4.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/4


SKLEP SVETA

z dne 20. septembra 2005

o prenosu pristojnosti za izdajo prepustnic uradnikom generalnega sekretariata Sveta na namestnika generalnega sekretarja Sveta

(2005/682/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti drugega pododstavka člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965 in zlasti člena 7(1) Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), kakor so bili nazadnje spremenjeni z Uredbo (ES, Euratom) št. 723/2004 (2), in zlasti člena 23 Kadrovskih predpisov kakor tudi člena 11 Pogojev,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 7(1) Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti predsednik Sveta izda prepustnice uradnikom in drugim uslužbencem generalnega sekretariata Sveta pod pogoji, določenimi v členu 23 Kadrovskih predpisov.

(2)

Primerno je, da predsednik Sveta prenese to pristojnost na namestnika generalnega sekretarja Sveta –

SKLENIL:

Člen 1

Pristojnosti, ki jih ima predsednik Sveta na podlagi člena 7(1) Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti glede izdajanja prepustnic uradnikom in drugim uslužbencem generalnega sekretariata Sveta, izvaja namestnik generalnega sekretarja Sveta.

Namestnik generalnega sekretarja je pooblaščen, da prenese te pristojnosti na generalnega direktorja za upravo.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začne na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. septembra 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(2)  UL L 124, 27.4.2004, str. 1.