9.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. novembra 2005

o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred vezikularno boleznijo prašičev v Italiji

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4273)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/779/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V nekaterih regijah Italije so bili zabeleženi izbruhi vezikularne bolezni prašičev.

(2)

Italija je sprejela ukrepe proti izbruhom v skladu z Direktivo Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (2).

(3)

Italija je sprejela tudi dodatne ukrepe za izkoreninjenje in spremljanje vezikularne bolezni prašičev po vsej Italiji. Ti ukrepi so določeni v letnih programih za izkoreninjenje in spremljanje vezikularne bolezni prašičev, ki jih je predstavila Italija, in odobreni v skladu s členom 24(6) ter členoma 29 in 32 Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (3).

(4)

Odločba Komisije 2004/840/ES z dne 30. novembra 2004 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih živalskih bolezni ter za nadzor, usmerjen v preprečevanje zoonoz, ki so jih za leto 2005 predstavile države članice, in o določitvi višine finančnega prispevka Skupnosti (4) je za leto 2005 odobrila program za izkoreninjenje in spremljanje vezikularne bolezni prašičev, ki ga je predstavila Italija.

(5)

Namen ukrepov, določenih v letnih programih za izkoreninjenje in spremljanje vezikularne bolezni prašičev, je priznati gospodarstva s prašiči kot bolezni prosta in zagotoviti, da bodo vse regije Italije dosegle tak status. Programi vključujejo tudi pravila za premike živih prašičev iz regij in gospodarstev, ki nimajo istega statusa glede vezikularne bolezni prašičev, in trgovino z njimi.

(6)

Na podlagi ugodnih rezultatov večkrat ponovljenih vzorčenj in preiskav prašičev z vseh gospodarstev v okviru letnih programov za izkoreninjenje in spremljanje je bila večina regij v Italiji z izjemo Abrucev, Kampanije, Kalabrije in Sicilije priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev.

(7)

Zaradi lastnosti bolezni in njene obstojnosti v nekaterih regijah Italije je treba v regijah, ki so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, ohraniti nadzor za zgodnje odkrivanje vezikularne bolezni prašičev.

(8)

Zaradi stanja bolezni v regijah, ki niso priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev, lahko trgovina z živimi prašiči ogrozi gospodarstva s prašiči v drugih regijah Italije. Zato ne sme prihajati do premikov prašičev iz regij, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, v druge regije Italije, razen če izvirajo iz gospodarstev, ki izpolnjujejo nekatere pogoje.

(9)

Ne sme prihajati do odpreme prašičev iz regij, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, v druge države članice. Prašiči iz regij, ki so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, se lahko odpremljajo samo iz gospodarstev, ki so priznana kot prosta navedene bolezni.

(10)

Ukrepi iz te odločbe se uporabljajo brez poseganja v ukrepe iz Direktive Sveta 92/119/EGS. Primerno je postaviti drugačno opredelitev za „zbirni center za prašiče“ od tiste iz Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (5).

(11)

Zaradi preglednosti morajo biti na ravni Skupnosti določena pravila o statusu gospodarstev s prašiči in regij glede vezikularne bolezni prašičev ter glede premikov živih prašičev in trgovine z njimi znotraj Skupnosti med regijami z različnim bolezenskim statusom.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta odločba določa ukrepe za zdravstveno varstvo živali glede vezikularne bolezni prašičev za regije Italije, ki so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, in za regije, ki niso priznane kot proste navedene bolezni.

Člen 2

Opredelitve

V tej odločbi:

1.

se uporabljajo opredelitve iz Direktive 92/119/EGS;

2.

je „zbirni center za prašiče“ trgovski obrat, kamor in od koder se redno dovažajo dobavljeni prašiči v 30 dneh po dobavi.

POGLAVJE II

PRIZNAVANJE REGIJ IN GOSPODARSTEV V ITALIJI KOT PROSTIH VEZIKULARNE BOLEZNI PRAŠIČEV

Člen 3

Priznavanje regij

1.   Regije Italije, ki so navedene v Prilogi I, so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev.

2.   Regije Italije, ki so navedene v Prilogi II, niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev.

Člen 4

Priznavanje gospodarstev

1.   Italija zagotovi, da se upoštevajo odstavki od 2 do 6.

2.   V regijah, ki so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, so tudi gospodarstva priznana kot prosta navedene bolezni, če:

(a)

je bilo v razmiku od 28 do 40 dni dvakrat opravljeno vzorčenje za serološke preiskave na tolikšnem številu plemenskih prašičev, ki omogoča odkritje prevalence vezikularne bolezni prašičev v višini 5 % z intervalom zaupanja 95 %, in so bili rezultati negativni; ter

(b)

na gospodarstvih v regijah, ki so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, ni plemenskih prašičev, vsi prašiči, prepeljani na ta gospodarstva, pa izvirajo z gospodarstev, ki so priznana kot prosta navedene bolezni.

