3.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/15


DIREKTIVA SVETA 2005/71/ES

z dne 12. oktobra 2005

o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

Ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(3)(a) in (4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi utrdili in bolje oblikovali evropsko raziskovalno politiko je Komisija januarja 2000 sklenila, da je treba vzpostaviti Evropski raziskovalni prostor, ki bo služil kot osnova za prihodnje delovanje Skupnosti na tem področju.

(2)

Evropski svet iz Lizbone je v podporo Evropskemu raziskovalnemu prostoru določil cilj Skupnosti, da do leta 2010 postane najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu.

(3)

Globalizacija gospodarstva zahteva večjo mobilnost raziskovalcev, kar se je potrdilo tudi v Šestem okvirnem programu Evropske skupnosti (4), ko je ta dodatno odprl svoje programe za raziskovalce izven Evropske unije.

(4)

Skupnost bo do leta 2010 predvidoma potrebovala 700 000 raziskovalcev, da bi dosegla cilj Evropskega sveta iz Barcelone, naj se za raziskovanje nameni 3 % BDP. Ta cilj je treba doseči z vrsto med seboj povezanih ukrepov, kot so večja privlačnost znanstvenih poklicev med mladimi, spodbujanje sodelovanja žensk v znanstvenih raziskavah, večje možnosti za izobraževanje in mobilnost v raziskovanju, izboljšanje možnosti za poklicno napredovanje raziskovalcev v Skupnosti in odpiranje Skupnosti za državljane tretjih držav, ki se jim lahko dovoli vstop za namene raziskovanja.

(5)

Namen te direktive je prispevati k doseganju omenjenih ciljev, saj spodbuja dovolitev vstopa in mobilnost državljanov tretjih držav v raziskovalne namene, za prebivanje, daljše od treh mesecev, s čimer naj bi Skupnost postala privlačnejša za raziskovalce s celega sveta ter si tako utrdila položaj mednarodnega centra za raziskovanje.

(6)

Izvajanje določb te direktive ne sme spodbujati bega možganov iz nastajajočih držav in držav v razvoju. Podporne ukrepe za pomoč raziskovalcem pri ponovni integraciji v njihovih državah izvora in za mobilnost raziskovalcev je treba sprejemati v sodelovanju z državami izvora, da bi tako oblikovali celovito migracijsko politiko.

(7)

Za dosego ciljev Lizbonskega procesa je prav tako pomembno, da se spodbuja mobilnost znotraj Unije za raziskovalce, ki so državljani EU in zlasti za raziskovalce iz držav članic, ki so se pridružile leta 2004, za namene izvajanja znanstvenih raziskav.

(8)

Zaradi odprtosti, ki je nujna z vidika sprememb v svetovnem gospodarstvu, in zahtev, ki bodo najverjetneje nastale v zvezi z doseganjem cilja 3 % BDP, ki naj se namenijo za raziskovanje, je treba raziskovalce iz tretjih držav, za katere bi lahko veljala ta direktiva, opredeliti širše v skladu z njihovimi kvalifikacijami in raziskovalnimi projekti, ki jih nameravajo izpeljati.

(9)

Prizadevanja, da bi dosegli cilj 3 % BDP, ki naj se namenijo za raziskovanje, zadevajo predvsem zasebni sektor, ki mora v ta namen v naslednjih letih zaposliti večje število raziskovalcev, zato raziskovalne organizacije, za katere bi lahko veljala ta direktiva, pripadajo tako javnemu kot zasebnemu sektorju.

(10)

Vse države članice morajo zagotoviti, da so javnosti, predvsem prek interneta, na voljo čim bolj celovite in redno posodobljene informacije o raziskovalnih organizacijah, odobrenih v skladu s to direktivo, s katerimi lahko raziskovalci sklenejo sporazum o gostovanju, in o pogojih in postopkih za vstop in prebivanje na njihovem ozemlju za namene raziskovanja, kakor so določeni v tej direktivi.

(11)

Primerno je, da se raziskovalcem olajša vstop z vzpostavitvijo postopka dovolitve vstopa, ki ni odvisen od pravnega razmerja med njimi in gostujočo raziskovalno organizacijo, ter z ukinitvijo zahteve, da morajo imeti poleg dovoljenja za prebivanje tudi delovno dovoljenje. Države članice bi lahko podobna pravila uporabljale tudi za državljane tretjih držav, ki v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso v kontekstu kakega raziskovalnega projekta zaprosijo za vstop za namene poučevanja na visokošolskih zavodih.

