24.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/37


SMERNICA KOMISIE 2005/43/ES

z 23. júna 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (1), a najmä na jej článok 2 ods. 1 pododsek DA písm. c), článok 8 ods. 2, článok 10 ods. 3 a článok 17a,

keďže:

(1)

Smernicou 68/193/EHS sa zavádzajú ustanovenia Spoločenstva o uvádzaní materiálu na vegetatívne rozmnožovanie viniča na trh v rámci Spoločenstva. V smernici sa uvádzajú podmienky, ktoré majú spĺňať kultúry, množiteľský materiál, balenie a návesky.

(2)

Zlepšená technológia rozmnožovania rastlín umožňuje, aby sa rastliny pestované v súlade s touto technológiou uvádzali na trh v črepníkoch, prepravkách alebo škatuliach okrem tradičných zväzkov.

(3)

Ak členské štáty vyžadujú, aby súčasťou každej dodávky materiálu vyrobeného na ich území bol aj jednotný doklad, mali by sa ustanoviť podmienky týkajúce sa tohto sprievodného dokladu.

(4)

Určité podmienky týkajúce sa množiteľského materiálu a obsahu balenia by sa nemali vzťahovať na množiteľský materiál pestovaný v súlade s novými produkčnými metódami.

(5)

Podmienky, ktoré majú spĺňať kultúry, sú stanovené v prílohe I k smernici 68/193/EHS. Táto príloha by mala uvádzať odkaz na kategóriu a druh množiteľského materiálu, nový pozitívny zoznam škodlivých organizmov, ktoré sa majú kontrolovať, a metodológiu kontroly a skúšok kultúry.

(6)

Podmienky, ktoré má spĺňať množiteľský materiál, sú stanovené v prílohe II k smernici 68/193/EHS. Táto príloha by mala uvádzať odkaz na odrodu a prípadne na klon pre každú kategóriu a druh množiteľského materiálu, pokiaľ ide o identitu a čistotu, metodológiu kontroly množiteľského materiálu a triedenie rôznych druhov množiteľského materiálu.

(7)

Podmienky, ktoré má spĺňať balenie, sú stanovené v prílohe III k smernici 68/193/EHS. Táto príloha by mala uvádzať odkaz na druh množiteľského materiálu, pokiaľ ide o počet jednotlivých kusov na jednotku balenia.

(8)

Podmienky týkajúce sa návesky a sprievodného dokladu sú stanovené v prílohe IV k smernici 68/193/EHS. Táto príloha by mala uvádzať všetky informácie o množiteľskom materiáli, predpísané článkom 10 smernice 68/193/EHS.

(9)

Rastový cyklus množiteľského materiálu viniča trvá niekoľko rokov a čas nevyhnutný na kontrolu a skúšky je preto dlhý. Rýchle zavádzanie nových podmienok by mohlo spôsobiť nedostatok množiteľského materiálu, ktorý spĺňa nové požiadavky. Je preto primerané ustanoviť prechodné obdobie na splnenie nových podmienok ustanovených v prílohách I, II, IV pre dosiaľ používaný množiteľský materiál.

(10)

Smernica 68/193/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I až IV k smernici 68/193/EHS sa nahrádzajú prílohami I až IV k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. júla 2006. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení spolu s tabuľkou, ktorá uvádza, ako sa ustanovenia tejto smernice zhodujú s prijatými vnútroštátnymi ustanoveniami.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. augusta 2006.

Keď členské štáty prijmú uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať v prípade ich oficiálneho uverejnenia. Podrobnosti o spôsobe odkazu upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnej legislatívy, ktorú prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. júna 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA KULTÚRY

1.   Kultúra má identitu a čistotu odrody a v prípade potreby aj klonu.

2.   Pestovateľské podmienky a úroveň vývoja kultúry umožňujú dostatočné kontroly identity a čistoty kultúry, pokiaľ ide o jej odrodu a v prípade potreby aj klon, ako aj jej rastlinolekársky stav.

3.   Pôda alebo v prípade potreby pestovateľský substrát poskytuje dostatočnú záruku, pokiaľ ide o neprítomnosť škodlivých organizmov alebo ich vektorov, najmä nematód, ktoré prenášajú vírusové ochorenia. Množiarne a škôlky sa zriaďujú za primeraných podmienok s cieľom predísť akémukoľvek riziku kontaminácie škodlivými organizmami.