3.   V regijah, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, se gospodarstvo s prašiči prizna kot prosto navedene bolezni, če je bilo v razmiku od 28 do 40 dni dvakrat opravljeno vzorčenje za serološke preiskave na tolikšnem številu plemenskih prašičev, ki omogoča odkritje prevalence vezikularne bolezni prašičev v višini 5 % z intervalom zaupanja 95 %, in so bili rezultati negativni.

4.   Gospodarstvo s prašiči, ki je priznano kot prosto bolezni vezikularne bolezni prašičev, ohrani takšen status, če:

(a)

so postopki preverjanja in vzorčenja izvedeni v skladu s členom 5(1) in členom 6 in so rezultati negativni; ter

(b)

prašiči, prepeljani na ta gospodarstva, izvirajo z gospodarstev, ki so priznana kot prosta bolezni vezikularne bolezni prašičev.

5.   Priznavanje gospodarstev kot prostih vezikularne bolezni prašičev:

(a)

se začasno prekliče, če je odkrit serološko pozitivni primer, ki je v nadaljnjih preiskavah potrjen, in sicer vse do zakola zadevnega prašiča pod uradnim nadzorom; ali

(b)

se prekliče, če sta odkrita dva serološko pozitivna primera ali več.

6.   Gospodarstvo s prašiči se ponovno prizna kot prosto vezikularne bolezni prašičev, če so bili postopki preverjanja in vzorčenja iz odstavkov 2 in 3, odvisno od primera, ponovno izvedeni in so bili rezultati negativni.

POGLAVJE III

NADZOR

Člen 5

Nadzor v regijah, ki so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev

1.   Italija zagotovi, da se postopki preverjanja in vzorčenja za odkrivanje vezikularne bolezni prašičev v regijah, ki so priznane kot proste navedene bolezni, izvajajo v skladu z odstavkoma 2 in 3.

2.   Na gospodarstvih z najmanj dvema plemenskima prašičema se vzorčenje za serološke preiskave izvaja na naključnem vzorcu 12 plemenskih prašičev ali na vseh plemenskih prašičih, če je na gospodarstvu manj kot 12 plemenskih prašičev, in sicer v naslednjih časovnih razmikih:

(a)

enkrat na leto, če gospodarstvo redi predvsem prašiče, namenjene za zakol;

(b)

dvakrat na leto v vseh drugih primerih.

3.   V zbirnih centrih za prašiče se vzorčenje fekalij za virološke preiskave izvaja v mesečnih časovnih razmikih v vsakem hlevu, kjer so običajno nastanjeni prašiči.

Člen 6

Nadzor v regijah, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev

1.   Italija zagotovi, da se postopki preverjanja in vzorčenja za odkrivanje vezikularne bolezni prašičev v regijah, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, izvajajo v skladu z odstavkoma 2 in 3.

2.   Na gospodarstvih s plemenskimi prašiči, ki so priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev, in v zbirnih centrih za prašiče se uporabljajo določbe iz člena 5.

3.   Na gospodarstvih, ki so priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev, kjer ni plemenskih prašičev, se vzorčenje za serološke preiskave izvaja na naključnem vzorcu 12 prašičev ali na vseh prašičih, če je na gospodarstvu manj kot 12 prašičev, in sicer dvakrat na leto. Vzorčenje prašičev z gospodarstva se lahko izvede tudi v klavnici ob zakolu.

POGLAVJE IV

PREMIKI PRAŠIČEV ZNOTRAJ ITALIJE IN V DRUGE DRŽAVE ČLANICE

ODDELEK I

Premiki znotraj Italije

Člen 7

Ukrepi v zvezi s premiki živih prašičev znotraj Italije

1.   Italija zagotovi, da se pri premikih živih prašičev znotraj Italije upoštevajo odstavki 2, 3 in 4.

2.   Kadar se prašiči z gospodarstev, ki niso priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev, prevažajo v klavnico za zakol, se vzorčenje za serološke preiskave izvaja na tolikšnem številu prašičev, ki omogoča odkritje prevalence vezikularne bolezni prašičev v višini 5 % z intervalom zaupanja 95 %.