(12)

Obenem pa je treba ohraniti tudi običajne načine vstopa (kot so zaposlitev in delovna praksa), predvsem za študente doktorskega študija, ki izvajajo raziskave kot študentje in jih je treba izvzeti iz področja uporabe te direktive, saj so zajeti v Direktivi Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene študija, poklicnega usposabljanja ali prostovoljnega dela (5).

(13)

Posebni postopek za raziskovalce temelji na sodelovanju med raziskovalnimi organizacijami in organi za priseljevanje v državah članicah; raziskovalne organizacije imajo tako glavno vlogo pri postopku dovolitve vstopa, kar naj bi olajšalo in pospešilo vstop in prebivanje raziskovalcev iz tretjih držav v Skupnosti, hkrati pa se ohranjajo pristojnosti držav članic v zvezi s politiko priseljevanja.

(14)

Za raziskovalne organizacije, ki jih države članice vnaprej odobrijo, je nujno, da lahko z državljani tretjih držav sklenejo sporazum o gostovanju za namene izvajanja raziskovalnega projekta. Države članice bodo na podlagi sporazuma o gostovanju izdale dovoljenje za prebivanje, če so izpolnjeni pogoji za vstop in prebivanje.

(15)

Da bi Skupnost postala bolj privlačna za raziskovalce iz tretjih držav, jim je treba med njihovim prebivanjem na več področjih zagotoviti enake socialne in ekonomske pravice, kot jih imajo državljani gostujoče države članice, in možnost poučevanja na visokošolskih zavodih.

(16)

Direktiva prinaša pomembno izboljšavo na področju socialne varnosti, saj načelo nediskriminacije velja tudi neposredno za osebe, ki pridejo v državo članico naravnost iz tretje države. Treba pa je poudariti, da ta direktiva ne sme dodeliti več pravic, kakor jih je že predvideno v obstoječi zakonodaji Skupnosti na področju socialne varnosti za državljane tretjih držav, katerih položaj ureja zakonodaja več kot ene države članice. Poleg tega Direktiva ne sme zagotavljati pravic za primere, ki ne sodijo v okvir zakonodaje Skupnosti, kot je denimo primer družinskih članov, ki prebivajo v tretji državi.

(17)

Pomembno je, da se spodbuja mobilnost raziskovalcev kot sredstvo za razvoj in krepitev stikov in mrež med partnerji na svetovni ravni. Raziskovalcem je treba omogočiti mobilnost pod pogoji, določenimi v tej direktivi. Pogoji uresničevanja mobilnosti iz te direktive ne vplivajo na trenutno veljavna pravila, ki urejajo priznavanje veljavnosti potnih listin.

(18)

Posebno pozornost je treba posvetiti lažjemu ohranjanju in podpori enotnosti družinskih članov raziskovalcev, in sicer v skladu s Priporočilom Sveta z dne 12. oktobra 2005 o olajšanju vstopa državljanom tretjih držav, zaradi znanstveno-raziskovalnega dela v Evropski skupnosti. (6)

(19)

Zaradi ohranjanja enotnosti družine in omogočanja mobilnosti je treba družinskim članom dovoliti, da se pridružijo raziskovalcem v drugi državi članici pod pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji te države članice, vključno z njenimi dolžnostmi, ki izhajajo iz dvostranskih ali večstranskih sporazumov.

(20)

Imetnikom dovoljenj za prebivanje bi načeloma morala biti dana možnost, da vlogo za odobritev vstopa predložijo, medtem ko prebivajo na ozemlju zadevne države članice.

(21)

Države članice lahko prosilcu zaračunajo stroške postopka reševanja vloge za dovoljenje za prebivanje.

(22)

Ta direktiva v nobenem primeru ne vpliva na uporabo Uredbe Sveta (ES) 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenj za prebivanje za državljane tretjih držav (7).

(23)

Ciljev te direktive, in sicer uvedbe posebnega postopka za dovolitev vstopa in sprejetja pogojev za vstop in prebivanje za državljane tretjih držav, za prebivanje, daljše od treh mesecev, v državah članicah za namene izvajanja raziskovalnega projekta v okviru sporazuma o gostovanju z raziskovalno organizacijo, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči, zlasti ne v zvezi z mobilnostjo med državami članicami, in jih zato lažje doseže Skupnost. Zato lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev.

