29.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/96


SKUPNI UKREP SVETA 2005/585/SZVP

z dne 28. julija 2005

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 8. decembra 2003 sprejel Skupni ukrep 2003/871/SZVP (1) o podaljšanju in spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afganistan.

(2)

Svet je 2. februarja 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/95/SZVP (2) o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije do 31. avgusta 2005.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2003/871/SZVP je treba mandat posebnega predstavnika Evropske unije podaljšati za nadaljnjih 6 mesecev.

(4)

Posebni predstavnik Evropske unije bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Gospodu Francescu VENDRELLU se podaljša mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afganistan do 28. februarja 2006.

Člen 2

Člen 5(1) Skupnega ukrepa 2003/871/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, je 620 000 EUR.“

Člen 3

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 4

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 326, 13.12.2003, str. 41.

(2)  UL L 31, 4.2.2005, str. 69.