8.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/25


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/21/ES

z dne 7. marca 2005

o prilagoditvi Direktive Sveta 72/306/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti emisiji okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev v vozilih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/306/EGS z dne 2. avgusta 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisiji okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev v vozilih (1), in zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 72/306/EGS je ena od posamičnih direktiv o postopku homologacije, ki je določen z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (2), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(2)

Zato se določbe iz Direktive 70/156/EGS v zvezi s sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami vozil uporabljajo za Direktivo 72/306/EGS.

(3)

Člen 9(2) Direktive 70/156/EGS določa enakovrednost med določenimi posebnimi direktivami in ustreznimi pravilniki Gospodarske komisije ZN za Evropo (UN-ECE). Zato je treba uskladiti tehnične zahteve glede svetlobnega vira pri merilniku motnosti, ki se ga uporablja za merjenje motnosti izpušnih plinov na podlagi pravilnika ECE R 24 in mednarodnih standardov. Primerno je tudi, da se uskladi gorivo, ki se uporablja za merjenje motnosti izpušnih plinov, z gorivom, ki je dovoljeno za merjenje emisij, kakor je navedeno v Direktivi Sveta 88/77/EGS (4).

(4)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ki je bil ustanovljen z Direktivo 70/156/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge k Direktivi 72/306/EGS se spremenijo skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Po 9. marcu 2006 države članice:

ne smejo več podeljevati ES-homologacije po členu 4(1) Direktive 70/156/EGS, in

lahko zavrnejo nacionalno homologacijo

za nov tip vozila iz razlogov, ki se nanašajo na emisije okolju škodljivih snovi iz dizelskih motorjev, če niso skladne z določbami Direktive 72/306/EGS, kakor je spremenjena s to direktivo.

Ta direktiva ne razveljavi predhodno podeljenih homologacij na podlagi Direktive 72/306/EGS niti ne preprečuje podaljšanja takšnih homologacij pod pogoji direktive, po kateri so bile prvotno podeljene.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 8. marca 2006. O tem takoj obvestijo Komisijo. Države članice uporabljajo to direktivo od 9. marca 2006.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 190, 20.8.1972, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 97/20/ES (UL L 125, 16.5.1997, str. 21).

(2)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/104/ES (UL L 337, 13.11.2004, str. 13).

(3)  UL L 225, 10.8.1992, str. 1.

(4)  UL L 36, 9.2.1988, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/27/ES (UL L 107, 18.4.2001, str. 10).


PRILOGA

Seznam prilog med členi in Prilogo I se nadomesti z:

„SEZNAM PRILOG

Priloga I:

Pomen izrazov, vloga za podelitev ES-homologacije, podelitev ES-homologacije, simbol korigiranega absorpcijskega koeficienta, predpisi in preskusi, sprememba tipa vozila, skladnost proizvodnje

Dodatek 1:

Opisni list

Dodatek 2:

Certifikat o homologaciji

Priloga II:

Primer simbola popravljenega absorpcijskega koeficienta

Priloga III:

Preskus pri stalnih vrtljajih na krivulji polne obremenitve

Priloga IV:

Preskus pri prostem pospeševanju

Priloga V:

Mejne vrednosti, uporabljene pri preskusih pri stalnih vrtljajih motorja

Priloga VI:

Značilnosti merilnika motnosti

Priloga VII:

Namestitev in uporaba merilnikov motnosti“

SPREMEMBE PRILOGE I K DIREKTIVI 72/306/EGS

1.

 

V oddelku 5.2.2.1 se beseda „Priloga VI“ nadomesti z besedo „Priloga V“.

 

V oddelku 5.3.2 se beseda „Priloga VI“ nadomesti z besedo „Priloga V“.

 

V oddelku 5.4 se beseda „Priloga VII“ nadomesti z besedo „Priloga VI“.

 

V oddelku 7.2.1.2 se beseda „Priloga VI“ nadomesti z besedo „Priloga V“.

SPREMEMBE PRILOGE III K DIREKTIVI 72/306/EGS

2.

 

Oddelek 3.2 se nadomesti z:

„3.2   Gorivo

Uporabljati je treba referenčno gorivo, opredeljeno v Prilogi IV Direktive 88/77/EGS, kakor je nazadnje spremenjena, ki mora biti primerno mejnim emisijskim vrednostim, za katere je bilo vozilo ali motor homologirano.“;

 

V oddelku 3.4 se beseda „Priloga VII“ nadomesti z besedo „Priloga VI“ in beseda „Priloga VIII“ z besedo „Priloga VII“.

 

V oddelku 4.2 se beseda „Priloga VI“ nadomesti z besedo „Priloga V“.

3.

Priloga V se črta.

4.

Priloga VI postane Priloga V.

5.

Priloga VII postane Priloga VI.

Oddelek 3.3 se nadomesti z:

„3.3   Svetlobni vir

Svetlobni vir mora biti žarnica z barvo temperature v območju od 2 800 do 3 250 K ali zelena svetleča dioda (LED) s temensko spektralno vrednostjo med 550 in 570 nm. Svetlobni vir mora biti proti osajenju zaščiten s sredstvi, ki na dolžino optične poti ne vplivajo preko meja, ki jih je postavil proizvajalec.“

6.

Priloga VIII postane Priloga VII.

V postavkah 2.16, 2.17 in 2.2.3 se beseda „Priloga VII“ nadomesti z besedo „Priloga VI“.