(24)

Države članice uveljavijo določbe te direktive brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve, etničnega ali družbenega porekla, genskih lastnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnih ali drugih stališč, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

(25)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

(26)

V skladu z odstavkom 34 Med-institucionalnega sporazuma o boljšem pripravljanju zakonodaje naj države članice za svoje potrebe in za potrebe Skupnosti izdelajo in objavijo lastne preglednice, v katerih bo kar najbolje prikazano ujemanje med to direktivo in ukrepi za njen prenos.

(27)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Irska v pismu z dne 1. julija 2004 izrazila željo o sodelovanju pri sprejetju in uporabi te direktive.

(28)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 omenjenega protokola, Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejemanju te direktive, ki zanj ni zavezujoča niti se v razmerju do njega ne uporablja.

(29)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te direktive, ki zanjo ni zavezujoča niti se v razmerju do nje ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen

Ta direktiva določa pogoje za dovolitev vstopa raziskovalcem iz tretjih držav v države članice za več kot tri mesece za namene izvajanja raziskovalnega projekta v okviru sporazuma o gostovanju z raziskovalno organizacijo.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive:

(a)

„državljan tretje države“ pomeni katero koli osebo, ki ni državljan Unije v smislu člena 17(1) Pogodbe;

(b)

„raziskovanje“ pomeni sistematično ustvarjalno delo, katerega namen je povečati zalogo znanja, vključno z znanjem o ljudeh, kulturi in družbi, ter izkoriščanje tega znanja pri iskanju novih možnosti uporabe;

(c)

„raziskovalna organizacija“ pomeni vsako javno ali zasebno organizacijo, ki izvaja raziskave in jo je za namene te direktive odobrila država članica v skladu s svojo zakonodajo ali upravno prakso;

(d)

„raziskovalec“ pomeni državljana tretje države z ustreznimi visokošolskimi kvalifikacijami, ki omogočajo vpis v programe doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalnega projekta, za katerega se navadno zahtevajo zgoraj omenjene kvalifikacije;

(e)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni vsako dovoljenje z zaznamkom „raziskovalec“, ki ga izdajo organi države članice, s katerim lahko državljan tretje države zakonito prebiva na njenem ozemlju v skladu z določbami člena 1(2)(a) Uredbe (ES) št. 1030/2002.

Člen 3

Področje uporabe

1.   Ta direktiva se uporablja za državljane tretjih držav, ki zaprosijo za vstop na ozemlje države članice zaradi izvajanja raziskovalnega projekta.

2.   Ta direktiva se ne uporablja za:

(a)

državljane tretjih držav, ki v državi članici prebivajo kot prosilci za mednarodno zaščito ali v okviru programov začasne zaščite;

(b)

državljane tretjih držav, ki zaprosijo za prebivanje v državi članici kot študentje v smislu Direktive 2004/114/ES zaradi izvajanja raziskav, ki se zaključijo z doktoratom;

(c)

državljane tretjih držav, katerih izgon je bil začasno preklican zaradi dejanskih ali pravnih razlogov;

(d)

raziskovalce, ki jih raziskovalna organizacija premesti v drugo raziskovalno organizacijo v drugi državi članici.

Člen 4

Ugodnejše določbe

1.   Ta direktiva ne posega v bolj ugodne določbe:

(a)

dvostranskih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih med Skupnostjo oziroma med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter eno ali več tretjimi državami na drugi strani;

(b)

dvostranskih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih med eno ali več državami članicami in eno ali več tretjimi državami.

2.   Direktiva ne vpliva na pravico držav članic, da sprejmejo ali ohranijo bolj ugodne določbe za osebe, za katere se uporablja ta direktiva.

POGLAVJE II

RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE

Člen 5

Odobritev

1.   Vsako raziskovalno organizacijo, ki želi gostiti raziskovalca v skladu s postopkom dovolitve vstopa, določenem v tej direktivi, v ta namen najprej odobri zadevna država članica.

2.   Odobritev raziskovalnih organizacij mora biti skladna s postopki, določenimi v nacionalni zakonodaji ali upravni praksi držav članic. Tako javne kot zasebne organizacije podajo vloge za odobritev v skladu s temi postopki ter jih ustrezno utemeljijo z njihovimi statutarnimi nalogami ali poslovnimi nameni, kakor je primerno, ter z dokazili, da izvajajo raziskave.