4.   Prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského materiálu, sa obmedzí na najnižšiu možnú úroveň.

5.   Predovšetkým vzhľadom na škodlivé organizmy uvedené v písmenách a), b) a c) sa uplatňujú podmienky stanovené v bodoch 5.1 až 5.5, s výhradou bodu 5.6:

a)

komplex infekčnej degenerácie: vírus roncetu viniča (GFLV), vírus mozaiky arábky (ArMV);

b)

ochorenie zvinutka viniča: vírus zvinutky viniča 1 (GLRaV-1) a vírus zvinutky viniča 3 (GLRaV-3);

c)

vírus škvrnitosti viniča (GFkV) (len pri podpníkoch).

5.1.   V množiarňach určených na produkciu pôvodného množiteľského materiálu nesmie úradná kontrola preukázať výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a), b) a c). Táto kontrola je založená na výsledkoch rastlinolekárskych skúšok vykonávaných indexovaním alebo pomocou medzinárodne prijatej rovnocennej skúšobnej metódy použiteľnej na všetky rastliny. Tieto skúšky sa v prípade organizmov uvedených v bode 5 písm a) a b) potvrdia výsledkami rastlinolekárskych skúšok vykonávaných na všetkých rastlinách každých päť rokov.

Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov pripisovaných uvedeným škodlivým organizmom alebo iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o škôlkach na odnože.

5.2.   V množiarňach určených na produkciu základného množiteľského materiálu nesmie úradná kontrola preukázať výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b). Táto kontrola je založená na výsledkoch rastlinolekárskych skúšok vzťahujúcich sa na všetky rastliny. Tieto skúšky sa vykonávajú minimálne každých šesť rokov, začínajúc pri trojročných množiarňach.

V prípade, že sa ročná úradná kontrola kultúr vykonáva na všetkých rastlinách, rastlinolekárske skúšky sa vykonávajú minimálne každých šesť rokov, začínajúc pri šesťročných množiarňach.

Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov pripisovaných uvedeným škodlivým organizmom alebo iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o množiarňach.

5.3.   V množiarňach určených na produkciu certifikovaného materiálu nesmie úradná kontrola preukázať výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b). Táto kontrola je založená na výsledkoch rastlinolekárskych skúšok vykonávaných na základe zisťovania v súlade s metódami analýzy/kontrolnými postupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne prijatými a štandardizovanými normami. Tieto skúšky sa vykonávajú minimálne každých desať rokov, začínajúc pri päťročných množiarňach.

V prípade, že sa ročná úradná kontrola kultúr vykonáva na všetkých rastlinách, rastlinolekárske skúšky sa vykonávajú minimálne každých desať rokov, začínajúc pri desaťročných množiarňach.

Miera nedostatkov v množiarňach, ktoré boli spôsobené škodlivými organizmami uvedenými v bode 5 písm. a) a b), nepresiahne 5 %. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov pripisovaných uvedeným škodlivým organizmom alebo iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o množiarňach.

5.4.   V množiarňach určených na produkciu štandardného materiálu nepresiahne miera nedostatkov, ktoré boli spôsobené škodlivými organizmami uvedenými v bode 5 písm. a) a b), 10 %. Napadnuté rastliny sa nesmú použiť na množenie. Dôvody nedostatkov pripisovaných uvedeným škodlivým organizmom alebo iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o množiarňach.

5.5.   V škôlkach nesmie ročná úradná kontrola kultúr založená na vizuálnych metódach a v prípade potreby podporená vhodnými skúškami a/alebo druhou kontrolou kultúr preukázať výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b).

a)

Členské štáty sa v prípade množiarní, ktoré už existujú na výrobu pôvodného množiteľského materiálu alebo základného množiteľského materiálu ku dňu nadobudnutia účinnosti smernice Komisie 2005/43/ES (1), môžu rozhodnúť neuplatňovať do 31. júla 2011 body 5.1 a 5.2.

b)

Členské štáty sa v prípade množiarní, ktoré už existujú na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu ku dňu nadobudnutia účinnosti smernice Komisie 2005/43/ES, môžu rozhodnúť neuplatňovať do 31. júla 2012 bod 5.3.

c)

Ak sa členské štáty rozhodnú neuplatňovať body 5.1 až 5.2 alebo bod 5.3 podľa písmen a) alebo b), musia namiesto toho uplatňovať tieto pravidlá.

Z kultúr určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a základného materiálu sa musia odstrániť škodlivé vírusové ochorenia, najmä roncet a zvinutka viniča. Kultúry určené na výrobu množiteľského materiálu ostatných kategórií sa musia držať oddelene od rastlín, ktoré vykazujú symptómy škodlivých vírusových ochorení.

6.   Škôlky sa nezriaďujú vo viniciach alebo množiarňach. Minimálna vzdialenosť od vinice alebo množiarne sú tri metre.

7.   Množiteľský materiál používaný na produkciu podpníkových odrezkov na vrúbľovanie, viničia, odrezkov zo škôlky, zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc sa berie z množiarní, ktoré boli skontrolované a schválené.

