12.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/77/EF

af 11. november 2005

om ændring af bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF fastsættes en række foranstaltninger mod spredning inden for Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter. Direktivet indeholder ligeledes bestemmelser om anvendelse af plantepas, der attesterer, at planter eller planteprodukter er blevet underkastet den relevante fællesskabskontrol med tilfredsstillende resultater.

(2)

Plantepas er i øjeblikket påkrævet ved flytning inden for Fællesskabet, bortset fra lokal flytning, af certificeret frø af Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. og Phaseolus L.

(3)

For at forbedre plantebeskyttelsesniveauet for frø af Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. og Phaseolus L. bør kravet om, at frø skal ledsages af et plantepas, når de flyttes inden for Fællesskabet, bortset fra lokal flytning, gælde for alle frø af disse arter..

(4)

Bilag V til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I del A, kapitel I, punkt 2.4, i bilag V til direktiv 2000/29/EF affattes sidste led således:

»—

Frø af Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. og Phaseolus L.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. april 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. maj 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/16/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 19).