3.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/25


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. december 2005

om afvisning af at optage endosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

(meddelt under nummer K(2005) 4611)

(EØS-relevant tekst)

(2005/864/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF skal Kommissionen iværksætte et arbejdsprogram for undersøgelse af de aktive stoffer, der anvendes i plantebeskyttelsesmidler, som allerede var på markedet den 25. juli 1993. Der blev fastsat nærmere bestemmelser for udarbejdelsen af dette program i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (2).

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 933/94 af 27. april 1994 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 3600/92 for så vidt angår aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og udpegning af rapporterende medlemsstater (3) blev der udpeget de aktive stoffer, som skal vurderes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3600/92, samt udpeget rapporterende medlemsstater for vurderingen af de enkelte stoffer og identificeret de producenter af de enkelte aktive stoffer, som havde indgivet en rettidig anmeldelse.

(3)

Endosulfan er et af de 89 aktive stoffer, der er udpeget i forordning (EF) nr. 933/94.

(4)

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 3600/92 forelagde Spanien, der er rapporterende medlemsstat, den 22. februar 2000 en rapport for Kommissionen om sin vurdering af de oplysninger, anmelderne havde fremlagt i henhold til forordningens artikel 6, stk. 1.

(5)

Efter at have modtaget rapporten fra den rapporterende medlemsstat foranstaltede Kommissionen høringer af eksperter fra medlemsstaterne og af hovedanmelderne, Bayer CropScience og Makhteshim Agan, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3600/92. Det fremgik, at der var behov for yderligere oplysninger. I Kommissionens beslutning 2001/810/EF (4) blev der fastsat en frist, inden for hvilken anmelderen skulle indgive oplysninger, og denne frist udløb den 25. maj 2002. I samme beslutning blev der fastsat en anden frist for undersøgelser af længere varighed, nemlig den 31. maj 2003.

(6)

Kommissionen afholdt et trepartsmøde med hovedanmelderne og den rapporterende medlemsstat om dette aktive stof den 17. maj 2004.

(7)

Spaniens vurderingsrapport er blevet gennemgået af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. Gennemgangen blev afsluttet den 15. februar 2005 i form af Kommissionens reviderede vurderingsrapport om endosulfan.

(8)

Under evalueringen af det aktive stof blev der peget på en række problematiske punkter. Det drejede sig især om stoffets skæbne og opførsel i miljøet, da dets nedbrydningsvej ikke er helt klar, og der er fundet ukendte metabolitter i forbindelse med nedbrydning i jord og vand/sediment samt ved mesokosmosundersøgelser. Med hensyn til økotoksikologi er der fortsat mange problemer, da der ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger kan tages tilstrækkelig højde for risikoen på lang sigt, navnlig på grund af forekomsten af ovennævnte metabolitter. Indendørs eksponering af sprøjtepersonale anses heller ikke for at være behandlet tilstrækkelig grundigt ud fra de foreliggende oplysninger. Endosulfan er desuden et flygtigt stof, hvis vigtigste metabolit er persistent, og den er blevet fundet i overvågningsresultaterne for regioner, hvor stoffet ikke har været anvendt. Da disse problemer endnu ikke er løst, har de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger, således ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder endosulfan, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(9)

Endosulfan bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(10)

Det bør sikres, at eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder endosulfan, trækkes tilbage inden for den fastsatte periode og ikke vil blive fornyet, og at der ikke vil blive givet nye godkendelser for sådanne produkter.

(11)

Ud fra de oplysninger, Kommissionen har modtaget, ser det ud til, at der, fordi der mangler effektive alternativer til en række begrænsede anvendelser i nogle medlemsstater, er behov for fortsat anvendelse af det aktive stof, indtil der kan udvikles alternative midler. Under disse omstændigheder er det derfor berettiget på strenge vilkår, der tager sigte på at minimere risikoen, at fastsætte en længere periode for tilbagetrækning af eksisterende godkendelser af de begrænsede anvendelser, der anses for nødvendige, og for hvilke der for tiden ikke synes at være effektive alternativer til bekæmpelse af skadegørere til rådighed.

(12)

Enhver begrænset frist til at bortskaffe, opbevare, afsætte eller anvende bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder endosulfan, og som er godkendt af medlemsstaterne, bør ikke overstige 12 måneder, således at bestående lagre højst kan anvendes i yderligere én vækstsæson.

(13)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at Kommissionen på et senere tidspunkt træffer foranstaltninger for dette aktive stof inden for rammerne af Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (5).

(14)

Denne beslutning er ikke til hinder for, at der kan forelægges en ansøgning i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF med henblik på en eventuel optagelse af endosulfan i dets bilag I.

(15)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Endosulfan optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivt stof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for følgende:

1)

Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder endosulfan, trækkes tilbage senest den 2. juni 2006.

2)

Fra den 3. december 2005 gives der ikke godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder endosulfan, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

3)

For de anvendelser, der er anført i kolonne B i bilaget, kan en medlemsstat anført i kolonne A opretholde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder endosulfan, indtil den 30. juni 2007, hvis den:

a)

sørger for, at plantebeskyttelsesmidler, der forbliver på markedet, forsynes med ny mærkning, som angiver de begrænsede anvendelsesvilkår

b)

pålægger alle relevante risikoreducerende foranstaltninger for at reducere eventuelle risici med henblik på at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet

c)

sørger for, at der arbejdes alvorligt på at udvikle alternative produkter eller metoder for sådanne anvendelser, herunder via handlingsplaner.

Den berørte medlemsstat underretter senest den 31. december 2005 Kommissionen om anvendelsen af dette stykke, herunder især om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til litra a) til c), og den forelægger hvert år skøn over de mængder endosulfan, der anvendes til vigtige formål i henhold til denne artikel.

Artikel 3

Enhver begrænset frist, som medlemsstaterne giver i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så kort som mulig og udløbe senest den:

a)

2. juni 2007 for de anvendelser, som godkendelsen trækkes tilbage for pr. 2. juni 2006;

b)

31. december 2007 for de anvendelser, som godkendelsen trækkes tilbage for pr. 30. juni 2007.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/58/EF (EUT L 246 af 22.9.2005, s. 17).

(2)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2266/2000 (EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27).

(3)  EFT L 107 af 28.4.1994, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2230/95 (EFT L 225 af 22.9.1995, s. 1).

(4)  EFT L 305 af 22.11.2001, s. 32.

(5)  EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).


BILAG

Liste over de godkendelser, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3

Kolonne A

Kolonne B

Medlemsstat

Anvendelse

Grækenland

Bomuld, tomater, peberfrugter, pærer, kartofler, lucerne

Spanien

Hasselnødder, bomuld, tomater

Italien

Hasselnødder

Polen

Hasselnødder, jordbær, gerbera, løg af prydplanter