Odobritev se raziskovalnim organizacijam dodeli za obdobje najmanj petih let. Izjemoma lahko države članice dodelijo odobritev za krajše obdobje.

3.   Države članice lahko v skladu z nacionalno zakonodajo od raziskovalne organizacije zahtevajo pisno zavezo, da je v primerih, ko raziskovalec nezakonito prebiva na ozemlju zadevne države članice, ta organizacija dolžna poravnati stroške v zvezi s prebivanjem in povratkom raziskovalca, ki so se krili iz javnih sredstev. Finančne obveznosti raziskovalne organizacije prenehajo veljati najkasneje 6 mesecev po prenehanju veljavnosti sporazuma o gostovanju.

4.   Države članice lahko določijo, da odobrene organizacije v roku dveh mesecev od datuma prenehanja veljavnosti sporazuma o gostovanju pristojnim organom, ki jih v ta namen imenujejo države članice, predložijo potrdilo, da je bilo delo v zvezi z vsemi raziskovalnimi projekti, za katere je bil podpisan sporazum o gostovanju v skladu s členom 6 opravljeno.

5.   Pristojni organi v vsaki državi članici redno objavljajo in obnavljajo seznam raziskovalnih organizacij, odobrenih za namene te direktive.

6.   Država članica lahko, poleg drugih ukrepov, raziskovalni organizaciji zavrne podaljšanje ali odvzame odobritev, če ta ne izpolnjuje več pogojev iz odstavkov 2, 3 in 4, če je bila odobritev pridobljena na nepošten način ali če je raziskovalna organizacija z državljanom tretje države sklenila sporazum o gostovanju na nepošten ali malomaren način. Če je bila odobritev zavrnjena ali odvzeta, se lahko zadevni organizaciji prepove predložitev vloge za ponovno odobritev za obdobje največ petih let od datuma izdaje odločitve o odvzemu ali zavrnitvi podaljšanja.

7.   Države članice lahko v svoji nacionalni zakonodaji določijo, kakšne bodo posledice odvzema odobritve ali zavrnitve podaljšanja odobritve obstoječih sporazumov o gostovanju, sklenjenih v skladu s členom 6, kot tudi za dovoljenja za prebivanje zadevnih raziskovalcev.

Člen 6

Sporazum o gostovanju

1.   Raziskovalna organizacija, ki želi gostiti raziskovalca, z njim sklene sporazum o gostovanju, pri čemer se raziskovalec zaveže, da bo dokončal raziskovalni projekt, organizacija pa se zaveže, da bo v ta namen gostila raziskovalca, brez poseganja v člen 7.

2.   Raziskovalne organizacije lahko sklenejo sporazume o gostovanju le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

raziskovalni projekt so potrdili ustrezni organi v organizaciji, potem ko so preučili:

(i)

namen in trajanje raziskave ter razpoložljivost potrebnih finančnih sredstev za njeno izvedbo;

(ii)

raziskovalčeve kvalifikacije glede na cilje raziskave, kakor jih dokazuje overjena kopija potrdila o kvalifikacijah v skladu s členom 2(d);

(b)

med svojim prebivanjem ima raziskovalec zagotovljena zadostna mesečna sredstva za kritje svojih izdatkov in stroškov povratka skladno z minimalno vsoto, ki jo v ta namen objavi država članica, brez upoštevanja sistema socialne pomoči države članice;

(c)

med svojim prebivanjem je raziskovalec zdravstveno zavarovan za vsa tveganja, za katera so običajno zavarovani državljani zadevne države članice;

(d)

sporazumu o gostovanju opredeljuje pravno razmerje in delovni pogoje raziskovalcev.

3.   Po sklenitvi sporazuma o gostovanju se od raziskovalne organizacije lahko v skladu z nacionalno zakonodajo zahteva, da raziskovalcu predloži individualno izjavo o prevzemu finančne odgovornosti za stroške v smislu člena 5(3).

4.   Sporazum o gostovanju samodejno preneha veljati, če se raziskovalcu ne dovoli vstop ali če se prekine pravno razmerje med raziskovalcem in raziskovalno organizacijo.

5.   Raziskovalne organizacije nemudoma obvestijo organ, ki ga v ta namen imenujejo države članice, o vseh okoliščinah, ki bi lahko ovirale izvajanje sporazuma o gostovanju.

