20.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/44


SKLEP SVETA

z dne 21. novembra 2005

o sklenitvi Protokola o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi o tarifnih kvotah za uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije

(2005/914/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 28. februarja 2005 je Svet pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o spremembi preferencialnih ureditev glede uvoza sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Skupnost v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu „SPS“).

(2)

Ta pogajanja so bila uspešno zaključena in Skupnost bi morala skleniti Protokol o spremembi SPS.

(3)

Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje tega protokola, naj sprejme Komisija v skladu z istim postopkom, kot je določen za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (2)

SKLENIL:

Člen 1

Protokol o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi o tarifnih kvotah za uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Skupnost se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 3

Komisija sprejme podrobna pravila za izvajanje Protokola v skladu s postopkom iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1260/2001.

V Bruslju, 21. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 84, 20.3.2004, str. 13.

(2)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).20.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/45


PROTOKOL

o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi o tarifnih kvotah za uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v skupnost

EVROPSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

na eni strani in

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA,

na drugi strani,

STA SE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi (v nadaljnjem besedilu „SPS“) je bil podpisan v Luksemburgu dne 9. aprila 2001 in je začel veljati 1. aprila 2004.

(2)

Namen pogajanj je bil spremeniti preferencialne ureditve v SPS glede uvoza sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Skupnost.

(3)

Sprejeti je treba ustrezne spremembe SPS –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

SPS se spremeni:

1.

Člen 27 se spremeni:

(a)

prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Skupnost odpravi carine in dajatve z enakim učinkom pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen proizvodov iz tarifnih številk 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 in 2204 Kombinirane nomenklature.“;

(b)

odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Skupnost izvaja brezcarinski dostop za uvoz proizvodov iz tarifnih številk 1701 in 1702 Kombinirane nomenklature s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Skupnost v mejah letne tarifne kvote 7 000 ton (neto teža).“

2.

V tabeli iz Priloge I k Protokolu 3 se črtajo sklicevanja na proizvode pod tarifno številko 1702 Kombinirane nomenklature.

Člen 2

Ta protokol je sestavni del SPS.

Člen 3

Ta protokol začne veljati s prvim dnem meseca, ki sledi datumu podpisa.

Člen 4

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v vseh uradnih jezikih pogodbenic, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

V Bruslju, 21. novembra 2005

Za Evropsko skupnost

Za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo


20.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/46


SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi o tarifnih kvotah za uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Skupnost

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Dear Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image

Brussels, 13 December 2005

Dear Sirs,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Ambassador,

Image

Saško Stefkov

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Av. Louise 209 A

1050 — BRUSSELS

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image