11.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/51


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2005

tot wijziging van de Beschikkingen 2001/689/EG, 2002/231/EG en 2002/272/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor bepaalde producten te verlengen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4102)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/783/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (1), en met name op artikel 6, lid 1, tweede alinea,

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De geldigheidsduur van de definitie van de productengroep en van de milieucriteria die zijn vastgesteld bij Beschikking 2001/689/EG van de Commissie van 28 augustus 2001 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan vaatwassers (2) loopt af op 28 augustus 2006.

(2)

Beschikking 2002/231/EG van de Commissie van 18 maart 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor schoeisel en tot wijziging van Beschikking 1999/179/EG (3) loopt af op 31 maart 2007.

(3)

Beschikking 2002/272/EG van de Commissie van 25 maart 2002 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor harde vloeren (4) loopt af op 31 maart 2007.

(4)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 heeft een tijdige herziening plaatsgevonden van de milieukeurcriteria en de eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving daarvan die bij die beschikkingen zijn vastgesteld.

(5)

In het licht van de herziening van die criteria en eisen dient in alle drie de gevallen de geldigheidsduur van de milieucriteria en eisen met één jaar te worden verlengd.

(6)

Aangezien de bij Verordening (EG) nr. 1980/2000 opgelegde herzieningsverplichting alleen betrekking heeft op de milieucriteria en de eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving daarvan, dienen de Beschikkingen 2002/231/EG en 2002/272/EG van kracht te blijven.

(7)

De Beschikkingen 2001/689/EG, 2002/231/EG en 2002/272/EG moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1980/2000 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 3 van Beschikking 2001/689/EG wordt vervangen door:

„Artikel 3

De milieucriteria voor de productengroep vaatwassers en de eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving daarvan blijven geldig tot en met 28 augustus 2007.”.

Artikel 2

Artikel 5 van Beschikking 2002/231/EG wordt vervangen door:

„Artikel 5

De milieucriteria voor de productengroep schoeisel en de eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving daarvan blijven geldig tot en met 31 maart 2008.”.

Artikel 3

Artikel 4 van Beschikking 2002/272/EG wordt vervangen door:

„Artikel 4

De milieucriteria voor de productengroep harde vloeren en de eisen inzake beoordeling en toezicht op de naleving daarvan blijven geldig tot en met 31 maart 2008.”.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 oktober 2005.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 237 van 21.9.2000, blz. 1.

(2)  PB L 242 van 12.9.2001, blz. 23.

(3)  PB L 77 van 20.3.2002, blz. 50.

(4)  PB L 94 van 11.4.2002, blz. 13.