8.   Bez toho, aby bola dotknutá úradná kontrola stanovená v bode 5, vykoná sa minimálne jedna úradná kontrola kultúr. Dodatočné kontroly kultúr sa vykonajú v prípade sporov o záležitostiach, o ktorých možno rozhodnúť bez toho, aby bola dotknutá kvalita množiteľského materiálu.


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 37.


PRÍLOHA II

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU

I.   VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.

Množiteľský materiál má identitu a čistotu odrody a v prípade potreby aj klonu; pri uvedení štandardného materiálu na trh je prípustná odchýlka 1 %.

2.

Množiteľský materiál má minimálnu technickú čistotu 96 %.

Za technické nečistoty sa považuje:

a)

množiteľský materiál, úplne alebo čiastočne vysušený, a to dokonca aj v prípade, že po vysušení bol namočený do vody;

b)

poškodený, ohnutý alebo porušený množiteľský materiál, najmä v prípade poškodenia v dôsledku ľadovca alebo mrazu alebo v prípade rozdrvenia alebo polámania;

c)

materiál, ktorý nespĺňa požiadavky v oddiele III.

3.

Výhonky viniča dosiahli dostatočné štádium zrelosti dreva.

4.

Prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského materiálu, sa obmedzí na najnižšiu možnú úroveň.

Množiteľský materiál vykazujúci jasné znaky alebo príznaky, ktoré možno prisúdiť škodlivým organizmom, pre ktoré neexistuje žiadne účinné ošetrenie, sa odstráni.

II.   OSOBITNÉ PODMIENKY

1.   Zakorenené sadenice

Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rovnakej kategórie množiteľského materiálu sa zatrieďujú do tejto kategórie.

Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rôznych kategórií množiteľského materiálu sa zatrieďujú do nižšej kategórie prvkov, z ktorých sa skladá.

2.   Dočasná výnimka

Členské štáty sa v prípade zakorenených sadeníc pozostávajúcich z pôvodného množiteľského materiálu zakoreneného v základnom množiteľskom materiáli môžu rozhodnúť neuplatňovať do 31. júla 2010 ustanovenia bodu 1. Ak sa členské štáty rozhodnú neuplatňovať bod 1, musia namiesto toho uplatňovať toto pravidlo.

Zakorenené sadenice pozostávajúce z pôvodného množiteľského materiálu zakoreneného v základnom množiteľskom materiáli sa zaraďujú medzi pôvodný množiteľský materiál.

III.   TRIEDENIE

1.   Podpníkové odrezky na vrúbľovanie, odrezky zo škôlky a viničie

Priemer

Toto sa týka najväčšieho priemeru rezu. Táto norma sa nevzťahuje na bylinné odrezky.

a)

Podpníkové odrezky na vrúbľovanie a viničie:

aa)

priemer vrcholu: 6,5 až 12 mm;

ab)

maximálny priemer dolného konca: 15 mm okrem viničia určeného na vrúbľovanie na mieste.

b)

Odrezky zo škôlky:

 

minimálny priemer vrcholu: 3,5 mm.

2.   Zakorenené odrezky

A.   Priemer

Priemer meraný v strede internódia pod bočným výrastkom a pozdĺž najdlhšej osi je minimálne 5 mm. Táto norma neplatí pre zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.

B.   Dĺžka

Dĺžka od najnižšieho bodu, v ktorom korene vystupujú do základne bočného výrastku, nie je menšia ako:

a)

30 cm pre zakorenené odrezky určené na vrúbľovanie, pre zakorenené odrezky určené pre Sicíliu je však táto dĺžka 20 cm;

b)

20 cm pre ostatné zakorenené odrezky.

Táto norma neplatí pre zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.

C.   Korene

Každá sadenica má minimálne tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene za predpokladu, že sa nachádzajú oproti sebe.

D.   Päta

Rez sa musí vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako jeden centimeter pod ňou.

3.   Zakorenené sadenice

A.   Dĺžka

Dĺžka výhonu je minimálne 20 cm.

Táto norma neplatí pre zakorenené sadenice získané z bylinného množiteľského materiálu.

B.   Korene

Každá sadenica má minimálne tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene za predpokladu, že sa nachádzajú oproti sebe.

C.   Zrast

Každá sadenica sa vyznačuje primeraným, pravidelným a bezpečným zrastom.

D.   Päta

Rez by sa mal vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako jeden centimeter pod ňou.


PRÍLOHA III

BALENIE

Obsah balení alebo zväzkov

1 – Druh

2 – Počet jednotlivých kusov

3 – Maximálne množstvo

1.

Zakorenené sadenice

25, 50, 100 alebo násobky 100

500

2.

