična služba zmanjša število frekvenc v območju, npr. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 in 1 800 MHz, ter tako potrdi, da EPS ustreza zahtevam te priloge“.

(e)

Točka 4.1.2 se nadomesti:

„4.1.2   Postopek preizkusa

Substitucijski postopek se uporabi za ustvarjanje pogojev preizkusnega polja, v skladu z ISO 11452-2: 2. izdaja 2004.

Preizkus se opravi z navpično polarizacijo“.

(f)

Točka 4.2.2 se nadomesti:

„4.2.2   Postopek preizkusa

Preizkus se izvede v skladu z ISO 11452-3: 2. izdaja 2001.

Glede na vrsto preizkušanega EPS tehnična služba določi metodo maksimalne izpostavitve elektromagnetnega polja EPS ali kabelskemu snopu v TEM-celici“.

(g)

Točka 4.3.2 se nadomesti:

„4.3.2   Postopek preizkusa

Preizkus se izvede v skladu z ISO 11452-4: 3. izdaja 2005 na preizkusni napravi.

Alternativna možnost je preizkus EPS-a, vgrajenega na vozilo v skladu z ISO 11451-4: 1. izdaja 1995.

Tokovne klešče morajo biti od preizkušanega EPS-a oddaljene najmanj 150 mm.

Referenčna metoda se uporabi za izračun toka, pridobljenega iz napredujoče dovedene moči.

Frekvenčno območje je pri tej metodi omejeno s specifikacijo tokovnih klešč“.

6.

V točki 2 in 3 Priloge X se „ISO 7637-2: 2002“ nadomesti z „ISO 7637-2: 2004“.