POGLAVJE III

DOVOLITEV VSTOPA RAZISKOVALCEM

Člen 7

Pogoji za vstop

1.   Državljan tretje države, ki zaprosi za vstop za namene, navedene v tej direktivi:

(a)

predloži veljavno potno listino, kot to določa nacionalna zakonodaja. Države članice lahko zahtevajo, da je potna listina veljavna najmanj za obdobje trajanja dovoljenja za prebivanje;

(b)

predloži sporazum o gostovanju, sklenjen z raziskovalno organizacijo v skladu s členom 6(2); in

(c)

kjer je to primerno, predloži izjavo o prevzemu finančne odgovornosti, ki jo je v skladu s členom 6(3) izdala raziskovalna organizacija; ter

(d)

ne predstavlja nevarnosti za javni red, javno varnost ali javno zdravje.

Države članice preverijo, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz točk (a), (b), (c) in (d).

2.   Države članice lahko preverijo tudi pogoje, na katerih temelji in pod katerimi je bil sklenjen sporazum o gostovanju.

3.   Če preverjanja iz odstavkov 1 in 2 privedejo do pozitivnih zaključkov, se raziskovalcem dovoli vstop na ozemlje držav članic zaradi izvajanja sporazuma o gostovanju.

Člen 8

Trajanje dovoljenja za prebivanje

Države članice izdajo dovoljenje za prebivanje za obdobje najmanj enega leta in ga podaljšajo, če so pogoji iz členov 6 in 7 še vedno izpolnjeni. Če se za raziskovalni projekt načrtuje, da bo trajal manj kot leto dni, se izda dovoljenje za prebivanje za obdobje trajanja projekta.

Člen 9

Družinski člani

1.   Če se država članica odloči izdati dovoljenje za prebivanje družinskim članom raziskovalca, mora biti trajanje veljavnosti njihovega dovoljenja za prebivanje enako kot trajanje veljavnosti dovoljenja za prebivanje raziskovalca, kolikor to dopušča obdobje veljavnosti njihovih potnih listin. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko trajanje dovoljenja za prebivanje družinskih članov raziskovalca skrajša.

2.   Izdaja dovoljenja za prebivanje družinskim članom raziskovalca, ki se mu dovoli vstop v državo članico, ne bo pogojena z zahtevanim minimalnim obdobjem prebivanja raziskovalca.

Člen 10

Odvzem ali zavrnitev podaljšanja dovoljenja za prebivanje

1.   Države članice lahko odvzamejo dovoljenje za prebivanje, ki je bilo izdano na podlagi te direktive, ali zavrnejo vlogo za podaljšanje, če je bilo dovoljenje pridobljeno na nepošten način ali če se ugotovi, da imetnik ni izpolnjeval ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop in prebivanje, kakor je določeno v členih 6 in 7, ali če v državi prebiva z nameni, za katere njegovo prebivanje ni bilo odobreno.

2.   Države članice lahko odvzamejo dovoljenje za prebivanje ali zavrnejo podaljšanje dovoljenja iz razlogov v zvezi z javnim redom, javno varnostjo ali javnim zdravjem.

POGLAVJE IV

PRAVICE RAZISKOVALCEV

Člen 11

Poučevanje

1.   Raziskovalci, ki se jim dovoli vstop na podlagi te direktive, lahko poučujejo v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.   Države članice lahko določijo največje število ur ali dni poučevanja.

Člen 12

Enaka obravnava

Imetniki dovoljenja za prebivanje imajo pravico do enake obravnave kot državljani glede:

(a)

priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki;

(b)

delovnih pogojev, vključno s plačilom in odpuščanjem;

(c)

področij socialne varnosti, kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene in samo-zaposlene osebe in njihove družine, ki se gibljejo v Skupnosti (8). V skladu s tem se uporabljajo posebne določbe iz Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva (9);

(d)

davčnih olajšav;

(e)

dostopa do blaga in storitev ter dobave blaga in storitev, ki je na voljo javnosti.

Člen 13

Mobilnost med državami članicami

1.   Državljan tretje države, ki mu je bil dovoljen vstop kot raziskovalcu na podlagi te direktive, lahko del svoje raziskave izvede v drugi državi članici pod pogoji iz tega člena.