Zakorenené odrezky

50, 100 alebo násobky 100

500

3.

Viničie

 

 

minimálne s piatimi použiteľnými očkami

100 alebo 200

200

s jedným použiteľným očkom

500 alebo násobky 500

5 000

4.

Podpníkové odrezky na vrúbľovanie

100 alebo násobky 100

1 000

5.

Odrezky zo škôlky

100 alebo násobky 100

500

OSOBITNÉ PODMIENKY

 I.   Malé množstvá

V prípade potreby môže byť veľkosť (počet jednotlivých kusov) balení a zväzkov všetkých druhov a kategórií množiteľského materiálu uvedeného v stĺpci 1 menšia, ako sú minimálne množstvá uvedené v stĺpci 2.

II.   Sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach

Počet jednotlivých kusov a maximálne množstvo sa neuplatňujú.


PRÍLOHA IV

OZNAČOVANIE

A.   NÁVESKA

 I.   Požadované informácie

 1.

Norma ES

 2.

Krajina výroby

 3.

Orgán zodpovedný za vydávanie osvedčení alebo kontrolu a členský štát alebo ich iniciály

 4.

Meno a adresa osoby zodpovednej za uzatvorenie alebo jej identifikačné číslo

 5.

Druhy

 6.

Druh materiálu

 7.

Kategória

 8.

Odroda a prípadne klon. Pri zakorenených sadeniciach platí tento údaj pre podpníky a viničie.

 9.

Referenčné číslo dávky

10.

Množstvo

11.

Dĺžka – len pre podpníkové odrezky na vrúbľovanie: tento údaj zahŕňa minimálnu dĺžku odrezkov príslušnej dávky.

12.

Rok zberu.

 II.   Minimálne podmienky

Náveska musí spĺňať tieto požiadavky:

1.

náveska je nezmazateľne tlačená a jasne čitateľná;

2.

náveska je pripevnená na nápadnom mieste, aby bola dobre viditeľná;

3.

informácie stanovené v časti A oddiele I nie sú žiadnym spôsobom skryté, zastreté ani prerušené inými informáciami alebo obrázkami;

4.

informácie stanovené v časti A oddiele I sú zobrazené v rovnakom zornom poli.

III.   Výnimka pri malých množstvách pre konečných spotrebiteľov

1.   Viac ako jedna jednotka

Požadované informácie pre návesku podľa oddielu I bodu 10 znejú: „Presný počet jednotiek na balenie alebo zväzok“.

2.   Len jedna jednotka

Nevyžadujú sa tieto informácie stanovené v časti A oddiele I:

druh materiálu,

kategória,

referenčné číslo dávky,

množstvo,

dĺžka podpníkových odrezkov na vrúbľovanie,

rok zberu.

IV.   Výnimka pri viniči v črepníkoch, prepravkách a škatuliach

V prípade sadeníc viniča zakorenených v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach, keď nie je možné, aby balenie tohto materiálu spĺňalo požiadavky na uzatvorenie (vrátane označenia náveskou) z dôvodu jeho obsahu:

a)

množiteľský materiál sa uchováva v samostatných dávkach príslušne označených podľa odrody a prípadne klonu a podľa počtu jednotlivých kusov;

b)

úradná náveska je nepovinná;

c)

k množiteľskému materiálu je priložený sprievodný doklad ustanovený v časti B.

B.   SPRIEVODNÝ DOKLAD

 I.   Podmienky, ktoré sa majú splniť

Keď členské štáty požadujú vydanie sprievodného dokladu, tento doklad by mal:

a)

byť vydaný minimálne v dvoch vyhotoveniach (odosielateľ a príjemca);

b)

sprevádzať (vyhotovenie príjemcu) dodávku z adresy odosielateľa na adresu príjemcu;

c)

uvádzať všetky informácie o jednotlivých dávkach dodávky, stanovené v nasledujúcom oddiele II;

d)

byť uchovaný minimálne jeden rok a mal by byť k dispozícii úradnému kontrolnému orgánu.

II.   Zoznam informácií, ktoré majú byť obsiahnuté

 1.

Norma ES

 2.

Krajina výroby

 3.

Orgán zodpovedný za vydávanie osvedčení alebo kontrolu a členský štát alebo ich iniciály

 4.

Poradové číslo

 5.

Odosielateľ (adresa, registračné číslo)

 6.

Príjemca (adresa)

 7.

Druhy

 8.

Druh (-y) materiálu

 9.

Kategória (-e)

10.

Odroda (-y) a prípadne klon (-y). Pri zakorenených sadeniciach platí tento údaj pre podpníky a viničie.

11.

Počet jednotlivých kusov na dávku

12.

Celkový počet dávok

13.

Dátum dodávky.