3.   Premiki prašičev iz gospodarstev, ki niso priznana kot prosta vezikularne bolezni prašičev, v druga gospodarstva je prepovedana.

4.   Premiki prašičev iz regij, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, v druge regije Italije je prepovedana.

Člen 8

Odstopanja in pogoji

Z odstopanjem od člena 7(4) lahko italijanski organi dovolijo premik prašičev iz gospodarstev v regijah, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, v druge regije Italije, če:

(a)

je izvorno gospodarstvo priznano kot prosto vezikularne bolezni prašičev neprekinjeno vsaj dve leti;

(b)

v 60 dneh pred premikom izvorno gospodarstvo ni bilo v zaščitni in nadzorovani coni vzpostavljeni po izbruhu vezikularne bolezni prašičev;

(c)

v 12 mesecih pred premikom z gospodarstva, na katerem se je pojavil sum vezikularne bolezni prašičev, v izvorno gospodarstvo niso bili prepeljani novi prašiči;

(d)

je bilo na prašičih z izvornega gospodarstva od 20 do 30 dni pred premikom opravljeno vzorčenje in so bile serološke preiskave izvedene na tolikšnem številu plemenskih prašičev, ki omogoča odkritje prevalence vezikularne bolezni prašičev v višini 5 % z intervalom zaupanja 95 %;

(e)

je bilo na prašičih z namembnega gospodarstva vsaj 28 dni po premiku opravljeno vzorčenje in so bile serološke preiskave izvedene na tolikšnem številu prašičev, ki omogoča odkritje prevalence vezikularne bolezni prašičev v višini 5 % z intervalom zaupanja 95 %. Prašičev se ne sme premikati z namembnega gospodarstva, dokler niso izvedene preiskave in so rezultati negativni;

(f)

se prašiči prevažajo v zapečatenih vozilih pod nadzorom organov;

(g)

je premik prašičev vsaj 48 ur vnaprej uradno priglašen lokalnim veterinarskim organom, pristojnim za namembno gospodarstvo;

(h)

so vozila, ki se uporabljajo za prevoz prašičev pod uradnim nadzorom očiščena in razkužena pred in po premiku.

ODDELEK II

Premiki znotraj Skupnosti

Člen 9

Odprema živih prašičev iz Italije v druge države članice

1.   Italija zagotovi, da se upoštevata odstavka 2 in 3.

2.   Odprema prašičev iz regij, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, v druge države članice je prepovedana.

3.   Odprema prašičev iz regij, ki so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev, v druge države članice, se izvaja samo, če prašiči izvirajo iz gospodarstev, ki so priznana kot prosta navedene bolezni.

Člen 10

Obveznost glede certificiranja

Italija zagotovi, da zdravstvena spričevala, kakor jih predvideva člen 5(1) Direktive 64/432/EGS, ki spremljajo odpreme prašičev iz Italije v druge države članice, v skladu s členom 9 te odločbe vsebujejo naslednje besedilo:

„Živali v skladu z Odločbo Komisije 2005/779/ES o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred vezikularno boleznijo prašičev v Italiji.“

POGLAVJE V

OBVEZNOST OBVEŠČANJA

Člen 11

Obveščanje Komisije in držav članic

Italijanski organi vsakih šest mesecev prek Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali sporočijo Komisiji in državam članicam vsak pomembni podatek o izvajanju te odločbe.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 62, 15.3.1993, str. 69. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(3)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(4)  UL L 361, 8.12.2004, str. 41.

(5)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).


PRILOGA I

Regije Italije, ki so priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev

Regije:

Bazilikata

Emilija-Romanja

Furlanija-Julijska krajina

Lacij

Ligurija

Lombardija

Marke

Molise

Piemont

Apulija

Sardinija

Toskana

Trentino-Zgornje Poadižje

Umbrija

Valle d'Aosta

Benečija.


PRILOGA II

Regije Italije, ki niso priznane kot proste vezikularne bolezni prašičev

Regije:

Abruci

Kampanija

Kalabrija

Sicilija.