5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/33


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. novembra 2005

o spremembi prilog I in II k Odločbi 2003/634/ES o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4185)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/770/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), in zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/634/ES (2) potrjuje in navaja programe, ki so jih predložile različne države članice. Programi so pripravljeni tako, da lahko država članica za območja ali ribogojnice na območjih, ki niso odobrena, pozneje začne postopke za pridobitev statusa odobrenega območja ali odobrene ribogojnice znotraj neodobrenega območja glede ene ali več bolezni rib, virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN).

(2)

Program, ki se v zvezi z IHN uporablja na celotnem ozemlju Finske in v zvezi z VHS na celinskih delih ozemlja Finske, je bil dokončan in ga je treba črtati iz Priloge I k Odločbi 2003/634/ES.

(3)

Program, ki se uporablja na Incubatoio ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO) je bil dokončan in ga je treba črtati iz Priloge II k Odločbi 2003/634/ES.

(4)

Odločbo 2003/634/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2003/634/ES se spremeni na naslednji način:

1.

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej odločbi.

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 220, 3.9.2003, str. 8. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/414/ES (UL L 141, 4.6.2005, str. 29).


PRILOGA I

„PRILOGA I

PROGRAMI, PREDLOŽENI ZA PRIDOBITEV STATUSA ODOBRENEGA OBMOČJA GLEDE ENE ALI VEČ BOLEZNI RIB, VHS IN IHN

1.   DANSKA

PROGRAMI, KI JIH JE DANSKA PREDLOŽILA DNE 22. MAJA 1995 IN VKLJUČUJEJO:

povodje FISKEBÆK Å,

vsi DELI JUTLANDIJE južno in zahodno od povodij Storåen, Karup å, Gudenåen in Grejs å,

območje vseh DANSKIH OTOKOV.

2.   NEMČIJA

PROGRAM, KI GA JE NEMČIJA PREDLOŽILA DNE 25. FEBRUARJA 1999 IN VKLJUČUJE:

območje v povodju ‚OBERN NAGOLD’.

3.   ITALIJA

3.1   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V AVTONOMNI PROVINCI BOLZANO DNE 6. OKTOBRA 2001, KAKOR JE BIL SPREMENJEN Z DOPISOM Z DNE 27. MARCA 2003, IN VKLJUČUJE:

Območje province Bolzano

Območje vključuje vsa povodja v provinci Bolzano.

Območje vključuje zgornji del območja VAL D'ADIGE – tj. povodje reke Adiže od njenih izvirov v provinci Bolzano do meje s provinco Trento.

(N.B. Preostali spodnji del območja VAL D'ADIGE spada pod odobreni program avtonomne province Trento. Zgornji in spodnji del tega območja se štejeta za eno epidemiološko enoto.)

3.2   PROGRAMI, KI JIH JE ITALIJA PREDLOŽILA V AVTONOMNI PROVINCI TRENTO DNE 23. DECEMBRA 1996 IN 14. JULIJA 1997 IN VKLJUČUJEJO:

Območje Val di Sole e Val di Non

Povodje od izvira potoka Noce do jezu S. Giustina.

Območje Val d’Adige – spodnji del

Povodja reke Adiže in njenih izvirov na ozemlju avtonomne province Trento, od meje s provinco Bolzano do jezu Ala (hidroelektrarna).

(N.B. Zgornji del območja VAL D'ADIGE spada pod odobreni program province Bolzano. Zgornji in spodnji del tega območja se štejeta za eno epidemiološko enoto.)

Območje torrente Arnò

Povodje od izvira hudournika Arnò do pregrad v spodnjem toku, preden se hudournik Arnò izlije v reko Sarca.

Območje Val Banale

Povodje potoka Ambies do jezu hidroelektrarne.

Območje Varone

Povodje od izvira potoka Magnone do slapu.

Območje Alto e Basso Chiese

Povodje reke Chiese od izvira toka do jezu Condino, razen povodij hudournikov Adana in Palvico.

Območje torrente Palvico

Povodje hudournika Palvico do pregrade, zgrajene iz betona in kamnov.

3.3   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI BENEČIJA DNE 21. FEBRUARJA 2001 IN VKLJUČUJE:

Območje torrente Astico

Povodje reke Astico, od njenih izvirov (v avtonomni provinci Trento in v provinci Vicenza, regija Benečija) do jezu blizu mostu Pedescala v provinci Vicenza.

Del reke Astico v smeri toka med jezom blizu mostu Pedescala in jezom Pria Maglio se šteje za varovalni pas.

3.4   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI UMBRIJA DNE 20. FEBRUARJA 2002 IN VKLJUČUJE:

Območje Fosso di Monterivoso: povodje reke Monterivoso, od izvirov do neprehodnih pregrad blizu mesta Ferentillo.

3.5   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI LOMBARDIJA DNE 23. DECEMBRA 2003 IN VKLJUČUJE:

Območje Valle del torrente Venina: Povodje reke Vienna od izvirov do naslednjih meja:

Na zahodu: dolina Livrio,

Na jugu: Alpe Orobie od prelaza Publino do vrha Redorta,

Na vzhodu dolini Armisa in Armisola.

3.6   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI TOSCANA DNE 23. SEPTEMBRA 2004 IN VKLJUČUJE:

Območje valle di Tosi: povodje reke Vicano di S. Ellero, od izvirov do pregrad pri Il Greto blizu vasi Raggioli.

4.   FINSKA

4.1   PROGRAM PROTI VHS (1) S POSEBNIMI UKREPI ZA IZKORENINJENJE, KI GA JE PREDLOŽILA FINSKA DNE 29. MAJA 1995, KAKOR JE BIL SPREMENJEN Z DOPISI Z DNE 27. MARCA 2002, 4. JUNIJA 2002, 12. MARCA 2003, 12. JUNIJA 2003, 20. OKTOBRA 2003 TER 17. MAJA 2005 IN VKLJUČUJE:

Vsa obalna območja FINSKE s posebnimi ukrepi za izkoreninjenje v:

pokrajini Åland,

zaprtem območju v občini Pyhtää,

zaprtem območju, ki zajema občine Uusikaupunki, Pyhäranta in Rauma.

5.   CIPER

PROGRAMI, KI JIH JE CIPER PREDLOŽIL DNE 20. APRILA 2004 IN VKLJUČUJEJO:

celotno ozemlje Cipra.“


(1)  Program je bil prekinjen s to odločbo v zvezi z IHN, za katero je bil podeljen odobren status.


PRILOGA II

„PRILOGA II

PROGRAMI, PREDLOŽENI ZA PRIDOBITEV STATUSA ODOBRENE RIBOGOJNICE ZNOTRAJ NEODOBRENEGA OBMOČJA GLEDE ENE ALI VEČ BOLEZNI RIB, VHS IN IHN

1.   ITALIJA

1.1   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA NA OBMOČJU FURLANIJE-JULIJSKE KRAJINE, PROVINCA VIDEM, DNE 2. MAJA 2000 IN VKLJUČUJE:

Ribogojnice v povodju reke Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI BENEČIJA DNE 21. DECEMBRA 2003 IN VKLJUČUJE:

Ribogojnica:

Azienda agricola Bassan Antonio.“