2.   Če ostane raziskovalec v drugi državi članici do tri mesece, lahko izvaja raziskovalno delo na podlagi sporazuma o gostovanju, sklenjenega v prvi državi članici, pod pogojem, da ima za to v drugi državi članici zagotovljena zadostna sredstva in ne predstavlja nevarnosti za javni red, javno varnost ali javno zdravje v drugi državi članici.

3.   Če raziskovalec ostane več kot tri mesece, lahko država članica zahteva nov sporazum o gostovanju za izvajanje raziskovalnega dela v zadevni državi članici. V vsakem primeru pa morajo biti v zvezi z drugo državo članico izpolnjeni pogoji iz členov 6 in 7.

4.   Kadar ustrezna zakonodaja za izvajanje mobilnosti predvideva obveznost vizuma ali dovoljenja za prebivanje, se ta vizum ali dovoljenje izda pravočasno, in sicer v takem roku, da izvajanje raziskovalnega dela ni ovirano, hkrati pa imajo pristojni organi na voljo dovolj časa za obdelavo vlog.

5.   Države članice od raziskovalca ne bodo zahtevale, naj zapusti njihovo ozemlje, da bi lahko zaprosil za vizum ali dovoljenje za prebivanje.

POGLAVJE V

POSTOPEK IN PREGLEDNOST

Člen 14

Vloge za dovolitev vstopa

1.   Države članice določijo, ali mora vlogo za dovoljenje za prebivanje predložiti raziskovalec ali zadevna raziskovalna organizacija.

2.   Vloga se obravnava in preuči, ko zadevni državljan tretje države biva zunaj ozemlja države članice, v katero želi vstopiti.

3.   Države članice lahko v skladu s svojo nacionalno zakonodajo predloženo vlogo sprejmejo tudi, če je zadevni državljan tretje države že na njihovem ozemlju.

4.   Zadevna država članica nudi državljanu tretje države, ki je predložil vlogo in ki izpolnjuje pogoje iz členov 6 in 7, vse potrebno za pridobitev zahtevanih vizumov.

Člen 15

Postopkovna jamstva

1.   Pristojni organi držav članic sprejmejo odločitev v zvezi s popolno vlogo v najkrajšem možnem času in, če je to primerno, omogočijo pospešene postopke.

2.   Če so podatki, predloženi v vlogi, pomanjkljivi, se lahko obravnava vloge začasno ustavi, pristojni organi pa prosilca obvestijo, da mora predložiti dodatne podatke, ki jih ti potrebujejo.

3.   O vsaki odločitvi o zavrnitvi vloge za dovoljenje za prebivanje se zadevni državljan tretje države uradno obvesti v skladu s postopki obveščanja skladno z ustrezno nacionalno zakonodajo. Uradno obvestilo navaja morebitna razpoložljiva pravna sredstva in rok za ukrepanje.

4.   Če je vloga zavrnjena ali je dovoljenje za prebivanje, izdano na podlagi te direktive, odvzeto, ima zadevna oseba pravico do pravnega varstva pri organih zadevne države članice.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 16

Poročila

Komisija v rednih časovnih presledkih, prvič pa najkasneje tri leta po začetku veljavnosti te direktive, Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi te direktive v državah članicah in predlaga kakršne koli potrebne spremembe.

Člen 17

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 12. oktobra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 18

Prehodne določbe

Z odstopanjem od določb iz poglavja III države članice niso dolžne izdajati dovoljenj po tej direktivi v obliki dovoljenja za prebivanje največ za obdobje dveh let po izteku obdobja iz člena 17(1).

Člen 19

Skupno potovalno območje

Nobena določba te direktive ne vpliva na pravico Irske, da ohranja ureditev v okviru skupnega potovalnega območja iz Protokola, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti z Amsterdamsko pogodbo, o uporabi nekaterih vidikov člena 14 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za Združeno kraljestvo in Irsko.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 21

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 12. oktobra 2005

Za Svet

Predsednik

C.CLARKE


(1)  Mnenje z dne 12. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 120, 20.5.2005, str. 60.

(3)  UL C 71, 22.3.2005, str. 6.

(4)  Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o Šestem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskovanje, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispeva k vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002 do 2006) (UL L 232, 29.8.2002, str. 1), Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(5)  UL L 375, 23.12.2004, str. 12.

(6)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.

(7)  UL L 157, 15.6.2002, str. 1.

(8)  UL L 149, 15.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 1).

(9)  UL L 124, 20.5.2003, str. 1.